ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

build

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *build*, -build-

build ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
build (vt.) สร้าง See also: สถาปนา Syn. construct
build castles in Spain (idm.) ฝันกลางวัน See also: คิดในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้
build castles in the air (idm.) ฝันกลางวัน See also: คิดในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้
build in (phrv.) ทำให้ติดกับ See also: ทำให้เป็นส่วนที่ติดแน่นกับ, ทำให้ยึดกับ
build into (phrv.) สร้างเพิ่มเข้าไป
build into (phrv.) ทำให้เป็นส่วนหนึ่งของ
build on (phrv.) ปลูกสร้างเพิ่ม Syn. build upon
build on (phrv.) สร้างบน (ด้านบนของบางสิ่ง) Syn. build upon
build on (phrv.) มั่นใจในการทำบางสิ่ง See also: อาศัย, พึ่งพา (บางสิ่งหรือบางคน) Syn. depend on
build on (phrv.) ตั้งอยู่บน See also: ยึด(บางสิ่ง)เป็นพื้นฐาน Syn. build upon
build on (phrv.) ใช้(บางสิ่ง)เป็นพื้นฐานสำหรับพัฒนาต่อ See also: ใช้(บางสิ่ง)ให้เป็นประโยชน์กับ Syn. build upon
build out of (phrv.) สร้างมาจาก See also: ทำด้วย
build over (phrv.) สร้างทับ See also: ปลูกทับ, ปกคลุมด้วยสิ่งก่อสร้างอื่น Syn. build up
build up (phrv.) ปลูกสร้างให้ใหญ่ขึ้น
build up (phrv.) เพิ่มขึ้นอย่างมั่นคง See also: ก่อตัวขึ้น
build up (phrv.) ออมเงินมากขึ้น
build up (phrv.) (รถยนต์)หนาแน่น (การจราจร) See also: ออกัน, รวมตัวกัน
build up (phrv.) ถูกเติมด้วยสิ่งปลูกสร้างหรืออาคาร Syn. build over
build up (phrv.) ยกย่อง (มักเกินจริง) See also: ชมเชย
build upon (phrv.) ปลูกสร้างเพิ่ม Syn. build on
build upon (phrv.) สร้างบน (ด้านบนของบางสิ่ง) Syn. build on
build upon (phrv.) มั่นใจในการทำบางสิ่ง See also: อาศัย, พึ่งพา Syn. depend on
build upon (phrv.) ตั้งอยู่บน See also: ยึด(บางสิ่ง)เป็นพื้นฐาน Syn. build on
build upon (phrv.) ใช้(บางสิ่ง)เป็นพื้นฐานสำหรับพัฒนาต่อ Syn. build on
buildable (adj.) ที่สามารถก่อสร้างได้
builder (n.) ช่างก่อสร้าง See also: คนก่อสร้าง Syn. erector
builder (n.) ผู้รับเหมา
building (n.) ตึก See also: อาคาร, สิ่งก่อสร้าง, สิ่งปลูกสร้าง, เรือน, โรง Syn. edifice, structure
building (n.) ธุรกิจก่อสร้าง
building (n.) การก่อสร้าง
building (adj.) ก่อนถึงจุดสำคัญของเรื่อง
building block (n.) ตัวต่อไม้หรือพลาสติกของเล่น
building lots (n.) ที่ดินที่แบ่งเป็นแปลงย่อยๆ See also: บริเวณที่แบ่งออกเป็นส่วนๆ Syn. development site
buildup (n.) การเสริมกำลัง See also: การรวมพล, การสร้างเสียงสนับสนุน Syn. accumulation
buildup (n.) การพัฒนา See also: กระบวนการเจริญเติบโต
buildup (n.) การเตรียมการ See also: การฝึกฝน
English-Thai: HOPE Dictionary
build(บิลดฺ) {built,built,building,builds} v. สร้าง,ก่อสร้าง,ก่อ,ปลูก,สถาปนา,สร้างสรรค,เพิ่ม,ทำให้แข็งแรง n. การก่อสร้าง,ร่างที่ดี, Syn. erect ###A. demolish
build-inn. ฝังใน,สร้างติด,ประกอบอยู่ภายใน
build-upn. การเสริมกำลัง,การพัฒนา
building(บิล'ดิง) n. สิ่งก่อสร้าง,การก่อสร้างอาคาร,ตึก,สำนักงาน
buildupn. การเสริมกำลัง,การพัฒนา
English-Thai: Nontri Dictionary
build(n) โครงร่าง,รูปร่าง,ร่าง,แบบ
builder(n) ผู้สร้าง,ผู้สถาปนา,ช่างก่อสร้าง
building(n) การสร้าง,สิ่งก่อสร้าง,ตึก,อาคาร,โรงเรือน
buildup(n) การเตรียมตัว,การสะสม,การรวมพล,การพัฒนา,การเสริม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
