ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

condition

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *condition*, -condition-

condition ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
condition (n.) ความเจ็บป่วย Syn. illness, ailment
condition (n.) เงื่อนไข Syn. limitation, restriction
condition (n.) ปัจจัยแวดล้อม
condition (n.) สถานะภาพทางสังคม
condition (n.) สภาวะ Syn. circumstance
condition (n.) สุขภาพ Syn. physical state, fitness
condition to (phrv.) ทำให้เคยชินกับ
conditional (adj.) ที่เป็นเงื่อนไข See also: ที่ต้องมีคุณสมบัติ Syn. qualified, limited
conditioned (adj.) ภายใต้เงื่อนไข
conditioner (n.) ผู้แก้ไข See also: ผู้ดัดแปลง, ผู้ปรับปรุง Syn. limiter
conditioner (n.) สิ่งที่แก้ไข See also: สิ่งที่ดัดแปลง Syn. limiter
English-Thai: HOPE Dictionary
condition(คันดิช'เชิน) n. เงื่อนไข,สภาพ,สภาวะ,ฐานะ. vt. กำหนด,ตกลง,กำหนดเงื่อนไข,ทำให้ชินกับสิ่งแวดล้อม vi. กำหนดเงื่อนไข
conditional(คันดิช'เชินเนิล) adj. เป็นเงื่อนไขหรือข้อแม้,ขึ้นอยู่กับ,แล้วแต่, Syn. indefinite,provisional
conditioned(คันดิช'เชินดฺ) adj. มีเงื่อนไข,มีข้อแม้,มีข้อจำกัด,ปรับอากาศ, Syn. provisional
English-Thai: Nontri Dictionary
condition(n) ภาวะ,สภาพ,เงื่อนไข,ข้อแม้,ข้อจำกัด
conditional(adj) โดยมีข้อแม้,เล่นแง่,เกี่ยงงอน,ขึ้นอยู่กับ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
conditionเงื่อนไข, สภาพ, ฐานะ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
conditionalมีเงื่อนไข [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
conditioned airอากาศปรับภาวะ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Conditionเงื่อนไข [การแพทย์]
Condition, Free-Livingภาวะอิสระนอกห้องทดลอง [การแพทย์]
Conditionedเงื่อนไข [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
สภาพร่างกาย (n.) physical condition (of one´s body) See also: physical state
สภาพร่างกาย (n.) physical condition (of one´s body) See also: physical state
อรรธจักร (n.) zodiacal condition when a planet is on one side
ข้อตกลง (n.) condition See also: agreement, restriction, term Syn. ข้อแม้, ข้อจำกัด
ข้อแม้ (n.) condition See also: stipulation, proviso Syn. เงื่อนไข, ข้อกำหนด
ภาวการณ์ (n.) condition See also: state, circumstances, position, situation, status Syn. สถานะ, สภาพความเป็นอยู่, สภาวะ
ภาวะ (n.) condition See also: state, circumstances, position, situation, status Syn. สถานะ, สภาพความเป็นอยู่, สภาวะ, ภาวการณ์
สภาพความเป็นอยู่ (n.) condition See also: state, circumstances, position, situation, status Syn. สถานะ, สภาวะ, ภาวการณ์
สภาวะ (n.) condition See also: state, nature, plight, predicament, position Syn. สภาพ, ภาวะ
เงื่อนปม (n.) condition See also: agreement, restriction, term Syn. เงื่อนไข, ประเด็น, ข้อแม้, ข้อจำกัด
เงื่อนไข (n.) condition See also: agreement, restriction, term Syn. ข้อแม้, ข้อจำกัด, ข้อตกลง
วิญญูภาพ (n.) condition of attaining the state of normal understanding See also: attaining a realm of a person with breadth of vision
เงื่อนความ (n.) conditional meaning See also: meaning under a condition
กำหนดข้อต่อรอง (v.) impose condition Syn. ตั้งเงื่อนไข, สร้างเงื่อนไข
กำหนดข้อแม้ (v.) impose a condition See also: set a conception Syn. วางข้อกำหนด
กำหนดเงื่อนไข (v.) set conditions See also: lay down teams Syn. สร้างเงื่อนไข, วางเงื่อนไข
กำหนดเงื่อนไข (v.) set conditions See also: lay down teams Syn. สร้างเงื่อนไข, วางเงื่อนไข
กำหนดเงื่อนไข (v.) set conditions See also: lay down teams Syn. สร้างเงื่อนไข, วางเงื่อนไข
ครีมนวดผม (n.) hair conditioner See also: hair lotion, hair cream
ครีมนวดผม (n.) hair conditioner See also: hair lotion, hair cream
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You're in no condition to fightคุณไม่ได้อยู่ในสภาพที่จะต่อสู้
They are deeply concerned about the condition of…พวกเขาเป็นห่วงอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับสภาพ/ความเจ็บป่วยของ...
