ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

quit

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *quit*, -quit-

quit ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
quit (vt.) หยุด See also: เลิก, เว้น Syn. stop
quit (vt.) ล้มเลิก See also: เลิกดิ้นรน, เลิกตะเกียกตะกาย Syn. cancel, droup out, give up
quit (vt.) ลาออก Syn. resign
quit (vt.) ออกเดินทาง See also: จากไป Syn. depart, leave
quit (vi.) ปลด (หนี้) Syn. redeem, remit
quit (adj.) เป็นอิสระ (จากข้อผูกมัด, ความรับผิดชอบ, โทษ) See also: พ้นโทษ Syn. free
quit of (phrv.) กำจัด See also: ขจัด, เอาออก
quit-rent (n.) ค่าเช่า See also: ปลดปล่อย, การเว้นภาษีที่ชำระเป็นค่าแรงงาน
quitclaim (n.) การโอนผลประโยชน์
quitclaim (vt.) ยกเลิกข้อเรียกร้อง See also: สละสิทธิ์เรียกร้อง
quite (adv.) ทั้งหมด
quite (adv.) ค่อนข้างจะ
quite (adv.) อย่างแท้จริง
quite a bit (idm.) มาก
quite a few (idm.) มาก
quite a lot (idm.) มาก
quite a number (idm.) มาก
quite large (adj.) มากพอประมาณ See also: มากพอสมควร
quite something (idm.) เยี่ยมมาก See also: น่าทึ่ง, ยอดเยี่ยม
quitely (adv.) อย่างสงบ See also: อย่างสันติ, อย่างมีระเบียบ, อย่างเรียบร้อย, อย่างเงียบสงบ Syn. calmly
quitrent (n.) ค่าเช่า See also: ปลดปล่อย, การเว้นภาษีที่ชำระเป็นค่าแรงงาน
quits (adj.) เท่าเทียมกัน See also: ไม่แพ้ชนะกัน, เสมอกัน
quittance (n.) การยกเลิกหนี้สินหรือภาระหน้าที่ See also: เอกสารยกเลิกหนี้สินหรือภาระหน้าที่, การชดเชย
quitter (n.) คนขี้แพ้ See also: คนไม่เอาจริง
English-Thai: HOPE Dictionary
quit(ควิท) vt.,vi.,n. (การ) หยุด,ยุติ,เลิก,ละทิ้ง,เพิกถอน,สลัด,ปลดเปลื้อง,ลบล้าง,ลาออก,ออกจาก,ชำระหนี้,ตอบแทน. adj. พ้นภาระหนี้หรือความผิด,เป็นอิสระ, Syn. stop,cease
quite(ไควทฺ) adv. ทีเดียว,โดยสมบูรณ์,ทั้งหมด,จริง ๆ ,โดยแท้จริง,มากมาย, Syn. entirely
quits(ควิทซ) adj. เท่าเทียมกัน,ไม่แพ้ชนะกัน,เสมอกัน,ชดเชยหมดกัน,ชดเชยหายกัน -Id. (call it quits หยุดชั่วคราว,หยุดทำ)
quittance(ควิท'เทินซฺ) n. การยกเลิกหนี้สินหรือภาระหน้าที่,เอกสารยกเลิกดังกล่าว,การตอบแทน,การแก้แค้น,การชดเชย
English-Thai: Nontri Dictionary
quit(vi) ลาออก,จากไป,เลิก,หายกัน,หมด,ออกจาก,ละทิ้ง
quite(adv) แท้ๆ,ทีเดียว,ทั้งหมด,ทั้งสิ้น
quittance(n) การปลดเปลื้อง,การจากไป,การปล่อย,การทิ้ง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
quit๑. เลิก๒. ออก [มีความหมายเหมือนกับ exit ๑] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
quitclaimการสละสิทธิเรียกร้อง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
quitrentค่าเช่าที่ดินรายปีตลอดกาล, ส่วยรายปี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
quittance๑. การปลดหนี้๒. ใบเสร็จรับเงิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
quitเลิกใช้ [คอมพิวเตอร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ออกจากงาน (v.) quit See also: leave
วางมือ (v.) quit boxing Syn. เลิก, หยุด, รามือ
หยุด (v.) quit boxing Syn. เลิก, วางมือ, รามือ
แขวนนวม (v.) quit boxing Syn. เลิก, หยุด, วางมือ, รามือ
ครามครัน (adv.) quite See also: fairly, utterly Syn. มาก, หลาย, นัก
