ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

expression

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *expression*, -expression-

expression ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
expression (n.) การแสดงออกทางสีหน้า See also: การแสดงความรู้สึกทางสีหน้า, สีหน้า Syn. facial expression
expression (n.) สำนวน
expressionless (adj.) ซึ่งไม่แสดงความรู้สึก (ทางน้ำเสียงหรือสีหน้า) See also: ซึ่งไม่แสดงความสนใจ (ทางน้ำเสียงหรือสีหน้า) Syn. blank, dull, impassive
English-Thai: HOPE Dictionary
expression(อิคซฺเพรส'เชิน) n. การแสดงออก,การแสดง ออกเป็นคำพูด,การแสดงเครื่องหมายหรือสูตร,คำพูดที่แสดงออก,ลักษณะท่าทาง,น้ำเสียง,เครื่องหมาย,สูตร,ศัพท์,วิธีการเขียน. -Phr. (beyond (past) expression ซึ่งไม่สามารถจะบรรยายได้,เหนือคำพรรณนา) . คำที่มีความหมายเหมือนกัน
English-Thai: Nontri Dictionary
expression(n) เครื่องหมาย,การแสดง,การแสดงความคิด,ลักษณะท่าทาง,น้ำเสียง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
expressionนิพจน์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Expressionการแสดงออก,การบีบ,การแสดงออก [การแพทย์]
Expressionlessไม่มีการแสดงออกทางอารมณ์,สีหน้าไร้อารมณ์ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ว่ะ (end.) word used to end an expression but impolite
สะท้อนชีวิต (v.) give an expression of life See also: mirror an expression of life
การแสดงออก (n.) expression See also: show-off
แววตา (n.) expression of eye
กระนี้หรือ (int.) expression of surprising See also: sound indicating amazing, expression of unexpectation, unbelievable Syn. เช่นนี้หรือ, กระไรเลย
กระไรเลย (int.) expression of surprising See also: sound indicating amazing, expression of unexpectation, unbelievable Syn. เช่นนี้หรือ, กระนี้หรือ
ดูหรือ (int.) expression of surprising See also: sound indicating amazing, expression of unexpectation, unbelievable Syn. เช่นนี้หรือ, กระนี้หรือ, กระไรเลย
เช่นนี้หรือ (int.) expression of surprising See also: sound indicating amazing, expression of unexpectation, unbelievable Syn. กระนี้หรือ, กระไรเลย
ติดสำนวน (adv.) mostly use idiomatic expression
ติดสำนวน (v.) use idiomatic expression See also: contract the habit of using certain words or idioms
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Well, you're not a very easy subject to sketch. Your... Your expression keeps changing all the time.แหม ก็คุณไม่เหมาะเป็นแบบให้วาดนี่คะ สีหน้าท่าทางคุณเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
Excellency, the expression is not to be found in Baudelaire but in Nietzsche's The Genealogy of Morals...ขัดจังหวะ Nietzsche ' s The การลำดับศักดิ์ของวงค์ตระกูลของศีลธรรม
