ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ensnare

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ensnare*, -ensnare-

ensnare ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ensnare (vt.) วางกับดักสัตว์ See also: ดักสัตว์ Syn. net, trap
ensnare (vt.) หลอกให้ติดอยู่ในสถานการณ์ที่เลวร้าย See also: หลอกให้ติดกับ Syn. entangle, lure, trap
English-Thai: HOPE Dictionary
ensnarevt. จับกุม,ทำให้ติดบ่วง,หลอกลวง,ดัก., See also: ensnarer n.
English-Thai: Nontri Dictionary
ensnare(vt) ดักด้วยแร้ว,ทำให้ตกหลุม,ทำให้ติดบ่วง,หลอกจับ,จับกุม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
No ghouls, no witches here to scream and scare them or ensnare themที่นี่ไม่มีผี ไม่มีแม่มด ที่จะมาหลอกหลอนให้พวกเขากลัวได้เลย
Well, here's one Dwarf she won't ensnare so easily.ฮึ ข้าคนแคระคนนี้แหละ ที่เจ้าจะไม่สามารถหลอกลวงข้าได้ง่ายๆ
However, for those select few who possess the predisposition I can teach you how to bewitch the mind and ensnare the senses.ถึงอย่างไร ถ้าเธอเป็น คนที่มีความตั้งใจจริง ฉันสามารถสอนให้เธอสะกดจิตใจ
So this reunion, it's just a charade so that you can ensnare Mr. Greevy, isn't it?งั้นการชุมนุมนี้ มันก็เป็นเพียงการจัดฉาก เพื่อให้คุณลวงใครบางคนมาติดกับ คุณกรีวีงั้นหรอ
He spun a web to ensnare my son.เขาปั่นเว็บเพื่อดักลูกชายฉันให้ติดกับดัก
No one can ensnare them, not even the gods.ไม่มีใครจับพวกมันได้ แม้แต่พระเจ้า
She and her FBI colleagues have set out to ensnare an underworld Mandarin.เธอกับเพื่อนเอฟบีไอ กำลังออกไปวางกับดักล่อ พวกคนร้ายชาวตะวันออก
Until, when chance came it ensnared a new bearer.จนกระทั่งเมื่อโอกาสเหมาะ ผู้ครอบครองรายใหม่ก็ติดกับ
Great king, the magic which has ensnared your queen is strong indeed.มหาราชา เวทมนตร์ที่ครอบงำราชินีของพระองค์ เป็นเวทย์มนตร์ที่แข็งแกร่งอย่างแท้จริง

ensnare ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
騙し込む;騙しこむ[だましこむ, damashikomu] (v5m,vt) to deceive; to ensnare
引っ掛ける(P);引っかける;引っ懸ける[ひっかける, hikkakeru] (v1,vt) (1) to hang (something) on (something); to throw on (clothes); (2) to hook; to catch; to trap; to ensnare; (3) to cheat; to evade payment; to jump a bill; (4) to drink (alcohol); (5) (See ぶっ掛ける) to splash someone (with); (6) to hit the ball off the end of the bat (baseball); (P)

ensnare ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดักจับ[v.] (dakjap) EN: entrap ; ensnare FR: piéger
อ่อย[v.] (ǿi) EN: lay bait ; scatter bait ; lure with bait ; drop bait ; ensnare softly FR:
โพน[v.] (phōn) EN: catch ; trap ; ensnare FR:
ติดแร้ว[v. exp.] (tit raeo) EN: be caught in a spring-trap ; ensnare FR: être pris au piège
ตกหลุม[v. exp.] (toklum) EN: fall into a trap ; be trapped ; be ensnared ; be duped ; be taken in ; be tricked ; be made a fool of FR:
ตกหลุมพราง[v. exp.] (toklumphrān) EN: fall into a trap ; be trapped ; be ensnared ; be duped ; be taken in ; be tricked ; be made a fool of FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ensnare
Back to top