ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

deport

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *deport*, -deport-

deport ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
deport (vt.) เนรเทศออกจากประเทศ Syn. comport, disport
deportation (n.) การเนรเทศออกจากประเทศ Syn. banishment, exils
deportee (n.) คนที่ถูกเนรเทศออกจากประเทศ Syn. evacue, exile, refugee
deportment (n.) พฤติกรรม See also: ท่าทางการเคลื่อนไหว Syn. conduct, behavior
deportment manner (n.) พฤติกรรม See also: อากัปกิริยา, การวางตัว Syn. behavior
deportment manner (n.) กรรม See also: ลักษณะภายนอก, ท่าทาง, บุคลิกลักษณะ, อากัปกิริยา Syn. behavior
English-Thai: HOPE Dictionary
deport(ดีพอร์ท') vt. เนรเทศ,วางท่าทาง,ประพฤติตัว., See also: deportable adj., Syn. banish
deportation(ดีพอร์เท'เชิน) n. การเนรเทศ
deportee(ดีพอร์ที') n. ผู้ถูกเนรเทศ
deportmentn. พฤติกรรม,การวางตัว, Syn. demeanour
English-Thai: Nontri Dictionary
deport(vt) ขับไล่,เนรเทศ,ประพฤติตัว,วางท่าทาง
deportation(n) การขับไล่,การเนรเทศ,พฤติกรรม,การประพฤติตัว
deportment(n) พฤติกรรม,ความประพฤติ,การวางตัว,การวางท่าทาง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
deportเนรเทศ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
deportationการเนรเทศ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
deporteeผู้ถูกเนรเทศ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Deportationการเนรเทศ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
หน่วยก้าน (n.) deportment See also: manner, demeanor, demeanour Syn. ท่าทาง, ท่วงที, แวว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
If Section 6 manages to catch the bastard, then all they can really do about it is deport him.ถ้าแผนก 6 คิดที่จะจับล่ะก็, พวกเขาจะต้องเนรเทศหมอนั่นได้แน่
Personally, I'm inclined to deport him, forcibly, if necessary but I'd have to come up with a politically acceptable reason for it.โดยส่วนตัวแล้ว ผมพร้อมเสมอที่จะใช้กำลังเนรเทศเขา ถ้าจำเป็น... ...แต่เราต้องปฏิบัติตามข้อตกลงทางการเมืองนี่สิ
It was the MOFA that wanted an excuse to deport Malles when that ghost-hacking incident happened with the Minister's interpreter.กระทรวงฯ ต้องการที่จะเนรเทศมาเลซ – แล้วดันเกิดการเจาะข้อมูลขึ้นพร้อมกับการมาของเขา.
Chief says we gotta deport people trapped on the 12th floor above.หัวหน้าสั่งให้เราเคลื่อนย้ายคน ที่ติดอยู่ข้างบนชั้น 12
All units deport to 11 floor now!ทุกหน่วย อพยพไปที่ชั้น 11 เดี๋ยวนี้
Nevertheless the government of the United States has deemed that you are seriously breaking the law, and is determined to immediately and definitively deport you.ไม่น่าเชื่อนะ รัฐบาลของสหรัฐอเมริกา กำลังคิดว่าคุณทำผิดกฎหมายอย่างรุนแรง และได้ทำการตัดสินในทันที และสุดท้ายจะส่งคุณกลับประเทศ
Sit here and take the exam, or we'll deport you.คุณป้าต้องปฏิบัติ ตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่
They'll arrest you and deport you, and it won't be pretty.พวกเขาจะจับและส่งคุณออกนอกประเทศ มันไม่สวยแน่
He just said that unless they can find a way to reopen the case quickly, they're going to deport me.เขาเพียงแต่พูดไว้ มันมีหนทางน้อยมากที่จะทางอื่น ในการรื้อคดีขึ้นมาอย่างรวดเร็ด, พวกเขาจะเนรเทศผม.
Uh, they're tying to deport him.เออ, ทางนั้นจะเนรเทศเขาออกไป.
You have no right to deport me.คุณไม่มีสิทธิเนรเทศฉันออกนอกประเทศ
Susan, i need you to marry me So that immigration doesn't deport me back to canada.ซูซาน ผมอยากให้คุณแต่งงานกับผมเพราะว่าสถานฑูตจะได้ไม่ส่งผมกลับไปแคนาดา