I have certain conditionsฉันมีเงื่อนไขบางอย่าง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This accounts for the holes dug all over and the poor condition of the find.และเป็นต้นเหตุของหลุมที่ถูกขุดไปทั่วๆแบร์โร และสภาวะที่เสื่อมโทรมของการค้นพบ
I plan to report on the condition of the mines here...ผมกะจะทำข่าวเรื่องเหมืองที่นี่
What condition is it in? It looks nominal.เงื่อนไขอะไรมันคืออะไรบ้าง?
Knowing what they are, we can begin to approach them properly, condition them, control them.ถ้าเราเข้าใจพวกมัน อย่างถ่องแท้ เราก็จะควบคุมพวกมันได้
When you say she has a risk addiction is this condition likely to get worse?ตอนคุณพูดว่าเธอมีภาวะ ติดความเสี่ยงภัย... ...สภาวะนี้มัน เป็นไปได้ว่าจะแย่ลงไปไหม?
You're in no condition to start a relationship.ตอนนี้นายยังไม่เหมาะที่จะสร้างความสัมพันธ์นะ
You have to be realistic. With a heart condition like yours....ลูกต้องยอมรับความจริงนะ, ข้อจำกัดทางหัวใจของลูก...
And the second condition is that- that you see a therapist.เงื่อนไขที่ 2 คือ เธอต้องไปหาจิตแพทย์
But that is a condition we can happily remedy.เรื่องนี้เราแก้ได้ไม่ยาก
Until fighting becomes the condition rather than the exception.จนกระทั่งการทะเลาะกันเป็นเรื่องปกติ มากกว่าที่ควรจะเป็นเรื่องผิดปกติ
All you have to do is you have to figure out a way to condition them so that you don't get these random flashes.สิ่งที่นายจะต้องทำก็คือ หาทาง.. ..หรือเงื่อนไขการเกิด เพื่อที่จะได้ไม่เกิดตาพร่าแบบสุ่มอย่างนี้
He's in critical condition and we're concerned that he's showing low brain activity.เขาอยู่ในภาวะวิกฤต\ และพวกเรากังวลอยู่ สมองเค้าตอบสนองน้อยมาก

condition ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
伤势[shāng shì, ㄕㄤ ㄕˋ, 伤势 / 傷勢] condition of an injury
脉象[mài xiàng, ㄇㄞˋ ㄒㄧㄤˋ, 脉象 / 脈象] condition or type of pulse (in Chinese medicine)
[jiǒng, ㄐㄩㄥˇ, 駉] in good condition (as a horse)
花斑癣[huā bān xuǎn, ㄏㄨㄚ ㄅㄢ ㄒㄩㄢˇ, 花斑癣 / 花斑癬] pityriasis versicolor (aka tinea versicolor), blotchy skin condition common in tropical areas, common name 汗斑
必要条件[bì yào tiáo jiàn, ㄅㄧˋ ㄧㄠˋ ㄊㄧㄠˊ ㄐㄧㄢˋ, 必要条件 / 必要條件] requirement; necessary condition (math)
必死之症[bì sǐ zhī zhèng, ㄅㄧˋ ㄙˇ ㄓ ㄓㄥˋ, 必死之症] terminal illness; uncurable condition (also fig.)