Work. England. It's a stupid expression of mine.การทำงาน ประเทศอังกฤษ มันแสดงออกโง่ของฉัน
It's like an expression of rage... by people who feel neglected and turned away by the system.เป็นเหมือนกับการแสดงออก / เวลาที่เราโกรธ... การแสดงออกของคนที่รู้สึกถูกทอดทิ้ง / และหันหลังกลับไปตามสัญชาติญาณ
Calling a riot an irrational expression of rage.เราเรียกการจลาจลนั้นว่า /การกระทำที่ปราศจากเหตุผล
Yes, we've worked up a dozen experimental models with expression capabilities, sleeker body types.เราทำแบบจำลอง 12 ตัวให้แสดงออกได้ โดยมีรูปร่างเพรียวขึ้น
After your expression the "Absolute educational management"หลังจากการแสดงออกของคุณ "ความสมบูรณ์แบบทางการจัดด้านการศึกษา"
Did you see a little Asian child with a blank expression sitting outside... in a mechanical helicopter that shakes when you put quarters in it?เห็นเด็กเอเชียหน้าเหรอหรา... นั่งเฮลิคอปเตอร์โยกเยก เรียกลูกค้าที่หน้าร้านผมรึเปล่า
...I see the same expression on every face.-เราเห็นสีหน้าเบิกบานของผู้คน
You ever hear the expression "Keeping up with the Joneses"?เคยได้ยินมั้ย "ทำอะไรอย่าให้น้อยหน้าโจนส์"
You get all that from looking at paint on a canvas and it's her facial expression her eyes that makes you think that.เราได้ทั้งหมดนั่นจากการมองสีบนผ้าใบ และสีหน้าของเธอ ตาของเธอทำให้เราคิด
It was E. O. Wilson's expression for species extinctionมันเป็นคำพูดของ อี โอ วิลสัน เกี่ยวกับการสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต

expression ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
贬词[biǎn cí, ㄅㄧㄢˇ ㄘˊ, 贬词 / 貶詞] derogatory term; expression of censure
体现[tǐ xiàn, ㄊㄧˇ ㄒㄧㄢˋ, 体现 / 體現] to embody; to reflect; to give expression to; to be reflected in; exemplify
婉称[wǎn chēng, ㄨㄢˇ ㄔㄥ, 婉称 / 婉稱] euphemism (tactful expression for sth unpleasant such as death)
婉词[wǎn cí, ㄨㄢˇ ㄘˊ, 婉词 / 婉詞] euphemism (tactful expression for sth unpleasant such as death)
婉辞[wǎn cí, ㄨㄢˇ ㄘˊ, 婉辞 / 婉辭] euphemism (tactful expression for sth unpleasant such as death)
[yí, ㄧˊ, 咦] expression of surprise
眼神[yǎn shén, ㄧㄢˇ ㄕㄣˊ, 眼神] expression or emotion showing in one's eyes
少见多怪[shǎo jiàn duō guài, ㄕㄠˇ ㄐㄧㄢˋ ㄉㄨㄛ ㄍㄨㄞˋ, 少见多怪 / 少見多怪] lit. rarely seen, very strange (成语 saw); to express amazement due to lack of experience; naive expression of excitement due to ignorance
致谢[zhì xiè, ㄓˋ ㄒㄧㄝˋ, 致谢 / 致謝] expression of gratitude; to give thanks; a thank-you note
表达式[biǎo dá shì, ㄅㄧㄠˇ ㄉㄚˊ ㄕˋ, 表达式 / 表達式] expression (math.); displayed formula
言论[yán lùn, ㄧㄢˊ ㄌㄨㄣˋ, 言论 / 言論] expression of (political) opinion
卑辞厚币[bēi cí hòu bì, ㄅㄟ ㄘˊ ㄏㄡˋ ㄅㄧˋ, 卑辞厚币 / 卑辭厚幣] humble expression for generous donation
