ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

cease

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *cease*, -cease-

cease ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
cease (n.) การสิ้นสุด See also: การยุติ, การจบ, การหยุด Syn. cessation
cease (vi.) จบ See also: ยุติ, สิ้นสุด Syn. end
cease (vi.) หยุด Syn. discontinue, stop
cease from (phrv.) หยุด See also: เลิก
cease-fire (n.) การหยุดรบ See also: การยุติการสู้รบ, การตกลงหยุดสู้รบเพื่อการเจรจาหาสันติ Syn. truce, armistece, cease-fire
ceaseless (adj.) ไม่รู้จักจบ See also: ไม่มีที่สิ้นสุด, ที่ไม่หยุด Syn. continual, endless, unceasing, unending Ops. discontinuous
ceaselessly (adv.) อย่างเรื่อยๆ See also: อย่างไม่หยุดหย่อน, อย่างต่อเนื่อง Syn. continuously
English-Thai: HOPE Dictionary
cease(ซีส) vi. หยุด,ยุติ,เลิก,เว้น,ตาย vt. หยุด,เลิก, Syn. quit -Conf. seize
ceasefire(ซีส'ไฟเออร์) n. การหยุดนิ่ง,การหยุดรบ
ceaselessadj. ไม่สิ้นสุด,ไม่รู้จักจบ, See also: ceaselessness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
cease(vi,vt) ยุติ,เลิก,หยุด,สิ้นสุด,เว้น
CEASE-cease-fire(n) การหยุดยิง,การพักรบ
ceaseless(adj) ไม่รู้จักจบ,ไม่หยุดหย่อน,ไม่มีที่สิ้นสุด,ไม่เลิกรา
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
cease fireหยุดยิง (ก. ระหว่างประเทศ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cease-fireการหยุดยิง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขาดช่วง (v.) cease See also: pause, stop, discontinue, suspend Syn. ทิ้งช่วง
รา (v.) cease See also: stop, give up, abate, reduce, die down Syn. หยุด, เลิก, ร้างไป
ร้างไป (v.) cease See also: stop, give up, abate, reduce, die down Syn. หยุด, เลิก
หยุด (v.) cease See also: stop, give up, abate, reduce, die down Syn. เลิก, ร้างไป
สงบศึก (v.) cease fighting Syn. หย่าศึก, เลิกรบ
เลิกรบ (v.) cease fighting Syn. หย่าศึก
จบปัญหา (v.) cease the problem See also: end the problem Ops. สร้างปัญหา
ยุติปัญหา (v.) cease the problem See also: end the problem Syn. จบปัญหา Ops. สร้างปัญหา
ดุ๊กดิ๊ก (adv.) ceaselessly See also: non-stop, continuously, without cease
วาย (avd.) ceaselessly See also: without end, continuouslly Syn. หาย, หยุด
หยุด (avd.) ceaselessly See also: without end, continuouslly Syn. หาย
กินเมีย (adj.) having many deceased wives
ผู้ตาย (n.) the deceased See also: dead person Syn. ผู้วายชนม์, ผู้เสียชีวิต
ผู้ล่วงลับ (n.) the deceased See also: dead person Syn. ผู้ตาย, ผู้วายชนม์, ผู้เสียชีวิต
ผู้วายชนม์ (n.) the deceased See also: dead person Syn. ผู้ตาย, ผู้เสียชีวิต
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Confusion, ignorance... and indifference will cease as of this moment.{\cHFFFFFF}สับสนไม่รู้ ... {\cHFFFFFF}และไม่แยแสจะ ยุติการ ณ ขณะนี้
The LMG shall cease firing when the main attack is mounted and is within - figures - 50 yards of the objective.เอลเอมจี จะหยุดยิง เมื่อโจมตีหลักคือการติดตั้งและ เป็น ภายในตัวเลข 50 หลาของ วัตถุประสงค์
Ward, goddamn it, cease fire!วอร์ด ตายมัน หยุดยิง
I'll have the cease and desist lawyered out, and you put your mark to it.ฉันจะต้องยุติการเป็นทนาย และนายจ่ายเงินมา
And, like all of you, it'll eventually cease to function.และเหมือนเช่นทุกท่าน... ในที่สุดมันจะหยุดทำงาน
You never cease to surprise me.คุณมีอะไรให้แปลกใจอยู่เรื่อย
In a few minutes, Ginny Weasley will be dead, and I will cease to be a memory.จินนี วีสลีย์จะต้องตาย และฉันจะยุติการเป็นความทรงจำ
Oh, Matthew, you never cease to surprise.โอ้ แมทธิว มีไรให้แปลกใจได้ตลอดนะ
At this time, it would behoove you to cease any investigation of matters that have long since passed and concentrate on the concerns of our present.ตอนนี้, คุณจะต้อง... ...ยุติการสืบสวนเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ที่เกิดขึ้นในอดีตที่ผ่านมา... ...แล้วหันมาให้ความสนใจ เฉพาะกับเรื่องที่เราเผชิญอยู่ในตอนนี้.
