ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

photo

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *photo*, -photo-

photo ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
photo (n.) รูปถ่าย See also: ภาพถ่าย Syn. photograph
photo finish (n.) การเข้าเส้นชัยในการแข่งขันที่ตัดสินผู้ชนะด้วยภาพถ่าย
photocopier (n.) เครื่องถ่ายเอกสาร See also: เครื่องถ่ายสำเนา
photocopy (n.) การถ่ายเอกสาร See also: การอัดสำเนา Syn. copy, duplicate Ops. original
photocopy (vi.) ถ่ายเอกสาร See also: อัดสำเนา Syn. copy, clone, reduplicate
photocopy (vt.) ถ่ายเอกสาร See also: อัดสำเนา Syn. copy, clone, reduplicate
photoelectric (n.) เกี่ยวกับไฟฟ้า
photoelectric cell (n.) อุปกรณ์เปลี่ยนความต้านทานของวงจรไฟฟ้าตามความเข้มแสงที่กระทบ
photoengraving (n.) กระบวนการถ่ายภาพโดยการพิมพ์ด้วยแม่พิมพ์นูน
photogenic (adj.) ซึ่งเกิดจากแสง See also: ซึ่งให้แสง
photograph (n.) ภาพถ่าย See also: รูปถ่าย, รูปภาพ, ภาพเหมือน Syn. photo, picture, portrait, painting, snapshot
photograph (vt.) บันทึกภาพ See also: ถ่ายภาพ, ถ่ายรูป Syn. snap, shoot
photograph (vi.) ถูกถ่ายรูป See also: ถูกถ่ายภาพ Syn. snap, shoot
photographer (n.) ช่างภาพ See also: ตากล้อง Syn. cameraman, picture-taker, photographist
photographic (adj.) ซึ่งใช้หรือเกิดจากการถ่ายภาพ See also: เกี่ยวกับการถ่ายภาพ Syn. pictorial, photographical, illustrative
photographic (adj.) เหมือนรูปถ่าย
photographic camera (n.) กล้องถ่ายภาพ
photographical (adj.) ซึ่งใช้หรือเกิดจากการถ่ายภาพ See also: เกี่ยวกับการถ่ายภาพ Syn. pictorial, illustrative
photographist (n.) ช่างภาพ See also: ตากล้อง Syn. cameraman, picture-taker
photography (n.) การถ่ายภาพ
photogravure (n.) กระบวนการพิมพ์แกะสลักด้วยการถ่ายภาพบนโลหะ
photoheliograph (n.) เครื่องมือถ่ายภาพดวงอาทิตย์ (ทางดาราศาสตร์)
photometer (n.) เครื่องวัดความสว่าง
photometry (n.) การวัดความสว่างหรือระดับความเข้มของแสง
photomicroscope (n.) กล้องจุลทรรศน์ See also: เครื่องจุลทรรศน์ Syn. ultramicroscope
photon (n.) หน่วยวัดความเข้มของแสง See also: โฟตอน
photophobia (n.) ความกลัวแสง See also: อาการแพ้แสงของดวงตา
photoplay (n.) ภาพยนตร์ Syn. film, motion picture
photosensitive (adj.) ไวต่อแสงหรือรังสีอย่างผิดปกติ
photosphere (n.) ขอบข่ายของแสงหรือรังสี
photostat (vt.) ถ่ายสำเนา Syn. copy, duplicate
photostat (n.) เครื่องถ่ายสำเนา See also: สำเนาจากเครื่องถ่ายสำเนา Syn. copy, duplicate, facimile Ops. original
photosynthesis (n.) การสังเคราะห์แสง See also: กระบวนการสังเคราะห์แสง
photovoltaic cell (n.) อุปกรณ์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า
English-Thai: HOPE Dictionary
photo(โฟ'โท) n. =photophotocopier (โฟโทคอพ'พิเออะ) n. เครื่องถ่ายเอกสาร,เครื่องถ่ายอัดสำเนา pl. photos)
photocopy(โฟโทคอพ'พี) n. สำเนาที่ถ่ายภาพ,สำเนาเอกสารจากการถ่ายภาพ. vt. ถ่ายภาพอัดสำเนา,ถ่ายภาพเป็นสำเนา
photoelectric(โฟโทอีเลค'ทริค) adj. เกี่ยวกับผลทางไฟฟ้าหรืออิเล็กตรอนที่เกิดจากแสง,เกี่ยวกับไฟฟ้าและแสง., Syn. photoelectrical
photofinish(โฟ'โทฟินนิช) n. การเข้าเส้นชัยของการแข่งขันที่ใกล้เคียงกันมาก จนต้องใช้ภาพถ่ายตัดสิน., See also: photofinish adj.