卑辞厚礼[bēi cí hòu lǐ, ㄅㄟ ㄘˊ ㄏㄡˋ ㄌㄧˇ, 卑辞厚礼 / 卑辭厚禮] humble expression for generous gift
形迹[xíng jì, ㄒㄧㄥˊ ㄐㄧˋ, 形迹 / 形跡] movements and expression of a person; bearing
成语[chéng yǔ, ㄔㄥˊ ㄩˇ, 成语 / 成語] saw: set expression of written Chinese, invariably made up of 4 characters (or two couplets of 4 characters), often alluding to a story or historical quotation, sometimes cliched, trite or old-fashioned (specialized Chinese saw dictionaries 成語辭典|成语辞典 list
招财进宝[zhāo cái jìn bǎo, ㄓㄠ ㄘㄞˊ ㄐㄧㄣˋ ㄅㄠˇ, 招财进宝 / 招財進寶] ushering in wealth and prosperity; We wish you riches and treasures (traditional expression of good will, esp. at New Year)
哪里[nǎ lǐ, ㄋㄚˇ ㄌㄧˇ, 哪里 / 哪裏] where?; somewhere; anywhere; wherever; nowhere (negative answer to question); humble expression denying compliment; also written 哪裡|哪里
哪里[nǎ lǐ, ㄋㄚˇ ㄌㄧˇ, 哪里 / 哪裡] where?; somewhere; anywhere; wherever; nowhere (negative answer to question); humble expression denying compliment
令人叹为观止[lìng rén tàn wéi guān zhǐ, ㄌㄧㄥˋ ㄖㄣˊ ㄊㄢˋ ㄨㄟˊ ㄍㄨㄢ ㄓˇ, 令人叹为观止 / 令人嘆為觀止] (set expression) astonishing to see
无量寿[Wú liàng shòu, ˊ ㄌㄧㄤˋ ㄕㄡˋ, 无量寿 / 無量壽] boundless life (expression of good wishes); Amitayus, the Buddha of measureless life, good fortune and wisdom
公倍式[gōng bèi shì, ㄍㄨㄥ ㄅㄟˋ ㄕˋ, 公倍式] common multiple expression
公因式[gōng yīn shì, ㄍㄨㄥ ㄕˋ, 公因式] common factor; common divisor (of a math. expression)
无表情[wú biǎo qíng, ˊ ㄅㄧㄠˇ ㄑㄧㄥˊ, 无表情 / 無表情] expressionless; wooden (expression); blank (face)
神气[shén qì, ㄕㄣˊ ㄑㄧˋ, 神气 / 神氣] expression; manner; spirited; vigorous
神色[shén sè, ㄕㄣˊ ㄙㄜˋ, 神色] expression; look
神采[shén cǎi, ㄕㄣˊ ㄘㄞˇ, 神采] expression; bright
表现[biǎo xiàn, ㄅㄧㄠˇ ㄒㄧㄢˋ, 表现 / 表現] expression; manifestation; show; display; manifest; to show (off); to display; performance (at work etc)
引申义[yǐn shēn yì, ˇ ㄕㄣ ㄧˋ, 引申义 / 引申義] extended meaning (of an expression); derived sense
面部表情[miàn bù biǎo qíng, ㄇㄧㄢˋ ㄅㄨˋ ㄅㄧㄠˇ ㄑㄧㄥˊ, 面部表情] facial expression
因式[yīn shì, ㄕˋ, 因式] factor; divisor (of a math. expression)
甘拜下风[gān bài xià fēng, ㄍㄢ ㄅㄞˋ ㄒㄧㄚˋ ㄈㄥ, 甘拜下风 / 甘拜下風] to step down gracefully (humble expression); to concede defeat; to play second fiddle
[dāi, ㄉㄞ, 呆] foolish; stupid; no expression; stay
式子[shì zi, ㄕˋ ㄗ˙, 式子] formula; mathematical expression
谦语[qiān yǔ, ㄑㄧㄢ ㄩˇ, 谦语 / 謙語] humble expression
代替[dài tì, ㄉㄞˋ ㄊㄧˋ, 代替] instead; to replace; to substitute (X for Y, or a number in an algebraic expression)
语素[yǔ sù, ㄩˇ ㄙㄨˋ, 语素 / 語素] language component; morpheme; individual characters (making up an expression)
冒昧[mào mèi, ㄇㄠˋ ㄇㄟˋ, 冒昧] (humble expression) to take the liberty; to make bold; to presume on sb's patience; forgive my arrogance, but...