绝对[jué duì, ㄐㄩㄝˊ ㄉㄨㄟˋ, 绝对 / 絕對] absolute; unconditional
[zhuàng, ㄓㄨㄤˋ, 状 / 狀] accusation; suit; state; condition; strong; great; -shaped
重症[zhòng zhèng, ㄓㄨㄥˋ ㄓㄥˋ, 重症] acute (of medical condition); grave
冷气[lěng qì, ㄌㄥˇ ㄑㄧˋ, 冷气 / 冷氣] air conditioning (used in Taiwan)
冷气机[lěng qì jī, ㄌㄥˇ ㄑㄧˋ ㄐㄧ, 冷气机 / 冷氣機] air-conditioner
空气调节[kōng qì tiáo jié, ㄎㄨㄥ ㄑㄧˋ ㄊㄧㄠˊ ㄐㄧㄝˊ, 空气调节 / 空氣調節] air conditioner
空调[kōng tiáo, ㄎㄨㄥ ㄊㄧㄠˊ, 空调 / 空調] air conditioning
[jìng, ㄐㄧㄥˋ, 境] border; place; condition; boundary; circumstances; territory
地步[dì bù, ㄉㄧˋ ㄅㄨˋ, 地步] condition; plight; extent
条件[tiáo jiàn, ㄊㄧㄠˊ ㄐㄧㄢˋ, 条件 / 條件] condition; prerequisite; factor
状况[zhuàng kuàng, ㄓㄨㄤˋ ㄎㄨㄤˋ, 状况 / 狀況] condition; state; situation
国情[guó qíng, ㄍㄨㄛˊ ㄑㄧㄥˊ, 国情 / 國情] current state of a country; national conditions; (US) State of the Union
病势[bìng shì, ㄅㄧㄥˋ ㄕˋ, 病势 / 病勢] degree of seriousness of an illness; patient's condition
惨状[cǎn zhuàng, ㄘㄢˇ ㄓㄨㄤˋ, 惨状 / 慘狀] devastation; miserable condition
辩证施治[biàn zhèng shī zhì, ㄅㄧㄢˋ ㄓㄥˋ ㄕ ㄓˋ, 辩证施治 / 辯證施治] diagnosis and treatment based on an overall analysis of the illness and the patient's condition
外观[wài guān, ㄨㄞˋ ㄍㄨㄢ, 外观 / 外觀] exterior appearance; to view sth from the outside; exterior condition
地利人和[dì lì rén hé, ㄉㄧˋ ㄌㄧˋ ㄖㄣˊ ㄏㄜˊ, 地利人和] favorable geographical and social conditions (成语 saw); good location and the people satisfied
不对劲[bù duì jìn, ㄅㄨˋ ㄉㄨㄟˋ ㄐㄧㄣˋ, 不对劲 / 不對勁] not in good condition
好好儿[hǎo hǎo er, ㄏㄠˇ ㄏㄠˇ ㄦ˙, 好好儿 / 好好兒] in good condition; perfectly good; carefully; well; thoroughly
完好[wán hǎo, ㄨㄢˊ ㄏㄠˇ, 完好] intact; in good condition
要件[yào jiàn, ㄧㄠˋ ㄐㄧㄢˋ, 要件] key document; important condition
一塌糊涂[yī tā hú tu, ㄧ ㄊㄚ ㄏㄨˊ ㄊㄨ˙, 一塌糊涂 / 一塌糊塗] muddled and completely collapsing (成语 saw); in an awful condition; complete shambles; a total mess
精神状态[jīng shén zhuàng tài, ㄐㄧㄥ ㄕㄣˊ ㄓㄨㄤˋ ㄊㄞˋ, 精神状态 / 精神狀態] mental condition
久病[jiǔ bìng, ㄐㄧㄡˇ ㄅㄧㄥˋ, 久病] my old illness; chronic condition
充要条件[chōng yāo tiáo jiàn, ㄔㄨㄥ ㄧㄠ ㄊㄧㄠˊ ㄐㄧㄢˋ, 充要条件 / 充要條件] necessary and sufficient condition
[shì, ㄕˋ, 势 / 勢] power; influence; potential; momentum; tendency; trend; situation; conditions; outward appearance; sign; gesture; male genitals
前提[qián tí, ㄑㄧㄢˊ ㄊㄧˊ, 前提] premise; precondition; prerequisite
风雨无阻[fēng yǔ wú zǔ, ㄈㄥ ㄩˇ ˊ ㄗㄨˇ, 风雨无阻 / 風雨無阻] regardless of weather conditions; rain, hail or shine
标准状态[biāo zhǔn zhuàng tài, ㄅㄧㄠ ㄓㄨㄣˇ ㄓㄨㄤˋ ㄊㄞˋ, 标准状态 / 標準狀態] standard conditions for temperature and pressure
标准状况[biāo zhǔn zhuàng kuàng, ㄅㄧㄠ ㄓㄨㄣˇ ㄓㄨㄤˋ ㄎㄨㄤˋ, 标准状况 / 標準狀況] standard conditions for temperature and pressure
异状[yì zhuàng, ㄧˋ ㄓㄨㄤˋ, 异状 / 異狀] unusual state; different condition

condition ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
エラー状態[エラーじょうたい, era-joutai] (n) {comp} error condition (in calculators)
スイッチ状態条件[スイッチじょうたいじょうけん, suicchi joutaijouken] (n) {comp} switch-status condition
ストロフルス[, sutorofurusu] (n) strophulus; red gum (skin condition primarily affecting children)
たりけり[, tarikeri] (exp,aux-v) (arch) auxiliary verb indicating past condition or occurrence (e.g. "was", "had been", etc.)
