ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รูป

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รูป*, -รูป-

รูป ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รูป (n.) body See also: physique, build, figure, form
รูป (n.) figure Syn. รูปร่าง
รูป (clas.) monk
รูป (n.) photograph See also: picture, drawing, painting, illustration, image, portrait Syn. รูปภาพ
รูปกรวย (n.) cone
รูปกาย (n.) body See also: physique
รูปการณ์ (n.) circumstance See also: case, condition, situation Syn. เหตุการณ์
รูปคดี (n.) case Syn. รูปความ
รูปคน (n.) figure
รูปความ (n.) case
รูปความ (n.) outline See also: plot, scheme Syn. ต้นเงื่อน, ต้นเค้า, เค้าเรื่อง, โครงเรื่อง, พล็อตเรื่อง
รูปงาม (adj.) handsome See also: gorgeous, good-looking, dishy, elegant, beautiful, charming, attractive, comely
รูปจำลอง (n.) miniature See also: model, replica, reproduction
รูปชั่วตัวดำ (adj.) ugly Syn. อัปลักษณ์
รูปตัด (n.) section
รูปถ่าย (n.) photograph See also: picture, photo, shot, snap, snapshot Syn. ภาพถ่าย
รูปทรง (n.) shape See also: figure, build, contours, outline, configuration Syn. ทรง, รูปร่าง
รูปธรรม (adj.) concrete See also: solid, factual, substantial Ops. นามธรรม
รูปธรรม (n.) concrete object See also: material object, natural form
รูปบูชา (n.) sacred object See also: holy object Syn. วัตถุบูชา
รูปประกอบ (n.) illustration Syn. ภาพประกอบ
รูปปั้น (n.) statue See also: sculpture, molded figure
รูปพยัญชนะ (n.) consonant letter See also: an alphabet which represents a consonant sound
รูปพรรณ (n.) description See also: signalment, appearance Syn. สัณฐาน, ลักษณะ, รูปร่าง, รูปพรรณสัณฐาน
รูปพรรณ (n.) ornaments See also: gold or silver articles, gold or silver ornaments, gold (silver) jewelry
รูปพรรณสัณฐาน (n.) appearance See also: description, signalment Syn. รูปพรรณ
รูปภาพ (n.) picture See also: photograph, drawing, painting, illustration, image, portrait
รูปร่าง (n.) appearance See also: external looks, expression, figure Syn. ทรวดทรง, สกนธ์, สรีระ
รูปร่างท่าทาง (n.) feature See also: resemblance, appearance Syn. รูปพรรณสัณฐาน, ลักษณะที่คล้ายกัน, สัณฐาน
รูปร่างหน้าตา (n.) countenance See also: appearance, expression, looks, visage, face
รูปลอก (n.) decal See also: transfer, sticker
รูปลักษณ์ (n.) appearance See also: look, feature, aspect Syn. ภายนอก, หน้าตา
รูปลักษณ์ (n.) appearance See also: outer, look Syn. ภายนอก, หน้าตา
รูปวาด (n.) drawing See also: sketch
รูปสมบัติ (n.) beauty See also: good looks, physical beauty Syn. รูปงาม
รูปสระ (n.) vowel letter See also: a letter which represents a vowel sound Syn. สระ
รูปสระอิ (n.) vowel mark Syn. สระอิ
รูปสัณฐาน (n.) appearance See also: description, signalment Syn. สัณฐาน, รูปพรรณสัณฐาน, รูปพรรณ
รูปสามเหลี่ยม (n.) triangle Syn. สามเหลี่ยม
รูปสามเหลี่ยม (n.) triangle See also: triangular Syn. สามเหลี่ยม
English-Thai: HOPE Dictionary