The idea is, we cease to exist.-There I am. -Is that Minuti?
We could call a cease fire until he returns.เราน่าจะรอให้เค้ากลับมาก่อน
It was only a matter of time before the planet itself... would become utterly uninhabitable and all life there would cease to exist.เป็นเพียงเหตุการณ์ก่อนที่ดาวดวงนี้... ...จะกลายเป็นที่ ที่ไม่อาจอาศัยได้ และสรรพชีวิตจะสิ้นสุดการคงอยู่

cease ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
停战[tíng zhàn, ㄊㄧㄥˊ ㄓㄢˋ, 停战 / 停戰] armistice; cease fire
停火[tíng huǒ, ㄊㄧㄥˊ ㄏㄨㄛˇ, 停火] cease fire
停火协议[tíng huǒ xié yì, ㄊㄧㄥˊ ㄏㄨㄛˇ ㄒㄧㄝˊ ㄧˋ, 停火协议 / 停火協議] cease fire agreement
变心[biàn xīn, ㄅㄧㄢˋ ㄒㄧㄣ, 变心 / 變心] cease to be faithful
停火线[tíng huǒ xiàn, ㄊㄧㄥˊ ㄏㄨㄛˇ ㄒㄧㄢˋ, 停火线 / 停火線] cease-fire line
阿鼻[Ā bí, ㄚ ㄅㄧˊ, 阿鼻] Ceaseless pain (Sanskrit: Avici), one of the Buddhist hells; fig. hell; hell on earth
阿鼻地狱[Ā bí dì yù, ㄚ ㄅㄧˊ ㄉㄧˋ ㄩˋ, 阿鼻地狱 / 阿鼻地獄] Ceaseless pain (Sanskrit: Avici), one of the Buddhist hells; fig. hell; hell on earth
亡母[wáng mǔ, ㄨㄤˊ ㄇㄨˇ, 亡母] deceased mother
先公[xiān gōng, ㄒㄧㄢ ㄍㄨㄥ, 先公] deceased father; deceased senior male figure
先大母[xiān dà mǔ, ㄒㄧㄢ ㄉㄚˋ ㄇㄨˇ, 先大母] deceased paternal grandmother
先妣[xiān bǐ, ㄒㄧㄢ ㄅㄧˇ, 先妣] deceased mother; mother of an ancestor
先慈[xiān cí, ㄒㄧㄢ ㄘˊ, 先慈] deceased mother
先父[xiān fù, ㄒㄧㄢ ㄈㄨˋ, 先父] deceased father; my late father
丧妻[sàng qī, ㄙㄤˋ ㄑㄧ, 丧妻 / 喪妻] deceased wife
[bǐ, ㄅㄧˇ, 妣] deceased mother
不休[bù xiū, ㄅㄨˋ ㄒㄧㄡ, 不休] endlessly; ceaselessly
[gù, ㄍㄨˋ, 故] happening; instance; reason; cause; deceased; old
追思[zhuī sī, ㄓㄨㄟ ㄙ, 追思] memorial; recollection (of the deceased)
遗照[yí zhào, ㄧˊ ㄓㄠˋ, 遗照 / 遺照] picture of the deceased
遗像[yí xiàng, ㄧˊ ㄒㄧㄤˋ, 遗像 / 遺像] portrait of the deceased
偃旗息鼓[yǎn qí xī gǔ, ㄧㄢˇ ㄑㄧˊ ㄒㄧ ㄍㄨˇ, 偃旗息鼓] lit. lay down the flag and still the drums (成语 saw); fig. to cease; to give in
[chuò, ㄔㄨㄛˋ, 辍 / 輟] stop; cease; suspend
讳名[huì míng, ㄏㄨㄟˋ ㄇㄧㄥˊ, 讳名 / 諱名] taboo name; name of deceased
亡者[wáng zhě, ㄨㄤˊ ㄓㄜˇ, 亡者] the deceased
遗妻[yí qī, ㄧˊ ㄑㄧ, 遗妻 / 遺妻] widow; the deceased's widow
遗训[yí xùn, ㄧˊ ㄒㄩㄣˋ, 遗训 / 遺訓] wishes of the deceased

cease ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
中止命令[ちゅうしめいれい, chuushimeirei] (n) cease and desist order; stay order; discontinuance order; suspension order
断絶[だんぜつ, danzetsu] (n,adj-no) (1) extinction; discontinuation; interruption; (n) (2) severance; rupture; (vs) (3) to become extinct; to cease to exist; (4) to sever; to break off; to divide (between two things); (P)
潰れる[つぶれる, tsubureru] (v1,vi) (1) (uk) to be smashed; (2) to become useless; to cease functioning; (3) to go bankrupt; (P)
狐が落ちる[きつねがおちる, kitsunegaochiru] (exp,v1) to cease being possessed (by the spirit of a fox); to be released from the grasp of the fox spirit; to be exorcised from the fox spirit