デフコン[, defukon] (n) defense condition; defence condition
にあっては[, niatteha] (conj) in; on; at; during; in the condition of; (P)
ファイル属性不整合条件[ファイルぞくせいふせいごうじょうけん, fairu zokuseifuseigoujouken] (n) {comp} file attribute conflict condition
ブルガダ症候群[ブルガダしょうこうぐん, burugada shoukougun] (n) Brugada syndrome (genetic condition resulting in increased risk of sudden cardiac arrest)
一時[いちじ, ichiji] (n-t) (1) one o'clock; (n-adv,n-t) (2) once; at one time; formerly; before; (n-adv,n-t,adj-no) (3) (in weather forecasts, indicates that a given condition will hold for less than one-quarter of the forecast period) for a time; for a while; for the time being; for the present; for the moment; temporarily; (n) (4) (See 一時に) a time; one time; once; (P)
俗体[ぞくたい, zokutai] (n) {Buddh} condition of the laity
先行条件[せんこうじょうけん, senkoujouken] (n) antecedent condition
割れ窓理論[われまどりろん, waremadoriron] (n) broken windows theory; criminological theory stating that serious crime can be prevented by maintaining the good physical condition of an urban environment
悲しむべき境遇[かなしむべききょうぐう, kanashimubekikyouguu] (n) pitiable condition
法体[ほったい;ほうたい, hottai ; houtai] (n) (1) {Buddh} clerical appearance; appearance of a priest; (2) teachings of Buddha; condition of the universe at creation; in the pure land teachings, the name of Amitabha, or prayers to Amitabha; investiture of a Buddhist priest
略記組合せ比較条件[りゃっきくみあわせひかくじょうけん, ryakkikumiawasehikakujouken] (n) {comp} abbreviated combined relation condition
異常状態[いじょうじょうたい, ijoujoutai] (n) {comp} anomalous condition
順縁[じゅんえん, jun'en] (n) (1) {Buddh} favorable condition (for entering the priesthood); (2) dying in order (from oldest to youngest)
アイドル状態[アイドルじょうたい, aidoru joutai] (n) {comp} idle state; idle conditions
エアコン[, eakon] (n,adj-no) air-conditioner; air-conditioning; (P)
エアコンディショナー[, eakondeishona-] (n) air conditioner
エアコンディショニング[, eakondeishoningu] (n) air-conditioning
オペラント条件づけ;オペラント条件付け[オペラントじょうけんづけ, operanto joukenduke] (n) operant conditioning
カークーラー[, ka-ku-ra-] (n) car air-conditioner (wasei
クーラー[, ku-ra-] (n) cooler; air conditioner; (P)
クールビズ[, ku-rubizu] (n) (See ウォームビズ) cool biz; cool business; business casual (Japanese Ministry of the Environment (MOE) campaign encouraging people to wear lighter clothes and for companies to set their air conditioners to 28C, etc.)