bezier curveรูปโค้งเบซิเอร์หมายถึง รูปเส้นโค้งทางคณิตศาสตร์รูปหนึ่ง เป็นโค้งที่ไม่มีรูปลักษณ์ที่มีกฏเกณฑ์เป็นสูตรกำหนด การสร้างเส้นโค้งในโปรแกรมบางโปรแกรม จะต้องเริ่มด้วยการลากเส้นตรงขึ้นมาเส้นหนึ่งก่อน แล้วสร้างจุดสองจุดบนเส้นตรงนั้น ใช้เมาส์ดึงแต่ละจุดขึ้นไป ในทิศทางที่ต่างกัน ก็จะได้โค้งแบบเบซีเอร์ ขึ้นมา
graphic interchange formaรูปแบบสับเปลี่ยนภาพกราฟิกใช้ตัวย่อว่า GIF (อ่านว่า จิฟ) เป็นรูปแบบการเก็บแฟ้มข้อมูลที่มีภาพแบบหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นพีซีหรือแมคอินทอชก็จะสามารถเรียกมาใช้ได้ มักจะมีไว้ใช้ในบริการ CompuServe ดู CompuServe ประกอบ
tagged image file formatรูปแบบแฟ้มภาพพร้อมป้ายระบุเป็นวิธีการเก็บภาพแบบหนึ่งของคอมพิวเตอร์ เน้นเรื่องระดับสีของสีเทา ภาพเหล่านี้จะใช้นามสกุล (file type) ว่า .tiff ใช้เนื้อที่มากกว่าการเก็บภาพประเภทอื่น (การเก็บภาพประเภทอื่นนั้น นอกจากที่ใช้นามสกุลนี้ ก็มี .bmp , .jpg เป็นต้น)
graven imageรูปปั้น,รูปสลัก, Syn. idol
numeric formatรูปแบบการเขียนตัวเลขหมายถึง รูปแบบการแสดงจำนวนเลขที่อ่านได้ เห็นได้ เราอาจแสดงจำนวนเลขได้ในหลายรูปแบบด้วยกัน เช่น .25 หรือ 25% เป็นต้น รวมทั้งการเขียนเลขแบบต่าง ๆ อย่างที่ใช้ในโปรแกรมตารางจัดการ เช่น 1000, 1,000, 1,000.00 ฯ
rich text formatรูปแบบการเก็บข้อมูลเป็นแอสกีใช้ตัวย่อว่า rtf (อ่านว่า อาร์ทีเอฟ) เป็นรูปแบบของการเก็บข้อมูลที่เป็นเอกสาร (text) ในรหัสแอสกี (ASCII) โปรแกรมประมวลผลคำ (word processing) หลายโปรแกรมจะเรียกข้อมูลที่เก็บในรูปแบบนี้มาอ่านได้ใช้การได้ แต่ต้องกำหนดแบบตัวอักษรให้ก่อน มักใช้นามสกุล (file name) ว่า .RTF
scroll boxรูปสี่เหลี่ยมบนแถบเลื่อนภาพหมายถึงรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปเล็ก ๆ บนแถบเลื่อนภาพที่อยู่ด้านขวาและด้านล่างของวินโดว์ เมื่อใช้เมาส์กดที่รูปสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ นี้ แล้วลากขึ้น/ลง หรือซ้าย/ขวา จะทำให้ข้อความหรือภาพที่อยู่บนจอเลื่อนขึ้น/ลง หรือเลื่อนไปซ้าย/ขวาได้ ดู scroll bar ประกอบ
a(เอ) 1. พยัญชนะและสระตัวแรกในภาษาอังกฤษรูปตัว A, ชั้นหนึ่ง,อันดับหนึ่ง,สัญลักษณ์ธาตุ argon (the first letter) - อังสตรอมยูนิต abbr. assesssment,artery 2. อักษร A ในระบบเลขฐานสิบหก มีค่าเท่ากับ 10 ในเลขฐานสิบ
a-frame(เอ' เฟรม) n. โครงค้ำตรงรูปตัว ? หรือ V
abstraction(แอ็บสแทรค' เชิน) n. นามธรรม (รูป, ผล, ปฏิกิริยา, มโนคติ) , การเอาหรือแยกออก, ภาวะใจลอย -abstractionist n.
acanthocyteเม็ดเลือดแดงที่มีรูปร่างผิดปกติเป็นแฉก ๆ
accidence(แอค' ซิเดินซฺ) n. อักขรวิธี, การศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของรูปคำ, Syn. rudiment)
acetabulum(แอสซิแทบ' บิวลัม) n. โพรงรูปถ้วยของด้านข้างของกระดูกตะโพก เป็นที่รับหัวกระดูกโคนขา. -acetabular adj.
acicular(อะซิค' คิวลาร์) adj. มีรูปคล้ายเข็ม
aciculate(อะซิค' คิวเลท) adj. มีรูปคล้ายเข็ม
aciform(แอส' ซิฟอร์ม) adj. มีรูปคล้ายเข็ม
acinaciform(แอสซิแนส' ซิฟอร์ม) adj. มีรูปคล้ายดาบสั้น
acinous(แอส' ซินัส) adj. รูปเหมือนพวงองุ่น (consisting of acini)
acrostic(อะครอส' ทิค) n. โคลงกระทู้, โคลงที่แยกรวมได้, ปริศนารูปโครงที่แยกรวมได้
actinomycete(แอค' ทิโนไมซีท) n. แบ็คทีเรียรูปท่อนกลมหรือเป็นเส้น ๆ ในตระกูล Actinomycetaceae. -actinomycetous adj.
