ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

representation

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *representation*, -representation-

representation ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
representation (n.) การเป็นตัวแทน See also: การดำเนินการแทน Syn. personification, impersonation, delegation
representational (adj.) ซึ่งดำเนินการแทน
English-Thai: HOPE Dictionary
representation(เรพพริเซนเท'เชิน) n. การแทน,การเป็นผู้แทน,เครื่องหมายแสดงออก,ตัวอย่าง,ตัวแทน,ผู้แทน,ข้อคิดเห็น,ทัศนคติ,การแสดงออก,รูป,ภาพ,รูปปั้น,การแสดงละคร,ข้อเท็จจริง,เครื่องแสดง,การบรรยาย, See also: representational adj., Syn. indic
English-Thai: Nontri Dictionary
representation(n) ตัวอย่าง,การแสดง,ผู้แทน,การบรรยาย,ข้อคิดเห็น
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
representation๑. การเป็นผู้แทน๒. หนังสือแสดงความไม่พอใจ (เบากว่าประท้วง)๓. การแถลงในนามของรัฐ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
representational artศิลปะแสดงลักษณ์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Representation (Psychoanalysis)ตัวแทน (จิตวิเคราะห์) [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
รูปแทน (n.) representation
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Mr. Landers, I cautioned you earlier that legal representation would be helpful.ผมเตือนคุณก่อนหน้านี้แล้วว่า ตัวแทนที่เหมาะสมทางก.ม.ช่วยคุณได้
Japan made headlines by opting to forego candidate representation in exchange for the systems integration subcontract.ญี่ปุ่นทำข่าวโดยการเลือกที่จะ นำตัวแทนผู้สมัคร เพื่อแลกกับการรับ เหมาช่วงการรวมระบบ
She's a holographic representation of the Red Queen.มันคือโอโลกราฟฟิก ตัวแทนของเรทควีน
I will use the words business community cause I think that is a much fairer representation than zeroing in on just this word corporation.ผมจะใช้คำว่า "ชุมชนธุรกิจ" เพราะผมคิดว่า นี่เป็นคำที่กลาง ๆ กว่า ดีกว่าใช้คำว่า "บรรษัท"
Some people have called that intergeneration tyranny a form of taxation without representation levied by us on generations yet to be.บางคนเรียกมันว่า ระบอบทรราชย์ข้ามรุ่น มันเป็นการขูดรีดภาษีโดยที่อีกฝ่ายไม่มีปากเสียง เราขูดรีดจากคนรุ่นหลังที่ยังไม่เกิด
...I appeared before the Congressional Committee the highest representation of the American people under subpoena to tell what I knew of activities which I believed might lead to an attempt to set up a fascist dictatorship....ผมปรากฏตัวต่อหน้าคณะกรรมการสภาคองเกรส ผู้แทนสูงสุดของชาวอเมริกัน ภายใต้คำสั่งศาลเพื่อให้การเรื่องที่ผมรู้เห็น
This is a fully integrated graphic representation of the radio communications matrix, networking the UK's transmitters.เครื่องนี้ถูกออกแบบมาอย่างสมบูรณ์ที่สุด สำหรับตรวจจับทุกคลื่นสัญญาณ เท่าที่ตรวจพบได้ในอเมริกา
Yeah, the angel is a subconscious representation of your desire to heal.ใช่ เทวดาเป็นตัวแทนของจิตใต้สำนึก ...ของเธอถึงความอยากที่จะหาย
You are going to give Badger Mayhew the best legal representation ever.นายจะต้องทำให้แบดเจอร์ เมย์ฮิวส์ รับโทษคดีอาญาน้อยที่สุด
I mean, all rocks are a tangible representation of the awe-inspiring passage of time on this tiny planet that we call...ผมคิดว่าหินนั้น เป็นตัวแทนที่จับต้องได้ของ แรงบันดาลใจ ผ่านช่วงเวลา บนโลกเล็ก ซึ่งเราเรียกว่า...
That's it. Physical representation of the formula.นี่ไง การนำเสนอ ทางกายภาพของสูตร
Each of these crime scene locations are a representation of new wealth and status, but the area surrounding the crime scenes are still populated by long-time residents who are slowly being pushed out.สถานที่เกิดเหตุแต่ละที่ เป็นตัวแทน ของคนกลุ่มใหม่ที่ร่ำรวย และมีฐานะทางสังคม แต่พื้นที่โดยรอบของที่เกิดเหตุ

representation ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
指鹿为马[zhǐ lù wéi mǎ, ㄓˇ ㄌㄨˋ ㄨㄟˊ ㄇㄚˇ, 指鹿为马 / 指鹿為馬] making a deer out to be a horse (成语 saw); deliberate misrepresentation
表征[biǎo zhēng, ㄅㄧㄠˇ ㄓㄥ, 表征 / 表徵] symbol; indicator; representation