意译[yì yì, ㄧˋ ㄧˋ, 意译 / 意譯] meaning (of foreign expression); translation of the meaning (as opposed to literal translation 直譯|直译); paraphrase; free translation
卑之,毋甚高论[bēi zhī, ㄅㄟ ㄓ, wu2 shen4 gao1 lun4, 卑之,毋甚高论 / 卑之,毋甚高論] my opinion, nothing very involved (成语 saw, humble expression); my humble point is a familiar opinion; what I say is really nothing out of the ordinary
卑之,无甚高论[bēi zhī, ㄅㄟ ㄓ, wu2 shen4 gao1 lun4, 卑之,无甚高论 / 卑之,無甚高論] my opinion, nothing very involved (成语 saw, humble expression); my humble point is a familiar opinion; what I say is really nothing out of the ordinary

expression ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
あーあ[, a-a] (int) oh no (used as an expression of despair or when giving up); sigh of boredom or disgust; oh boy
あちゃー;あっちゃ[, acha-; accha] (int) stone the crows; blow me down; oops; uh oh; expression of annoyed surprise or shock
あれよあれよ[, areyoareyo] (int) expression of surprise; dumbfounded
お後がよろしいようで[おあとがよろしいようで, oatogayoroshiiyoude] (exp) (from rakugo) that's all from me, and now the next speaker ...; expression used to hand over to the next speaker
お礼(P);御礼[おれい(P);おんれい(御礼), orei (P); onrei ( orei )] (n) (See 礼) thanking; expression of gratitude; (P)
お礼の申し様;お礼の申しよう[おれいのもうしよう, oreinomoushiyou] (n) expression of gratitude
お粗末さまでした;お粗末様でした[おそまつさまでした, osomatsusamadeshita] (exp) (hum) (See お粗末) expression of humility said by the person who provided a meal after it is eaten
かくかくしかじか[, kakukakushikajika] (exp) blah-blah yadda-yadda; expression used to replace part of conversation
したり顔[したりがお, shitarigao] (n,adj-no) self-satisfied look; triumphant expression
それ来た[それきた, sorekita] (exp) there it is; there it comes; got it; expression one says when what is expected comes
だっけ[, dakke] (exp) expression used when the speaker is trying to recall some information; (P)
ぱっとしない;パッとしない[, pattoshinai ; patsu toshinai] (exp) expression of vague dissatisfaction with a thing, person, or situation
ムスっと[, musu tto] (adv) (on-mim) frowning; stern expression
もう[, mou] (adv,int) (1) (See すでに) already; anymore; (2) soon; shortly; (3) more; further; other; again; (int,adv) (4) interjection used to strengthen expression of an emotion (often exasperation); (P)
もっともらしい顔;尤もらしい顔[もっともらしいかお, mottomorashiikao] (exp) dignified expression; solemn expression; serious expression
代数式[だいすうしき, daisuushiki] (n) algebraic expression
係助詞;係り助詞[かかりじょし;けいじょし(係助詞), kakarijoshi ; keijoshi ( kakarijoshi )] (n) {ling} binding particle (i.e. specifying an expression later in the sentence); linking particle; connecting particle
十年一昔[じゅうねんひとむかし, juunenhitomukashi] (n) expression suggesting that the pace of change makes ten years back seem like ancient history
呆れ顔[あきれがお, akiregao] (n) amazed or stunned expression
夜目遠目笠の内[よめとおめかさのうち, yometoomekasanouchi] (exp) expression used to depict a woman who is attractive primarily when it's dark out, she's far away, or her face is partially hidden by a bamboo hat
婉曲表現[えんきょくひょうげん, enkyokuhyougen] (n) euphemism; euphemistic expression
常套語[じょうとうご, joutougo] (n) hackneyed expression
形相[けいそう, keisou] (n) look (esp. an angry or upset look); expression
待遇表現[たいぐうひょうげん, taiguuhyougen] (n) attitudinal expression (indicating the speaker's respect, contempt, etc. for the listener or the person being discussed)
挿入句[そうにゅうく, sounyuuku] (n) {ling} parenthetical expression
搾油[さくゆ, sakuyu] (n,vs) oil expression (extraction)
整式[せいしき, seishiki] (n) {math} integral expression
比喩表現[ひゆひょうげん, hiyuhyougen] (n) {ling} figurative expression; metaphorical expression
決め顔[きめがお, kimegao] (n) (See キメ顔) the facial expression and orientation which one presents to the camera when being photographed
算式[さんしき, sanshiki] (n) mathematical formula; numerical expression
虚ろな表情;うつろな表情;空ろな表情[うつろなひょうじょう, utsuronahyoujou] (exp,n) vacant expression (on one's face); blank expression
血相を変える[けっそうをかえる, kessouwokaeru] (exp,v1) to change facial expression or color (due to anger, embarrassment, etc.)