aculeus(อะคิว' เลียส) ส่วนที่มีรูปคล้ายหนามที่สำหรับวางไข่ของผึ้ง
adonis(อะโด' นิส) หนุ่มรูปงาม, ชื่อเทพบุตรของกรีก (a very handsome young man)
adult(อะดัลทฺ' , แอด' ดัลทฺ) adj.,n. ผู้ใหญ่,โตแล้ว, เป็นรูปเป็นร่าง, คนที่เป็นผู้ใหญ่แล้ว, สัตว์หรือพืชที่โตเต็มที่. -adulthood n., -adultness n., Syn. mature)
aerial(แอ' เรียล) adj. เกี่ยวกับอากาศ, อยู่ในอา-กาศ, อยู่สูงในอากาศ, ไม่มีรูปร่าง, เพ้อฝัน, สวยงาม, เจริญได้ดีในที่ที่มีอากาศ, เกี่ยวกับเครื่องบิน. -n. สายอากาศ., Syn. antenna, dreaming
aeriform(อา' ริฟอร์ม, เอเออ' ริฟอร์ม) ซึ่งมีรูปแบบหรือลักษณะของอากาศ , ไม่มีรูปร่าง, ไม่เป็นจริง
alias(เอ' ลิแอส) 1. n., (pl. -ases) นามแฝง, สมญานาม. -adv. มีนามแฝงว่า, Syn. pseudonym) 2. สมนาม คอมพิวเตอร์แมคอินทอชที่ใช้ System 7 มีคำสั่ง Make Alias ใต้เมนู File คำสั่งนี้ใช้สำหรับสร้างสัญรูป (icon) อีกอันหนึ่งของแฟ้มข้อมูลที่เลือกไว้ แฟ้มใหม่นี้จะมีคำ alias ต่อท้ายชื่อเดิม หากเมื่อใดมีการแก้ไขแฟ้มใดแฟ้มหนึ่ง โดยเรียกมาทำในจอภาพ แล้วสั่งบันทึกเก็บลงในจานบันทึก การแก้ไขนั้นก็จะมีผลต่อแฟ้มสมนามนั้นด้วย ทั้งนี้เพราะอันที่จริงแล้ว สัญรูปสมนามนั้นไม่ว่าจะมีสักกี่อัน จะโยงถึงแฟ้มข้อมูลอันเดียวกันทั้งสิ้น ดู duplicate เปรียบเทียบ
aliform(แอล' ลิฟอร์ม, เอ' ลิฟอร์ม) adj. มีรูปคล้ายปีก (wing-shaped, winglike)
allele(อะลีล') n. รูปแบบของยีน (gene) ซึ่งมีบทยาทสำคัญต่อลักษณะต่าง ๆ ทางกรรมพันธุ์ -allelic adj. -allelism n.
allomerism(อะลอม' เมอริสซึม) n. ภาวะที่การผันแปรของส่วนประกอบทางเคมีไม่ทำให้รูปผลึกเปลี่ยนแปลง. -allomerous adjl.
allomorph(แอล' โลมอร์ฟ) n. สารประกอบเคมีชนิดเดียวกันที่มีรูปแบบต่างกัน. -allomorphic adj.
allomorphism(แอลโลมอร์' ฟิสซึม) n., chem. การเปลี่ยนแปลงของรูปแบบผลึก โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงทางเคมี
allotrope(แอล' โลโทรพ) n., chem. รูปแบบที่ต่างกันของธาตุหนึ่ง ๆ -allotropic (al) adj. -allotropicity n.
allotropy(อะโล' โทรพี) n., chem. คุณสมบัติของบางธาตุ (เช่น คาร์บิน, กำมะถัน, ฟอสฟอรัส) ที่มีอยู่หลายรูปแบบ . -allotronism n.
alternation of generationการสลับของวงจรชีวิตของรูปแบบต่าง ๆ ของชีวิต เช่น แบบที่ใช้เพศกับแบบที่ไม่ใช้เพศ
aludel(แอล' ลูเดล) n. ภาชนะรูปผลแพร์ชนิดหนึ่งที่ใช้ในห้องปฏิบัติการทางเคมีสำหรับรองรับคราบระเบิดที่เกิดขึ้น
amarna(อะมาร์' นะ) adj. เกี่ยวกับสมัยอียิปต์โบราณที่เขียนไว้บนแผ่นรูปลิ่ม
aminolipidfatty acid ester ของแอลกอฮอลล์ที่ประกอบด้วย nitrogen ในรูป amino
amorphism(อะมอร์' ฟิสซึม) n. ภาวะหรือลักษณ์ที่ไม่มีรูปร่างที่แน่นอน, ความไม่มีจุดหมายหรือจุดประสงค์ที่แน่นอน, ลักษณะอสัณฐาน
amorphous(อะมอร์' ฟัส) adj. ซึ่งไม่มีรูปร่างที่แน่นอน, อสัณฐาน, ไร้จุดหมายหรือจุดประสงค์ที่แน่นอน. -amorphousness n.