ใช่เล่น (adv.) quite See also: not a little, really, very Syn. ไม่น้อย
ไม่ใช่หยอก (adv.) quite See also: not a little, really, very Syn. ใช่เล่น, ไม่น้อย
ไม่น้อย (adv.) quite a bit See also: quite a lot
นานมาก (adv.) quite long (time) See also: so long (time), very long (time)
นานโข (adv.) quite long (time) See also: so long (time), very long (time) Syn. นานมาก
ไพรชน (n.) quite place See also: peaceful place, tranquil place, secluded place Syn. ไพชน
ย่อม (adj.) quite small See also: rather light, suited, suitable, good enough Syn. เล็ก, กะทัดรัด, พอดี
เล็ก (adj.) quite small See also: rather light, suited, suitable, good enough Syn. กะทัดรัด, พอดี
take a spill (idm.) ล้ม (มักใช้กับ have และคำคุณศัพท์ bad, nasty, quite)
กางมุ้ง (v.) hang up a mosquito net See also: draw a mosquito curtain
ความมีอายุ (n.) antiquity See also: oldness Syn. ความเก่าแก่ Ops. ความใหม่, ความทันสมัย
ความสมดุล (n.) equity See also: equality, state of balance, equilibrium Syn. ความเท่าเทียม, ความเสมอกัน, ความเสมอภาค
ความเก่า (n.) antiquity See also: oldness Syn. ความเก่าแก่, ความมีอายุ Ops. ความใหม่, ความทันสมัย
ความเก่าแก่ (n.) antiquity See also: oldness Syn. ความมีอายุ Ops. ความใหม่, ความทันสมัย
ความเสมอกัน (n.) equity See also: equality, state of balance, equilibrium Syn. ความเท่าเทียม, ความสมดุล, ความเสมอภาค
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Quit messing with me!เลิกยุ่งเกี่ยวกับฉันเสียที
I realize it's quite lateฉันทราบดีว่ามันค่อนข้างดึกแล้ว
We're not quite sureพวกเราไม่ค่อยแน่ใจนัก
They're quite friendlyพวกเขาค่อนข้างเป็นมิตร
I think that's quite boring reallyฉันคิดว่านั่นค่อนข้างน่าเบื่อจริงๆ
It can be quite romanticมันค่อนข้างโรแมนติกทีเดียว
I think I am quite good at saving moneyฉันคิดว่าฉันค่อนข้างเก่งในด้านการเก็บเงิน
There was quite a large crowd in the streetมีฝูงชนจำนวนมากมายบนท้องถนน
I haven't heard from you for quite a whileฉันไม่ได้ยินข่าวจากคุณช่วงหนึ่ง
I'm in quite a hurry tooฉันก็กำลังรีบด้วยเหมือนกัน
They're usually quite busyพวกเขามักจะยุ่งอยู่ประจำ
It sounds like you're quite differentฟังดูเหมือนคุณค่อนข้างแตกต่าง
But I gradually made quite a few friendsแต่ฉันก็ค่อยๆ ทำความรู้จักกับเพื่อน 2-3 คนบ้างแล้ว
There was quite a large crowd in the streetมีฝูงชนขนาดใหญ่ทีเดียวอยู่บนถนน
His house is quite sizableบ้านของเขาค่อนข้างใหญ่มาก
He's quite shy reallyจริงๆ แล้วเขาค่อนข้างขี้อาย
You failed this mid-term test quite badlyเธอสอบกลางภาคไม่ผ่านอย่างย่ำแย่เต็มทน
You're not going to quit, are you?คุณจะไม่ล้มเลิก ใช่ไหม?
We've been seeing each other for quite a whileพวกเราคบกันมาก็ช่วงระยะเวลาหนึ่ง
I spent quite a bit of time in India recentlyฉันไปอินเดียเพียงแค่ไม่กี่วัน เมื่อไม่นานมานี้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Whoa, quit, quit, quit shoving now.โอ้โฮเลิกเลิกเลิกดันในขณะนี้
I don't think we can quit just because we have a couple of casualties.{\cHFFFFFF}I don't think we can quit just because we have a couple of casualties.
