ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

photograph

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *photograph*, -photograph-

photograph ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
photograph (n.) ภาพถ่าย See also: รูปถ่าย, รูปภาพ, ภาพเหมือน Syn. photo, picture, portrait, painting, snapshot
photograph (vt.) บันทึกภาพ See also: ถ่ายภาพ, ถ่ายรูป Syn. snap, shoot
photograph (vi.) ถูกถ่ายรูป See also: ถูกถ่ายภาพ Syn. snap, shoot
photographer (n.) ช่างภาพ See also: ตากล้อง Syn. cameraman, picture-taker, photographist
photographic (adj.) ซึ่งใช้หรือเกิดจากการถ่ายภาพ See also: เกี่ยวกับการถ่ายภาพ Syn. pictorial, photographical, illustrative
photographic (adj.) เหมือนรูปถ่าย
photographic camera (n.) กล้องถ่ายภาพ
photographical (adj.) ซึ่งใช้หรือเกิดจากการถ่ายภาพ See also: เกี่ยวกับการถ่ายภาพ Syn. pictorial, illustrative
photographist (n.) ช่างภาพ See also: ตากล้อง Syn. cameraman, picture-taker
photography (n.) การถ่ายภาพ
English-Thai: HOPE Dictionary
photograph(โฟ'ทะกราฟ,-แกรฟ) n. ภาพถ่าย,รูปถ่าย,ความประทับใจเหมือนผ่านเหตุการณ์จริง ๆ vt.,vi. ถ่ายภาพ,ถ่ายรูป,ถูกถ่ายภาพ,ถูกถ่ายรูป., See also: photographable adj., Syn. photo,picture,take,shoot
photographer(ฟะทอก'ระเฟอะ) n. ช่างภาพ,ช่างถ่ายรูป,ผู้ถ่ายภาพ
photographic(โฟทะแกรฟ'ฟิค) adj. เกี่ยวกับการถ่ายภาพ,ซึ่งใช้หรือเกิดจากการถ่ายภาพ,เหมือนของจริง,ซึ่งสามารถจดจำสิ่งที่เห็นได้ตลอด, Syn. vivid,detailed,visual
photography(โฟทอก'กระฟี) n. การถ่ายภาพ การถ่ายรูป,เทคนิคการถ่ายภาพ
English-Thai: Nontri Dictionary
photograph(vt) ถ่ายรูป,ถ่ายภาพ
photographer(n) ช่างถ่ายรูป,ตากล้อง,ช่างภาพ
photographic(adj) เกี่ยวกับการถ่ายรูป,เกี่ยวกับการถ่ายภาพ,เหมือนจริง
photography(n) การถ่ายรูป,การถ่ายภาพ,เทคนิคการถ่ายภาพ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Photograph collectionsงานสะสมภาพถ่าย [TU Subject Heading]
Photographersนักถ่ายภาพ [TU Subject Heading]
Photographic interpretationการแปลภาพ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Photographyการถ่ายภาพ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การถ่ายรูป (n.) taking a photograph of See also: shoot, taking a picture Syn. การถ่ายแบบ, การถ่ายภาพ, การถ่ายหนัง, การถ่ายโฆษณา, การถ่ายแฟชั่น
การถ่ายหนัง (n.) taking a photograph of See also: shoot, taking a picture Syn. การถ่ายแบบ, การถ่ายภาพ, การถ่ายโฆษณา, การถ่ายแฟชั่น
การถ่ายแบบ (n.) taking a photograph of See also: shoot, taking a picture Syn. การถ่ายภาพ, การถ่ายหนัง, การถ่ายโฆษณา, การถ่ายแฟชั่น
การถ่ายแฟชั่น (n.) taking a photograph of See also: shoot, taking a picture Syn. การถ่ายแบบ, การถ่ายภาพ, การถ่ายหนัง, การถ่ายโฆษณา
การถ่ายโฆษณา (n.) taking a photograph of See also: shoot, taking a picture Syn. การถ่ายแบบ, การถ่ายภาพ, การถ่ายหนัง, การถ่ายแฟชั่น