photograph(โฟ'ทะกราฟ,-แกรฟ) n. ภาพถ่าย,รูปถ่าย,ความประทับใจเหมือนผ่านเหตุการณ์จริง ๆ vt.,vi. ถ่ายภาพ,ถ่ายรูป,ถูกถ่ายภาพ,ถูกถ่ายรูป., See also: photographable adj., Syn. photo,picture,take,shoot
photographer(ฟะทอก'ระเฟอะ) n. ช่างภาพ,ช่างถ่ายรูป,ผู้ถ่ายภาพ
photographic(โฟทะแกรฟ'ฟิค) adj. เกี่ยวกับการถ่ายภาพ,ซึ่งใช้หรือเกิดจากการถ่ายภาพ,เหมือนของจริง,ซึ่งสามารถจดจำสิ่งที่เห็นได้ตลอด, Syn. vivid,detailed,visual
photography(โฟทอก'กระฟี) n. การถ่ายภาพ การถ่ายรูป,เทคนิคการถ่ายภาพ
photophobia(โฟโทโฟ'เบีย) n. ความกลัวแสง
photosensitive(โฟโทเซน'ซิทิฟว) adj. ไวต่อแสงหรือรังสีอย่างผิดปกติ., See also: photosensitivity n. photosensitiveness n.
photoshopAdobe Photoshopโปรแกรมอโดบี โฟโทช็อป เป็นชื่อโปรแกรมสำเร็จโปรแกรมหนึ่งที่ช่วยในการแก้ไขปรับแต่งภาพ โดยเฉพาะภาพถ่าย ปัจจุบันนิยมใช้กันมาก มักใช้ในการจัดทำสิ่งพิมพ์คู่กับโปรแกรม อโดบี เพจเมกเกอร์ (Adobe PageMaker) บริษัทอโดบีเป็นบริษัทที่ผลิตซอฟต์แวร์ใหญ่ที่สุดบริษัทหนึ่ง โปรแกรมดัง ๆ ที่นิยมใช้ในปัจจุบันนอกจาก Photoshop, PageMaker แล้ว ยังมี Adobe Acrobat, Adobe Illustrator, Adobe Type Manager เป็นต้น)
photostat(โฟ'โทสแทท) n. เครื่องถ่ายสำเนา,สำเนาจากเครื่องถ่ายสำเนา vt.,vi. ถ่ายสำเนา., See also: photostatic adj.
photosynthesis(โฟโทซิน'ธิซิส) n. กระบวนการที่พืชสร้างคาร์โบไฮเดรตโดยรวมกันกับคาร์บอนไดอ๊อคไซด์และน้ำเมื่อมีแสงกับคลอ-โรฟิลล์., See also: photosynthetic adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
photo(n) ภาพถ่าย,รูปถ่าย
photograph(vt) ถ่ายรูป,ถ่ายภาพ
photographer(n) ช่างถ่ายรูป,ตากล้อง,ช่างภาพ
photographic(adj) เกี่ยวกับการถ่ายรูป,เกี่ยวกับการถ่ายภาพ,เหมือนจริง
photography(n) การถ่ายรูป,การถ่ายภาพ,เทคนิคการถ่ายภาพ
photogravure(n) การอัดรูป,การอัดภาพ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
photo realismสัจนิยมแบบภาพถ่าย [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
photogenic; photogenous๑. -เหตุแสง๒. -เรืองแสง [มีความหมายเหมือนกับ phosphorescent] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
photometer๑. มาตรแสง๒. มาตรความไวแสงของตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
photometryการวัดแสง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
photonโฟตอน [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
photophobiaอาการกลัวแสง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
photosensitiveไวแสง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
photosensitive spot; eyespot; ocellusจุดรับแสง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
photosynthesisการสังเคราะห์ด้วยแสง [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
phototrophic-อาศัยพลังแสง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Photocatalysisการเร่งปฏิกิริยาด้วยแสง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Photocopierเครื่องถ่ายเอกสาร [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Photocopyingการถ่ายเอกสาร [TU Subject Heading]