Your top pursuit man wants to quit the road and we have to seduce him with candy?คนแสวงหาด้านบนของคุณ ต้องการที่จะออกจากถนน และเราจะต้องหลอกล่อให้เขา กับลูกอม?
Looks like I picked the wrong week to quit smoking.ดูเหมือนผมจะเลือกผิดอาทิตย์ ซะแล้วที่จะเลิกสูบบุหรี่
I picked the wrong week to quit drinking.ผมเลือกอาทิตย์ผิดซะแล้วที่จะเลิกดื่ม
Looks like I picked the wrong week to quit amphetamines.ดูเหมือนผมจะเลือกอาทิตย์ผิดซะแล้ว ที่จะเลิกแอมเฟตามีน
Looks like I picked the wrong week to quit sniffing glue.ดูเหมือนผมจะเลือกอาทิตย์ผิด ที่จะเลิกดมกาวซะแล้ว
I'm gonna quit work in the morning, first thing.ก่อนอื่นผมจะลาออกจากงานในตอนเช้า
You can't quit now.คุณลาออกไม่ได้ตอนนี้
Don't quit now!อย่าเลิก อย่าเลิกด่ามัน
Willie, quit monkeying around on that thing.วิลลี่เลิก monkeying รอบในสิ่งที่
Oh, quit complaining. This is expensive stuff.โอ้เลิกบ่น นี้เป็นสิ่งที่มีราคาแพง

quit ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
离职[lí zhí, ㄌㄧˊ ㄓˊ, 离职 / 離職] retire; leave office; quit a job
[zhàng, ㄓㄤˋ, 帐 / 帳] account; mosquito net; tent; curtain; debt; credit
[jié, ㄐㄧㄝˊ, 孑] alone; mosquito larvae; small
按蚊[àn wén, ㄢˋ ㄨㄣˊ, 按蚊] anopheles; malarial mosquito
疟蚊[nu:è wén, ㄜˋ ㄨㄣˊ, 疟蚊 / 瘧蚊] Anopheles (type of mosquito)
古时[gǔ shí, ㄍㄨˇ ㄕˊ, 古时 / 古時] antiquity
古风[gǔ fēng, ㄍㄨˇ ㄈㄥ, 古风 / 古風] antiquity
远古[yuǎn gǔ, ㄩㄢˇ ㄍㄨˇ, 远古 / 遠古] antiquity; ancient times
不善[bù shàn, ㄅㄨˋ ㄕㄢˋ, 不善] bad; ill; not good at; not to be pooh-poohed; quite impressive
[mán, ㄇㄢˊ, 蛮 / 蠻] barbarian; bullying; very; quite; rough; reckless
[guài, ㄍㄨㄞˋ, 怪] bewildering; odd; queer; strange; uncanny; devil; monster; wonder at; to blame; quite; rather
大炮打蚊子[dà pào dǎ wén zi, ㄉㄚˋ ㄆㄠˋ ㄉㄚˇ ㄨㄣˊ ㄗ˙, 大炮打蚊子] cannon fire to hit a mosquito; to use a sledgehammer to crack a nut
比较[bǐ jiào, ㄅㄧˇ ㄐㄧㄠˋ, 比较 / 比較] compare; contrast; fairly; comparatively; relatively; quite; rather
[xié, ㄒㄧㄝˊ, 邪] demonic; iniquitous; nefarious; evil; unhealthy influences that cause disease (Chinese medicine)
殊异[shū yì, ㄕㄨ ㄧˋ, 殊异 / 殊異] entirely different; quite separate
对等[duì děng, ㄉㄨㄟˋ ㄉㄥˇ, 对等 / 對等] equal status; equal treatment; parity (under the law); equity; reciprocity
股本金比率[gǔ běn jīn bǐ lǜ, ㄍㄨˇ ㄅㄣˇ ㄐㄧㄣ ㄅㄧˇ ㄌㄩˋ, 股本金比率] equity ratio
股权[gǔ quán, ㄍㄨˇ ㄑㄩㄢˊ, 股权 / 股權] equity shares; stock right
公平合理[gōng píng hé lǐ, ㄍㄨㄥ ㄆㄧㄥˊ ㄏㄜˊ ㄌㄧˇ, 公平合理] fair; equitable
公道[gōng dao, ㄍㄨㄥ ㄉㄠ˙, 公道] fair; equitable
倒挂[dào guà, ㄉㄠˋ ㄍㄨㄚˋ, 倒挂 / 倒掛] lit. to hang upside down; fig. topsy-turvy and inequitable, e.g. manfacturing and trading costs exceed the sale price (of some goods); to borrow more than one can ever repay
[yāo, ㄧㄠ, 喓] grasshopper chirp; mosquito buzz
上古[shàng gǔ, ㄕㄤˋ ㄍㄨˇ, 上古] the distant past; ancient times; antiquity; early historical times
不是味儿[bù shì wèi er, ㄅㄨˋ ㄕˋ ㄨㄟˋ ㄦ˙, 不是味儿 / 不是味兒] not the right flavor; not quite right; a bit off; fishy; queer; amiss; feel bad; be upset
倾斜度[qīng xié dù, ㄑㄧㄥ ㄒㄧㄝˊ ㄉㄨˋ, 倾斜度 / 傾斜度] inclination (from the horizontal or vertical); slope; obliquity