builder's risk๑. การประกันภัยผู้ต่อเรือ๒. การประกันภัยผู้รับเหมาก่อสร้าง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
buildingอาคาร, โรงเรือน, สิ่งปลูกสร้าง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
buildupหินปูนก่อตัว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Build, Generalรูปร่างลักษณะทั่วไป [การแพทย์]
Buildingการก่อสร้าง [TU Subject Heading]
Building Blockหน่วยโครงสร้าง [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ก่อสร้าง (v.) build See also: construct Syn. สร้าง Ops. ทำลาย, พัง
ดำกล (v.) build See also: construct, raise, establish, set up Syn. ก่อสร้าง, ตั้ง, ตั้งไว้
ต่อ (v.) build See also: construct, make, form, establish, erect Syn. สร้าง
ตั้งไว้ (v.) build See also: construct, raise, establish, set up Syn. ก่อสร้าง, ตั้ง
ถกล (v.) build See also: construct, set up, erect Syn. ก่อสร้าง, ตั้ง
นฤมิต (v.) build See also: create, form, manufacture, erect, construct, frame, raise, rear, make Syn. สร้าง, แปลง, ทำ, เนรมิต
ปลูก (v.) build See also: construct, set up Syn. สร้าง, ปลูกสร้าง
สร้าง (v.) build See also: construct Syn. ประดิษฐ์, ก่อ, ก่อสร้าง Ops. ทำลาย, กำจัด
ต่อเรือ (v.) build a boat See also: construct, make Syn. สร้าง, ประกอบ
ต่อรถ (v.) build a car See also: assemble, construct
ก่อสร้างบ้าน (v.) build a house See also: construct a house
ปลูกบ้าน (v.) build a house Syn. สร้างบ้าน
ปลูกบ้านสร้างเรือน (v.) build a house See also: construct a house
ปลูกเรือน (v.) build a house Syn. ปลูกบ้าน, สร้างบ้าน
สร้างบ้าน (v.) build a house See also: construct a house Syn. ก่อสร้างบ้าน
ขัดห้าง (v.) build a platform on a tree
จองถนน (v.) build a road See also: preempt land for a road Syn. ทำถนน, สร้างถนน
ทำถนน (v.) build a road See also: preempt land for a road Syn. สร้างถนน
สร้างถนน (v.) build a road See also: preempt land for a road Syn. ทำถนน
ทำรัง (v.) build nest Syn. สร้างรัง
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You should build your reputation on being honestคุณควรจะสร้างชื่อเสียงในเรื่องความซื่อสัตย์
We need to get out of the buildingพวกเราต้องออกไปจากตึกนี้
What's the height of the building?ตึกนี้สูงเท่าไหร่
Please leave the building at onceโปรดออกไปจากตึกนี้โดยทันที
I barely escaped the collapsing buildingฉันเกือบจะหนีรอดออกมาจากตึกที่ถล่มลงมาแทบไม่ทัน
Smoking is not allowed in this buildingตึกนี้ไม่อนุญาตให้สูบบุหรี่
You are not allowed to smoke in this buildingคุณไม่ได้รับอนุญาตให้สูบบุหรี่ในตึกนี้
I don't generally go out with people in my buildingโดยปกติแล้วฉันจะไม่ออกไปข้างนอกกับคนที่อาศัยอยู่ในตึกเดียวกัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Thus the SS managed to build the semblance of a real city, with its hospital, red-light district, residential district, and, yes, even a prison.แม้ว่าทางการจะพยายามสร้างที่แห่งนี้ ให้เหมือนกับเมืองๆหนึ่ง ที่มีทั้งโรงพยาบาล โซนอุตสาหกรรม และโซนที่อยู่อาศัย และมีแม้กระทั่ง คุก
Let me build a decent hospital for these people somewhere down the road.{\cHFFFFFF}Let me build a decent hospital for these people somewhere down the road.