amphiaster(แอมฟีแอส' เทอะ) n. ส่วนที่เป็นรูปกระสวยในเซลล์ที่มีการแบ่งตัวแบบ mitosis
English-Thai: Nontri Dictionary
ace(n) แต้มหนึ่ง,รูปเอี่ยว,ตัวยง,คนเก่ง
album(n) อัลบั้มรูป,สมุดใส่รูป
amorphous(adj) ไม่มีรูปร่าง
angularity(n) มุมแหลม,การมีรูปเป็นมุม
annular(adj) เป็นรูปวงแหวน,เป็นวงกลม
appearance(n) การปรากฏ,รูปโฉมภายนอก,รูปร่าง
arcade(n) ทางเดินมีหลังคาเป็นรูปโค้ง
archway(n) ทางเดินมีหลังคาเป็นรูปโค้ง
aspect(n) ท่าทาง,รูปร่างหน้าตา,ลักษณะ,รูปการ,เกณฑ์,ทิศทาง
asteroid(adj) คล้ายดาว,เป็นรูปดาว
bodice(n) เสื้อรัดรูป
parabola(n) รูปโค้ง
build(n) โครงร่าง,รูปร่าง,ร่าง,แบบ
bust(n) รูปปั้นครึ่งตัว
camera(n) กล้องถ่ายรูป
cameraman(n) ช่างภาพ,ตากล้อง,คนถ่ายภาพ,คนถ่ายรูป
cast(n) รูปหล่อ,การขว้าง,การเลือกตัวละคร,การทอดลูกเต๋า,การคำนวณ
lacerate(vt) ฉีกขาด,ทำให้ถลอก,ทำให้เสียรูปร่าง
colouring(n) การทาสี,สีหน้า,รูปโฉมภายนอก
concrete(adj) เป็นรูปธรรม,มีรูป,มีตัวตน,เห็นประจักษ์
cone(n) รูปกรวย
configuration(n) รูปร่าง,สัณฐาน,องค์ประกอบ
conformation(n) การคล้อยตาม, การทำให้สอดคล้องกัน,รูปแบบ,รูปร่าง
conical(adj) คล้ายรูปกรวย
contour(n) รูปร่าง,เส้นโครงร่าง
corporeal(adj) เกี่ยวกับร่างกาย,เกี่ยวกับรูปธรรม,ซึ่งมีตัวตน,เกี่ยวกับวัตถุ
crescent(adj) เสี้ยว,ซีก,เป็นรูปพระจันทร์ครึ่งซีก
cretinism(n) รูปร่างแคระแกร็น
CROSS cross section(n) การสำรวจทางสถิติ,การตัดขวาง,ภาพตัดขวาง,แผนภาพ,แผนภูมิ,รูปตัด
crossbar(n) รูป x,คานประตู,บาร์เล่นยิมนาสติก
crosswise(adv) ข้าม,ทแยงมุม,เป็นรูปกางเขน
crotchet(n) ตะขอ,โน้ตเพลงรูปตะขอ,ความคิดวิตถาร
crystallize(vi,vt) ใสเหมือนผลึก,ตกผลึก,เป็นเกล็ด,เป็นก้อน,กลายรูป
cylinder(n) กระบอกสูบ,รูปทรงกระบอก,ลูกโม่,ลูกกลิ้ง
deface(vt) ทำให้เสียโฉม,ทำให้เสียรูป,ทำให้ไม่สวย,ทำให้นุ่มสลวย
deform(vt) ทำให้ผิดรูป,ทำให้เสียโฉม,ทำให้ผิดปกติ,ทำให้พิการ
deformity(n) ความพิการ,ความทุพพลภาพ,รูปร่างไม่สมประกอบ,ความเสียโฉม
delta(n) สันดอน,รูปสามเหลี่ยม
description(n) การพรรณนา,การวาดรูป,การบรรยาย,ชนิด,ลักษณะ,ประเภท
develop(vi) พัฒนา,ก้าวหน้า,เจริญ,ล้างรูป,ล้างฟิล์ม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
aerial photograph; air photographรูปถ่ายทางอากาศ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
alto-rilievo; deep-relief; high reliefรูปนูนสูง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bas-relief; bosso-rilievo; low reliefรูปนูนต่ำ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bosso-rilievo; bas-relief; low reliefรูปนูนต่ำ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
concreteรูปธรรม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
cross sectionรูปตัดตามขวาง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cruciformรูปทรงไม้กางเขน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cubeรูปลูกบาศก์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
demi relief; mezzo-rilievo; middle reliefรูปนูนปานกลาง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
dodecagonรูปสิบสองเหลี่ยม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
elevationรูปตั้ง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
figureรูป, ภาพ, ตัวเลข [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
formalรูปนัย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
genotypeรูปแบบพันธุกรรม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hendecagon; undecagonรูปสิบเอ็ดเหลี่ยม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
heptagonรูปเจ็ดเหลี่ยม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
hexagonรูปหกเหลี่ยม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
idolรูปเคารพ, เทวรูป [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