公正[gōng zhèng, ㄍㄨㄥ ㄓㄥˋ, 公正] just; fair; equitable
[jué, ㄐㄩㄝˊ, 孓] larvae of mosquito
[lào, ㄌㄠˋ, 嫪] longing (unrequited passion); surname Lao
保不定[bǎo bù dìng, ㄅㄠˇ ㄅㄨˋ ㄉㄧㄥˋ, 保不定] more likely than not; quite possible; on the cards
保不齐[bǎo bù qí, ㄅㄠˇ ㄅㄨˋ ㄑㄧˊ, 保不齐 / 保不齊] more likely than not; quite possible; on the cards
孑孓[jié jué, ㄐㄧㄝˊ ㄐㄩㄝˊ, 孑孓] mosquito larva
帐子[zhàng zi, ㄓㄤˋ ㄗ˙, 帐子 / 帳子] mosquito net
[wén, ㄨㄣˊ, 蚊] mosquito
蚊子[wén zi, ㄨㄣˊ ㄗ˙, 蚊子] mosquito
蚊帐[wén zhàng, ㄨㄣˊ ㄓㄤˋ, 蚊帐 / 蚊帳] mosquito net
单相思[dān xiāng sī, ㄉㄢ ㄒㄧㄤ ㄙ, 单相思] one-sided lovesickness; unrequited longing
私募基金[sī mù jī jīn, ㄙ ㄇㄨˋ ㄐㄧ ㄐㄧㄣ, 私募基金] private equity fund; fund offered to private placement (e.g. hedge fund)
基多[Jī duō, ㄐㄧ ㄉㄨㄛ, 基多] Quito (capital of Ecuador)
奎托[Kuí tuō, ㄎㄨㄟˊ ㄊㄨㄛ, 奎托] Quito, capital of Ecuador
好久[hǎo jiǔ, ㄏㄠˇ ㄐㄧㄡˇ, 好久] quite a while

quit ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
いい加減にする;好い加減にする[いいかげんにする, iikagennisuru] (exp,vs-i) to put an end to something; to get something over with; to quit something one has been engaged in too long or to an excessive degree
会を抜ける[かいをぬける, kaiwonukeru] (exp,v1) to withdraw from a society; to quit an association; to give up one's membership of a society
権利放棄同意書[けんりほうきどういしょ, kenrihoukidouisho] (n) general release; quit claim agreement; waiver agreement
足を洗う[あしをあらう, ashiwoarau] (exp,v5u) (1) to quit (a shady business); to wash one's hands of; to cut one's ties with; to turn over a new leaf; to go straight; (2) to wash one's feet
遣り逃げ;やり逃げ[やりにげ, yarinige] (n) (sl) (vulg) having sex with a woman and then breaking off contact with her (esp. after telling her that you love her); wham-bam-thank-you-ma'am; hit it and quit it; fuck and chuck
離れ去る[はなれさる, hanaresaru] (v5r,vi) to break loose; to quit
mixi疲れ[ミクシィづかれ, mikushii dukare] (n) (sl) growing tired of the mixi community due to constant use and quitting
アクイット;アクウィット[, akuitto ; akuuitto] (n) acquit
あっけらかんと[, akkerakanto] (adv) quite indifferent; looking blank; looking as though one has nothing at all to do with what is going on
あと一歩;後一歩[あといっぽ, atoippo] (adv,adj-na) (See 今一つ) one more; another; the other; not quite; not very good
アノフェレス[, anoferesu] (n) (obsc) (See 羽斑蚊) Anopheles (genus of mosquitoes that act as malarial vectors)
いい加減(P);好い加減;好加減(io)[いいかげん, iikagen] (adj-na) (1) (uk) irresponsible; perfunctory; careless; (2) lukewarm; half-baked; halfhearted; vague; (3) (See いい加減にする) reasonable; moderate (usu. in suggestions or orders); (adv) (4) considerably; quite; rather; pretty; (P)
エクイタブル[, ekuitaburu] (n) equitable
エクイティ;エクイティー[, ekuitei ; ekuitei-] (n,adj-no) equity
エクイティファイナンス;エクイティーファイナンス[, ekuiteifainansu ; ekuitei-fainansu] (n) equity finance
お暇;御暇[おいとま, oitoma] (n,vs) (1) (uk) (See 暇・いとま・5) leaving; going home; (2) quitting one's job; (3) free time; leisure; spare time
からっきし;からきし[, karakkishi ; karakishi] (adv) quite; utterly; (not) at all; completely
がら空き;がら明き[がらあき, garaaki] (adj-no) virtually empty; quite empty