絶え果てる[たえはてる, taehateru] (v1,vi) to be extinguished; to be exterminated; to cease completely
自転車操業[じてんしゃそうぎょう, jitenshasougyou] (n) barely keeping a business going (analogy that a bicycle falls over when its wheels cease rotating)
お隠れになる;御隠れになる[おかくれになる, okakureninaru] (exp,v5r) to die; to decease; to perish; to pass away
のべつ[, nobetsu] (adv) ceaselessly; continually; all the time; incessantly
のべつ幕無し;のべつ幕なし[のべつまくなし, nobetsumakunashi] (adv) without a break; without stopping; incessantly; ceaselessly
一唱三嘆;一倡三歎[いっしょうさんたん, isshousantan] (n,vs) one reading (of a poem aloud) leaves one with ceaseless sighs of admiration
一読三嘆;一読三歎[いちどくさんたん, ichidokusantan] (n,vs) a reading leaves one with ceaseless sighs of admiration
亡祖父[ぼうそふ, bousofu] (n) deceased (one's late) grandfather
休戦協定[きゅうせんきょうてい, kyuusenkyoutei] (n) cease-fire agreement
停戦[ていせん, teisen] (n,vs) armistice; ceasefire; (P)
停戦協定[ていせんきょうてい, teisenkyoutei] (n) cease-fire deal
停戦合意[ていせんごうい, teisengoui] (n) cease-fire agreement
即時停戦[そくじていせん, sokujiteisen] (n) immediate cease-fire
吹き通す[ふきとおす, fukitoosu] (v5s,vt) to blow through; to blow ceaselessly
常住不断[じょうじゅうふだん, joujuufudan] (n,adj-no) ceaseless; constant; uninterrupted
引導を渡す[いんどうをわたす, indouwowatasu] (exp,v5s) (1) to perform the last rites over the deceased; (2) to give someone their final notice (e.g. when firing them); to give someone the final word
御霊前;ご霊前[ごれいぜん, goreizen] (n) "before the spirit of the deceased" (written on the condolence-money envelope)
打ちまくる;撃ちまくる[うちまくる, uchimakuru] (v5r,vt) to pound away; to hit at random; to hit ceaselessly
枕経[まくらぎょう, makuragyou] (n) sutra recitation at the bedside of a deceased person
止す[よす, yosu] (v5s,vt) (See 止める・やめる・1) to cease; to abolish; to resign; to give up; (P)
止まる(P);留まる(P);停まる;駐まる;止る;留る[とまる, tomaru] (v5r,vi) (1) to stop (moving); to come to a stop; (2) to stop (doing, working, being supplied); to come to a halt; to cease; to be stopped; to be suspended; (3) to alight; to perch on; (P)
止めどない;止め処無い;留処無い[とめどない, tomedonai] (adj-i) endless; ceaseless
止めどなく(P);止め処無く;留処無く[とめどなく, tomedonaku] (adv) endlessly; ceaselessly; (P)
止める(P);已める;廃める[やめる, yameru] (v1,vt) (1) (止める, 已める only) to stop; to cease; to end; to quit; (2) to cancel; to abandon; to give up; to abolish; (P)
[し, shi] (n,n-suf) (1) death; decease; (2) (arch) (See 五刑) death penalty (by strangulation or decapitation); (P)
死者[ししゃ, shisha] (n) casualty; deceased; (P)
絶える(P);断える[たえる, taeru] (v1,vi) (1) to die out; to peter out; to become extinct; (2) to cease; to be stopped; to be discontinued; to be cut off; (P)