photoelectric cellหลอดโฟโตอิเล็กทริก, หลอดผลิตไฟฟ้าจากแสงสว่าง โดยให้แสงสว่างตกกระทบแคโทดซึ่งทำด้วยโลหะบางชนิด  เช่น ทังสเตน เงิน พลังงานแสงที่ได้รับจะทำให้อิเล็กตรอนหลุดจากแคโทดไปยังอาโนดทำให้เกิดกระแสไฟฟ้า [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Photograph collectionsงานสะสมภาพถ่าย [TU Subject Heading]
Photographersนักถ่ายภาพ [TU Subject Heading]
Photographic interpretationการแปลภาพ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Photographyการถ่ายภาพ [TU Subject Heading]
Photometryการวัดแสง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Photonโฟตอน, กลุ่มหนึ่งๆ ของพลังงานในรูปคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า มีโมเมนตัมซึ่งเป็นลักษณะของอนุภาค แต่ไม่มีมวลหรือประจุไฟฟ้า ตัวอย่างเช่น รังสีแกมมา และรังสีเอกซ์ [นิวเคลียร์]
photosphereโฟโตสเฟียร์, ชั้นบรรยากาศที่ติดกับผิวของดวงอาทิตย์ มีความหนาประมาณ 400 กิโลเมตรอุณหภูมิส่วนที่ติดผิวดวงอาทิตย์ประมาณ 10,000 K ส่วนที่ติดกับชั้นโครโมสเฟียร์ประมาณ 4,200 K แก๊สที่อยู่ในชั้นนี้จะแผ่รังสีออกสู่อวกาศ ได้แก่ รังสีเอกซ์รังสีอัลตราไวโอเลต แสงสว่าง และคลื่นควา [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Photosynthesisการสังเคราะห์แสง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตาแมว (n.) photocell See also: photoelectric cell
เครื่องถ่ายเอกสาร (n.) photocopier See also: photostat, photocopying machine, duplicator
อัดสำเนา (v.) photocopy See also: run off, Xerox
จับภาพ (v.) photograph See also: take a photograph of Syn. ถ่ายภาพ
ฉายรูป (v.) photograph See also: take a photograph, take a picture Syn. ชักรูป, ถ่ายภาพ
ถ่ายรูป (v.) photograph See also: take a photograph, take a picture Syn. ฉายรูป, ชักรูป, ถ่ายภาพ
ภาพถ่าย (n.) photograph See also: picture, photo, snap, shot Syn. รูปถ่าย, รูป
รูป (n.) photograph See also: picture, drawing, painting, illustration, image, portrait Syn. รูปภาพ
รูปถ่าย (n.) photograph See also: picture, photo, shot, snap, snapshot Syn. ภาพถ่าย
ช่างถ่ายรูป (n.) photographer Syn. ช่างภาพ
ตากล้อง (n.) photographer See also: cameraman, maker of photographs, maker of movie Syn. ช่างภาพ, ช่างกล้อง, ช่างถ่ายรูป
ตากล้อง (n.) photographer See also: cameraman, maker of photographs, maker of movie Syn. ช่างภาพ, ช่างกล้อง, ช่างถ่ายรูป
นักถ่ายรูป (n.) photographer Syn. ตากล้อง, ช่างกล้อง
การถ่ายภาพ (n.) photography
ตัวรับแสง (n.) photosensitive device See also: photosensitive sensor
สังเคราะห์แสง (v.) photosynthesize
การถ่ายรูป (n.) taking a photograph of See also: shoot, taking a picture Syn. การถ่ายแบบ, การถ่ายภาพ, การถ่ายหนัง, การถ่ายโฆษณา, การถ่ายแฟชั่น
การถ่ายหนัง (n.) taking a photograph of See also: shoot, taking a picture Syn. การถ่ายแบบ, การถ่ายภาพ, การถ่ายโฆษณา, การถ่ายแฟชั่น
การถ่ายแบบ (n.) taking a photograph of See also: shoot, taking a picture Syn. การถ่ายภาพ, การถ่ายหนัง, การถ่ายโฆษณา, การถ่ายแฟชั่น
การถ่ายแฟชั่น (n.) taking a photograph of See also: shoot, taking a picture Syn. การถ่ายแบบ, การถ่ายภาพ, การถ่ายหนัง, การถ่ายโฆษณา
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Can you please take a photo of me?คุณช่วยกรุณาถ่ายภาพให้ฉันหน่อยได้ไหม?