見舞い(P);見舞[みまい, mimai] (n,vs) (1) (See お見舞い,見舞い客) visiting ill or distressed people; writing get-well letters; (n) (2) (See 見舞い品) get-well gifts; get-well letters; (3) (See お見舞い申し上げる) expression of sympathy; expression of concern; enquiry; inquiry; (P)
言述[げんじゅつ, genjutsu] (n,vs) discourse; expression of thoughts, ideas, etc.
語弊[ごへい, gohei] (n) faulty expression
連結式[れんけつしき, renketsushiki] (n) {comp} concatenation expression
選りに選って[よりによって, yoriniyotte] (exp) (uk) of all things; expression used to criticize a poor decision
[, a] (int) (1) Ah! (expression of surprise, recollection, etc.); Oh!; (2) Hey! (to get someone's attention)
[, o] (int) oh! (expression of slight surprise)
[, ga] (prt) (1) indicates sentence subject (occasionally object); (2) indicates possessive (esp. in literary expressions); (prt,conj) (3) but; however; still; and; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ネガティブ表示[ネガティブひょうじ, negateibu hyouji] negative expression
ポジティブ表示[ポジティブひょうじ, pojiteibu hyouji] positive expression
マクロ式[マクロしき, makuro shiki] macro expression
定数式[ていすうしき, teisuushiki] constant expression
[しき, shiki] expression
暗示表現[あんじひょうげん, anjihyougen] implied expression
条件式[じょうけんしき, joukenshiki] conditional expression
正規表現[せいきひょうげん, seikihyougen] regular expression
比較式[ひかくしき, hikakushiki] comparison expression
算術式[さんじゅつしき, sanjutsushiki] arithmetic expression
複合式[ふくごうしき, fukugoushiki] compound expression
連結式[れんけつしき, renketsushiki] concatenation expression

expression ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โฉม[n.] (chōm) EN: profile ; appearance ; external look ; outline ; expression ; figure FR: forme [f] ; profil [m] ; apparence [f] ; look [m] (anglic.)
ด้วยความกตัญญู[adv.] (dūay khwām ) EN: gratefully ; with gratitude ; as an expression of gratitude FR:
กายวิญญัติ[n.] (kāiyawinyat) EN: bodily intimation ; bodily expression FR:
การใช้คำ[n. exp.] (kān chai kh) EN: expression FR:
การพูด[n.] (kān phūt) EN: speech FR: parole [f] ; expression [f] ; langage [m]
การแสดง[n.] (kān sadaēng) EN: exhibition ; show ; demonstration ; exhibit ; performance ; acting ; concert FR: exposition [f] ; démonstration [f] ; show [m] ; théâtre [m] ; expression [m]
การแสดง[n. exp.] (kān sadaēng) EN: expressing FR: expression [f]
การแสดงให้เห็น[n. exp.] (kān sadaēng) EN: demonstration FR: expression [f]
การแสดงความรู้สึก[n. exp.] (kān sadaēng) EN: expression of feeling FR:
การแสดงออก[n.] (kān sadaēng) EN: expression ; show-off ; display FR: expression [f]
คำพูดดาด ๆ = คำพูดดาดๆ[n. exp.] (kham phūt d) EN: cliché ; commonplace expression ; trite expression ; simple talk FR:
เค้าหน้า[n. exp.] (khao nā) EN: expression ; facial features ; face FR: bouille [f] (fam.)