intercept formรูปแบบระยะตัดแกน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
isogonรูปเหลี่ยมมุมเท่า [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
kiteรูป(สี่เหลี่ยม)ว่าว [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
malformationรูปผิดปรกติ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
mechanic formรูปแบบกลไก [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
mezzo-rilievo; demi relief; middle reliefรูปนูนปานกลาง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
octagonรูปแปดเหลี่ยม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
parallelogramรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
pectinateรูปซี่หวี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pentadecagon; quindecagonรูปสิบห้าเหลี่ยม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
pentagonรูปห้าเหลี่ยม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
phenotypeรูปแบบปรากฏ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
piliformรูปคล้ายขน, รูปคล้ายเส้นผม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
polygonรูปหลายเหลี่ยม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
portraitรูปคนเหมือน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pyramidรูปกรวยเหลี่ยม, รูปพีระมิด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
skew quadrilateralรูปสี่เหลี่ยมเบ้ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
quatrefoilรูปสี่กลีบสมมาตร [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
rectangleรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
low relief; bas-relief; bosso-relievoรูปนูนต่ำ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
replicaรูปถอดแบบ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
rhomboidรูปคล้ายสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Acanthocyteรูปเคียว [การแพทย์]
Appearanceรูปร่าง, ลักษณะ [การแพทย์]
Band Formรูปแถบ [การแพทย์]
Bean-Shapedรูปร่างคล้ายเมล็ดถั่ว [การแพทย์]
Bizarreรูปร่างไม่ชัดเจน [การแพทย์]
Build, Generalรูปร่างลักษณะทั่วไป [การแพทย์]
Bullet Shapeรูปร่างเป็นรูปลูกปืน [การแพทย์]
Burrรูปเป็นหนามแหลม [การแพทย์]
Chair Formรูปเก้าอี้ [การแพทย์]
Chartsรูปแผนภูมิ,แผนภูมิ [การแพทย์]
Cigar Shapeรูปซิการ์ [การแพทย์]
Cigarette cardsรูปยาซิกาแร็ต [TU Subject Heading]
Clubรูปปุ้ม,โค้งและเว้าคนละด้านกัน [การแพทย์]
Crescentricรูปเสี้ยวพระจันทร์ [การแพทย์]
Crystallineรูปผลึก,ผลึก [การแพทย์]
Cubicรูปลูกบาศก์,ลูกบาศก์ [การแพทย์]
Curvatureรูปร่างงอ,ความโค้ง [การแพทย์]
Crescendo-Decrescendoรูปข้าวหลามตัด [การแพทย์]
Drawingรูปภาพแสดงถึงการประดิษฐ์, รูปภาพแสดงถึงการประดิษฐ์ มักประกอบในเอกสารการยื่นขอรับสิทธิบัตรของแต่ละฉบับ ส่วนใหญ่เป็นการประดิษฐ์ในสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า สูตรทางเคมี [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Ellipsoidรูปรีๆ,รูปกลมรี [การแพทย์]
Elliptical Shapeรูปรีแบบกระสวย [การแพทย์]
equilateral triangleรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า, รูปสามเหลี่ยมที่มีด้านทั้งสามยาวเท่ากัน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Expressive Functionรูปของการตอบสนอง [การแพทย์]
Faciesรูปหน้า,ใบหน้า [การแพทย์]
formรูปทรง, ลักษณะภายนอกของสิ่งต่าง ๆ ที่เป็น 3 มิติ คือ มีความกว้าง ความยาวและความสูง สามารถหาขนาดและปริมาตรได้ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ รูปทรงเรขาคณิต รูปทรงอิสระ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Fusiformรูปร่างเหมือนกระสวย,ฟิวซิฟอร์ม,รูปกระสวย,รูปร่างเป็นกระสวย,สปอร์รูปกระสวย [การแพทย์]
Globularรูปร่างเป็นกลุ่ม, [การแพทย์]