Do you mind if I take a photo with it?คุณจะว่าอะไรไหมถ้าผมจะขอถ่ายรูปกับมันหน่อย?
You believe these photos are authentic?คุณเชื่อว่าภาพถ่ายเหล่านี้เป็นของแท้หรือ?
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Many Japanese tourists have no photo equipment. They have big dicks.คนญี่ปุ่นไม่มีกล้องถ่ายรูป แต่ไอ้จ้อนใหญ่ ไม่เป็นไร
I had a photo sent from The New York Times.ฉันได้รับรูปจากนิวยอร์คไทม์.
Well, the photo of Capone and Torrio in New York.ครับ ภาพของคาโปลกับทอร์ริโอ ในนิวยอร์ค
This is a photo of a UFO that reportedly crashed in Roswell, New Mexico, in 1947.นี่เป็นภาพ UFO ที่ถูกรายงานว่า ตกที่ Roswell, New Mexico, ในปี 1947.
We got the proofs from that photo shoot with the vegetables.เรานัดเลือกสเป๊คกันจากรูปที่ถ่าย อันที่เราทำ้ป็นผักเล็กๆน่ะค่ะ
This is the photo you showed to your co-worker.นี่เป็นรูปที่คุณส่งให้คู่หูคุณดู
The photo isn't ready yet...ภาพยังไม่เสร็จเลยครับ...
It's just an actress' photo resume.มันก็แค่รูปและประวัติของนักแสดง
Sorry you got it twisted, dog. I don't get a Iot of photo ops where I've been.เสียใจที่ไขว้เขว ฉันไปอยู่ในที่ที่ไม่ค่อยได้ถ่ายรูป
Here's a pretty recent photo of Jordan, it was taken the last time he was in jail.นี่คือรูปที่ใกล้เคียงปัจจุบันที่สุดของจอร์แดน ถ่ายตอนติดคุกครั้งสุดท้าย
So nice to see a person and not just a photo of you.ยินดีที่ได้เห็นตัวจริงๆ ที่ไม่ใช้แค่เห็นแต่ในรูป
Well, he fortunately has a photo from grade schoolแต่เค้าบังเอิญมีรูป สมัยยังเรียนอยู่ประถม

photo ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
合家欢[hé jiā huān, ㄏㄜˊ ㄐㄧㄚ ㄏㄨㄢ, 合家欢 / 合家歡] group photo of whole family
重影[chóng yǐng, ㄔㄨㄥˊ ˇ, 重影] overlapping images; double exposure of photo (e.g. due to fault or motion of camera); double vision
图辑[tú jí, ㄊㄨˊ ㄐㄧˊ, 图辑 / 圖輯] slide show; photo gallery (on website)
恶搞文化[è gǎo wén huà, ㄜˋ ㄍㄠˇ ㄨㄣˊ ㄏㄨㄚˋ, 恶搞文化 / 惡搞文化] spoofing culture (web based genre in PRC acquiring cult status from 2005, involving humorous, satirical or fantastical videos, photo collections, texts, poems etc)
摄取[shè qǔ, ㄕㄜˋ ㄑㄩˇ, 摄取 / 攝取] absorb (nutrition); take a photo
巨幅[jù fú, ㄐㄩˋ ㄈㄨˊ, 巨幅] extremely large (of paintings, photographs etc)
光刻[guāng kè, ㄍㄨㄤ ㄎㄜˋ, 光刻] photolithography
光刻胶[guāng kè jiāo, ㄍㄨㄤ ㄎㄜˋ ㄐㄧㄠ, 光刻胶 / 光刻膠] photoresist (laser etching used in microelectonics)
海波[hǎi bō, ㄏㄞˇ ㄅㄛ, 海波] hypo (loan); sodium thiosulphate Na2S2O3 used in fixing photos (formerly hyposulphite)
图片[tú piàn, ㄊㄨˊ ㄆㄧㄢˋ, 图片 / 圖片] image; picture; photograph
相片[xiàng piàn, ㄒㄧㄤˋ ㄆㄧㄢˋ, 相片] image; photograph