ケース(P);ケイス(P)[, ke-su (P); keisu (P)] (n) (1) case (e.g. receptacle, condition, event, legal action, letter style, etc.); (2) {comp} Computer-Aided Software Engineering; CASE; (P)
[, sa] (suf) (1) -ness (nominalizing suffix indicating degree or condition); (prt) (2) (sentence end, mainly masc.) indicates assertion; (int) (3) (See さあ) come; come now; (P)
スキナー箱[スキナーばこ, sukina-bako] (n) Skinner box (i.e. an operant conditioning chamber)
スリップ事故[スリップじこ, surippu jiko] (n) (car) accidents caused by slippery road conditions; icy road accidents
ところを(P);とこを[, tokorowo (P); tokowo] (prt,conj) although (it is a certain time or something is in a certain condition); (P)
トランク予備[トランクよび, toranku yobi] (n) {comp} trunk conditioning
にゃ[, nya] (exp) (1) (also にゃあ) (See ねば) if not ... (negative conditional); (2) (See には) for (in regard to); in order to
ねば[, neba] (exp) (See ねばならない) if not ... (negative conditional)
ばつ[, batsu] (n,adj-no) (1) (See ばつが悪い) one's circumstances or condition, esp. compared to that of another; (2) coherence (e.g. of a conversation)
ヘアコンディショナー[, heakondeishona-] (n) hair conditioner
ルームクーラー[, ru-muku-ra-] (n) room cooler; air conditioner
一概に[いちがいに, ichigaini] (adv) unconditionally; as a rule; (P)
一般取引条件契約書[いっぱんとりひきじょうけんけいやくしょ, ippantorihikijoukenkeiyakusho] (n) memorandum of agreement on general trade terms and conditions
三項演算子[さんこうえんざんし, sankouenzanshi] (n) ternary operator; conditional operator
不衛生[ふえいせい, fueisei] (adj-na,n) unsanitary condition; lack of hygienic care; inattention to hygiene; unhygienic conditions
Japanese-English: COMDICT Dictionary
エラー状態[エラーじょうたい, era-joutai] error condition (in calculators)
スイッチ状態条件[すいっちじょうたいじょうけん, suicchijoutaijouken] switch-status condition
ピークトラフィックコンディション[ぴーくとらふぃっくこんでいしょん, pi-kutorafikkukondeishon] peak traffic condition
ファイル属性不整合条件[ファイルぞくせいふせいごうじょうけん, fairu zokuseifuseigoujouken] file attribute conflict condition
ファイル終了条件[ファイルしゅうりょうじょうけん, fairu shuuryoujouken] at end condition
リセットモード[りせっともーど, risettomo-do] initial condition mode, reset mode
例外条件[れいがいじょうけん, reigaijouken] exception condition
例外状態[れいがいじょうたい, reigaijoutai] exception condition
初期条件モード[しょきじょうけんモード, shokijouken mo-do] initial condition mode, reset mode
十分条件[じゅうぶんじょうけん, juubunjouken] sufficent condition
単純条件[たんじゅんじょうけん, tanjunjouken] simple condition
否定単純条件[ひていたんじゅんじょうけん, hiteitanjunjouken] negated simple condition
否定組合せ条件[ひていくみあわせじょうけん, hiteikumiawasejouken] negated combined condition
条件指定[じょうけんしてい, joukenshitei] condition entry, conditional phrase
条件記述部[じょうけんきじゅつぶ, joukenkijutsubu] condition stub
無効キー条件[むこうキーじょうけん, mukou ki-jouken] invalid key condition
環境条件[かんきょうじょうけん, kankyoujouken] environmental condition
略記組合せ比較条件[りゃっきくみあわせひかくじょうけん, ryakkikumiawasehikakujouken] abbreviated combined relation condition
異常状態[いじょうじょうたい, ijoujoutai] anomalous condition
組合せ条件[くみあわせじょうけん, kumiawasejouken] combined condition
複合条件[ふくごうじょうけん, fukugoujouken] complex condition, compound condition
誤り状態[あやまりじょうたい, ayamarijoutai] error condition (in calculators)
アイドル状態[アイドルじょうたい, aidoru joutai] idle state, idle conditions
コンディショニング[こんでいしょにんぐ, kondeishoningu] conditioning
トランク予備[トランクよび, toranku yobi] trunk conditioning
ネットワーク状況[ネットワークじょうきょう, nettowa-ku joukyou] network conditions
事前条件[じぜんじょうけん, jizenjouken] precondition
事後条件[じごじょうけん, jigojouken] postcondition
前提条件[ぜんていじょうけん, zenteijouken] prerequisite, precondition
含意[がんい, gan'i] implication, IF-THEN operation, conditional implication (operation)
必要条件[ひつようじょうけん, hitsuyoujouken] necessary conditions, requirements
条件[じょうけん, jouken] condition, requirement