They'll build that road themselves, if it'll take them to their hospital.{\cHFFFFFF}They'll build that road themselves, if it'll take them to their hospital.
Homer says to build a hospital.{\cHFFFFFF}Homer says to build a hospital.
Well, we could build one for 23,000.ก็ที่เราสามารถสร้างหนึ่ง สำหรับ 23,000 น้อยกว่า และมันเป็นเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ มากเกินไป
In six months' time there will be nothing left to build on.In six months' time there will be nothing left to build on.
Now, before the sun comes up we're going to build on this sight an exact replica of the town of Rock Ridge.ก่อนตะวันขึ้น เราจะจำลองบริเวณนี้ ให้เหมือนเมืองร็อคริดจ์
That's professor Verdegast's idea. Says it'll build up my blood.เป็นความคิดของ ศาตราจารย์ เวอดากัสท ว่ามันเพิ่มเลือด.
Our one hope is to build this man up. I've got to give him confidence.ความหวังเดียวที่จะช่วยหมอนี่ได้ ผมต้องสร้างความมั่นใจให้เขา
You call it, Captain. I'll build him a cage.สั่งมาได้เลย ผมจะเตรียมกรงให้
Slowly, a sound started to build in Lardass' stomach.เริ่มมีเสียงโครกครากในท้องไอ้ตูดหมู ที่ละน้อย
Let's look for some long branches. We'll build him a stretcher.ช่วยกันหากิ่งไม้ยาวๆ เราจะทำเปลหามศพเขา

build ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
白手起家[bái shǒu qǐ jiā, ㄅㄞˊ ㄕㄡˇ ㄑㄧˇ ㄐㄧㄚ, 白手起家] build up from nothing; start from scratch
造就[zào jiù, ㄗㄠˋ ㄐㄧㄡˋ, 造就] build up
身才[shēn cái, ㄕㄣ ㄘㄞˊ, 身才] stature; build (height and weight); figure
身材[shēn cái, ㄕㄣ ㄘㄞˊ, 身材] stature; build (height and weight); figure
[suǒ, ㄙㄨㄛˇ, 所] actually; place; classifier for houses, small buildings, institutions etc; that which; particle introducing a relative clause or passive
公寓楼[gōng yù lóu, ㄍㄨㄥ ㄩˋ ㄌㄡˊ, 公寓楼 / 公寓樓] apartment building
水族馆[shuǐ zú guǎn, ㄕㄨㄟˇ ㄗㄨˊ ㄍㄨㄢˇ, 水族馆 / 水族館] aquarium (building or park)
楼台[lóu tái, ㄌㄡˊ ㄊㄞˊ, 楼台 / 樓臺] balcony; high building (esp. in poetry); tower
健美运动[jiàn měi yùn dòng, ㄐㄧㄢˋ ㄇㄟˇ ㄩㄣˋ ㄉㄨㄥˋ, 健美运动 / 健美運動] body-building
土木[tǔ mù, ㄊㄨˇ ㄇㄨˋ, 土木] building; construction; civil engineering
[ào, ㄠˋ, 墺] building-plot
建筑材料[jiàn zhù cái liào, ㄐㄧㄢˋ ㄓㄨˋ ㄘㄞˊ ㄌㄧㄠˋ, 建筑材料] building material
建筑[jiàn zhù, ㄐㄧㄢˋ ㄓㄨˋ, 建筑 / 建築] building; to construct
建筑业[jiàn zhù yè, ㄐㄧㄢˋ ㄓㄨˋ ㄧㄝˋ, 建筑业 / 建築業] building industry
建筑物[jiàn zhù wù, ㄐㄧㄢˋ ㄓㄨˋ ˋ, 建筑物 / 建築物] building
楼宇自动化[lóu yǔ zì dòng huà, ㄌㄡˊ ㄩˇ ㄗˋ ㄉㄨㄥˋ ㄏㄨㄚˋ, 楼宇自动化 / 樓宇自動化] building automation
楼阁[lóu gé, ㄌㄡˊ ㄍㄜˊ, 楼阁 / 樓閣] building; pavilion
兴建[xīng jiàn, ㄒㄧㄥ ㄐㄧㄢˋ, 兴建 / 興建] build; construct
封顶仪式[fēng dǐng yí shì, ㄈㄥ ㄉㄧㄥˇ ㄧˊ ㄕˋ, 封顶仪式 / 封頂儀式] ceremony of capping the roof (to mark the completion of a building project)
中国国家船舶公司[zhōng guó guó jiā chuán bó gōng sī, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄚ ㄔㄨㄢˊ ㄅㄛˊ ㄍㄨㄥ ㄙ, 中国国家船舶公司 / 中國國家船舶公司] China State Shipbuilding Corporation (CSSC)
云窗雾槛[yún chuāng wù kǎn, ㄩㄣˊ ㄔㄨㄤ ˋ ㄎㄢˇ, 云窗雾槛 / 雲窗霧檻] cloud around the window, mist on the threshold (成语 saw); tall building with the windows in the clouds
碰撞造山[pèng zhuàng zào shān, ㄆㄥˋ ㄓㄨㄤˋ ㄗㄠˋ ㄕㄢ, 碰撞造山] collisional orogeny; mountain building as a result of continents colliding