จับภาพ (v.) photograph See also: take a photograph of Syn. ถ่ายภาพ
ฉายรูป (v.) photograph See also: take a photograph, take a picture Syn. ชักรูป, ถ่ายภาพ
ถ่ายรูป (v.) photograph See also: take a photograph, take a picture Syn. ฉายรูป, ชักรูป, ถ่ายภาพ
ภาพถ่าย (n.) photograph See also: picture, photo, snap, shot Syn. รูปถ่าย, รูป
รูป (n.) photograph See also: picture, drawing, painting, illustration, image, portrait Syn. รูปภาพ
รูปถ่าย (n.) photograph See also: picture, photo, shot, snap, snapshot Syn. ภาพถ่าย
ช่างถ่ายรูป (n.) photographer Syn. ช่างภาพ
ตากล้อง (n.) photographer See also: cameraman, maker of photographs, maker of movie Syn. ช่างภาพ, ช่างกล้อง, ช่างถ่ายรูป
ตากล้อง (n.) photographer See also: cameraman, maker of photographs, maker of movie Syn. ช่างภาพ, ช่างกล้อง, ช่างถ่ายรูป
นักถ่ายรูป (n.) photographer Syn. ตากล้อง, ช่างกล้อง
การถ่ายภาพ (n.) photography
ชักรูป (v.) take a photograph See also: take a picture Syn. ถ่ายรูป
ถ่ายภาพ (v.) take photographs See also: take a picture Syn. ถ่ายรูป, ชักรูป
ภาพถ่ายทางอากาศ (n.) aerial photograph
ล้างฟิล์ม (v.) develop a photographic film Syn. ล้างรูป
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Once there had been a tinted photograph of his wife on the wall.เมื่อมีการถ่ายภาพระบายสี ภรรยาของเขาอยู่บนผนัง แต่เขาเอามันลง
Graziella had a photograph under her pillowGraziella มี photograph under หมอนของเธอ .
The crossing points and airports have his photograph but R.M.C.P. has nothing.ชายแดนทุกจุดมีประกาศรูปเขา แต่ยังไม่ได้ข่าว
All so you could get a photograph of Tojo Hideki in his bathrobe, remember?ทำไมจะไม่ล่ะ ถ้าไม่เพราะคุณอยากจะถ่ายรูปของโตโจ ฮิเดกิ ในชุดเสื้อคลุมอาบน้ำ จำได้รึยัง
You don't write a sentence or take a photograph without asking me first. Understood?หรือว่าถ่ายรูปอะไรก็ตามแต่ โดยไม่บอกให้ผมรู้ก่อน เข้าใจมั๊ย
I can hear Conklin's voice and there's that photograph but...ผมได้ยินเสียงของคอนกลิน มีรูปภาพนั่น แต่...
I wanted a memorial photograph of her but I couldn't even see her faceอะไรนะ? ฉันอยากได้รูปเธอเป็นที่ระลึก
A photograph lasts forever, right?ลุงชิเกะ ช่วยถ่ายรูปให้หนูหน่อยได้มั๊ยคะ
"Hey, if television can break up a photograph into millions and millions of tiny pieces and send it whizzing through the air then reassemble it on the other end why can't I do the same with chocolate?เฮ้ ถ้าทีวีสามารถแบ่งภาพ อกเป้นล้านๆชิ้น แล้วก็ส่งผ่านอากาศ มาประกอบรวมที่อีกด้านหนึ่ง
You'II need a photograph for your investigation, right?เธอ และ รถของเอเลนก้อไม่อยู่แล้ว,
This one was taken on December 1 1 , 1972, and it is the most commonly published photograph in all of history.ภาพนี้ถ่ายเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 1972 และมันคือภาพที่ถูกตีพิมพ์ไปทั่ว อย่างมากมายที่สุดในประวัติศาสตร์
