ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

corner

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *corner*, -corner-

corner ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
corner (n.) การเตะมุม See also: การเตะลูกจากมุมสนามฟุตบอล
corner (n.) การผูกขาด
corner (adj.) ซึ่งตั้งอยู่ที่มุม
corner (vt.) ต้อนเข้ามุม Syn. trap, bring to bay, drive into a corner
corner (vt.) ทำให้ตกในสถานการณ์ที่ยากลำบาก See also: ทำให้จนตรอก
corner (n.) ที่สงบเงียบ
corner (vt.) ผูกขาด See also: ควบคุม
corner (adj.) เพื่อให้วางเข้ามุม
corner (n.) มุม Syn. angle
corner (vi.) เลี้ยวตรงมุม
corner (n.) สถานการณ์ที่ยากลำบาก Syn. difficulty, tight spot
corner (n.) สิ่งที่ทำมาเพื่อให้วางเข้ามุม
corner (n.) หัวถนน See also: หัวต่อถนน, จุดที่ถนนสองสายมาบรรจบกัน
cornered (adj.) ซึ่งตกในสถานการณ์ที่ยากลำบาก See also: จนตรอก Syn. trapped
cornered (adj.) ซึ่งมีหลายมุม
cornerstone (n.) บุคคลหรือสิ่งสำคัญพื้นฐาน Syn. foundation
cornerstone (n.) หินที่มุม
English-Thai: HOPE Dictionary
corner(คอร์'เนอะ) {cornered,cornering,corners} n. มุม,หัวเลี้ยว,หัวต่อ,หัวโค้ง,หัวถนน,ลูกมุม (ฟุตบอล) vt.,vi. ต้อนเข้ามุม,ทำให้จนตรอก,ผูกขาด,กักตุน., Syn. trap
cornered(คอร์'เนอดฺ) adj. เป็นมุม,ซึ่งถูกต้อนเข้ามุม,จนตรอก
cornerstone(คอร์'เนอสโทน) n. ศิลาฤกษ์,เสาหลัก,พื้นฐาน,รากตึก,หินมุมตึก,สิ่งที่สำคัญ
English-Thai: Nontri Dictionary
corner(n) มุม,หัวมุม,หัวโค้ง,หัวถนน,หัวเลี้ยวหัวต่อ,หุ้นส่วน
cornerstone(n) เสาหลัก,หินมุมตึก,รากตึก,ตอม่อ,หลักสำคัญ,ศิลาฤกษ์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
corner jointรอยต่อมุม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cornerมุม [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ก่อฤกษ์ (v.) lay the corner stone See also: perform a construction ceremony at the beginning
กว้านซื้อ (v.) corner See also: buy up, make a rush-purchase of Syn. รวบ
จนมุม (v.) corner See also: maneuver, checkmate, stall, be at bay Syn. จนแต้ม, จนตรอก, หมดทางสู้, หมดทางหนี
มุม (n.) corner See also: nook
มุมถนน (n.) corner See also: street corner
หมดทางหนี (v.) corner See also: maneuver, checkmate, stall, be at bay Syn. จนแต้ม, จนตรอก, หมดทางสู้
หัวมุม (n.) corner Syn. มุม
หัวมุมถนน (n.) corner
จนตรอก (v.) be cornered See also: maneuver, be checkmated, be stalled, be at bay Syn. จนมุม, จนแต้ม, หมดหนทาง, สุดทางหนี
จนแต้ม (v.) be cornered See also: maneuver, be checkmated, be stalled, be at bay Syn. จนมุม, จนตรอก, หมดทางสู้, หมดทางหนี
จวนตัว (v.) be cornered See also: be at bay Syn. คับขัน
ต้อน (v.) be cornered
ถูกต้อน (v.) be cornered See also: be driven, be herded Syn. ไล่ต้อน
ที่เร้นลับ (n.) dark corner See also: secret/secluded place, hiding, night place
นพกะ (n.) new corner See also: one who is young, new or recently admitted Syn. ผู้ใหม่
ผู้ใหม่ (n.) new corner See also: one who is young, new or recently admitted
มุมมืด (n.) dark corner See also: secret/secluded place, hiding, night place Syn. ที่เร้นลับ
ย่อมุม (v.) reduce the size of an angle or corner
สุดทางหนี (v.) be cornered See also: maneuver, be checkmated, be stalled, be at bay Syn. จนมุม, จนแต้ม, หมดหนทาง