deport ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
仪态[yí tài, ㄧˊ ㄊㄞˋ, 仪态 / 儀態] bearing; deportment
遣送出境[qiǎn sòng chū jìng, ㄑㄧㄢˇ ㄙㄨㄥˋ ㄔㄨ ㄐㄧㄥˋ, 遣送出境] deport
驱逐出境[qū zhú chū jìng, ㄑㄩ ㄓㄨˊ ㄔㄨ ㄐㄧㄥˋ, 驱逐出境 / 驅逐出境] deport; expel

deport ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
強制退去[きょうせいたいきょ, kyouseitaikyo] (n) forced eviction; deport
品行[ひんこう, hinkou] (n) (moral) conduct; behaviour; behavior; deportment
国外追放[こくがいついほう, kokugaitsuihou] (n) deportation
容儀[ようぎ, yougi] (n) behavior; behaviour; deportment
挙止[きょし, kyoshi] (n) bearing; deportment
操行[そうこう, soukou] (n) conduct; deportment
流刑[りゅうけい;るけい, ryuukei ; rukei] (n,vs) exile; deportation
流謫[りゅうたく;るたく;りゅうてき, ryuutaku ; rutaku ; ryuuteki] (n) exile; deportation; banishment
立ち居振る舞い;立ち居振舞い;立居振舞;立居振舞い;立居振る舞い;立ち居振舞;立ち居振る舞;起ち居振る舞い;起ち居振舞い;起居振舞[たちいふるまい, tachiifurumai] (n) movements; behavior; behaviour; bearing; deportment; manners; demeanor
起居挙動[ききょきょどう, kikyokyodou] (n) behavior; bearing; deportment; manners; demeanor
送還[そうかん, soukan] (n,vs) sending home; repatriation; deportation; (P)
遠島船[えんとうぶね, entoubune] (n) deportation boat

deport ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เนรเทศ[v.] (nērathēt) EN: banish ; exile ; deport ; expel ; ostracize FR: bannir ; exiler ; déporter
นิรเทศ[v.] (nirathēt) EN: exile ; deport ; banish FR:
อิริยาบถ[n.] (iriyābot) EN: manner ; deportment ; pose ; activity FR:
จริต[n.] (jarit) EN: behaviour ; behavior (Am.) ; conduct ; manner ; deportment ; act ; deed ; mind ; spirit ; intrinsic nature of a person ; characteristic behaviour ; character ; temperament FR: conduite [f] ; manières [fpl] ; comportement [m]
ความประพฤติ[n.] (khwām praph) EN: behaviour ; conduct ; deportment FR: comportement [m]
กิริยา[n.] (kiriyā) EN: manners ; behaviour ; behaviour ; behavior (Am.) ; act ; deportment ; verb FR: savoir-vivre [m] ; politesse [f] ; manières [fpl]
ลา กอรุนญ่า[TM] (Lā Kørunyā) EN: Deportivo La Coruña FR: Deportivo La Corogne [m]
มีปฏิปทาน่าเลื่อมใส[v. exp.] (mī patipath) EN: have an inspiring way of life ; be a person of admirable deportment FR: avoir un comportement exemplaire
ปฏิปทา[n.] (patipathā) EN: way ; path ; mode of practices ; deportment ; way of life FR:
ประพฤติ[n.] (praphreut) EN: manner ; conduct ; deportment ; behavior FR: conduite [f]
ศีลาจารวัตร[n.] (sīlājārawat) EN: disciplined deportment FR:
ท่วงที[n.] (thūangthī) EN: manners ; deportment ; bearing ; attitude FR: air [m] ; aspect [m]

deport ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Benehmen {n}deportment

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า deport
Back to top