He just said, photograph whatever you wantเขาพูดเพียงแค่ว่า "ถ่ายถาพสิ่งที่คุณต้องการจะถ่าย"

photograph ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
巨幅[jù fú, ㄐㄩˋ ㄈㄨˊ, 巨幅] extremely large (of paintings, photographs etc)
图片[tú piàn, ㄊㄨˊ ㄆㄧㄢˋ, 图片 / 圖片] image; picture; photograph
相片[xiàng piàn, ㄒㄧㄤˋ ㄆㄧㄢˋ, 相片] image; photograph
底片[dǐ piàn, ㄉㄧˇ ㄆㄧㄢˋ, 底片] negative; photographic plate
负片[fù piàn, ㄈㄨˋ ㄆㄧㄢˋ, 负片 / 負片] negative (in photography)
裸照[luǒ zhào, ㄌㄨㄛˇ ㄓㄠˋ, 裸照] nude photograph
影印[yǐng yìn, ˇ ˋ, 影印] photographic reproduction; photocopying; photo-offset
摄像[shè xiàng, ㄕㄜˋ ㄒㄧㄤˋ, 摄像 / 攝像] photograph
摄影师[shè yǐng shī, ㄕㄜˋ ˇ ㄕ, 摄影师 / 攝影師] photographer
摄影术[shè yǐng shù, ㄕㄜˋ ˇ ㄕㄨˋ, 摄影术 / 攝影術] photography
相纸[xiàng zhǐ, ㄒㄧㄤˋ ㄓˇ, 相纸 / 相紙] photographic paper

photograph ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
エロ写真[エロしゃしん, ero shashin] (n) erotic photograph
エロ画[エロが, ero ga] (n) (abbr) (sl) (See エロ画像) erotic photograph (on a computer, mobile phone, etc.)
コンポラ写真[コンポラしゃしん, konpora shashin] (n) contemporary photograph
パノラマ写真[パノラマしゃしん, panorama shashin] (n) panoramic photograph
ブロマイド[, buromaido] (n) (1) bromide; (2) publicity photograph of a movie star, entertainer, etc.; (P)
プロマイド[, puromaido] (n) (See ブロマイド) Promide (product name for bromides released by Marubell); bromide (publicity photograph of a movie star, entertainer, etc.)
ヘアヌード[, heanu-do] (n) nude photograph showing pubic hair (wasei
レントゲン写真[レントゲンしゃしん, rentogen shashin] (n) X-ray photograph
写真画[しゃしんが, shashinga] (n) digitally altered photograph (e.g. made to look like an oil painting)
合成写真[ごうせいしゃしん, gouseishashin] (n,adj-no) (See モンタージュ写真) composite or montage photograph
天体写真[てんたいしゃしん, tentaishashin] (n,adj-no) photograph of an astral body
引き伸ばし写真;引伸ばし写真;引伸写真[ひきのばししゃしん, hikinobashishashin] (n) enlarged photo; enlarged photograph
激写[げきしゃ, gekisha] (n,vs) (1) (col) taking a spectacular photograph (often of the female form); taking a photo at just the right moment; (2) powerful photograph; intense photograph
空中写真[くうちゅうしゃしん, kuuchuushashin] (n) aerial photograph
航空写真[こうくうしゃしん, koukuushashin] (n) aerial photograph
記念写真[きねんしゃしん, kinenshashin] (n) souvenir photograph
証明写真[しょうめいしゃしん, shoumeishashin] (n) photograph for passports, ID cards, etc. (usu. 4x3cm)
Fナンバー[エフナンバー, efunanba-] (n) f-number (photography)
X線撮影;エックス線撮影[エックスせんさつえい, ekkusu sensatsuei] (n) x-ray photography
アートフォトグラフィー[, a-tofotogurafi-] (n) art photography
アイコラ[, aikora] (n) (abbr) (See アイドルコラージュ) altered photograph, usu. with sexual connotations, such as putting someone's face on top of a picture of a nude idol, etc.