หมดทางหนี (v.) be cornered See also: maneuver, be checkmated, be stalled, be at bay Syn. จนมุม, จนตรอก, หมดทางสู้
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
It's just around the cornerมันอยู่ใกล้ๆ นี่เอง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Any corner lot That heavers got to spareมีมุมใดของสวรรค์ที่ยังเหลือให้ฉันบ้าง
They do not have a Ralph's up the street and a Lucky Market right around the corner who trim even closer than I do.ร้านพวกนั้นไม่มีแผงลอยข้าง ๆ และตลาดลัคกี้ อยู่ตรงมุมตึก ซึ่งเขาไม่เด็ดผักดีเท่าผม
Way over in the corner weeping all aloneอยู่ในมุมร้องไห้คนเดียว
After that, she threw me in this corner and said she'd make a pie out of me.หล่อนเหวี่ยงผมมาตรงนี้ บอกว่าจะจับไปทำพาย
And then your mother goes around the corner and she licks it up.งั้นก็ให้แม่พวกแกมาเลียไปละกัน
Yeah, well, she has her own corner office.ใช่ดีเธอมีสำนักงานมุมของเธอเอง
I set up Janice in an apartment around the corner from The Suite.ผมซื้ออพาร์ทเมนท์ให้เจนิสอยู่ แถวหัวมุมจากร้าน
You got some power in your corner now Some heavy ammunition in your campท่านได้รับพลังในมุมของท่านแล้ว อาวุธหนักในที่พักคุณ
Had a shop on the corner of the street where I was born.มีร้านค้าที่มุม ของถนนที่ฉันถูกคลอด
Five, six, come get your kicks down at the corner of Lincoln and 46th, yeahห้าหกมารับลูกของคุณลงที่มุมของลินคอล์นและ 46, ใช่
Five, six, come get your kicks down at the corner of Lincoln and 46thห้าหกมารับลูกของคุณลงที่มุมของลินคอล์นและ 46
Meet me in 20 minutes at the corner of El Dorado and Palm.พบกับผมใน 20 นาทีที่มุมหนึ่งของ El Dorado และปาล์ม

corner ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
角椅[jiǎo yǐ, ㄐㄧㄠˇ ㄧˇ, 角椅] chair designed to fit in corner of a room
[zì, ㄗˋ, 眦 / 眥] corner of the eye; canthus; eye socket
眼梢[yǎn shāo, ㄧㄢˇ ㄕㄠ, 眼梢] corner of eye near temple
[yá, ㄧㄚˊ, 睚] corner of the eye; to stare
角楼[jiǎo lóu, ㄐㄧㄠˇ ㄌㄡˊ, 角楼 / 角樓] corner (between walls)
角球[jiǎo qiú, ㄐㄧㄠˇ ㄑㄧㄡˊ, 角球] corner kick (in soccer); free strike in hockey
[yí, ㄧˊ, 宧] northeastern corner of a room
睥睨[bì nì, ㄅㄧˋ ㄋㄧˋ, 睥睨] to look disdainfully out of the corner of one's eye
角砧[jiǎo zhēn, ㄐㄧㄠˇ ㄓㄣ, 角砧] beck iron (corner of anvil)
转角[zhuǎn jiǎo, ㄓㄨㄢˇ ㄐㄧㄠˇ, 转角 / 轉角] bend in a street; corner; to turn a corner
死角[sǐ jiǎo, ㄙˇ ㄐㄧㄠˇ, 死角] blind corner
斜对[xié duì, ㄒㄧㄝˊ ㄉㄨㄟˋ, 斜对 / 斜對] catty-corner; to be diagonally opposite to
嘴角[zuǐ jiǎo, ㄗㄨㄟˇ ㄐㄧㄠˇ, 嘴角] corner; edge of sb's mouth; lips
基石[jī shí, ㄐㄧ ㄕˊ, 基石] cornerstone
旮旯[gā lá, ㄍㄚ ㄌㄚˊ, 旮旯] corner; nook; recess; out-of-the-way place
[léng, ㄌㄥˊ, 棱 / 稜] corner; square beam; edge; arris (sharp ridge formed by two surfaces meeting at an edge); protrusion
[léng, ㄌㄥˊ, 稜] corner; square beam
[liě, ㄌㄧㄝˇ, 咧] draw back corners of mouth
甩尾[shuǎi wěi, ㄕㄨㄞˇ ㄨㄟˇ, 甩尾] drift (cornering technique in car racing, lit. to throw the tail)
棱角[léng jiǎo, ㄌㄥˊ ㄐㄧㄠˇ, 棱角 / 稜角] edge and corner; protrusion; sharpness (of a protrusion); craggy; ridge corner
凯达格兰[Kǎi dá gé lán, ㄎㄞˇ ㄉㄚˊ ㄍㄜˊ ㄌㄢˊ, 凯达格兰 / 凱達格蘭] Ketagalan, one of the indigenous peoples of Taiwan, esp. northeast corner