หน้าตา[n.] (nātā) EN: face; countenance ; feature ; mug ; visage ; expression FR: apparence [f] ; expression [f] ; physionomie [f] ; contenance [f] ; mine [f] ; visage [m] ; look [f] ; cachet [m]
นิพจน์[n.] (niphot) EN: expression FR: expression mathématique [f]
นิพจน์บูลีน[n. exp.] (niphot Būlī) EN: boolean expression FR: expression booléenne [f]
นิพจน์เชิงเส้น[n. exp.] (niphot choē) EN: linear expression (LE) FR:
นิพจน์กำลังสาม[n. exp.] (niphot kaml) EN: cubic expression FR:
นิพจน์พีชคณิต[n. exp.] (niphot phīc) EN: algebraic expression FR: expression algébrique [f]
นิพจน์ปรกติ[n. exp.] (niphot prok) EN: regular expression FR:
นิพจน์ตรรกะ[n. exp.] (niphot takk) EN: logical expression FR:
นิพจน์ทางคณิตศาสตร์[n. exp.] (niphot thān) EN: numeric expression FR:
นิพจน์ทางตรรกศาสตร์[n. exp.] (niphot thān) EN: Boolean Logical Expression FR:
ภาษาปาก[n. exp.] (phāsā pāk) EN: colloquialism ; colloquial expression ; spoken language FR: langue parlée [f] ; langue orale [f]
ภาษาพูด[n. exp.] (phāsā phūt) EN: colloquialism ; colloquial FR: expression familière [f]
ประโยคสัญลักษณ์[n. exp.] (prayōk sany) EN: FR: expression mathématique [f]
รูปร่าง[n.] (rūprāng) EN: appearance ; external looks ; expression ; figure ; format ; form ; physique FR: aspect [m] ; forme [f] ; apparence [f] ; silhouette [f] 
รูปร่างหน้าตา[n. exp.] (rūprāng nāt) EN: countenance ; appearance ; expression ; looks ; visage ; face FR: apparence [f] ; expression [f]
สำนวน[n.] (samnūan) EN: idiom ; idiomatic expression ; figure of speech ; literary style ; literary mannerism FR: idiome [m] ; expression idiomatique [m] ; expression [f] ; tournure [f] ; figure de style [f] ; locution [f]
สำนวน ๆ = สำนวนดาดๆ[n. exp.] (samnūan dāt) EN: cliché ; commonplace expression ; trite expression ; simple talk FR:
สำนวนการพูด[n. exp.] (samnūan kān) EN: expression FR: expression [f]
สำนวนภาษา[n. exp.] (samnūan phā) EN: idiom FR: expression [f] ; locution [f]
สำนวนไทย[n. exp.] (samnūan Tha) EN: FR: expression thaïe [f]
สะท้อนชีวิต[X] (sathøn chīw) EN: give an expression of life ; mirror an expression of life FR:
สีหน้า[n.] (sīnā) EN: face ; countenance ; visage ; facial expression FR: expression [f] ; mimique [f] ; faciès [m]
สูตร[n.] (sūt) EN: method ; way ; formula ; recipe FR: formule [f] ; mode [m] ; recette [f] ; expression [f]
ทำสีหน้า[v. exp.] (tham sīnā) EN: make a face FR: adopter une expression ; prendre un air
ท่าทาง[n.] (thāthāng) EN: appearance ; manner ; bearing ; look ; mien ; gesture ; expression ; airs ; style ; demeanor ; posture FR: allure [f] ; aspect [m] ; apparence [f] ; tenue [f] ; look [m] ; attitude [f] ; manière [f] ; air [m] ; genre [m] ; comportement [m] ; geste [m] ; port [m] ; pose [f] ; posture [f]
ตีหน้า[v. exp.] (tī nā) EN: pretend ; wear an expression ; act FR:
ติดปาก[v.] (titpāk) EN: catch on ; be accustomed to using a word/an expression ; be on one's lips FR:
แววตา[n.] (waēotā) EN: light in one's eyes ; eyes expression ; expression in one's eyes FR:

expression ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gesichtsausdruck {m}facial expression
Ausdrucksform {f}form of expression
Redewendung {f} | eine feststehende Redewendungidiom; idiomatic expression | a set locution
Danksagung {f}expression of thanks
Expressionismus {m}expressionism
ausdruckslos {adj} | ausdrucksloser | am ausdruckslosestenexpressionless | more expressionless | most expressionless
nichts sagend; nichtssagend [alt] {adj}meaningless; empty; expressionless

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า expression
Back to top