ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

reproduction

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *reproduction*, -reproduction-

reproduction ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
reproduction (n.) การแพร่พันธุ์ See also: การสืบพันธุ์ Syn. breeding, generation
English-Thai: HOPE Dictionary
reproduction(รีพระดัค'เชิน) n. การสืบพันธุ์,การแพร่พันธุ์,การถอดแบบ,การจำลอง,การทำสำเนา,การอัดสำเนา,การพิมพ์อีก สำเนา,สิ่งที่ถอดแบบ,สิ่งจำลอง, See also: reproductive adj., Syn. duplication,propagation,copy
English-Thai: Nontri Dictionary
reproduction(n) การสืบพันธุ์,การถอดแบบ,การแพร่พันธุ์,ภาพจำลอง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
reproduction๑. การสืบพันธุ์๒. การผลิตซ้ำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Reproductionการขยายพันธุ์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การขยายพันธุ์ (n.) reproduction Syn. การแพร่พันธุ์, การเพาะพันธุ์, การผสมพันธุ์
การผสมพันธุ์ (n.) reproduction Syn. การแพร่พันธุ์, การเพาะพันธุ์, การขยายพันธุ์
การสืบพันธุ์ (n.) reproduction Syn. การแพร่พันธุ์, การเพาะพันธุ์, การผสมพันธุ์, การขยายพันธุ์
การเจริญพันธุ์ (n.) reproduction See also: breeding
การเพาะพันธุ์ (n.) reproduction Syn. การแพร่พันธุ์, การผสมพันธุ์, การขยายพันธุ์
การแพร่พันธุ์ (n.) reproduction Syn. การเพาะพันธุ์, การผสมพันธุ์, การขยายพันธุ์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Maybe one reproduction will inspire another.บางทีการผสมพันธุ์ อาจช่วยสร้าง แรงบันดาลใจให้คนอื่น
Human reproduction to his ten-year-old son.การเจริญพันธุ์ของมนุษย์ ให้ลูกชายวัย 10 ขวบ
I want to re-examine our cellular reproduction formula, I think we've missed something.ฉันพิจารณาถึงสูตรสมการ...
So famous, in fact, that everybody has a reproduction.จริงๆ แล้ว ดังมาก ใครๆ ก็มีภาพของเขา
This place is a nexus of human reproduction.ที่นี่เป็นส่วนเชื่อมต่อ ของการแพร่พันธุ์ของมนุษย์
This is copyright infringement, reproduction, misappropriation.ในการละเมิด เลียนแบบ และนำคำพูดของเขาไปใช้
Then this... is blunt reproduction?นี่ก็เป็นแค่การเลียนแบบหลอกๆ น่ะสิ

reproduction ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
无性[wú xìng, ˊ ㄒㄧㄥˋ, 无性 / 無性] asexual (reproduction)
无性繁殖[wú xìng fán zhí, ˊ ㄒㄧㄥˋ ㄈㄢˊ ㄓˊ, 无性繁殖 / 無性繁殖] asexual reproduction
影印[yǐng yìn, ˇ ˋ, 影印] photographic reproduction; photocopying; photo-offset
复制品[fù zhì pǐn, ㄈㄨˋ ㄓˋ ㄆㄧㄣˇ, 复制品 / 複製品] replica; reproduction

reproduction ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アポミクシス性[アポミクシスせい, apomikushisu sei] (n,adj-no) apomictic; of or relating to a plant that reproduces by apomixis; related to reproduction without fertilization, meiosis or production of gametes, with the result that the seeds are genetically identical to the parent plant
アポミクティック[, apomikuteikku] (n) apomictic; of or relating to a plant that reproduces by apomixis; related to reproduction without fertilization, meiosis or production of gametes, with the result that the seeds are genetically identical to the parent plant
再生保証領域[さいせいほしょうりょういき, saiseihoshouryouiki] (n) {comp} assured reproduction area
拡大再生産[かくだいさいせいさん, kakudaisaiseisan] (n) reproduction on an enlarged or expanded scale
栄養生殖[えいようせいしょく, eiyouseishoku] (n) vegetative reproduction
無性生殖[むせいせいしょく, museiseishoku] (n,adj-no) asexual reproduction
原色[げんしょく, genshoku] (n) (1) primary colour; primary color; (2) pure color; unmixed color; striking color; (3) original color (of a painting, etc. as opposed to a reproduction); (P)
複製[ふくせい, fukusei] (n,vs,adj-no) reproduction; duplication; reprinting; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
再生保証領域[さいせいほしょうりょういき, saiseihoshouryouiki] assured reproduction area

reproduction ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การจำลอง[n.] (kān jamløng) EN: duplication ; copying ; simulation FR: reproduction [f] ; simulation [f]
การเจริญพันธุ์[n. exp.] (kān jaroēnp) EN: reproduction ; breeding FR: reproduction [f]
การคัดลอก[n. exp.] (kān khat lø) EN: reproduction ; copying ; plagiarism FR: copie [f] ; reproduction [f] ; plagiat [m]
การขยายพันธุ์[n. exp.] (kān khayāi ) EN: FR: reproduction [f]
การขยายพันธุ์พืช[n. exp.] (kān khayāi ) EN: FR: reproduction végétale [f]
การแพร่พันธุ์[n. exp.] (kān phraē p) EN: reproduction FR: reproduction [f]
การสืบพันธุ์[n.] (kān seūppha) EN: reproduction FR: reproduction [f]
การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ[n. exp.] (kān seūppha) EN: sexual reproduction FR: reproduction sexuée [f]
การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ[n. exp.] (kān seūppha) EN: asexual reproduction FR:
แหล่งสืบพันธุ์[n. exp.] (laeng seūpp) EN: FR: lieu de reproduction [m]
ภาพจำลอง[n. exp.] (phāp jamløn) EN: duplicate ; reproduction ; copy ; imitation ; replica ; simulation FR: reproduction [f] ; simulation [f] ; modélisation [f] ; représentation [f]
ระบบสืบพันธุ์[n. exp.] (rabop seūpp) EN: reproductive system FR: système de reproduction [m]
ฤดูผสมพันธุ์[n. exp.] (reudū phaso) EN: breeding season FR: période de reproduction [f] ; saison des amours [f]
รูปจำลอง[n. exp.] (rūp jamløng) EN: miniature ; model ; replica ; reproduction ; mock-up FR: miniature [f] ; modèle [m]
รูปภาพ[n.] (rūpphāp) EN: picture ; photograph ; drawing ; painting ; illustration ; image ; portrait FR: photographie [f] ; image [f] ; peinture [f] ; reproduction [f]

reproduction ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Faksimile-Ausgabe {f}Facsimile reproduction

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า reproduction
Back to top