アイドルコラージュ[, aidorukora-ju] (n) altered photograph, usu. with sexual connotations, such as putting someone's face on top of a picture of a nude idol, etc. (wasei
アウトフォーカス[, autofo-kasu] (n) soft focus (photography, film) (wasei
アマチュアカメラマン[, amachuakameraman] (n) amateur photographer
カメコ[, kameko] (n) (abbr) (See カメラ小僧) photographer, usually an amateur, who likes to take pictures of models and presenter ladies in exhibitions
カメラ小僧[カメラこぞう, kamera kozou] (n) (See カメコ) photographer, usually an amateur, who likes to take pictures of models and presenter ladies in exhibitions
ケラレ;けられ[, kerare ; kerare] (n) vignetting (darkening of the perimeter of a photographic image)
ステレオ写真[ステレオしゃしん, sutereo shashin] (n) stereo-photography
デジタル写真[デジタルしゃしん, dejitaru shashin] (n) digital photography; digital picture
ネガ[, nega] (n) (photographic) negative; (P)
パノラマX線撮影法[パノラマエックスせんさつえいほう, panoramaekkusu sensatsueihou] (n) panoramic radiography; panoramic x-ray photography
パノラマ撮影[パノラマさつえい, panorama satsuei] (n) (1) panoramic photography; (2) (See パノラマX線撮影法) panoramic radiography
ハメ撮り[ハメどり, hame dori] (n,vs) (vulg) (See はめる・2) photographing or filming of sex
ハレーション[, hare-shon] (n) halation (i.e. in photography, a halo-effect when additional light leaks out around the subject)
フォトグラファー[, fotogurafa-] (n) photographer
フォトグラフィ[, fotogurafi] (n) photography
ぶら下がり[ぶらさがり, burasagari] (n) (1) (id) cornering someone by lying in wait, e.g. for an unexpected interview or photograph; doorstepping; (adj-f) (2) hanging; dangling
プリクラ[, purikura] (n) (abbr) photo booth that prints out cards and stickers of the resulting photograph, which are then traded among friends (wasei
プログレッシブJPEG[プログレッシブジェーペッグ, puroguresshibujie-peggu] (n) {comp} progressive Joint Photographic Expert Group
レントゲン撮影[レントゲンさつえい, rentogen satsuei] (n) X-ray (photography)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
写真図書館[しゃしんとしょかん, shashintoshokan] photographic library
焦点[しょうてん, shouten] focus, focal point, (photographic) focus
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
写真[しゃしん, shashin] Thai: รูปถ่าย English: photograph
被写体[ひしゃたい, hishatai] Thai: สิ่งที่เป็นแบบในการถ่ายภาพ English: (photographic subject

photograph ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชักรูป[v.] (chakrūp) EN: take a photograph FR: prendre une photo
ฉายาลักษณ์[n.] (chāyālak) EN: royal photograph FR:
การถ่ายหนัง[n. exp.] (kān thāi na) EN: taking a photograph FR:
ภาพ[n.] (phāp) EN: picture ; painting ; drawing ; photograph ; portrait FR: image [f] ; illustration [f] ; photo [f] ; photographie [f] ; portrait [m] ; figure [f] ; cliché [m] ; représentation [f] ; vision [f] ; images télévisées [fpl]
ภาพนิ่ง[n.] (phāpning) EN: still picture ; photograph ; slide FR: diapositive [f] ; diapo [f] (fam.) ; dia [f] (abrév. - Belg.)
ภาพถ่าย[n.] (phāpthāi) EN: photograph ; photo FR: photographie [f] ; photo [f]
ภาพถ่ายเต็มตัว[n. exp.] (phāpthāi te) EN: full length photograph FR:
รูป[n.] (rūp) EN: photo ; photograph ; picture ; drawing ; painting ; illustration ; image ; portrait FR: photo [f] ; image [f] ; illustration [f] ; dessin [m]
รูปหน้าอัด[n. exp.] (rūp nā-at) EN: full face photograph FR:
รูปภาพ[n.] (rūpphāp) EN: picture ; photograph ; drawing ; painting ; illustration ; image ; portrait FR: photographie [f] ; image [f] ; peinture [f] ; reproduction [f]
รูปถ่าย[n.] (rūpthāi) EN: photograph ; picture ; photo ; shot ; snap ; snapshot FR: photographie [f] ; photo [f] ; photo d'identité [f]
รูปถ่ายทางอากาศ[n. exp.] (rūpthāi thā) EN: aerial photograph FR: photographie aérienne [f]