条件付きエントロピー[じょうけんつきエントロピー, joukentsuki entoropi-] conditional entropy, mean conditional information content, average conditional information content
条件付きジャンプ[じょうけんつきジャンプ, joukentsuki janpu] conditional jump
条件付きジャンプ(飛び越し)[じょうけんつきとびこし, joukentsukitobikoshi] conditional jump
条件付きパラメタ[じょうけんつきパラメタ, joukentsuki parameta] conditional (parameter)
条件付きブランチ(分岐)[じょうけんつきぶんき, joukentsukibunki] conditional branch
条件付き平均情報量[じょうけんつきへいきんじょうほうりょう, joukentsukiheikinjouhouryou] conditional entropy, mean conditional information content, average conditional information content
条件付き飛越し命令[じょうけんつきとびこしめいれい, joukentsukitobikoshimeirei] conditional jump instruction
条件分岐[じょうけんぶんき, joukenbunki] conditional branch

condition ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาการ[n.] (ākān) EN: state ; condition ; manner FR: état de santé [m] ; état [m] ; condition [f] ; condition de santé [f]
อาการดีขึ้น[v. exp.] (ākān dī khe) EN: be in better condition ; feel better ; get better FR: avoir un état de santé qui s'améliore ; se sentir mieux
อาการหนัก[n. exp.] (ākān nak) EN: be in a severe condition ; be in a critical condition FR: se trouver dans un état grave
อาการหนัก[adj.] (ākān nak) EN: critically ill ; in serious condition ; in bad shape FR:
อาการเพียบ[X] (ākān phīep) EN: in critical condition FR:
อัตภาพ[n.] (attaphāp) EN: personal condition ; personal status ; personal situation ; personal circumstances FR:
อวิชชา[n.] (awitchā) EN: ignorance ; condition without knowledge ; unknowing FR: ignorance [f]
ใบบุญ[n.] (baibun) EN: protection ; merit; merit as a protecting leaf ; condition of peacefulness and joy under the power of merit FR: protection [f]
บำรุง[v.] (bamrung) EN: maintain ; keep up ; care for ; maintain in good condition ; beautify FR: conserver ; maintenir
บรรยากาศ[n.] (banyākāt) EN: mood ; condition ; atmosphere FR: atmosphère [f] ; ambiance [f] ; climat [m] (fig.) ; environnement [m] ; moral [m]
โดยมีข้อแม้ว่า[X] (dōi mī khøm) EN: on condition that ; with the reservation that FR: à la condition que
ฝนแล้ง[n.] (fonlaēng) EN: drought ; rain-shortage ; dry spell ; lack of rain ; drought condition ; no rain ; little rain FR: sécheresse [f] ; aridité [f]
หาก[conj.] (hāk) EN: if ; provided that ; in case of ; in the event of FR: si ; à condition que
หากว่า[conj.] (hāk wā) EN: if ; in the event of ; in case of ; provided that ; supposing that FR: pourvu que ; à condition que
กำหนดข้อต่อรอง[v. exp.] (kamnot khø ) EN: impose condition FR:
การพูดแบบมีเงื่อนไข[n. exp.] (kān phūt ba) EN: condition FR:
แข็งแรง[adj.] (khaengraēng) EN: strong ; healthy ; intrepid ; hard-boiled ; doughty ; robust ; sturdy ; sound ; in good condition FR: fort ; puissant ; robuste ; costaud ; en bonne condition
ค่าเริ่มต้น[n. exp.] (khā roēmton) EN: initial value ; initial condition FR:
ข้อกำหนด[n.] (khøkamnot) EN: regulation ; rule ; condition ; principle ; requirement ; stipulation ; limitation ; provision ; terms FR: clause [f] ; exigence [f] ; spécification [f] ; stipulation [f] ; termes [mpl]
ข้อกติกา[n.] (khøkatikā) EN: regulation ; rule ; condition FR:
ข้อไข[n.] (khøkhai) EN: condition ; stipulation FR: condition [f] ; clause [f] ; stipulation [f]
ข้อแม้[n.] (khømaē) EN: condition ; stipulation ; reservation ; proviso FR: condition [f] ; réserve [f]
ข้อผูกมัด[n.] (khø phūkmat) EN: obligation ; binding condition ; duty ; condition ; commitment ; clause ; stipulation FR: obligation [f]
ข้อผูกพัน[n. exp.] (khø phūkpha) EN: commitment ; obligation ; pledge ; condition FR: obligation [f] ; engagement [m]
