ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

flax

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *flax*, -flax-

flax ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
flax (n.) ป่าน See also: ปอ, พืชที่ใช้ทำผ้าลินิน
English-Thai: HOPE Dictionary
flax(แฟคซฺ) n. ปอ,ป่าน,ใยป่าน,ใยปอ,พืชที่ใช้ทำผ้าลินิน,พืชคล้ายป่าน
flaxen(แฟลค'เซิน) adj. เกี่ยวกับหรือคล้ายป่าน,เกี่ยวกับสีเหลืองอ่อนของป่ายหรือปอ., Syn. flaxy
English-Thai: Nontri Dictionary
flax(n) ต้นฝ้าย,ต้นปอ,ต้นป่าน,ผ้าลินิน
flaxen(adj) ทำด้วยฝ้าย,ทำด้วยผ้าลินิน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
flaxseed oreสินแร่เนื้อเม็ด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Flaxป่าน,งอแขน [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
แฟลกซ์ (n.) flax See also: Linum usitatissimum Linn (Linaceae)
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We give my dog special food. It's got flax in it.เราเอาอาหารพิเศษให้มันกิน แบบที่มีพวกเส้นใยป่าน
We're at dinner, emergency text, "l need flaxseed, right away."ยายนั่นส่งข้อความฉุกเฉินมา "ฉันอยากได้เมล็ดแฟล็กซ์เดี๋ยวนี้เลย" ผู้หญิงท้องน่ะเข้าใจยากจริง
♪ shining, gleaming, streaming, flaxen, waxen ♪# เปล่งปลั่ง วูบวาบ พริ้วไหว บลอนด์ทอง เงางาม #
I have my protein shake with banana and flaxseed oil, and by 6:10, I'm on the elliptical.ฉันกินน้ำมันธัญพีชกับกล้วยปั่น พอ 6: 10 โมงฉันออกกำลัง
Organic nonfat milk, flaxseed oil.นมไขมันต่ำ น้ำมันเมล็ดฝ้าย
No, that's the flaxseed oil you're smelling.ไม่ใช่นั่นกลิ่นน้ำมันน่ะ
Seed meals, too. Look, cotton, flax.อาหารเม็ดด้วย ดูสิ ฝ้าย ลินิน
Or a flaxseed scone?หรือว่าขนมปังเมล็ดฝ้าย?

flax ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
亚麻[yà má, ㄧㄚˋ ㄇㄚˊ, 亚麻 / 亞麻] flax

flax ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
亜麻[あま;アマ, ama ; ama] (n,adj-no) flax (Linum usitatissimum); linseed
亜麻糸[あまいと, amaito] (n) flax yarn
亜麻織物[あまおりもの, amaorimono] (n) flax fabrics; linen
製麻[せいま, seima] (n) flax (hemp) spinning; hemp dressing
亜麻仁[あまに, amani] (n) flaxseed; linseed
亜麻仁油;あまに油[あまにゆ, amaniyu] (n) linseed oil; flaxseed oil
亜麻色[あまいろ, amairo] (n) flaxen
亜麻色の髪[あまいろのかみ, amaironokami] (n) flaxen hair
亜麻製[あませい, amasei] (adj-no) flaxen; linen
麻(P);苧[あさ(麻)(P);お(ok), asa ( asa )(P); o (ok)] (n) (1) cannabis (Cannabis sativa); hemp (plant); (2) hemp (fiber); linen; flax; jute; (P)

flax ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แฟลกซ์[n.] (flaēk) EN: flax ; linseed ; Linum usitatissimum FR: Linum usitatissimum
กำแพงเงิน[n. exp.] (kamphaēng n) EN: flax lily FR:
เมล็ดแฟลกซ์[n. exp.] (malet flaēk) EN: flaxseed FR:
น้ำมันลินสีด[n.] (nāmmanlinsī) EN: linseed oil ; flaxseed oil, FR: huile de lin [f] ; huile de graines de lin [f]

flax ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Flachsspinnerei {f}flax mill
Leinkraut {n} [bot.]flax weed

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า flax
Back to top