สมุดภาพ[n. exp.] (samut phāp) EN: picture album ; photograph album ; picture book FR: album [m] ; album de photos [m]
ถ่าย[v.] (thāi) EN: photograph ; take a picture FR: photographier ; prendre une photo
ถ่ายภาพ[v. exp.] (thāi phāp) EN: photograph ; take a photograph ; take a picture FR: photographier ; prendre des photos
ถ่ายรูป[v.] (thāirūp) EN: photograph ; take a photograph FR: photographier ; prendre en photo ; prendre des photos
ช่างภาพ[n. exp.] (chang phāp) EN: photographer ; press photographer ; cameraman ; lensman FR: photographe [m, f]
ช่างภาพการแพทย์[n. exp.] (chang phāp ) EN: medical photographer FR:
ช่างถ่ายภาพ[n. exp.] (chang thāip) EN: photographer ; cameraman FR: photographe [m]
ช่างถ่ายภาพแฟชั่น[n. exp.] (chang thāip) EN: fashion photographer FR: photographe de mode [m]
ช่างถ่ายรูป[n. exp.] (chang thāir) EN: photographer ; cameraman FR: photographe [m]
ห้ามถ่ายรูป[v. exp.] (hām thāirūp) EN: no photography FR: interdiction de photographier
การถ่ายภาพ[n.] (kān thāiphā) EN: photography FR: photographie [f]
การถ่ายภาพเชิงศิลปะ[n. exp.] (kān thāiphā) EN: photographic artistry FR:
การถ่ายรูป[n.] (kān thāirūp) EN: photography ; photo shoot FR: photographie [f] ; photo [f]
กิจกรรมถ่ายรูป[n. exp.] (kitjakam th) EN: FR: activités photographiques [fpl]
กล้อง[n.] (klǿng) EN: camera FR: caméra [f] ; appareil photographique [m] ; appareil photo [m]
กล้อง[n.] (klǿng) EN: [classif.: cameras, binoculars, telescopes, microscopes] FR: [classif. : appareils photographiques, jumelles, télescopes, microscopes]
กล้องถ่ายรูป[n.] (klǿngthāirū) EN: camera FR: appareil photographique [m] ; appareil photo [m]
กระดาษอัดรูป[n. exp.] (kradāt at r) EN: printing paper ; photographic paper FR: papier photographique [m]
ล้างฟิล์ม[v. exp.] (lāng fīm) EN: develop a photographic film FR: développer un film (photographique)
ล้างรูป [v. exp.] (lāng rūp) EN: process photographs FR: développer un film (photographique)
ม้วน[n.] (mūan) EN: [classif. : rolls of things that are wound (audio tapes, photographic films, video tapes, toilet paper, rolls of cash register or calculator paper)] FR: [classif. : matériaux enroulés (bandes audio et vidéo, films photographiques, papier hygiénique, rouleaux de caisse enregistreuse ou de calculatrice)]
นายช่างภาพ[n. exp.] (nāi chāng p) EN: photographer FR:
นักถ่ายภาพ[n. exp.] (nak thāiphā) EN: photographer FR: photographe [m]
น้ำยา[n.] (nāmyā) EN: solution ; liquid reagent ; liquid cleaner ; photographic developer FR: solution [f] ; réactif liquide [m]
ภาพเหตุการณ์[n. exp.] (phāp hētkān) EN: FR: extrait photographique [m]
ภาพระยะใกล้[n. exp.] (phāp raya k) EN: close up FR: macrophotographie [f]
ภาพถ่ายอินฟราเรด[n. exp.] (phāpthāi in) EN: FR: photographie infrarouge [f] ; photo infrarouge [f]
ภาพถ่ายภูมิทัศน์[n. exp.] (phāpthāi ph) EN: nature photography FR:

photograph ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Luftbildauswertung {f}aerial photograph interpretation
Fotomontage {f}composite photograph
Aktfotografie {f} (Bild)nude photograph
Passbild {n}passport photograph
sepiabraun; sepaiafarben {adj} | sepiafarbenes Fotosepia | sepia photograph
Luftfotografie {f}aerial photography
Farbfotografie {f}colour photography
Farbphotographie {f} | Farbphotographien
Aktfotografie {f}nude photography
Infrarotfotografie {f}infrared photography
Laserdrucker {m}electrophotographic printer
Stereofotografie {f}stereoscopic photography
Telebild {n}telephotograph

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า photograph
Back to top