Golden rectangleรูปสี่เหลี่ยมทอง, รูปสี่เหลี่ยมที่มีอัตราส่วนของความยาวต่อความกว้างเป็นอัตราส่วนทอง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Idols and imagesรูปเคารพ [TU Subject Heading]
isosceles triangleรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว, รูปสามเหลี่ยมที่มีด้าน 2 ด้านยาวเท่ากัน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Ladder Patternรูปบันได [การแพทย์]
Lampreysรูปร่างคล้ายปลาไหล [การแพทย์]
Lifestylesรูปแบบการดำเนินชีวิต [TU Subject Heading]
Malformation, Embryonicรูปวิปริตของตัวอ่อน [การแพทย์]
parallelogramรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน, รูปสี่เหลี่ยมที่มีด้านตรงข้ามกันขนานกัน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
rectangleรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก, รูปสี่เหลี่ยมที่มีมุมภายในทุกมุมเป็นมุมฉาก ในกรณีที่ด้านเท่ากันทั้ง 4 ด้าน เรียกว่ารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ถ้ามีด้านเท่ากันขนานกัน 1 คู่ เรียกว่า รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
rhombusรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน,   รูปสี่เหลี่ยมด้านเท่าที่ไม่มีมุมใดเป็นมุมฉาก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
shapeรูปร่าง, การนำเส้นตรงหรือเส้นโค้งมาประกอบเข้าด้วยกันเป็นรูปปิด ลักษณะเป็น 2 มิติ คือมีความกว้างและความยาว แต่ไม่มีความลึกหรือความหนา แบ่งได้เป็น รูปร่างเรขาคณิต รูปร่างในธรรมชาติ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
similar trianglesรูปสามเหลี่ยมคล้าย, รูปสามเหลี่ยมสองรูปที่มีมุมเท่ากันทุกมุม  มุมต่อมุม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
squareรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส, กำลังสอง, 1. รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่มีด้านทุกด้านยาวเท่ากัน 2. กำลังสองของจำนวนจริง x  ใด ๆ  หมายถึง x · x เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ x2 [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
infinitive (n.) รูปกริยาที่มี to นำหน้าและทำหน้าที่เป็นนาม
present perfect (n.) รูปกริยาที่แสดงถึงการกระทำที่เสร็จสมบูรณ์ See also: มีรูปคือ have + กริยาช่อง 3
present participle (n.) รูปกริยาแสดงการกระทำที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน See also: มีรูปคือ คำกริยาเติม -ing
spheroid (n.) รูปกลมรี
am (aux.) รูปของ Verb to be ที่ใช้กับบุรุษที่ 2 เอกพจน์
portrait (n.) รูปคน Syn. image, picture, figure
V-shaped (n.) รูปคล้ายตัววี
nominative (n.) รูปคำนาม/สรรพนาม/คุณศัพท์เมื่อเป็นประธานของประโยค
effigy (n.) รูปจำลองที่สร้างขึ้นเพื่อล้อเลียนคนที่ไม่ชอบ See also: หุ่นที่สร้างขึ้นเพื่อล้อเลียนคนที่ไม่ชอบ Syn. dummy, likeness, representation
photo (n.) รูปถ่าย See also: ภาพถ่าย Syn. photograph
pic (n.) รูปถ่าย See also: ภาพถ่าย Syn. photograph
snap (n.) รูปถ่าย (ที่ถ่ายด้วยกล้องถ่ายรูปง่ายๆหรือกล้องสมัครเล่น) Syn. snapshot
print (n.) รูปถ่ายที่อัดออกมาจากฟิล์ม See also: รูปถ่ายที่อัดออกมาจากฟิล์มหรือกระจก
form (n.) รูปทรง See also: รูปร่าง, สัณฐาน Syn. figure, shape, structure
blobe (n.) รูปทรงกลม See also: สิ่งที่เป็นวงกลม Syn. ball, circle
round (n.) รูปทรงกลม See also: สิ่งที่เป็นวงกลม Syn. ball, circle, blobe
sphere (n.) รูปทรงกลม See also: รูปวงกลม
polyhedra (n.) รูปทรงที่มีหลายด้าน See also: รูปทรงหลายหน้า, รูปทรงหลายเหลี่ยม
polyhedron (n.) รูปทรงที่มีหลายด้าน See also: รูปทรงหลายหน้า, รูปทรงหลายเหลี่ยม Syn. polyhedra
octant (n.) รูปทรงสามมิติซึ่งมีแปดด้าน
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
What an ugly picture!รูปอะไรน่าเกลียดอย่างนี้
What does she look like?รูปร่างหน้าตาเธอเป็นอย่างไร?