さあっと[, saatto] (n) (1) (See さっと) relatively quickly (esp. actions); (2) quite suddenly (esp. wind, rain, etc.)
ずんぐりむっくり[, zungurimukkuri] (adv,vs) (See ずんぐり) very short and stout; small but quite wide around
その通り[そのとおり, sonotoori] (exp) just like that; quite so; I agree
つい[, tsui] (adv) (1) just (now); (2) quite (near); (3) (See 遂に) unintentionally; unconsciously; by mistake; against one's better judgement (judgment); (P)
どうも[, doumo] (int) (1) (abbr) (See どうも有難う) thanks; (adv) (2) much (thanks); very (sorry); quite (regret); (3) quite; really; (4) somehow; (5) (in positive sense, esp. どうも〜しまう) (See どうしても) in spite of oneself; no matter how hard one may try (one is unable to) (with negative verb); no matter how hard one may try not to (one ends up doing) (with positive verb, esp. -shimau); (int) (6) greetings; hello; goodbye; (P)
マラリア蚊[マラリアか, mararia ka] (n) malaria mosquito
ユビキタス環境[ユビキタスかんきょう, yubikitasu kankyou] (n) {comp} computing environment characterized by "ubiquitous computing"
ユビキタス社会[ユビキタスしゃかい, yubikitasu shakai] (n) society where IT related gadgets are prevalent and their function transparent (from "ubiquitous computing")
ユビキタス講演会[ユビキタスこうえんかい, yubikitasu kouenkai] (n) lecture on a topic related to "ubiquitous computing"
一寸した[ちょっとした, chottoshita] (adj-pn) (1) (uk) (See 一寸・ちょっと・1) trifling; petty; (2) (See 一寸・ちょっと・2) quite a bit; somewhat; quite
上世[かみつよ;じょうせい, kamitsuyo ; jousei] (n) antiquity; ancient times
不正[ふせい, fusei] (adj-na,n) injustice; unfairness; iniquity; impropriety; irregularity; dishonesty; illegality; fraud; (P)
中中(P);中々[なかなか, nakanaka] (adv) (1) (uk) very; considerably; easily; readily; fairly; quite; highly; rather; (2) by no means (with negative verb); (P)
丸で[まるで, marude] (adv) (uk) quite; entirely; completely; at all; as if; as though; so to speak; just like; (P)
今一(P);今一つ(P);いま一つ;今ひとつ[いまいち(今一)(P);いまひとつ(P);イマイチ, imaichi ( imaichi )(P); imahitotsu (P); imaichi] (adj-na,adv) (1) (uk) (col) one more; another; the other; (2) not quite; not very good; lacking; (P)
今一歩;いま一歩[いまいっぽ, imaippo] (n,adv) (1) (See 今一つ) one more; another; the other; not quite; (2) close run; just falling short of success
仕舞い;仕舞;終い;了い[じまい, jimai] (suf) (1) (uk) (after a noun) (See 店じまい) ending; quitting; closing; (2) (uk) (after the 〜ず negative form of a verb) indicates disappointment for not having done what one wanted or intended to do
似ても似つかない[にてもにつかない, nitemonitsukanai] (exp,adj-i) quite unlike; not bearing the slightest resemblance
免罪[めんざい, menzai] (n) acquittal; pardon; papal indulgence
免訴[めんそ, menso] (n,vs) acquittal; dismissal (of a case)
公義[こうぎ, kougi] (n) justice; equity
兼ねない[かねない, kanenai] (suf,exp) (See 兼ねる) quite capable of ...; might happen; not unlikely to
Japanese-English: COMDICT Dictionary
停止シグナル[ていしシグナル, teishi shigunaru] quit signal

quit ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อำลา[v.] (amlā) EN: take one's leave ; take leave (of) ; say goodbye ; bid farewell (to) ; quit FR: saluer ; prendre congé (de) ; dire au revoir