楼盘[lóu pán, ㄌㄡˊ ㄆㄢˊ, 楼盘 / 樓盤] commercial building (for sale); property; apartment (as commercial property)
建造[jiàn zào, ㄐㄧㄢˋ ㄗㄠˋ, 建造] construct; build
楼道[lóu dào, ㄌㄡˊ ㄉㄠˋ, 楼道 / 樓道] corridor; passageway (in storied building)
大院[dà yuàn, ㄉㄚˋ ㄩㄢˋ, 大院] courtyard (surrounded by many buildings); compound; great institution
建立[jiàn lì, ㄐㄧㄢˋ ㄌㄧˋ, 建立] creation; set up; construction; build; establish; set up
[xiū, ㄒㄧㄡ, 修] to decorate; to embellish; to repair; to build; to study; to write; to cultivate
危楼[wēi lóu, ㄨㄟ ㄌㄡˊ, 危楼 / 危樓] dangerous housing; building that is about to collapse
清拆[qīng chāi, ㄑㄧㄥ ㄔㄞ, 清拆] demolition (of buildings for new project)
清拆户[qīng chāi hù, ㄑㄧㄥ ㄔㄞ ㄏㄨˋ, 清拆户 / 清拆戶] demolition of homes; to destroy homes (for new building projects)
破土[pò tǔ, ㄆㄛˋ ㄊㄨˇ, 破土] to break ground; to start digging; to plough; to break through the ground (of seedling); fig. the start of a building project
[pán, ㄆㄢˊ, 盘 / 盤] dish; tray; to build; to check; to examine; to transfer; classifier for food: dish, helping; to coil; classifier for coils of wire; tectonic plate
地盘[dì pán, ㄉㄧˋ ㄆㄢˊ, 地盘 / 地盤] domain; territory under one's control; foundation of a building; base of operations; crust of earth
纽约帝国大厦[Niǔ yuē dì guó dà shà, ㄋㄧㄡˇ ㄩㄝ ㄉㄧˋ ㄍㄨㄛˊ ㄉㄚˋ ㄕㄚˋ, 纽约帝国大厦 / 紐約帝國大廈] Empire State Building
[kāng, ㄎㄤ, 槺] empty space inside a building
建成[jiàn chéng, ㄐㄧㄢˋ ㄔㄥˊ, 建成] establish; build
疏散措施[shū sàn cuò shī, ㄕㄨ ㄙㄢˋ ㄘㄨㄛˋ ㄕ, 疏散措施] evacuation; measures to evacuate a building in an emergency
联邦大楼[lián bāng dà lóu, ㄌㄧㄢˊ ㄅㄤ ㄉㄚˋ ㄌㄡˊ, 联邦大楼 / 聯邦大樓] federal building
楼层[lóu céng, ㄌㄡˊ ㄘㄥˊ, 楼层 / 樓層] floor of building

build ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ガタイ;がたい[, gatai ; gatai] (n) (sl) body build
キャリアを積む[キャリアをつむ, kyaria wotsumu] (exp,v5m) to build one's career
チェックビルド[, chiekkubirudo] (n) {comp} checked build
仕込む[しこむ, shikomu] (v5m,vt) (1) to train; to teach; to educate; (2) to acquire (information); to learn; to cram; (3) to stock; to stock up on; (4) to prepare (esp. ingredients for brewing); (5) to insert; to build into; to fit
仮説を立てる[かせつをたてる, kasetsuwotateru] (exp,v1) to build up a hypothesis
作り[つくり, tsukuri] (n) (1) making; producing; manufacturing; building; construction; make; structure; (2) appearance (i.e. attire, make-up); (3) build (i.e. physique); (4) (See 御作り) sashimi; (n-pref) (5) forced (smile, etc.); (P)
作り上げる(P);造り上げる[つくりあげる, tsukuriageru] (v1,vt) to make up; to fabricate; to build up; to complete; to construct; (P)
作り付ける;作りつける;造り付ける;造りつける[つくりつける, tsukuritsukeru] (v1) to build in
作り立てる[つくりたてる, tsukuritateru] (v1,vt) to adorn; to decorate; to dress up; to build up
力をつける;力を付ける[ちからをつける, chikarawotsukeru] (exp,v1) (1) to build up one's strength; to get stronger; (2) to give (someone) strength; to cheer (someone) up; to encourage (someone)
口では大阪の城も建つ[くちではおおさかのしろもたつ, kuchidehaoosakanoshiromotatsu] (exp) (id) easier said than done; if it's just talking you can even build Osaka Castle