Sir touching the statues isn't permittedท่านครับ ไม่อนุญาตให้สัมผัสรูปปั้นครับ
I'm enjoying a peaceful lifestyle a lotฉันพอใจกับรูปแบบการดำเนินชีวิตที่สงบสุขมาก
I prefer eating something ready-madeฉันชอบทานบางสิ่งที่สำเร็จรูปมากกว่า
I enjoy seeing statues and paintingsฉันชอบชมรูปปั้นและภาพวาด
Do you mind if I take a picture with your car?คุณจะว่าอะไรไหมถ้าฉันจะขอถ่ายรูปกับรถคุณหน่อย?
The teacher let us leave earlyรูปล่อยพวกเราเร็วขึ้น
Do you mind if I take a photo with it?คุณจะว่าอะไรไหมถ้าผมจะขอถ่ายรูปกับมันหน่อย?
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I got names, places, dates, times, music, photos, recipes...เพลง รูป ชื่อกิ๊ก ตำราอาหาร
I found the other seven yesterday.ผมพบอีก 7 รูป เมื่อวานนี้
So, I was thinking four lockers to a page with the name underneath each picture.ผมจะลงรูปล็อกเกอร์ หน้าละ 4 รูป แล้วลงชื่อข้างใต้
And you have 38 pictures of chester in here.คุณมีเชสตี้ 38 รูป ในนี้
The people gathered behind me are protesting Mirko Dadich's overturned conviction due to prosecutorial misconduct.ประชาชน ที่รวมกันอยู่ข้างหลังฉัน ต่างชูป้าย รูป มิโก้ ดาร์นิธ ซึ่งถูกปล่อยตัวออกมา เนื่องจากไม่มีหลักฐาน เอาผิดในชั้นศาล
You showed up in the background of six different photos, two continents, with aliens.ฉันเห็นนายในรูปตั้ง 6 รูป 2รูป มีเอเลี่ยนอยู่ด้วย
Let's just look right in the camera.ขอแบบนั้นอีกสัก 2 รูป ..
Susan Delfino, you sold five paintings 20 minutes into your first art show.ซูซาน เดลฟิโน่ คุณขายรูป 5 รูป ภายใน 20 นาทีในงานแสดงภาพครั้งแรกของคุณ
Listen, when you interrogate this one, snap a couple of pics for the file.ฟังนะ ตอนที่นายสอบปากคำเธอ เก็บรูปเธอมาซัก 2-3 รูป สำหรับเป็นประวัติด้วยล่ะ
Pictures, pictures, knickknacks, knickknacks.รูป กับ รูป ของตกแต่ง กับ ของตกแต่ง
Dalai Lama photo. Good protection.รูป Dalai Lama ป้องกันดีนิ
It´s the honeymoon photographs. I gave Bruno the film last night.รูป honeymoon ไง เบนเอาให้ไอ้โน่ เซโกะจะไปดูให้วันนี้
Photos. You know, the one you cry over.รูป คนที่คุณ ร้องไห้น่ะ
The picture... the corrupted image that, uh...รูป... ภาพที่ไม่ชัดนั่น...
A devil head, please!รูปกระโหลกปิศาจ ได้โปรด!
That one, before the pink frock coat with the thorns.รูปก่อนเสื้อโค้ทแฉกๆ สีชมพู
And out comes a photo. How are you gonna fake that?รูปก้อออกมา แล้วจะแต่งไง อิอิ
We have been expecting you.รูปกายน่ารังเกียจแต่กำเนิด เหมือนสัตว์มากกว่ามนุษย์
That's the plan, isn't it?รูปการณ์มันต้องเป็นอย่างนั้น..
It's such a small picture. I can't tell who's who.รูปก็เล็กกระจิ๊ดริด ดูไม่ออกเลยว่าใครเป็นใคร
Turtle Formation? I thought you said "Squirrel Formation."รูปขบวนเต่าเหรอ นึกว่าสั่งรูปขบวนเห่า
Photographs of ectoplasm often show a gelatinous material oozing from all the natural orifices of the medium.รูปของ เอ็คโตพลาสซึมมักจะเห็นเป็นลักษณะเหมือนเจลไหล... ...ออกมาจารูทวารตามร่างกายของคนที่เป็นสื่อกลาง
That's a picture of Amy and Dr. Mantlo that I took that night, okay?รูปของ เอมี่กับดร.แมนท์โล
Yeah, I stopped using, but my access helps me make sure that a carton or two occasionally goes missing.รูปของคนออกคำสั่ง(ดิ ออร์เดอร์) ในยุคแรก กำลังทำให้สิ่งที่พวกเขาทำได้ดีสุด... กำลังล่าพวกไม
How about a picture of your family?รูปของครอบครัวหนูเป็นไง?