representation ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
2進化10進表示法;二進化十進進表示法[にしんかじっしんひょうじほう, nishinkajisshinhyoujihou] (n) {comp} binary-coded decimal representation
DRS理論[ディーアールエスりろん, dei-a-ruesu riron] (n) discourse representation structure theory
アナログ表現[アナログひょうげん, anarogu hyougen] (n) {comp} analog representation
アナログ表示[アナログひょうじ, anarogu hyouji] (n) {comp} analog representation
アバター;アヴァター[, abata-; avata-] (n) (1) avatar; incarnation of an immortal being (Hindu); (2) {comp} icon or representation of a user in a shared virtual reality
グリフ表現[グリフひょうげん, gurifu hyougen] (n) {comp} glyph representation
コード値[コードち, ko-do chi] (n) {comp} code element; code value; coded representation
コード化表現[コードかひょうげん, ko-do kahyougen] (n) {comp} code element; code value; coded representation
コード要素[コードようそ, ko-do youso] (n) {comp} code element; code value; coded representation
シ;チ[, shi ; chi] (n) ti; si; 7th note in the tonic solfa representation of the diatonic scale
[, so] (n) soh; so; 5th note in the tonic solfa representation of the diatonic scale
[, do] (n) doh; do; 1st note in the tonic solfa representation of the diatonic scale
ファ[, fa] (n) fa; fah; 4th note in the tonic solfa representation of the diatonic scale
拘束名簿式比例代表制[こうそくめいぼしきひれいだいひょうせい, kousokumeiboshikihireidaihyousei] (n) proportional representation electoral system (n which party votes are cast, and candidates from each party are elected based on an ordered list available to the public)
既約表現[きやくひょうげん, kiyakuhyougen] (n) {math} irreducible representation
職能代表制[しょくのうだいひょうせい, shokunoudaihyousei] (n) vocational representation system
談話表示構造理論[だんわひょうじこうぞうりろん, danwahyoujikouzouriron] (n) {ling} discourse representation structure theory; DRS
非拘束名簿式比例代表制[ひこうそくめいぼしきひれいだいひょうせい, hikousokumeiboshikihireidaihyousei] (n) (See 拘束名簿式比例代表制) proportional representation system in which both party and individual votes are cast, seats are distributed amongst parties by proportion of vote obtained, and candidates are elected in descending order of number of votes obtained
代理[だいり, dairi] (n,vs,adj-no) representation; agency; proxy; deputy; agent; attorney; substitute; alternate; acting (principal, etc.); (P)
代表[だいひょう, daihyou] (n,vs,adj-no) representative; representation; delegation; type; example; model; (P)
冤罪;えん罪;寃罪(iK)[えんざい, enzai] (n) false charge; false accusation; misrepresentation
指数[しすう, shisuu] (n) index; index number; exponent (e.g. in floating-point representation); characteristic; (P)
指数部[しすうぶ, shisuubu] (n) exponent portion; characteristic (e.g. in floating-point representation)
消滅[しょうめつ, shoumetsu] (n,vs) (1) lapse; annihilation (physics); (2) extinguishment; termination (e.g. of legal representation); (3) {math} vanishing; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
2進化10進表示法[2しんか10しんひょうじほう, 2 shinka 10 shinhyoujihou] binary-coded decimal representation
アナログ表現[アナログひょうげん, anarogu hyougen] analog representation
アナログ表示[アナログひょうじ, anarogu hyouji] analog representation
グリフ表現[ぐりふひょうげん, gurifuhyougen] glyph representation
コード値[コードち, ko-do chi] code element, code value, coded representation
コード化表現[コードかひようげん, ko-do kahiyougen] code element, code value, coded representation
コード要素[コードようそ, ko-do youso] code element, code value, coded representation
データ表示[データひょうじ, de-ta hyouji] data representation
ディジタル表現[ディジタルひょうげん, deijitaru hyougen] digital representation
ビュー表現[ビューひょうげん, byu-hyougen] view representation
ワイヤフレーム表現[わいやフレームひょうげん, waiya fure-mu hyougen] wire frame representation
上位省略表記[じょういしょうりゃくひょうき, jouishouryakuhyouki] truncated representation
位取り表現[くらいどりひょうげん, kuraidorihyougen] positional representation
完全表記[かんぜんひょうき, kanzenhyouki] complete representation
正規化[せいきか, seikika] normalization (vs) (e.g. in floating-point representation system), standardization
知識表現[ちしきひょうげん, chishikihyougen] knowledge representation
記数法[きすうほう, kisuuhou] numeration system, number representation system
針金細工表現[はりがねざいくひょうげん, hariganezaikuhyougen] wire frame representation
離散的表現[りさんてきひょうげん, risantekihyougen] discrete representation
位取り表現法[くらいどりひょうげんほう, kuraidorihyougenhou] positional (representation) system, positional notation
位取り表記法[くらいどりひょうきほう, kuraidorihyoukihou] positional (representation) system, positional notation
指数[しすう, shisuu] exponent (e.g. in floating-point representation)
指数部[しすうぶ, shisuubu] characteristic (e.g. in floating-point representation)
数表現[すうひょうげん, suuhyougen] number representation, numeration
正規形[せいきけい, seikikei] normalized form (e.g. in floating-point representation), standard form
浮動小数点[ふどうしょうすうてん, fudoushousuuten] floating-point representation)

