ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

missing

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *missing*, -missing-

missing ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
missing (adj.) ซึ่งหายไป See also: สาบสูญ, ซึ่งหาไม่พบ Syn. lost, disappeared
missing (adj.) ขาดแคลน Syn. lacking, starved
missing person (n.) ผู้สูญหาย
English-Thai: HOPE Dictionary
missing(มิส'ซิง) adj. ขาดแคลน,ไม่มา,ไม่พบ,หายไป, Syn. lost,absent,away,gone
English-Thai: Nontri Dictionary
missing(adj) ขาดไป,ไม่มา,หายไป,ไม่พบ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
missing beneficiaries indemnityการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนกรณีผู้รับมรดกสาบสูญ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Missingขาดสอบ [การแพทย์]
Missing personsคนหาย [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คนสาบสูญ (n.) missing person Syn. คนหายสาบสูญ
คนหายสาบสูญ (n.) missing person
หายสาบสูญ (v.) be missing See also: be lost, disappear Syn. หายสูญ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
He's missing his friendsเขากำลังคิดถึงเพื่อน
No, nothing seems to be missingไม่ ดูเหมือนไม่มีอะไรหายไป
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Here she is, the missing link, the witness who will help supply the motive.นี่ไงครับ ตัวเชื่อมที่ขาดหายไป พยานที่จะช่วยสนับสนุนเรื่องเเรงจูงใจ
All that's missing is them.ขาดก็เพียงแต่ พวกเขาเหล่านั้นมาอาศัย
I mean, before sharks knew what they were missing that a lot of these attacks weren't reported?ก่อนที่ฉลามจะรับรู้ว่าพลาดอะไรไป... - ข่าวการทําร้ายคนส่วนมากไม่ถูกรายงาน
Look after each other. I am already missing you.ดูแลกันและกัน ฉันคิดถึงคุณแล้ว
Besides, you won't be missing much.นอกจากนี้คุณจะไม่ได้หายไป มาก
That fat aunt of yours in Baltimore is missing you, I understand.นั่นป้าอ้วนของคุณในบัลติมอร์ จะหายไปคุณฉันเข้าใจ
You were the person who was missing when the cook and Mr. Boddy were murdered, and the cook used to be your cook.คุณเป็นคนที่หายไป ตอนแม่ครัวและคุณบ๊อดดี้ถูกฆ่าตาย และแม่ครัวเคยเป็นแม่ครัวของคุณมาก่อน
That's right. He was the missing person in the kitchen after we found the cook dead.ใช่แล้ว เขาเป็นที่หายไปในห้องครัว
We interrupt to bring you an update on the search for the missing 12-year-old Ray Brower.เราขอขัดจังหวะด้วยข่าวความคืบหน้า การค้นหา เด็ก 12 ขวบ เรย์ บราวเวอร์ ที่หายไป
Are you missing anything in the way of experimental aircraft?คุณทำอะไรหายรึเปล่า ระหว่างทดสอบเครื่องบินน่ะ
How do you know you're not missing something better 5,000 years later?คุณแน่ใจแล้วหรือ ว่าคุณจะไม่เจอคนที่ดีกว่านี้ ในอีก 5,000 ปีข้างหน้า
Forget about it. You're not missing anything.ช่างมันเถอะ คุณไม่ได้พลาดอะไรหรอก

missing ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不见了[bù jiàn le, ㄅㄨˋ ㄐㄧㄢˋ ㄌㄜ˙, 不见了 / 不見了] disappear; be missing
走失[zǒu shī, ㄗㄡˇ ㄕ, 走失] lost; missing; to lose (sb in one's charge); to get lost; to wander away; to lose (flavor, freshness, shape, hair, one's good looks etc); to lose meaning (in translation)
去向不明[qù xiàng bù míng, ㄑㄩˋ ㄒㄧㄤˋ ㄅㄨˋ ㄇㄧㄥˊ, 去向不明] missing; lost
失踪[shī zōng, ㄕ ㄗㄨㄥ, 失踪 / 失蹤] missing; lost; unaccounted for
脱漏[tuō lòu, ㄊㄨㄛ ㄌㄡˋ, 脱漏 / 脫漏] omission; to leave out; missing
不知去向[bù zhī qù xiàng, ㄅㄨˋ ㄓ ㄑㄩˋ ㄒㄧㄤˋ, 不知去向] whereabouts unknown; gone missing

