ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

dummy

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *dummy*, -dummy-

dummy ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
dummy (n.) คนโง่ Syn. fool, imbecile, idiot Ops. genius, sage
dummy (n.) หุ่นจำลอง See also: ของที่ทำเลียนแบบของจริง Syn. stooge, pupet
dummy (sl.) คนโง่ See also: คนบ้าๆ บอๆ
English-Thai: HOPE Dictionary
dummy(ดัม'มี) n. หุ่น,รูปหุ่น,คนใบ้,คนโง่,ลูกมือ,ไพ่ดัมมี่,ของเลียนแบบ,การพิมพ์เป็นตัวอย่างเพื่อแสดงขนาดรูปร่างแบบและความต่อเนื่อง. -adj. เกี่ยวกับการเลียนแบบ,ปลอม,ไม่มีตัวตน.
English-Thai: Nontri Dictionary
dummy(n) คนโง่,คนบัดซบ,หุ่นเชิด,รูปหุ่น,ลูกมือ,ของเลียนแบบ,ไพ่ดัมมี่
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
dummyหุ่น, ดัมมี [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dummy Activityกิจกรรมหุ่น [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
หุ่นโชว์ (n.) dummy
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And the dummy fell for it... hook, line and sinker!และหุ่นลดลงสำหรับมัน เบ็ดสายและทำให้จม!
Come on you dummy talk!เร็วสิไอ้งั่ง พูดมา!
My, oh, my, look at that Why, this dummy has drawn a hat"โอ้โฮ ดูนั่นสิ เด็กโง่คนนี้ วาดหมวกเป็นด้วย"
You know, you could get the dummy of the week award, Switcher.สวิทช์เชอร์! นายน่าจะได้รางวัลการแต่งหุ่นยอดเยี่ยม ประจำสัปดาห์นะ.
Tina, Moni, he's talking to the dummy again.ทีน่า,โมนี่, เขากำลังพูดกับหุ่นอีกแล้ว
That dummy of his has got to be here!หุ่นของมันจะต้องอยู่ที่นี่ด้วยแน่ ๆ!
Don't... Don't... Don't be a dummy now!อย่าแกล้งมาทำเป็นหุ่นตอนนี้นะ
Give him 307, you know, the dummy kid.และก็ส่งเบอร์ 307 ให้เขา ก็ไอ้เด็กกะหุ่น คนนั้นแหละ
They'll contact the dummy in about five minutes.พวกเขาคงตามเจอใน 5นาที
Only a dummy would give this up for something as common as money.คนโง่เท่านั้นที่จะไปแลกเลี่ยนมันกับเงินทองทั่วไป
You dummy you're trembling like a wet dog.ดูสภาพเธอสิ อย่างกับลูกหมาตกน้ำ
We fill the dummy with a few gallons of cold medicine.แล้วเราก็จะใส่ยานอนหลับ ซัก 2-3 แกลลอนในตัวเจ้าบ๊อง

dummy ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
预演[yù yǎn, ㄩˋ ㄧㄢˇ, 预演 / 預演] dummy run; to run through sth; to rehearse
假货[jiǎ huò, ㄐㄧㄚˇ ㄏㄨㄛˋ, 假货 / 假貨] counterfeit article; fake; dummy; simulacrum

dummy ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
hoge[ほげ, hoge] (n) {comp} foobar-style name for a dummy variable
おしゃぶり[, oshaburi] (n) teething ring; pacifier; dummy
ダミーパラメタ[, dami-parameta] (n) {comp} dummy parameter
ダミーレコード[, dami-reko-do] (n) {comp} dummy record
ダミー会社[ダミーがいしゃ, dami-gaisha] (n) dummy corporation; front company; shell corporation
トンネル会社[トンネルがいしゃ, tonneru gaisha] (n) dummy company
仮パラメタ[かりパラメタ, kari parameta] (n) {comp} (formal) parameter; dummy argument
吹き替え;吹替え;吹替[ふきかえ, fukikae] (n,vs) dubbing; stand-in; dummy
形式名詞[けいしきめいし, keishikimeishi] (n) {ling} formal noun; dummy noun; expletive noun
草稿本[そうこうぼん, soukoubon] (n) rough draft of a book; draft-manuscript book; dummy comic book
アーパー[, a-pa-] (n) (sl) stupid person; dummy; dolt
ダミー[, dami-] (n) dummy; (P)
[ぬく, nuku] (n) (arch) (derog) (See 温い・1) idiot; dummy; slow person
滑稽者;戯け者;たわけ者;白痴者;戲け者(oK);白癡者(oK)[おどけもの(滑稽者;戯け者;戲け者);たわけもの(戯け者;たわけ者;白痴者;戲け者;白癡者), odokemono ( kokkei mono ; tawake mono ; tawake mono ); tawakemono ( tawake mono ; t] (n) idiot; dummy; joker; fool; trickster
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ダミーパラメタ[だみーぱらめた, dami-parameta] dummy parameter
ダミーレコード[だみーれこーど, dami-reko-do] dummy record
仮パラメタ[かりパラメタ, kari parameta] (formal) parameter, dummy argument
仮ポインタ[かりポインタ, kari pointa] dummy pointer
仮引数[かりひきすう, karihikisuu] dummy argument, parameter
仮引数[かりひきすう, karihikisuu] (formal) parameter, dummy argument
仮手続[かりてつづき, karitetsuduki] dummy procedure
仮配列[かりはいれつ, karihairetsu] dummy array
見掛け変数[みかけへんすう, mikakehensuu] dummy variable

dummy ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หุ่น[n.] (hun) EN: puppet ; dummy ; lay figure ; model FR: poupée [f] ; modèle [m] ; mannequin [m]
หุ่นโชว์[n. exp.] (hun chō) EN: dummy FR:
หุ่นจำลอง[n. exp.] (hun jamløng) EN: model ; replica ; dummy ; mock-up FR: modèle [m] ; réplique [f]
ปัญญานิ่ม[adj.] (panyā nim) EN: stupid ; dummy ; soft in the head ; nitwit FR:
ตัวแปรดัมมี[n. exp.] (tūapraē dam) EN: dummy variable FR:
ตัวแปรหุ่น[n. exp.] (tūapraē hun) EN: dummy variable FR:

dummy ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ausgleichkolben {m} [techn.]balance piston; dummy piston
Blindstecker {m}dummy connector; dummy plug
Blinddaten {pl}dummy data
Blindscheibe {f}dummy disk
Blindsteckdose {f}dummy receptacle
Blindzeichen {n}dummy character
Leersatz {m}dummy record

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า dummy
Back to top