ไขก๊อก[v. exp.] (khai kǿk) EN: quit a job ; resign FR:
แขวนนวม[v.] (khwaēnnūam) EN: quit boxing ; hang up the gloves ; retire from the ring ; end ones' boxing career FR: raccrocher les gants ; arrêter sa carrière de boxeur
ลาออก[v.] (lā-øk) EN: resign ; quit ; leave ; step down ; give up ; call it quits ; hang up one's gloves FR: démissionner ; donner sa démission ; remettre sa démission ; raccrocher ; jeter l'éponge
ลาออกจากงาน[v. exp.] (lā-øk jāk n) EN: quit work FR: démissionner ; quitter son poste
เลิก[v.] (loēk) EN: abolish ; do away with ; cancel ; annul ; abrogate ; wind up ; give up ; cease ; upend ; quit ; discard ; drop out ; abandon ; rescind ; scrap FR: abolir ; annuler ; abroger ; démanteler ; rompre ; abandonner ; renoncer ; laisser tomber
เลิกเรียน[v. exp.] (loēk rīen) EN: quit school FR: abandonner l'école
ออกจากงาน[v. exp.] (øk jāk ngān) EN: quit ; leave (one's employment) ; discharge from employment FR: quitter un emploi
ออกไปจาก[v. exp.] (øk pai jāk) EN: depart from ; leave ; quit ; vacate FR: quitter
สละตำแหน่ง[v. exp.] (sala tamnae) EN: resign ; quit ; abandon one's position ; retire ; leave FR: démissionner
ถอนตัว[v.] (thøntūa) EN: withdraw (from) ; quit ; secede from ; leave ; pull out ; resign ; stop taking part ; decline FR: se retirer ; quitter
ยกธงขาว[v.] (yokthongkhā) EN: surrender ; capitulate ; quit ; give in ; yield ; submit ; give up FR: se rendre ; capituler ; rendre les armes ; abandonner ; donner sa langue au chat
อลัชชี[n.] (alatchī) EN: iniquitous monk ; shameless monk ; immoral monk FR:
อาชวะ[n.] (ātchawa) EN: rectitude ; honesty ; integrity ; equity ; justice FR:
อธรรม[adj.] (atham) EN: unjust ; unfair ; unprincipled ; unscrupulous ; unrighteous ; bad ; evil FR: injuste ; inéquitable
อาธรรม ; อาธรรม์[adj.] (ātham ; āth) EN: wrong ; injust ; iniquitous ; unfair FR: injuste ; inéquitable
อาธรรม์ ; อาธรรม[adj.] (āthan ; āth) EN: wrong ; injust ; iniquitous ; unfair FR: injuste ; inéquitable
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญ[n. exp.] (attrā phon ) EN: return on common equity FR:
ใบรับเงิน[n. prop.] (bairap ngoe) EN: receipt FR: reçu [m] ; quittance [f] ; acquit [m]
ใบเสร็จรับเงิน[n.] (baiset rap ) EN: receipt ; bill ; sales check FR: quittance [f] ; acquit [m] ; reçu [m]
โบราณกาล[n.] (bōrānnakān ) EN: ancient times ; former times ; antiquity ; olden days ; old days ; days of yore ; remote time, FR:
โบราณวัตถุ[n.] (bōrānnawatt) EN: antiques ; relics ; ruins ; archaeological finds FR: antiquité [f] ; ruine [f] ; relique [f]
บริกรม[v.] (børikrom) EN: pass by FR: quitter ; marcher ; partir ; passer par
ฉาย[v.] (chāi) EN: FR: répartir équitablement
ชำระ[v.] (chamra) EN: pay ; disburse ; defray ; pay up ; repay ; settle FR: payer ; débourser ; liquider ; acquitter
ชำระหนี้[v. exp.] (chamra nī) EN: pay one's debt ; pay back one's debt ; settle a debt ; pay a debt ; discharge a debt ; disburse ; repay FR: effacer une dette ; rembourser une dette ; s'acquitter d'une dette