堤を築く[つつみをきずく, tsutsumiwokizuku] (exp,v5k) to build an embankment
小兵[こひょう, kohyou] (n) small build or stature
屋上屋を架す[おくじょうおくをかす, okujouokuwokasu] (exp,v5s) (See 屋上架屋) to do something useless; to paint the lily; to gild refined gold; to build a roof atop the roof
巣食う(ateji);巣くう[すくう, sukuu] (v5u,vi) (1) to build (a nest); to nest; (2) to haunt (a place); to hang out (somewhere)
庵を結ぶ[いおりをむすぶ, ioriwomusubu] (exp,v5b) to build oneself a hermitage
建て増す[たてます, tatemasu] (v5s,vt) to extend (building); to build on
形作る;形づくる;形造る;容作る[かたちづくる, katachidukuru] (v5r,vi) to form; to shape; to make; to mold; to mould; to build up
恰幅;格幅[かっぷく, kappuku] (n) physique; bodily build
渡す[わたす, watasu] (v5s,vt) (1) to ferry across (a river, etc.); to carry across; to traverse; (2) to lay across; to build across; (3) to hand over; to hand in; to pass; to give; to transfer; (P)
為す(P);成す(P);生す[なす, nasu] (v5s,vt) (1) (esp. 成す) to build up; to establish; (2) (esp. 成す) to form; to become (a state); (3) to accomplish; to achieve; to succeed in; (4) to change into; (5) (esp. 為す) to do; to perform; (aux-v) (6) (arch) to intend to; to attempt; to try; (7) (arch) (esp. 生す) to have a child; (P)
焚き付ける;焚きつける[たきつける, takitsukeru] (v1,vt) to kindle; to build a fire; to instigate; to stir up
焚く[たく, taku] (v5k,vt) (1) (See 薫く・たく) to burn; to kindle; to build a fire; (2) to heat (a bath, stove, etc.); (3) to use (a camera flash); (P)
知識を蓄える[ちしきをたくわえる, chishikiwotakuwaeru] (exp,v1) to gain knowledge; to build up one's knowledge
立ち上がり(P);立ち上り;立上り[たちあがり, tachiagari] (n) (1) start; beginning; build up; (2) how well a pitcher pitches at the start of the game (baseball); (P)
立件[りっけん, rikken] (n,adj-no) (1) assembling a case (for prosecution); (2) precondition or prerequisite for prosecution; (vs) (3) to build a criminal case against someone
築き上げる[きずきあげる, kizukiageru] (v1,vt) to build up; to establish (one's reputation); (P)
細作り[ほそづくり, hosodukuri] (adj-na,n) thinly made; slight build or stature
音物;引物[いんもつ(音物);いんぶつ, inmotsu ( oto mono ); inbutsu] (n) present (to build up a "friendship" with someone); bribe
アパート[, apa-to] (n) (1) (abbr) (See アパートメントハウス) apartment building; apartment block; apartment house; (2) (abbr) (See アパートメント) apartment; (P)
インターフェースビルダ[, inta-fe-subiruda] (n) {comp} interface builder
インテリジェントビル[, interijientobiru] (n) (abbr) intelligent building
エンパイアステートビル[, enpaiasute-tobiru] (n) Empire State Building
オフィスビル[, ofisubiru] (n) office building; office complex
キャパシティビルディング;キャパシティービルディング[, kyapashiteibirudeingu ; kyapashitei-birudeingu] (n) capacity building
キャパビル[, kyapabiru] (n) (abbr) (See キャパシティビルディング) capacity building
コリント式[コリントしき, korinto shiki] (n) Corinthian order (building style)
コリント様式[コリントようしき, korinto youshiki] (n) Corinthian order (building style)
ゴンパ[, gonpa] (n) gompa (Tibetan Buddhist ecclesiastical building)
システムビルダ[, shisutemubiruda] (n) {comp} system builder
Japanese-English: COMDICT Dictionary
パワービルダー[ぱわーびるだー, pawa-biruda-] PowerBuilder
局舎[きょくしゃ, kyokusha] (central) office building