合影[hé yǐng, ㄏㄜˊ ˇ, 合影] joint photo; group photo
单色照片[dān sè zhào piàn, ㄉㄢ ㄙㄜˋ ㄓㄠˋ ㄆㄧㄢˋ, 单色照片 / 單色照片] monochrome photo; black and white picture
底片[dǐ piàn, ㄉㄧˇ ㄆㄧㄢˋ, 底片] negative; photographic plate
负片[fù piàn, ㄈㄨˋ ㄆㄧㄢˋ, 负片 / 負片] negative (in photography)
裸照[luǒ zhào, ㄌㄨㄛˇ ㄓㄠˋ, 裸照] nude photograph
光感应[guāng gǎn yìng, ㄍㄨㄤ ㄍㄢˇ ˋ, 光感应] optical response; reaction to light; light sensitive; photoinduction
传真电报[chuán zhēn diàn bào, ㄔㄨㄢˊ ㄓㄣ ㄉㄧㄢˋ ㄅㄠˋ, 传真电报 / 傳真電報] phototelegram
像片[xiàng piàn, ㄒㄧㄤˋ ㄆㄧㄢˋ, 像片] photo
光化作用[guāng huà zuò yòng, ㄍㄨㄤ ㄏㄨㄚˋ ㄗㄨㄛˋ ㄩㄥˋ, 光化作用] photochemical effect; photosynthesis; photolysis
光化学[guāng huà xué, ㄍㄨㄤ ㄏㄨㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, 光化学 / 光化學] photochemistry
光合[guāng hé, ㄍㄨㄤ ㄏㄜˊ, 光合] photosynthesis
光合作用[guāng hé zuò yòng, ㄍㄨㄤ ㄏㄜˊ ㄗㄨㄛˋ ㄩㄥˋ, 光合作用] photosynthesis
光能合成[guāng néng hé chéng, ㄍㄨㄤ ㄋㄥˊ ㄏㄜˊ ㄔㄥˊ, 光能合成] photosynthesis
光电子[guāng diàn zǐ, ㄍㄨㄤ ㄉㄧㄢˋ ㄗˇ, 光电子 / 光電子] photoelectronic
复印纸[fù yìn zhǐ, ㄈㄨˋ ˋ ㄓˇ, 复印纸 / 復印紙] photocopier paper
复印机[fù yìn jī, ㄈㄨˋ ˋ ㄐㄧ, 复印机 / 複印機] photocopier; Xerox machine
光电效应[guāng diàn xiào yìng, ㄍㄨㄤ ㄉㄧㄢˋ ㄒㄧㄠˋ ˋ, 光电效应 / 光電效應] photoelectric effect
影印[yǐng yìn, ˇ ˋ, 影印] photographic reproduction; photocopying; photo-offset
摄像[shè xiàng, ㄕㄜˋ ㄒㄧㄤˋ, 摄像 / 攝像] photograph
摄影师[shè yǐng shī, ㄕㄜˋ ˇ ㄕ, 摄影师 / 攝影師] photographer
摄影术[shè yǐng shù, ㄕㄜˋ ˇ ㄕㄨˋ, 摄影术 / 攝影術] photography
相纸[xiàng zhǐ, ㄒㄧㄤˋ ㄓˇ, 相纸 / 相紙] photographic paper
分辨率[fēn biàn lǜ, ㄈㄣ ㄅㄧㄢˋ ㄌㄩˋ, 分辨率] resolution (of a photo)
卫星图[wèi xīng tú, ㄨㄟˋ ㄒㄧㄥ ㄊㄨˊ, 卫星图 / 衛星圖] satellite photo
卫星图像[wèi xīng tú xiàng, ㄨㄟˋ ㄒㄧㄥ ㄊㄨˊ ㄒㄧㄤˋ, 卫星图像 / 衛星圖像] satellite photo
照片子[zhào piàn zi, ㄓㄠˋ ㄆㄧㄢˋ ㄗ˙, 照片子] X-ray photo

photo ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
オーバーナイトフォトサービス[, o-ba-naitofotosa-bisu] (n) overnight photo service
カラー写真[カラーしゃしん, kara-shashin] (n) color photo; colour photo
フォトスタジオ[, fotosutajio] (n) photo studio
フォトブラシ[, fotoburashi] (n) {comp} photo brush
プリクラ[, purikura] (n) (abbr) photo booth that prints out cards and stickers of the resulting photograph, which are then traded among friends (wasei
ホトマル[, hotomaru] (n) (abbr) photo multiplier
ラボプリントサービス[, rabopurintosa-bisu] (n) {comp} photo print service
写真判定決勝[しゃしんはんていけっしょう, shashinhanteikesshou] (n) photo finish
写真屋[しゃしんや, shashinya] (n) (1) photo studio; photographer; (2) camera shop; photography supplies shop; (3) photo processing shop; photo finishing shop
写真投影法[しゃしんとうえいほう, shashintoueihou] (n,vs) (obsc) photo projective method (esp. in psych.)