凯达格兰族[Kǎi dá gé lán zú, ㄎㄞˇ ㄉㄚˊ ㄍㄜˊ ㄌㄢˊ ㄗㄨˊ, 凯达格兰族 / 凱達格蘭族] Ketagalan, one of the indigenous peoples of Taiwan, esp. northeast corner
角落[jiǎo luò, ㄐㄧㄠˇ ㄌㄨㄛˋ, 角落] nook; corner
[wěn, ㄨㄣˇ, 呡] the corners of the mouth; the lips

corner ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アウトコーナー[, autoko-na-] (n) outside corner (baseball, racetrack, etc.) (wasei
インコーナー[, inko-na-] (n) (abbr) inside corner
カカリ[, kakari] (n) attack (esp. a corner approach in the game of go)
カレーコーナー[, kare-ko-na-] (n) curry corner
コーナーカップボード[, ko-na-kappubo-do] (n) corner cupboard
コーナーキック[, ko-na-kikku] (n) corner kick (soccer)
ビューティーコーナー[, byu-tei-ko-na-] (n) beauty corner
ふつおた;フツオタ[, futsuota ; futsuota] (n) (from 普通のお便り) listeners' corner (portion of radio programming for correspondence from listeners)
ワゴンセール[, wagonse-ru] (n) wagon sale (bargain corner to sell off stock cheaply)
上げ俵[あげだわら, agedawara] (n) 4 corner bales on the outer rim of the sumo ring
側める[そばめる, sobameru] (v1,vt) to shove to one side; to look at out of the corner of one's eyes
掛かり;懸かり;掛り;懸り[かかり, kakari] (n) (1) starting; engaging; (2) (esp. 掛かり, 掛り) expenses; costs; (3) (esp. 掛かり, 掛り; often as カカリ) (See カカリ) attack (esp. a corner approach in the game of go); (4) barb; (5) (掛かり, 掛り only) (esp. for government offices, railways, etc.) (See 係・かかり・1) charge; duty; person in charge; official; clerk
突っ込み[つっこみ, tsukkomi] (n) (1) penetration; digging into something; (2) (See 惚け・ぼけ・2) straight man (in comedy); (3) riposte; retort; quip; (4) (id) rape; (5) corner entry (motorsports, racing)
裂く(P);割く(P)[さく, saku] (v5k,vt) (1) (裂く only) to tear; to rip up; (2) to cut up; to cleave; to cut open (esp. the abdomen); (3) (裂く only) to forcibly separate (i.e. two lovers); (4) (割く only) to spare (time, money, etc.); to use part of something; (5) (arch) (See 黥く) to have a tattoo in the corner of one's eye; (P)
[つの, tsuno] (n) (1) corner (e.g. desk, pavement); (2) edge; (P)
角部屋[かどべや, kadobeya] (n) corner room
詰める[つめる, tsumeru] (v1,vt) (1) to stuff into; to jam; to cram; to pack; to fill; to plug; to stop up; (v1,vt,vi) (2) to shorten; to move closer together; (v1,vt) (3) to reduce (spending); to conserve; (v1,vt,vi) (4) (usu. as 根を詰める) (See 根を詰める) to focus intently on; to strain oneself to do; (v1,vt) (5) to work out (details); (v1,vi) (6) to be on duty; to be stationed; (v1,vt) (7) to corner (esp. an opponent's king in shogi); to trap; to checkmate; (8) (the meaning "to jam one's finger" is predominantly used in Kansai) (See 指を詰める・1) to cut off (one's finger as an act of apology); to jam (one's finger in a door, etc.); (suf,v1) (9) to continue ...; to keep doing ... without a break; (10) to do ... completely; to do ... thoroughly; (11) to force someone into a difficult situation by ...; (P)
買いあおる;買い煽る[かいあおる, kaiaoru] (v5r,vt) to bid up; to corner the market
赤房[あかぶさ, akabusa] (n) red tassel hung above the southeast corner of a sumo ring
辻相撲[つじずもう, tsujizumou] (n) (1) amateur sumo wrestling on a street corner or on an empty field (esp. in autumn); (2) sumo wrestling show in a roadside tent