ชำระภาษี[v. exp.] (chamra phās) EN: pay up one's taxes FR: payer la taxe ; acquitter une taxe
เชียว[adv.] (chīo) EN: right ; really ; indeed ; truly ; certainly ; absolutely; quite FR: vraiment ; véritablement ; tout à fait
ชดใช้[v.] (chotchai) EN: compensate (for) ; pay ; reimburse ; repay ; refund ; disburse FR: s'acquitter ; rembourser
ได้กำไรงาม[v. exp.] (dāi kamrai ) EN: be quite profitable FR:
ดาษดื่น[adj.] (dātdeūn) EN: abundant ; ubiquitous ; widespread ; plentiful ; numerous; bountiful FR: abondant ; répandu
ดาษดา[adj.] (dātsadā) EN: abundant ; ubiquitous ; widespread FR: abondant ; luxuriant
เดินทางออกนอกประเทศ[v. exp.] (doēnthāng ø) EN: leave the country FR: quitter le pays
โดยแท้[adv.] (dōi thaē) EN: really ; indeed ; genuinely ; virtually ; truly ; actually ; purely ; quite ; strictly FR:
หายกัน[v.] (hāikan) EN: be quits with someone ; be even ; have no further obligations FR: être quitte
หุ้นสามัญ[n.] (hunsāman) EN: common stock ; ordinary shares ; common shares ; equity shares FR:
หุ้นทุน[n. exp.] (hun thun) EN: stock ; equity share FR:
จ่ายค่าเช่า[v. exp.] (jāi khāchao) EN: pay for a rent FR: payer le loyer ; s'acquitter du loyer
จาก[v.] (jāk) EN: depart ; leave ; go away from FR: quitter ; se séparer de
จากกัน[v. exp.] (jāk kan) EN: be separated ; part from ; break up with ; diverge from ; be estranged with ; divide from FR: se quitter ; se séparer ; se diviser

quit ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abrechnung {f}; Quittung
Bestätigung {f}; Quittung
Bestätigungs-Taste {f}; Quittungs-Taste
Erfüllung {f}; Quittung
Tilgung {f}acquittance; acquittances
Antike {f} [hist.] | in der Antike | die Kunst der Antikeantiquity | in ancient times | the art of the ancient world
Antiquität {f} | Antiquitäten
Eigenkapital {n} [econ.]equity; equity capital
das Gegenteil | Gegenteile {pl} | im Gegenteil; vielmehr | ganz im Gegenteil | das genaue Gegenteil tunthe contrary | contraries | on the contrary | quite the contrary | to do completely the contrary
Verschuldungsgrad {m} [fin.]debt equity ratio
Deutlichkeit {f} | mit aller Deutlichkeitdistinctness | quite distinctly
Aktienpaket {n}equity stake
Eigenanteil {m}equity ratio
Eigenkapitalquote {f} [econ.]equity ratio
Fairness {f}equity
unbillig {adv}inequitably
ungerecht {adj}inequitable
ungerecht {adv}inequitably
Lasterhöhle {f}den of iniquity
Malariamücke {f} [zool.]malaria mosquito
Moskitonetz {n}mosquito net
Mückenlarven {pl}mosquito larvae
Mückenstich {m}mosquito bite
höchstwahrscheinlich; sehr wahrscheinlich {adv}most likely; very likely; quite likely; more than likely
Quitte {f} | Quitten
Quittung {f} | Quittungen
unbedenklich; ungefährlich {adv}quite safely; without coming to any harm
Kapitalrendite {f}return on equity
Aktienmarkt {m}stock market; equities market
Strafe {f}retribution; requittal
Allgegenwart {f}; Ubiquität

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า quit
Back to top