写真顔[しゃしんがお, shashingao] (n) one's looks in a photo
激写[げきしゃ, gekisha] (n,vs) (1) (col) taking a spectacular photograph (often of the female form); taking a photo at just the right moment; (2) powerful photograph; intense photograph
隠し撮り[かくしどり, kakushidori] (n,vs) taking pictures secretly; peeping photo
Fナンバー[エフナンバー, efunanba-] (n) f-number (photography)
X線撮影;エックス線撮影[エックスせんさつえい, ekkusu sensatsuei] (n) x-ray photography
アートフォトグラフィー[, a-tofotogurafi-] (n) art photography
アイコラ[, aikora] (n) (abbr) (See アイドルコラージュ) altered photograph, usu. with sexual connotations, such as putting someone's face on top of a picture of a nude idol, etc.
アイドルコラージュ[, aidorukora-ju] (n) altered photograph, usu. with sexual connotations, such as putting someone's face on top of a picture of a nude idol, etc. (wasei
アウトフォーカス[, autofo-kasu] (n) soft focus (photography, film) (wasei
アマチュアカメラマン[, amachuakameraman] (n) amateur photographer
エロ写真[エロしゃしん, ero shashin] (n) erotic photograph
エロ画[エロが, ero ga] (n) (abbr) (sl) (See エロ画像) erotic photograph (on a computer, mobile phone, etc.)
カメコ[, kameko] (n) (abbr) (See カメラ小僧) photographer, usually an amateur, who likes to take pictures of models and presenter ladies in exhibitions
カメラ小僧[カメラこぞう, kamera kozou] (n) (See カメコ) photographer, usually an amateur, who likes to take pictures of models and presenter ladies in exhibitions
グラビア[, gurabia] (n) gravure; photogravure; rotogravure; gravure picture; (P)
グラビア印刷[グラビアいんさつ, gurabia insatsu] (n) photogravure
ケラレ;けられ[, kerare ; kerare] (n) vignetting (darkening of the perimeter of a photographic image)
コピー[, kopi-] (n,vs) (1) copy; photocopy; (2) blurb on a book jacket; (3) (abbr) catch copy; (P)
コピー本[コピーほん, kopi-hon] (n) photocopy book; staplebound book
コピー用紙[コピーようし, kopi-youshi] (n) copier paper; photocopying paper
コロタイプ[, korotaipu] (n) (a) collotype; photogelatin process
コンポラ写真[コンポラしゃしん, konpora shashin] (n) contemporary photograph
ステレオ写真[ステレオしゃしん, sutereo shashin] (n) stereo-photography
デジタル写真[デジタルしゃしん, dejitaru shashin] (n) digital photography; digital picture
ドアップ;ドーアップ[, doappu ; do-appu] (n) (from ド (emph) + アップ) (See アップ・3) close-up (e.g. photo)
ネガ[, nega] (n) (photographic) negative; (P)
パノラマX線撮影法[パノラマエックスせんさつえいほう, panoramaekkusu sensatsueihou] (n) panoramic radiography; panoramic x-ray photography
パノラマ写真[パノラマしゃしん, panorama shashin] (n) panoramic photograph
パノラマ撮影[パノラマさつえい, panorama satsuei] (n) (1) panoramic photography; (2) (See パノラマX線撮影法) panoramic radiography