missing ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
エオアントロプス[, eoantoropusu] (n) (obsc) (See ピルトダウン人) Piltdown man (manufactured fossil of a fraudulent ape-human missing link, Eoanthropus dawsoni) (lat
ピルトダウン人[ピルトダウンじん, pirutodaun jin] (n) Piltdown man (manufactured fossil of a fraudulent ape-human missing link, Eoanthropus dawsoni)
ミッシングリンク[, misshingurinku] (n) missing link (i.e. transitional fossil)
失踪宣告[しっそうせんこく, shissousenkoku] (n) court decision declaring a missing person legally dead
愛惜[あいせき, aiseki] (n,vs) missing someone; loathing to part
手棒;手ん棒[てんぼう;てぼう(手棒), tenbou ; tebou ( te bou )] (n) (obsc) (sens) person missing at least one hand
捜索願;捜索願い[そうさくねがい, sousakunegai] (n) request for a police search; application to the police to search for a missing person
櫛の歯が抜けたよう[くしのはがぬけたよう, kushinohaganuketayou] (exp) (unorthodox version of 櫛の歯が欠けたよう) (See 櫛の歯が欠けたよう) missing important things here and there; full of gaps
櫛の歯が欠けたよう[くしのはがかけたよう, kushinohagakaketayou] (exp) missing important things here and there; full of gaps; as if the teeth of a comb were missing
欠巻[けっかん, kekkan] (n) missing volume (e.g. of a set of books)
欠文[けつぶん, ketsubun] (n) missing part (of manuscript)
欠本[けっぽん, keppon] (n) missing volume
特落ち[とくおち, tokuochi] (n) (See 特ダネ・とくダネ) missing out on a scoop that other newspapers reported
穴(P);孔[あな, ana] (n,n-suf) (1) (See 穴が開く) hole; (2) deficit; shortage; missing person (in a team, meeting, etc.); (3) vacancy; opening; (4) flaw; (5) profitable place (or item, etc.) not well known by others; (6) upset victory (with a large payoff); (7) (sl) (See 平土間) pit (of a theater); (8) (arch) hiding place; (9) (arch) underbelly (of society, etc.); (P)
脱文[だつぶん, datsubun] (n) missing passage; lacuna
落とし;落し[おとし, otoshi] (n) (1) (abbr) dropping; losing; (2) missing item; something one forgot to write down; (3) trap; (4) wooden protrusion from a Japanese door frame that fits a hole in the threshold, acting as a lock when closed; (5) conclusion (of a speech, etc.); (6) (See 落とし掛け) metallic bowl used to hold the charcoal in a wooden hibachi
食い逸れ[くいはぐれ, kuihagure] (n) missing a meal; losing means to make one's livelihood
ピルトダウン事件[ピルトダウンじけん, pirutodaun jiken] (n) (obsc) (See ピルトダウン人) Piltdown hoax (1912 discovery of a fossilized ape-human missing-link skull, later revealed to be fraudulent)
抜ける(P);脱ける[ぬける, nukeru] (v1,vi) (1) to come out; to fall out; to be omitted; to be missing; to escape; to come loose; (2) to fade; to discolour; (3) to wear out (to the point of forming a hole, e.g. clothes); (4) to leave (e.g. a meeting); (5) to be clear; to be transparent (e.g. of the sky); (6) {comp} to exit (a program loop); (P)
欠ける(P);缺ける;闕ける[かける, kakeru] (v1,vi) (1) to be chipped; to be damaged; to be broken; (2) to be lacking; to be missing; (3) to be insufficient; to be short; to be deficient; to be negligent toward; (4) (also 虧ける) (of the moon) to wane; to go into eclipse; (P)
空振り[からぶり, karaburi] (n,vs) striking (at something) and missing; in vain; (P)
落ちる(P);堕ちる;墜ちる;落る(io)[おちる, ochiru] (v1,vi) (1) to fall down; to drop; to fall (e.g. rain); to sink (e.g. sun or moon); to fall onto (e.g. light or one's gaze); to be used in a certain place (e.g. money); (2) to be omitted; to be missing; (3) to decrease; to sink; (4) to fail (e.g. exam or class); to lose (contest, election, etc.); (5) to crash; to degenerate; to degrade; to fall behind; (6) to become indecent (of a conversation); (7) to be ruined; to go under; (8) (See 狐が落ちる・きつねがおちる) to fade; to come out (e.g. a stain); to come off (e.g. makeup); to be removed (e.g. illness, possessing spirit, name on a list); (9) to fall (into someone's hands); to become someone's possession; (10) to fall (into a trap); to fall (for a trick); (11) to give in; to give up; to confess; to flee; (12) to fall; to be defeated; to surrender; (13) to come to (in the end); to end in; (14) (See 恋に落ちる・こいにおちる,眠りに落ちる・ねむりにおちる) to fall (in love, asleep, etc.); (15) to swoon (judo); (16) (See 腑に落ちない・ふにおちない) to consent; to understand; (17) {comp} to crash; to freeze; (18) (of animals) to die; (19) (of fish when it gets cold) to move to the depths; (P)
見付ける(P);見つける(P);見附ける;見附る(io)[みつける(P);みっける(見付ける;見附ける;見附る)(ik), mitsukeru (P); mikkeru ( mitsuke ru ; mitsuke keru ; mitsuke ru )(ik)] (v1,vt) (1) to discover; to find (e.g. an error in a book); to come across; to detect; to spot; (2) to locate; to find (e.g. something missing); to find fault; (3) (See 見慣れる) to be used to seeing; to be familiar with; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
紛失パルス[ふんしつぱるす, funshitsuparusu] missing-pulse
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
抜ける[ぬける, nukeru] Thai: ขาดหายไป English: to be missing

