ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

append

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *append*, -append-

append ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
append (vt.) ทำให้เชื่อมต่อกัน Syn. attach, fasten, fix
append (vt.) เพิ่มข้อมูลเสริม Syn. affix, supplement, annex, add
append to (phrv.) เพิ่ม See also: เติม
appendage (n.) ส่วนที่ยื่นออกไปจากร่างกาย Syn. limb
appendage (n.) ส่วนผนวก See also: ส่วนห้อยท้าย Syn. attachment, appendix, accessory
appendant (n.) ทรัพย์สินหรือสิทธิที่ตามมา Syn. appendent
appendant (adj.) ผนวก Syn. appendent
appendectomy (n.) ศัลยกรรมตัดไส้ติ่งออก
appendent (n.) ทรัพย์สินหรือสิทธิที่ตามมา Syn. appendant
appendent (adj.) ผนวก Syn. appendant
appendicitis (n.) ไส้ติ่งอักเสบ Syn. inflamed appendix, ruptured appendix
appendicle (n.) ส่วนเล็กๆ ที่ยื่นออกมา
appendix (n.) ภาคผนวก See also: ส่วนเพิ่ม Syn. addendum, supplement, attachment
appendix (n.) ไส้ติ่ง Syn. vermiform appendix
English-Thai: HOPE Dictionary
append(อะเพนดฺ') vt. ผนวก,เพิ่มใส่,ติด,ห้อยท้าย, ประทับ, Syn. attach,add
appendage(อะเพน'เดจฺ) n. ส่วนผนวก,ส่วนเพิ่มใส่,แขนขา,อวัยวะประกอบ,ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา,ผู้อยู่ในสังกัด, Syn. accessory, appendix ###A. separation)
appendant(อะเพน'เดินทฺ) adj. ผนวก,ติด,เพิ่ม,ใส่,ในสังกัด, ทรัพย์สินหรือสิทธิ์ที่ติดตามมา. -appendance, appendancy, appendence, appendency n. (adjunct, supplement)
appendectomy(แอพเพนเดค'โทมี) n. ศัลยกรรมตัดไส้ติ่งออก, Syn. appendicectomy)
appendent(อะเพน'เดินทฺ) adj. ผนวก,ติด,เพิ่ม,ใส่,ในสังกัด, ทรัพย์สินหรือสิทธิ์ที่ติดตามมา. -appendance, appendancy, appendence, appendency n. (adjunct, supplement)
appendicitis(อะเพนดิไซ'ทิส) n. ไส้ติ่งอักเสบ
appendicle(อะเพน'ดิเคิล) n. ส่วนยื่นขนาดเล็ก -appendicular adj.
appendix(อะเพน'ดิคซฺ) n., (pl. -dixes,
English-Thai: Nontri Dictionary
append(vt) ผนวก,เพิ่มเติม,ต่อท้าย,แนบท้าย
appendage(n) ส่วนที่เพิ่มเติม,ส่วนผนวก,สาขา
appendicitis(n) ไส้ติ่งอับเสบ
appendix(n) ภาคผนวก,ไส้ติ่ง,ส่วนต่อท้าย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
appendผนวก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
appendageรยางค์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
appendantสิ่งที่ติดพันอยู่กับทรัพย์สิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
appendectomyการตัดไส้ติ่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
appendicitisโรคไส้ติ่งอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
appendicledมีรยางค์เล็ก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
appendix๑. ไส้ติ่ง [มีความหมายเหมือนกับ appendix vermiformis; vermix]๒. ติ่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
appendageรยางค์, อวัยวะที่ยื่นออกมาจากร่างกายของสัตว์  ช่วยในการเคลื่อนที่และจับอาหาร เช่น แขน ขา ปีก เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Appendectomyการตัดไส้ติ่ง [TU Subject Heading]
Appendicitisไส้ติ่งอักเสบ [TU Subject Heading]
Appendixภาคผนวก [เทคโนโลยีการศึกษา]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
บวก (v.) append See also: annex, attach, mix with, add Syn. เติม, เสริม, เพิ่ม
ผนวก (v.) append See also: annex, attach, mix with, add Syn. เติม, เสริม, เพิ่ม, บวก
เพิ่ม (v.) append See also: annex, attach, mix with, add Syn. เติม, เสริม, บวก
รยางค์ (n.) appendage
ภาคผนวก (n.) appendix See also: supplement, addendum, annex
ไส้ติ่ง (n.) vermiform-appendix See also: appendix
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I am of the opinion that it is an important appendage...ผมมีความเห็นว่า มันเป็นสิ่งสำคัญเพิ่มเติม...
The khan's brother, he's been suffering from pain in the right lower abdomen, obviously an inflamed appendix.น้องชายหัวหน้าเผ่า กำลังปวดท้องน้อยด้านขวา...
Today we'll be removing the patient's appendix.วันนี้ เราจะผ่าตัดไส้ติ่งของผู้ป่วย
Doctor. isn't that incision a bit high for an appendix?คุณหมอ ไม่สูงไปหน่อยเหรอ สำหรับไส้ติ่ง?
I suppose it is a bit perverse, having your own eggs on display... but some people keep their tonsils, their adenoids and appendixes and--ฉันก็ว่าอย่างนั้น มีใครที่ไหนเขาจะเอาไข่ตัวเองมาแช่แข็ง แต่บางคนก็ยังมีเก็บต่อมทอนซิล ต่อมอดีนอยด์ได้เลย
Please tighten all spools, nuts, bolts and detachable appendages.กรุณาเก็บสายไฟ น็อต ตะปู และชิ้นส่วนที่อาจหลุดง่ายทุกชิ้นให้ดี
If something had happend to brother Dae-So,ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นกับเสด็จพี่แดโซ
Maybe it's just a really, really expensive bunny appendage.ถ้าเป็นเรื่องจริง, คงเป็นตีนกระต่ายที่แพงที่สุด
I just came in for an appendectomy.ฉันแค่มาผ่าตัดไส้ติ่ง
He took my appendix out three years ago.เขาผ่าไส้ติ่งให้ฉันเมื่อ 3 ปีก่อน
W-we're saying this guy fell 12,000 feet, and basically all he needs is an appendectomy?เรากำลังพูดถึงชายที่ตกจาก12,000ฟุต,และ โดยพื้นฐาน เขาต้องการผ่าตัดไส้ติ่งเหรอ
Which means we have to remove your appendix.แปลว่าเราพร้อม จะพาคุณไปตัดไส้ติ่งแล้ว

append ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
续增[xù zēng, ㄒㄩˋ ㄗㄥ, 续增 / 續增] addition; appendix; addendum
盲肠[máng cháng, ㄇㄤˊ ㄔㄤˊ, 盲肠 / 盲腸] appendix (anat.); cecum
盲肠炎[máng cháng yán, ㄇㄤˊ ㄔㄤˊ ㄧㄢˊ, 盲肠炎 / 盲腸炎] appendicitis
阑尾[lán wěi, ㄌㄢˊ ㄨㄟˇ, 阑尾 / 闌尾] appendix (in human body)
阑尾炎[lán wěi yán, ㄌㄢˊ ㄨㄟˇ ㄧㄢˊ, 阑尾炎 / 闌尾炎] appendicitis
附录[fù lù, ㄈㄨˋ ㄌㄨˋ, 附录 / 附錄] appendix
盲囊[máng náng, ㄇㄤˊ ㄋㄤˊ, 盲囊] cecum (anat.); appendix
附件[fù jiàn, ㄈㄨˋ ㄐㄧㄢˋ, 附件] enclosure; attachment (email); appendix
回肠[huí cháng, ㄏㄨㄟˊ ㄔㄤˊ, 回肠 / 回腸] ileum (segment of small intestine between the jejunum 空腸|空肠 and appendix 盲腸|盲肠

append ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アペンド[, apendo] (n) {comp} append
追加[ついか, tsuika] (n,vs,adj-no) addition; supplement; append (e.g. to a file); appendix; (P)
アッペ[, appe] (n) (abbr) (See アペンディサイティス) appendicitis
アペンディサイティス[, apendeisaiteisu] (n) (See 虫垂炎) appendicitis
アペンディックス;アペンディクス[, apendeikkusu ; apendeikusu] (n) appendix (of a book, etc.)
アメリカンブルックランプリ[, amerikanburukkuranpuri] (n) American brook lamprey (Lampetra appendix)
付かたり[つかたり, tsukatari] (n) addition; accessory; appendage; supplement; appendix; complement; excuse
付き物;付物;つき物[つきもの, tsukimono] (n) accessory; accompaniment; indispensable part; appendage
付ける(P);着ける(P);附ける[つける, tsukeru] (v1,vt) (1) to attach; to join; to add; to append; to affix; to stick; to glue; to fasten; to sew on; to apply (ointment); (2) to furnish (a house with); (3) to wear; to put on; (4) to keep a diary; to make an entry; (5) to appraise; to set (a price); (6) to bring alongside; (7) to place (under guard or doctor); (8) (See 跡をつける・1) to follow; to shadow; (9) to load; to give (courage to); (10) to keep (an eye on); (11) to establish (relations or understanding); (12) (See 点ける) to turn on (light); (P)
付け足し;付足し[つけたし, tsuketashi] (n) addition; appendix; supplement; postscript
付加(P);附加[ふか, fuka] (n,vs,adj-no) addition; annexation; appendage; (P)
付属物[ふぞくぶつ, fuzokubutsu] (n) belongings; appendage; accessory
付属肢[ふぞくし, fuzokushi] (n) appendage
付記[ふき, fuki] (n,vs) addition; appendix; note
別添[べってん, betten] (n,vs) attachment; annexation; addendum; appendix
加える[くわえる, kuwaeru] (v1,vt) to append; to sum up; to add (up); to include; to increase; to inflict; (P)
加わる[くわわる, kuwawaru] (v5r,vi) (1) to be added to; to be appended; (2) to join in (e.g. a group of friends); to participate; (3) to increase (e.g. heat); to gain in (e.g. influence); to grow; to gather (speed); (4) to be subject to (e.g. pressure); (P)
反歌[はんか, hanka] (n) tanka appendage to a long poem
後付け[あとづけ, atoduke] (n) appendix; postscript
恵存[けいそん;けいぞん, keison ; keizon] (n) message appended to a note accompanying a gift, requesting the recipient to keep the gift at hand
添付(P);添附[てんぷ, tenpu] (n,vs,adj-no) attachment (e.g. email); appendix (e.g. of a report, document, etc); annex; appendage; annexure; (P)
添加物[てんかぶつ(P);てんかもの, tenkabutsu (P); tenkamono] (n) addition; additive; appendix; (P)
熊ん蜂[くまんばち;クマンバチ, kumanbachi ; kumanbachi] (n) (1) (uk) (See 熊蜂・1) Japanese carpenter bee (Xylocopa appendiculata circumvolans); (2) (col) wasp; hornet; yellow jacket
熊蜂[くまばち;クマバチ, kumabachi ; kumabachi] (n) (1) Japanese carpenter bee (Xylocopa appendiculata circumvolans); (2) (col) (See 熊ん蜂・2) wasp; hornet; yellow jacket
盲腸[もうちょう, mouchou] (n,adj-no) (1) (col) (See 虫垂,虫垂炎) appendix; appendicitis; (2) cecum; caecum; blind gut; (P)
盲腸炎[もうちょうえん, mouchouen] (n) (1) (col) (See 虫垂炎) appendicitis; (2) typhlitis
盲腸炎手術[もうちょうえんしゅじゅつ, mouchouenshujutsu] (n) appendectomy
緯書[いしょ, isho] (n) book of omens appended to Confucian Chinese classics
虫垂[ちゅうすい, chuusui] (n) (See 盲腸) (vermiform) appendix
虫垂炎[ちゅうすいえん, chuusuien] (n) appendicitis
虫様突起炎[ちゅうようとっきえん, chuuyoutokkien] (n) appendicitis
Japanese-English: COMDICT Dictionary
アペンド[あぺんど, apendo] append
追加[ついか, tsuika] addition (vs), append (to a file, e.g.)
付録[ふろく, furoku] appendix, annex
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
追加[ついか, tsuika] Thai: ภาคผนวก English: appendix

append ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ผนวก[v.] (phanūak) EN: append ; annex ; attach ; mix with ; add FR: ajouter ; annexer
เพิ่มเติม[v.] (phoēmtoēm) EN: add ; increase ; append ; augment ; mount ; raise ; supplement ; attach FR: rajouter ; ajouter ; compléter
ติด[v.] (tit) EN: stick ; pin up ; fasten ; bind ; affix ; attach ; fix ; append ; adhere ; join ; paste ; glue FR: fixer ; attacher ; accrocher ; joindre ; coller ; apposer ; jouxter (litt.)
ชองระอา[n.] (chøngra-ā) EN: Securidaca inappendiculata FR: Securidaca inappendiculata
หาง[n.] (hāng) EN: tail ; end ; back ; rear FR: queue [f] ; appendice [m]
หางแมงเงา[n. exp.] (hāng maēng ) EN: Appendicula cornuta FR: Appendicula cornuta
การผ่าตัดไส้ติ่ง[n. exp.] (kān phātat ) EN: appendectomy FR: appendicectomie [f]
ข้อต่อท้าย[n. exp.] (khø tøthāi) EN: codicil ; appendix ; appendix clause ; appended clause ; rider FR: appendice [m]
โครงกระดูกรยางค์[n. exp.] (khrōngkradū) EN: appendicular skeleton FR:
กระดูกรยางค์[n. exp.] (kradūk rayā) EN: appendicular skeleton FR:
ภาคผนวก[n. exp.] (phāk phanūa) EN: appendix ; supplement ; addendum ; annex FR: appendice [m] ; addenda [m inv.] ; annexe [f]
ผนวก[adj.] (phanūak) EN: supplementary ; attached ; annexed ; appended FR: supplémentaire ; annexe
ผ่าไส้ติ่ง[v. exp.] (phā saiting) EN: FR: couper l'appendice
เปราะอ่างขาง[n. exp.] (prǿ āng khā) EN: Monolophus appendiculatus FR: Monolophus appendiculatus
รยางค์[n.] (rayāng) EN: appendage FR:
ไส้ติ่ง[n.] (saiting) EN: vermiform-appendix ; appendix FR: appendice [f]
ไส้ติ่งอักเสบ[n.] (saiting aks) EN: appendicitis FR: appendicite [f]
ติ่ง[n.] (ting) EN: protrusion ; excrescence ; appendix ; projection ; outgrowth ; protuberance ; bulge ; lump ; wart FR: excroissance [f] ; protubérance [f] ; appendice [m] ; verrue [m]

append ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anhangbereich {m}append area
Blinddarmentzündung {f} [med.]appendicitis

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า append
Back to top