ハメ撮り[ハメどり, hame dori] (n,vs) (vulg) (See はめる・2) photographing or filming of sex
Japanese-English: COMDICT Dictionary
フォトシーディー[ふぉとしーでいー, fotoshi-dei-] PhotoCD
写真図書館[しゃしんとしょかん, shashintoshokan] photographic library
写真電送[しゃしんでんそう, shashindensou] facsimile transmission, phototelegraphy
感光素子[かんこうそし, kankousoshi] photosensor
感光装置[かんこうそうち, kankousouchi] photosensor
焦点[しょうてん, shouten] focus, focal point, (photographic) focus
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
写真[しゃしん, shashin] Thai: รูปถ่าย English: photograph
被写体[ひしゃたい, hishatai] Thai: สิ่งที่เป็นแบบในการถ่ายภาพ English: (photographic subject

photo ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อัลบั้มรูป[v. exp.] (anlabam rūp) EN: photo album FR: album de photos [m]
การถ่ายรูป[n.] (kān thāirūp) EN: photography ; photo shoot FR: photographie [f] ; photo [f]
ขยายรูป [v. exp.] (khayāi rūp) EN: enlarge a picture ; enlarge a photo FR: agrandir une photo
เครดิตภาพ[n. exp.] (khrēdit phā) EN: photo credit FR: crédit photo [m]
กล้อง[n.] (klǿng) EN: camera FR: caméra [f] ; appareil photographique [m] ; appareil photo [m]
กล้องดิจิตอล[n. exp.] (klǿng dijit) EN: digital camera FR: appareil photo digital [m] ; appareil digital [m]
กล้องถ่ายรูป[n.] (klǿngthāirū) EN: camera FR: appareil photographique [m] ; appareil photo [m]
กระดาษไวแสง[n. exp.] (kradāt wai ) EN: photo paper FR:
กรอบกระจก[n. exp.] (krøp krajok) EN: frame ; photo frame FR:
กรอบรูป[n.] (krøprūp) EN: picture frame FR: cadre [m] ; cadre de photo [m] ; cadre photo [m]
ในรูป[X] (nai rūp) EN: in the photo FR: sur la photo
ภาพ[n.] (phāp) EN: picture ; painting ; drawing ; photograph ; portrait FR: image [f] ; illustration [f] ; photo [f] ; photographie [f] ; portrait [m] ; figure [f] ; cliché [m] ; représentation [f] ; vision [f] ; images télévisées [fpl]
ภาพบุคคล[n.] (phāp bukkho) EN: portrait FR: portrait [m] ; photo [f]
ภาพจริง[n. exp.] (phāp jing ) EN: real image FR: image réelle [f] ; photo authentique [f]
ภาพขวา[n. exp.] (phāp khwā) EN: FR: photo de droite [f]
ภาพขวามือ[n. exp.] (phāp khwā m) EN: FR: illustration de droite [f] ; photo de droite [f]
ภาพซ้าย[n. exp.] (phāp sāi) EN: FR: photo de gauche [f]
ภาพถ่าย[n.] (phāpthāi) EN: photograph ; photo FR: photographie [f] ; photo [f]
ภาพถ่ายอินฟราเรด[n. exp.] (phāpthāi in) EN: FR: photographie infrarouge [f] ; photo infrarouge [f]
ภาพถ่ายทางอากาศ[n. exp.] (phāpthāi th) EN: FR: photographie aérienne [f] ; photo aérienne [f] ; vue a érienne [f]
ภาพที่...[n. exp.] (phāp thī ..) EN: FR: figure n° ... ; illustration n° ... ; photo n° ...