missing ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หาย[v.] (hāi) EN: disappear ; vanish ; be lost ; be missing ; lose FR: disparaître ; être perdu ; manquer ; perdre
หายไป[adj.] (hāi pai) EN: lost ; missing ; disappeared ; vanished FR: disparu ; manquant
หายสาบสูญ[adj.] (hāi sāpsūn) EN: missing ; lost FR: perdu
หาไม่พบ[adj.] (hā mai phop) EN: missing FR:
ค่าสูญหาย[n. exp.] (khā sūnhāi) EN: missing values FR:
ขาด[v.] (khāt) EN: lack ; need ; be short of ; be incomplete ; be deficient ; be absent ; fail to come ; default ; miss ; be missing ; be wanting FR: manquer ; faire défaut ; être absent ; manquer de ; être à court de ; se passer de
ขาด[adj.] (khāt) EN: missing ; deficient ; absent ; incomplete FR: démuni ; privé de ; absent ; sans
ขาดไป[v. exp.] (khāt pai) EN: be missing ; be short ; omit FR: manquer ; être à court 
ขาดไป...[v. exp.] (khāt pai …) EN: … are missing FR: il manque …
ขาดไปสองหน้า = ขาดไป 2 หน้า[v. exp.] (khāt pai sø) EN: two pages are missing FR: il manque deux pages
ข้อมูลสูญหาย[n. exp.] (khømūn sūnh) EN: missing data FR:
คนสาบสูญ[n. exp.] (khon sāpsūn) EN: missing person FR: personne disparue [f]
ไม่อยู่[adj.] (mai yū) EN: absent ; missing ; not in ; not there ; not here ; out ; gone FR: absent ; manquant
พลาดไป[adj.] (phlāt pai) EN: missing FR: manqué
พร่อง[adj.] (phrǿng) EN: partly consumed ; lacking ; missing ; deficient ; depleted FR: presque vide
ผู้สูญหาย[n. exp.] (phū sūnhāi) EN: missing person FR: personne disparue [f]
ประกาศคนหาย[n. exp.] (prakāt khon) EN: missing person FR: avis de recherche [m] ; avis de disparition [m]
สาบสูญ[adj.] (sāpsūn) EN: missing ; lost FR: disparu ; perdu
สูญหาย[adj.] (sūnhāi) EN: lost ; vanished ; gone ; missing FR: disparu
ตกหล่น[v.] (toklon) EN: be missing ; be overlooked ; spill out on/over ; fall out FR:
วัสดุมืด[n. exp.] (watsadu meū) EN: missing matter FR: matière noire [f] ; matière sombre [f]
วิ่น[adj.] (win) EN: torned ; with some parts missing FR: déchiré ; en lambeaux

missing ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Suchmeldung {f}announcement about a missing/wanted person
Fristversäumnis {f}missing of a term
Vermisste {m,f}; Vermisstermissing person

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า missing
Back to top