脈脈;脈々[みゃくみゃく, myakumyaku] (adj-t,adv-to) (1) continuous; unbroken; ceaseless; (2) pulsating forcefully
逆修[ぎゃくしゅ, gyakushu] (n) (1) {Buddh} holding a memorial service for oneself; (2) an older person conducting a memorial service for a deceased, younger person
途絶える(P);跡絶える[とだえる, todaeru] (v1,vi) to stop; to cease; to come to an end; (P)
遺功[いこう, ikou] (n) works following the deceased
遺品[いひん, ihin] (n) articles of the deceased; article left by the deceased; things that belonged to the deceased; (P)
遺影[いえい, iei] (n) portrait of deceased person; (P)
遺愛[いあい, iai] (n) (1) bequest; relic; (adj-no) (2) cherished (by the deceased); treasured
遺灰[いはい, ihai] (n) ashes (of the deceased); remains from cremation
遺筆[いひつ, ihitsu] (n) writing left by the deceased
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
止む[やむ, yamu] Thai: หยุด English: to cease (vi)
止める[やめる, yameru] Thai: หยุด English: to cease

cease ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชะงัก[v.] (cha-gnak) EN: stop short ; stop ; cease ; get stuck ; pause ; bog down ; halt FR:
หายโกรธ[v. exp.] (hāi krōt) EN: thaw ; cease to be angry ; be soothed FR: être apaisé ; être calmé
ห้ามล้อ [v.] (hāmlø) EN: brake ; stop ; cease FR: freiner
จบปัญหา[v. exp.] (jop panhā) EN: cease the problem FR: régler un problème
เลิก[v.] (loēk) EN: abolish ; do away with ; cancel ; annul ; abrogate ; wind up ; give up ; cease ; upend ; quit ; discard ; drop out ; abandon ; rescind ; scrap FR: abolir ; annuler ; abroger ; démanteler ; rompre ; abandonner ; renoncer ; laisser tomber
ปิดท้าย[v.] (pitthāi) EN: conclude ; end ; terminate ; finish ; wind up ; cease ; complete FR: conclure ; clôturer ; finir
รา[v.] (rā) EN: cease ; give up ; stop FR: s'arrêter ; cesser d'agir
ร้างไป[v. exp.] (rāng pai) EN: cease FR:
สงบศึก[n. prop.] (sa-ngop seu) EN: armistice ; cease fighting FR: armistice [m] ; cessez-le-feu [m] ; trêve [f]
สงบศึก[v. exp.] (sa-ngop seu) EN: cease fighting FR: cesser les hostilités
สิ้นสุดลง[v. exp.] (sinsut long) EN: terminate ; end ; stop ; cease ; expire ; discontinue FR: finir
หย่า[v.] (yā) EN: stop ; cease ; halt ; give up FR: arrêter ; cesser ; abandonner
ยั้ง[v.] (yang) EN: halt ; cease ; pause ; restrain ; stop ; discontinue ; withhold ; curb FR: retenir ; arrêter
หยุด[v.] (yut) EN: stop ; halt ; pause ; lay off ; drop ; cease ; keep from ; break ; let up ; suspend ; discontinue ; terminate ; stay FR: arrêter ; s'arrêter ; stopper ; interrompre ; cesser (de) ; abandonner
ยุติ[v.] (yutti) EN: end ; close ; come to an end ; stop ; terminate ; finish ; cease ; wind up ; culminate FR: cesser ; clore ; mettre un terme ; terminer ; achever ; clôturer