ภาพทิวทัศน์[n. exp.] (phāp thiūth) EN: FR: photo de paysage [f] ; photo paysagère [f]
ภาพอุบาทว์[n. exp.] (phāp ubāt) EN: FR: photo choquante [f]
ภาพวิว [n. exp.] (phāp wiū) EN: FR: photo panoramique [f]
รูป[n.] (rūp) EN: photo ; photograph ; picture ; drawing ; painting ; illustration ; image ; portrait FR: photo [f] ; image [f] ; illustration [f] ; dessin [m]
รูปเดี่ยว[n. exp.] (rūp dīo) EN: picture taken alone ; single photo FR:
รูปคู่[n. exp.] (rūp khū) EN: picture taken together ; couple photo FR:
รูปแสดง...[n. exp.] (rūp sadaēng) EN: FR: illustration de … [f] ; photo illustrant … [f]
รูปสี[n. exp.] (rūp sī) EN: FR: photo en couleur [f]
รูปตัดต่อ[n. exp.] (rūp tat tø) EN: photomontage FR: photomontage [m] ; photo truquée [f]
รูปถ่าย[n.] (rūpthāi) EN: photograph ; picture ; photo ; shot ; snap ; snapshot FR: photographie [f] ; photo [f] ; photo d'identité [f]
รูปตัวจริง[n. exp.] (rūp tūa jin) EN: FR: photo véritable [f]
สายสะพายกล้อง[n. exp.] (saīsaphāi k) EN: camera strap FR: sangle pour appareil photo [f]
ถ่ายรูป[v.] (thāirūp) EN: photograph ; take a photograph FR: photographier ; prendre en photo ; prendre des photos
ถ่ายรูปกันเถอะ[v. exp.] (thāirūp kan) EN: let's take photographs FR: prenons une photo !
อุปกรณ์กล้องถ่ายรูป[n. exp.] (uppakøn klø) EN: photographic equipment ; photo supplies FR: équipement photographique [m] ; accessoires photographiques [mpl]
อนุญาตให้ถ่ายรูป[v. exp.] (anuyāt hai ) EN: be allowed to take a picture FR: être autorisé à prendre des photos
อัดสำเนา[v.] (atsamnao) EN: photocopy ; run off ; Xerox FR: photocopier ; dupliquer
ชักรูป[v.] (chakrūp) EN: take a photograph FR: prendre une photo
ช่างภาพ[n. exp.] (chang phāp) EN: photographer ; press photographer ; cameraman ; lensman FR: photographe [m, f]

photo ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Farbfoto {n}colour photo
Passfoto {n}passport photo
Luftfotografie {f}aerial photography
Luftbildauswertung {f}aerial photograph interpretation
Luftbildvermessung {f}aerial photogrammetry; phototopography
Blendenbereich {m} [photo.]aperture speed range
Blende {f} [photo.]diaphragm
Blitzlicht {n}photoflash
Nahbereich {m} [photo.]close-up range; close range
Farbfotografie {f}colour photography
Farbphotographie {f} | Farbphotographien
Fotomontage {f}composite photograph
Tiefenschärfe {f} [photo.]depth of field
Doppelbelichtungssperre {f} [photo.]double exposure prevention
Bildzählwerk {n} [photo.]exposure counter
Filmdrama {n}photoplay
Filmempfindlichkeit {f} [photo.]film speed
Filterbefestigung {f} [photo.]filter attachment
Funkbild {n}radio-photogram
Aktfotografie {f}nude photography
Bildübertragung {f}phototelegraphy
Infrarotfotografie {f}infrared photography
Laserdrucker {m}electrophotographic printer
Messbildverfahren {n}photogrammetry
Aktfotografie {f} (Bild)nude photograph
Phantombild {n}identikit picture; Photofit; videofit
Passbild {n}passport photograph
Fotoreportage {f}photo reportage
Fototafel {f}photo board
Photogrammetrie {f}photogrammetry
Photometer {n}photometer
Photovoltaik {f}photo-voltaic
Photovoltaik-Anschauungsmodell {n}photo-voltaic display model
Photovoltaik-System {n}photo-voltaic system
Zielkamera {f}photo finish camera
Photosensibilisierung {f} [med.]photosensitization
Lichtschranke {f}photoelectric barrier; photoelectric beam
fotogen {adj} | fotogener | am fotogenstenphotogenic | more photogenic | most photogenic
sepiabraun; sepaiafarben {adj} | sepiafarbenes Fotosepia | sepia photograph
Zeitenbereiche {pl} [photo.]shutter speed range

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า photo
Back to top