กลางเก่ากลางใหม่[adj.] (klāngkaoklā) EN: neither old nor new ; still in good condition ; slightly used ; not so old but not so new ; a little bit old FR:
ลักษณะภูมิอากาศ [n. exp.] (laksana phū) EN: weather condition FR:
มีสภาพดี[X] (mī saphāp d) EN: in good condition FR: en bonne condition
ในสภาพดี[X] (nai saphāp ) EN: in good condition ; in apple-pie order FR: en bon état
เงื่อน[n.] (ngeūoen) EN: hitch ; condition FR: noeud [m] ; petit problème [m] ; petite difficulté [f] ; pépin (fam.) [m] ; hic (fam.) [m] ; obstacle [m]
เงื่อนไข[n.] (ngeūoenkhai) EN: condition ; agreement ; restriction ; term ; stipulation ; proviso FR: condition [f] ; exigence [f]
เงื่อนไขบังคับก่อน[n. exp.] (ngeūoenkhai) EN: precedent condition FR:
เงื่อนไขบังคับหลัง[n. exp.] (ngeūoenkhai) EN: subsequent condition FR:
เงื่อนไขโดยปริยาย[n. exp.] (ngeūoenkhai) EN: implied condition FR:
เงื่อนไขจำเป็น[n. exp.] (ngeūoenkhai) EN: necessary condition FR: condition nécessaire [f]
เงื่อนไขจำเป็นและเพียงพอ[n. exp.] (ngeūoenkhai) EN: necessary and sufficient condition FR: condition nécessaire et suffisante [f]
เงื่อนไขขอบ[n. exp.] (ngeūoenkhai) EN: boundary condition FR:
เงื่อนไขลิพชิทซ์[n. exp.] (ngeūoenkhai) EN: Lipschitz condition FR:
เงื่อนไขนอยมันน์[n. exp.] (ngeūoenkhai) EN: Neumann condition FR:
เงื่อนไขเพียงพอ[n. exp.] (ngeūoenkhai) EN: sufficient condition FR: condition suffisante [f]
เงื่อนไขเพิ่มเติม[n. exp.] (ngeūoenkhai) EN: additional condition FR: condition additionnelle [f]

condition ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Weiterschaltbedingung {f}step enabling condition
Verträglichkeitsbedingung {f}compatibility condition
Gleichgewichtsbedingung {f}equilibrium condition
Ernährungszustand {m}nutritional condition
Nichteinhaltung {f} einer Bedingungfailure to comply with a condition
Allgemeinzustand {m}general condition
Lebensbedingung {f}living condition
Lastfall {m}loading condition
Dauerzustand {m}permanent condition
Raumluftzustand {m}room air condition
Einschwingvorgang {m}settling process; transient condition
Nebenbedingung {f} [math.]side condition
Schwächezustand {m}state of weakness; weak condition
Zöliakie {f}; Sprue (Unverträglichkeit von Gluten) [med.]Coeliac disease; Coeliac condition; celiac disease
Humanklimatisierung {f}comfort air-conditioning
Konditionszahl {f} [math.]condition number
definit {adj} [math.] | positiv definit [math.] | negativ definit [math.] | negativ semidefinit [math.] | bedingt positiv definit [math.]definite | positive definite | negative definite | negative semidefinite | conditionally positive definite
Anzahlungsbedingungen {pl}down-payment conditions
vollklimatisiert {adj}fully air-conditioned
Beförderungsbedingungen {pl}conditions of carriage
Herzleiden {n}heart disease; heart condition; heart trouble
Lichtverhältnisse {pl}lighting conditions
Betriebsbedingungen {pl}operation conditions; service conditions
Betriebsbereitschaft {f}operational conditions
Erhaltungsbedingungen {pl}preservation conditions
Eingabeeinheit {f}signal conditioning unit
Eingabegerät {n}signal conditioning device
Eingabeglied {n}signal conditioning element
Oberflächenbeschaffenheit {f}surface condition; surface finish
Vertragsbedingungen {pl} | Vertragsbedingungen aushandeln | Allgemeine Vertragsbedingungen | allgemeine technische Vertragsbedingungenterms of contract; conditions of a contract | to negotiate the conditions of a contract | contractual general conditions | standard terms and conditions
Wetterbedingungen {pl} | widrige Wetterbedingungenweather conditions | adverse weather conditions

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า condition
Back to top