representation ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การเป็นตัวแทน[n. exp.] (kān pen tūa) EN: representation FR:
การแสดงเจตนา[n. exp.] (kān sadaēng) EN: declaration of intention ; disclosing one's intention ; intention representation FR: déclaration d'intention [f]
การแสดงคำ[n. exp.] (kān sadaēng) EN: representation FR: représentation [f]
การแสดงละคร[n. exp.] (kān sadaēng) EN: FR: représentation théâtrale [f]
การแทน[n.] (kān thaēn) EN: representation FR:
การแทนข้อมูล[n. exp.] (kān thaēn k) EN: data representation FR:
การแทนความรู้ [n. exp.] (kān thaēn k) EN: knowledge representation (KR) FR:
การแทนกราฟ[n. exp.] (kān thaēn k) EN: graph representation FR:
ละคร[n.] (lakhøn) EN: theater ; play ; drama ; theatrical performance ; stage performance ; show ; ldance drama ; lakorn FR: théâtre [m] ; pièce de théâtre [f] ; comédie [f] ; drame [m] ; représentation théâtrale [f] ; spectacle de théâtre [m]
ปฏิมา[n. exp.] (patimā) EN: Buddha image ; Buddha figure FR: icône [f] ; image [f] ; représentation du Bouddha [f]
แผนผัง[n.] (phaēnphang) EN: diagram ; plan ; layout ; scheme ; plot FR: plan [m] ; schéma [m] ; représentation [f] ; représentation graphique [f] ; croquis [m] ; diagramme [m] ; organigramme [m]
ภาพ[n.] (phāp) EN: picture ; painting ; drawing ; photograph ; portrait FR: image [f] ; illustration [f] ; photo [f] ; photographie [f] ; portrait [m] ; figure [f] ; cliché [m] ; représentation [f] ; vision [f] ; images télévisées [fpl]
ภาพจำลอง[n. exp.] (phāp jamløn) EN: duplicate ; reproduction ; copy ; imitation ; replica ; simulation FR: reproduction [f] ; simulation [f] ; modélisation [f] ; représentation [f]
ภาพสัญลักษณ์[n. exp.] (phāp sanyal) EN: FR: image symbolique [f] ; représentation symbolique [f]
พระพุทธรูป[n. exp.] (Phraphuttha) EN: image of Buddha ; Statue of Buddha ; Buddha image FR: image du Bouddha [f] ; représentation du Bouddha [f]
ระบบปาร์ตี้ลิสต์[n. exp.] (rabop pātīl) EN: proportional representation system ; party-list system ; party-list FR: représentation proportionnelle [f] ; système proportionnel [m] ; proportionnelle [f]
ระบบสัดส่วน[n. exp.] (rabop satsū) EN: proportional representation system ; party-list system ; party-list FR: représentation proportionnelle [f] ; système proportionnel [m] ; proportionnelle [f]
รูปครุฑ[n. exp.] (rūp Khrut) EN: representation de Garuda FR: représentation de Garuda [f]
ทฤษฎีตัวแทน[n. exp.] (thritsadī t) EN: representation theory FR:
ตัวแทนเชิงกราฟ[n. exp.] (tūathaēn ch) EN: graphical representation FR: représentation graphique [f]
ตัวแทนเวกเตอร์[n. exp.] (tūathaēn wē) EN: representation of a vector FR:
การหลอกลวง[n.] (kān løklūan) EN: deceit ; fraud ; fraudulent misrepresentation ; hoax FR: fraude [f] ; tromperie [f]
เทพนม[n.] (thēpphanom) EN: the figure of deva ; wai-ing angel protector ; guardian angel ; [representation of a deity with hands pressed together in a gesture of respect] FR:

representation ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Analogdarstellung {f}analog representation
Mehrheitswahlrecht {n} [pol.]majority representation
Interessenvertretung {f}representation of interests
Vertretung {f} | in Vertretung von | zur Vertretung berufenrepresentation | as representative of | appointed to act for
Volksvertretung {f}representation of the people
Repräsentativsystem {n} [pol.]representational system

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า representation
Back to top