ยุติปัญหา[v. exp.] (yutti panhā) EN: cease the problem ; end the problem FR:
หยุดยั้ง[v.] (yutyang) EN: stop ; cease ; halt ; intercept ; prevent ; hinder ; hold back ; impede ; restrain FR:
หยุดยิง[v. exp.] (yut ying) EN: cease fire FR: cesser le feu
อาบน้ำศพ[x] (āp nām sop) EN: symbolic pouring of water over the deceased's hand FR:
อาสัญ[v.] (āsan) EN: die ; expire ; pass away ; decease FR: mourir
อายุกษัย[n.] (āyukasai) EN: death ; decease FR: mort [f] ; décès [m]
บังสุกุล[n.] (bangsukun) EN: monk's robes dedicated to a deceased person ; yellow robe (drawn by a Buddhist) FR:
บังสุกุล[X] (bangsukun) EN: perform the ceremony of dedicating robes to a deceased person FR:
จุตูปปาตญาณ[n.] (jutūpapātay) EN: knowledge of the decease and rebirth of beings ; clairvoyant supernormal vision dealing with the death and rebirth of beings ; perception of the appearing and disappearing of various beings according to the consequences of their past deeds FR:
ไม่ขาดระยะ[adv.] (mai khāt ra) EN: continuously ; endlessly ; unbrokenly ; connectedly; ceaseless FR:
ไม่ขาดสาย[adv.] (mai khāt sā) EN: ceaselessly ; without stopping ; continually ; uninterruptedly ; in a steady stream FR: sans cesse
มรณะ[adj.] (mørana) EN: dying ; deceased ; dead ; funereal FR: mortel ; de mort
ปังสุกุล[n.] (pangsukun) EN: monk's robes dedicated to a deceased person ; yellow robe (drawn by a Buddhist) FR:
ผู้ล่วงลับ[n.] (phūlūanglap) EN: deceased ; departed ; dead person FR: défunt [m] ; disparu [m] ; mort [m]
ผู้ตาย[n. exp.] (phū tāi) EN: deceased ; decedent ; dead person FR: défunt [m] ; mort [m] ; disparu [m]
ผู้วายชนม์[n. exp.] (phū wāichon) EN: deceased FR:
สัญญาหยุดยิง[n. exp.] (sanyā yut y) EN: ceasefire agreement FR: accord de cessez-le-feu [m]
ศพ[n.] (sop) EN: [classif.: deceased people] FR: [classif. : personnes décédées]
ตาย[v.] (tāi) EN: die ; pass away ; decease ; perish ; expire ; be dead ; croak ; kick the bucket ; peg out ; breathe one's last ; meet one's end ; bit the dust ; give up the ghost FR: mourir ; périr ; décéder ; disparaître ; s”éteindre ; partir ; succomber ; trépasser (vx – litt.) ; clamser (pop.) ; claquer (fam.) ; calancher (vx – pop.) ; caner (fig.) ; crever (fam.) . passer l'arme à gauche
ทักษิณานุประทาน[n.] (thaksinānup) EN: offering dedicated to the deceased ; the making of merits for the dead people ; offering made to monks on behalf of the dead FR:
วายชนม์[adj.] (wāichon) EN: deceased FR:

cease ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ableben {n}decease; demise; death
Unterlassungsanordnung {f}cease and desist order [Am.]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า cease
Back to top