屋内配線[おくないはいせ, okunaihaise] internal wiring (within a building)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
建てる[たてる, tateru] Thai: สร้าง English: to build

build ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บพิธ[v.] (bøphit) EN: build FR:
ดำกล[v.] (damkon) EN: build FR:
ฝันลม ๆ แล้ง ๆ = ฝันลมๆแล้งๆ[v. exp.] (fan lom-lom) EN: build castles in the air FR:
จองถนน[v.] (jøngthanon) EN: build a road FR:
เก็บหอมรอมริบ[v.] (kephømrømri) EN: save little by little ; build up a fund penny by penny ; scrimp and save FR: épargner petit à petit
ขนทรายเข้าวัด[v.] (khonsāikhao) EN: transport sand to the temple to build a sand pagoda FR:
คนอ้วนเตี้ย[n. exp.] (khon uan tī) EN: man of stout build FR:
ก่อ[v.] (kø) EN: build ; construct ; set up ; erect ; create ; form FR: construire ; bâtir ; ériger
ก่ออิฐ[v.] (kø it) EN: lay bricks ; build FR: maçonner
ก่ออิฐถือปูน[v.] (kø-itthēupū) EN: lay bricks ; build FR:
ก่อเจดีย์ทราย[v. exp.] (kø jēdī sāi) EN: build sand pagodas FR: bâtir une pagode de sable
ก่อกำแพง[v. exp.] (kø kamphaēn) EN: build a wall FR: construire un mur ; bâtir un mur
ก่อร่างสร้างตัว[v. (loc.)] (kørāngsāngt) EN: build up a fortune ; make's one way ; establish oneself FR:
ก่อสร้าง[v.] (køsāng) EN: construct ; build FR: construire ; édifier ; ériger ; bâtir ; élever 
ก่อสร้างสะพาน[v. exp.] (køsāng saph) EN: build a bridge FR: construire un pont
ก่อสร้างถนน[v. exp.] (køsāng than) EN: build a road FR: construire une route
นฤมิต[v.] (nareumit) EN: build ; create FR:
ปลูก[v.] (plūk) EN: build ; construct ; erect FR: bâtir ; construire ; ériger
ปลูกสร้าง[v. exp.] (plūk sāng) EN: build ; construct FR:
ประดิษฐ์[v.] (pradit) EN: invent ; create ; fabricate ; devise ; make up ; build ; set up ; coin FR: inventer ; créer ; élaborer ; fabriquer
รังรักษ์[v.] (rangrak) EN: create ; produce ; build FR:
รังสรรค์[v.] (rangsan) EN: create ; establish ; build ; erect ; produce FR:
รังสฤษฏ์[v.] (rangsarit) EN: create ; produce ; establish ; build ; erect FR:
รูปทรง[n.] (rūpsong) EN: shape ; figure ; build ; contours ; outline ; configuration ; form FR: forme [f] ; contour [m]
สรรค์[v.] (san) EN: build ; construct ; create ; originate ; decorate FR: créer ; construire ; décorer
สร้าง[v.] (sāng) EN: build ; construct ; erect ; make ; create ; establish ; found ; produce ; set up FR: construire ; bâtir ; édifier ; ériger ; fonder ; établir ; créer ; fabriquer ; élaborer ; générer ; développer ; élever
สร้างบ้าน[v. exp.] (sāng bān) EN: build a house ; construct a house FR: construire une maison
สร้างชาติ[v.] (sāngchāt) EN: build up the nation FR:
สร้างชื่อเสียง[v. exp.] (sāng cheūsī) EN: build up a reputation FR: se construire une réputation ; se bâtir une réputation ; se forger une réputation ; se tailler une réputation
สร้างชื่อเสียงของบริษัท[v. exp.] (sāng cheūsī) EN: build up company's reputation FR:
สร้างขึ้น[v. exp.] (sāng kheun) EN: build ; erect ; establish ; create ; be built FR: construire ; ériger ; édifier ; établir ; créer ; élaborer