Your picture was on our MIA wall.รูปของคุณถูกติดไว้ในหน่วยปฏิบัติงานของเรา
Your face is all over TV.รูปของคุณอยู่บนทีวีเต็มไปหมด
The picture of me and the device... what does it mean?รูปของฉันกับเจ้าอุปกรณ์นั่น... มันหมายความว่าอะไร
Picture of Dorian Gray maybe?รูปของดอเรียน กรีนหรือเปล่า
A photo of yourself on the internet doing cocaine,รูปของตัวคุณเอง กำลังเล่นโคเคนบนอินเตอร์เน็ต
A photo of tripp van der bilt...รูปของทริป แวน เดอร์ บิลท์..
Your photo was posted as one of three possible victims.รูปของนายโดนโพส เป็นหนึ่งในสามคนที่น่าจะเป็นเหยื่อ
Their photos, their biographies.รูปของพวกเขา ประวัติของพวกเขา
Our photos aren't plastered all over the TV.รูปของพวกเรา ยังไม่ได้เผยแพร่ ออกไปทางทีวี
His picture was on the frontpage of the papers a couple of days ago, because he escaped from jail.รูปของมันขึ้นหน้าหนึ่ง หนังสือพิมพ์เมื่อสองสามวันก่อน เพราะมันหลบหนีออกจากที่คุมขัง
A picture of Vivian Darkbloom.รูปของวิเวียน ดาร์คบลูม
Where is that picture of Ali?รูปของอัลลิอยู่ไหน ?
His photo matches the mystery man from the crime scene.รูปของเขาตรงกับชายของเรา จากที่เกิดเหตุ
His photo's been sent to all the Ranger stations.รูปของเขาถูกส่งไปสถานีป่าไม้ทั่วทุกเขต
He can be seen here with both A drawn on hitler mustache and rice paddy hat.รูปของเขาถูกเขียน หนวดฮิตเลอร์ และหมวกทำนา

รูป ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
いらっしゃる[いらっしゃる, irassharu] Thai: ไป(รูปสุภาพ) English: go
カメラ[かめら, kamera] Thai: กล้องถ่ายรูป English: camera
ござる[ござる, gozaru] Thai: มี(รูปสุภาพ)
一新[いっしん, isshin] Thai: ปฏิรูป
一本[いっぽん, ippon] Thai: ลักษณะนามของสิ่งที่มีรูปร่างยาว เป็นแท่งหรือเป็นเส้น English: one long thing
写真[しゃしん, shashin] Thai: รูปถ่าย English: photograph
化ける[ばける, bakeru] Thai: เปลี่ยนรูปเป็น English: to take the form of
召し上がる[めしあがる, meshiagaru] Thai: รับประทาน(รูปสุภาพใช้กับประธานที่เป็นผู้อื่น ไม่ใช่ผู้พูด) English: to eat (pol)
存じる[ぞんじる, zonjiru] Thai: ทราบ(รูปถ่อมตนของผู้พูด) English: to know (hum)
居る[おる, oru] Thai: อยู่(เป็นรูปถ่อมตนใช้กับพฤติกรรมของผู้พูด) English: to be (hum)
展開[てんかい, tenkai] Thai: ดำเนินต่อไปในรูปแบบใหม่ English: expansion (opposite of compression)
崩れる[くずれる, kuzureru] Thai: หล่นลงไปเป็นรูปร่างเหมือนเดิม English: to crumble
形式[けいしき, keishiki] Thai: รูปแบบ English: form
成形[せいけい, seikei] Thai: การผ่าตัดทำศัลยกรรมหรือการสร้างรูปทรงโดยใช้เครื่อง English: plastic surgery
撮る[とる, toru] Thai: ถ่ายรูป English: take a picture
方法[ほうほう, houhou] Thai: รูปแบบ English: manner
画像[がぞう, gazou] Thai: รูปภาพ English: picture
致す[いたす, itasu] Thai: ทำ(รูปถ่อมตน ใช้กับการกระทำของผู้พูด) English: to do (pol)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รูป
Back to top