コーナー(P);コーナ[, ko-na-(P); ko-na] (n) corner; (P)
ぶら下がり[ぶらさがり, burasagari] (n) (1) (id) cornering someone by lying in wait, e.g. for an unexpected interview or photograph; doorstepping; (adj-f) (2) hanging; dangling
への字[へのじ, henoji] (n) (See への字に結んだ口) mouth shaped like a kana "he" character; mouth turned down at the corners
への字に結んだ口[へのじにむすんだくち, henojinimusundakuchi] (n) mouth shaped like a kana "he" character; mouth turned down at the corners
三つどもえの争い;三つ巴の争い[みつどもえのあらそい, mitsudomoenoarasoi] (n) (See 三つ巴戦) three-cornered battle
三段落ち;三段オチ[さんだんおち(三段落ち);さんだんオチ(三段オチ), sandan'ochi ( sandan ochi ); sandan ochi ( sandan ochi )] (n) (See 落ち・おち・3) three-part joke, where the first two parts are similar and mundane, while the third is the punchline (e.g. How do you get to my place? Go down to the corner, turn left, and get lost.); rule of three (in comedy writing)
三者鼎立[さんしゃていりつ, sanshateiritsu] (n) three parties (forces) opposing one another; three-cornered contest
三角帽[さんかくぼう, sankakubou] (n) three-cornered hat; tricorne
三角形(P);3角形[さんかくけい(P);さんかっけい, sankakukei (P); sankakkei] (n,adj-no) triangle; three-cornered polygon; (P)
三角闘争[さんかくとうそう, sankakutousou] (n) three-cornered fight
八紘一宇[はっこういちう, hakkouichiu] (n) universal brotherhood; all eight corners of the world under one roof
切羽詰まる;切羽つまる[せっぱつまる, seppatsumaru] (v5r,vi) (See 切羽・せっぱ・2) to be at one's wits' end; to be cornered; to be packed to the hilt
口尻[くちじり, kuchijiri] (n) commissures (of the lips); lip corners; mouth corners
四つ角[よつかど, yotsukado] (n) four corners; crossroads; (P)
土台石[どだいいし, dodaiishi] (n) cornerstone; foundation stone
基石[きせき, kiseki] (n) cornerstone; foundation stone
外角[がいかく, gaikaku] (n) outside corner; external angle; (P)
定礎[ていそ, teiso] (n,vs) laying a cornerstone (foundation stone)
定礎式[ていそしき, teisoshiki] (n) cornerstone (foundation stone) ceremony
左隅[ひだりすみ, hidarisumi] (n) left-hand corner; lower left
Japanese-English: COMDICT Dictionary
右上隅[みぎうえすみ, migiuesumi] top right corner
右下隅[みぎしたすみ, migishitasumi] bottom right corner
左上隅[ひだりうえすみ, hidariuesumi] top left corner
左下隅[ひだりしたすみ, hidarishitasumi] bottom left corner
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
追い込む[おいこむ, oikomu] Thai: ต้อนให้จนมุม English: to corner

corner ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชำเลือง[v.] (chamleūang) EN: glance ; look sideways ; look from the corner of the eye FR: lorgner ; reluquer
ชำเลืองตา[v. exp.] (chamleūang ) EN: glance ; look sideways ; look from the corner of the eye FR: lorgner ; reluquer
หัวมุม[n.] (hūamum) EN: corner FR: coin [m]
หัวมุมถนน[n. exp.] (hūa mum tha) EN: corner of the street ; corner FR: angle de la rue [m] ; coin de la rue [m]
หัวถนน[n. prop.] (hūa thanon) EN: beginning of a street/road ; end of the road ; road junction ; road crossing ; crossroads ; corner FR:
จนมุม[v.] (jon mum) EN: corner ; be in a tight corner FR: acculer (fig.)
กักตุน[v.] (kaktun) EN: hoard for speculation ; corner FR:
การเตะจากมุม[n. exp.] (kān te jāk ) EN: corner kick FR: corner [m] (anglic.)