สร้างเรือ[v. exp.] (sāng reūa) EN: build a bridge FR: construire un bateau
สร้างสรรค์[v.] (sāngsan) EN: construct ; build ; establish FR: établir ; construire
สร้างสะพาน[v. exp.] (sāng saphān) EN: build a bridge ; construct a bridge FR: construire un pont
สร้างทางรถไฟ[v. exp.] (sāng thāng ) EN: build a railway FR: construire une voie ferrée
สร้างตัว[v. exp.] (sāng tūa) EN: earn one's own ; build up a fortune ; make's one way FR: se construire soi-même ; tracer sa propre route
สร้างวิมานในอากาศ[v.] (sāngwimānna) EN: build castles in the air FR: bâtir des châteaux en Espagne ; tirer des plans sur la comète
สรรค์สร้าง[v.] (sansāng) EN: create ; construct ; build FR:
สัณฐานสันทัด[n. exp.] (santhān san) EN: medium build FR:
สถาปนา[v.] (sathāpanā) EN: create ; establish ; install ; found ; set up ; build FR: établir ; fonder ; instituer ; édifier

build ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
beleibt; gedrungen; dick {adj} | beleibter; gedrungener; dicker | am beleibtesten; am gedrungensten; am dicksten | von gedrungenem Körperbaustout | stouter | stoutest | of stout build
Nebengebäude {n}adjoining building; auxiliary building
baustoffschädlich {adj}aggressive to building material
Altbau {m}old building
Bauvorlageberechtigung {f}authorization to present building documents
bauliche Aufnahme {f}survey of buildings and site
Bausubstanz {f}basic structure of a building
Baudenkmal {n}building of historic importance; historical monument
Baudienststelle {f}building agency
Bibliotheksgebäude {n}library building
Bootsbau {m}boat building industry
Erhitzung {f}build-up (heat); heat build-up
Wärmeaufbau {m}build-up (heat)
Anbau {m}building extension
Aufbauphase {f}building phase
Bauabmessung {f}building dimension
Bauamt {n}building authorities
Bauaufsichtsbehörde {f}building control authority; building supervisory board
Bauausführung {f}building construction; execution of construction work
Baufeuchte {f}building moisture
Baufläche {f}building area; building land
Baugebot {n} | Durchführung eines Baugebotsbuilding order | implementation of a building order
Baugenehmigung {f}building permission; planning permission
Gebäudeleittechnik {n}central building control system; building services management system
Gebäudekomplex {m}complex of buildings
Bauart {f} | offene Bauartconstruction type; building technique | open type
Baugenossenschaft {f}building cooperative
Wirtschaftsgebäude {n}farm building
Bauordnungsrecht {n}Federal State Building Order
Baulinie {f}fixing building limiting line; building line
Zweckbau {m}functional building
Baulücke {f}gap between buildings
Bauordnung {f}building regulations
Bauvorschrift {m}building regulation
Erbbaurecht {n}heritable building right
Denkmalschutz {m}protection of historical buildings and monuments
Wohnungsbau {m}house building
Bauphysik {f}building physics
Bauprüfung {f}inspection of building
Bautafel {f}construction sign building-blackboard

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า build
Back to top