เข้ามุม[v. exp.] (khao mum) EN: get into a corner ; be in a critical situation FR:
เข้าปิ้ง[v.] (khaoping) EN: be unable to move ; be driven into a tight corner ; be in trouble ; go to the slammer ; be in hot water ; be caught FR: être coincé
เข้าตาร้าย[v. exp.] (khaotārāi) EN: be in a trouble ; be driven into a corner ; be on the rocks FR:
คอร์เนอร์[n.] (khønoē) EN: corner FR:
คอร์เนอร์ คาเฟ่[TM] (Khønoē Khāf) EN: Corner Cafe ; Corner Café FR:
คุมตลาด[v. exp.] (khum talāt) EN: corner the market FR:
ใกล้ ๆ หัวมุม[X] (klai-klai h) EN: just around the corner FR:
โกณะ[adj.] (kōna) EN: corner FR:
โกณก[adj.] (kōnok) EN: corner FR:
ก่อฤกษ์[v.] (køroēk) EN: lay the corner stone FR:
กว้านซื้อ[v.] (kwān seū) EN: corner ; buy up ; make a rush-purchase of FR: acheter en masse
เหลี่ยม[n.] (līem) EN: angle ; corner ; edge ; ridge FR: angle [m] ; coin [m] ; côté [m] ; facette [f]
เลี้ยวมุม[v. exp.] (līo mum) EN: turn at the corner ; turn the corner FR: tourner au coin
มุม[n.] (mum) EN: corner ; nook ; angle FR: coin [m] ; encoignure [f] ; angle [m]
มุมกำแพง[n. exp.] (mum kamphaē) EN: corner of a wall FR:
มุมมืด[n. exp.] (mum meūt) EN: dark corner FR:
มุมปาก[n. exp.] (mum pāk) EN: corner of the mouth FR: coin de la bouche [m]
มุมถนน[X] (mum thanon) EN: corner ; street corner FR: coin (de la rue) [m]
แง่[n.] (ngaē) EN: corner ; angle ; edge ; jag ; ledge ; protuberance FR: coin [m] ; angle [m] ; saillie [f] ; rebord [m] ; aspérité [f]
ผูกขาด[v.] (phūkkhāt) EN: monopolize ; have a monopoly ; corner the market FR: accaparer ; monopoliser ; avoir le monopole
ร่อง[n.] (rǿng) EN: niche ; cubbyhole ; nook ; corner FR:
สะแล[n.] (salaē) EN: salaer ; Broussonetia kurreii Corner FR:
ซอก[n.] (søk) EN: nook ; corner ; niche ; recess ; crevice ; pit ; gorge FR: fente [f] ; fissure [f] ; interstice [f] ; passage étroit [m] ; recoin [m] ; diverticule [m]
เตะมุม[X] (te mum) EN: corner FR: corner [m] (anglic.)
ธงมุม[n. exp.] (thong mum) EN: corner flag FR:
ทุกหัวระแหง[adv.] (thukhūaraha) EN: everywhere ; here and there ; all over ; all around ; at all points ; wherever ; in all places ; every place ; every inch (of the ground) ; every corner of the earth FR: partout ; ici et là ; chaque endroit ; chaque centimètre carré
ต้อนเข้ามุม[v. exp.] (tøn khao mu) EN: corner ; drive into a corner FR:
ตรงหัวมุม[X] (trong hūamu) EN: around the corner FR: au coin de la rue
ตุน[v.] (tun) EN: store ; hoard ; corner ; put aside FR: amasser ; stocker
ย่อเก็จ[X] (yø ket) EN: stepped corner ; recessed corner FR:
อยู่ใกล้ ๆ กับ ...[X] (yū klai kla) EN: very close to ... ; around the corner from ... FR: tout près de ... ; se situer tout près de ... ; être aux abords de ...
หูช้าง[n.] (hūchāng) EN: board cut to a right angle to fit into corners FR:

corner ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Eckenabschnitt {m} bei Lochkartencard corner
Eckball {m} [sport] | einen Eckball tretencorner kick; corner throw | to take a corner
Schmollwinkel {m}sulking corner
Sitzecke {f}sitting area; corner seating unit
Bettzipfel {m} | nach dem Bettzipfel schielen [ugs.]corner of the bed cover | to be longing for one's bed
Eckbank {f}corner seat
Eckenabschnitt {m} der Lochkartecorner cut
Eckkanal {m}corner duct
Eckpfeiler {m}corner pillar
Eckplatz {m}corner seat
Eckpunkt {m}corner mark
Eckstoß {m} [sport]corner kick
Mundwinkel {m}corner of one's mouth

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า corner
Back to top