ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

form

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *form*, -form-

form ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
form (n.) รูปทรง See also: รูปร่าง, สัณฐาน Syn. figure, shape, structure
form (n.) รูปแบบ
form (vt.) สร้างเป็นรูปเป็นร่าง See also: ก่อแบบ, ประกอบเป็นรูปเป็นร่าง
form (vi.) เป็นรูปเป็นร่าง
form (n.) แบบฟอร์ม
form (vt.) สร้างขึ้น See also: พัฒนาขึ้น
form (vt.) จัดลำดับ See also: จัดเเถว, จัดเรียง Syn. arrange, organize, systematize Ops. disorder, disorganize
form (n.) ระดับความสามารถ See also: ฝีมือ, ความเก่ง, ความสามารถ
form (n.) แม่พิมพ์ See also: แบบพิมพ์
form (n.) พฤติกรรม See also: ความประพฤติ Syn. behavior, manner
form (n.) แบบแผน See also: แบบแผน
form (n.) รูปภาษา (ทางภาษาศาสตร์) See also: แบบคำพูด
form (n.) ม้านั่งยาว (ที่ไม่มีพนัก)
form (suf.) เกี่ยวกับรูปแบบ
form after (phrv.) ทำมาจาก Syn. make from, make of, make out of
form from (phrv.) มาจาก See also: ทำด้วย Syn. fashion from, make from, make of, make out of
form into (phrv.) ทำให้เข้ารูป See also: ทำให้เป็นรูปเป็นร่าง
form into (phrv.) รวมเข้ากับ See also: รวมกันเป็น
form into (phrv.) จัดแถว See also: เข้าแถว
form into crystals (vt.) ทำให้ตกผลึก
form up (phrv.) จัดแถว See also: ตั้งแถว
formal (adj.) ตามธรรมเนียมปฏิบัติ See also: ตามประเพณีนิยม Syn. ceremonious, conventional
formal (adj.) เป็นกิจจะลักษณะ See also: เป็นทางการ
formal (adj.) ซึ่งเป็นชุดที่เป็นทางการ See also: ซึ่งเป็นเครื่องแบบที่เป็นทางการ
formal (adj.) เป็นรูปแบบ See also: ตามรูปแบบ
formal (adj.) ที่เป็นกฎเกณฑ์
formal agreement (n.) ข้อตกลง Syn. compact, covenant
formal dress (n.) ชุดราตรี Syn. gown
formaldehyde (n.) ก๊าซไร้สีกลิ่นแรงใช้ทำยาฆ่าเชื้อและยากันเน่า Syn. methanal
formaldehyde solution (n.) น้ำเกลือสำหรับดองของ Syn. solution
formalin (n.) สารละลายที่มีฟอร์มัลดีไฮด์ 37-50% ใช้รักษาศพไม่ให้เน่า
formalist (n.) คนจู้จี้เรื่องกฏเกณฑ์และรายละเอียดมาก
formality (n.) ความเป็นทางการ
formality (n.) พิธี See also: ระเบียบ, พิธีรีตอง, แบบแผน Syn. convention, custom, rule
formalize (vt.) ทำให้เป็นทางการ
formalize (vt.) ทำให้เป็นรูปเป็นร่าง Syn. form, fashion, shape
formalize (vi.) ทำให้เป็นระเบียบแบบแผน
formalize (vt.) ทำให้เป็นระเบียบแบบแผน
formally (adv.) อย่างเป็นกิจจะลักษณะ See also: อย่างเป็นทางการ Syn. officially
format (n.) รูปแบบ See also: แบบ Syn. design, layout, plan
English-Thai: HOPE Dictionary
form(ฟอร์ม) {formed,forming,forms} n. รูปแบบ,รูปร่าง,แบบฟอร์ม,ระดับ,ความสามารถ,ฝีเท้า. vt. สร้างเป็นรูปร่าง,ก่อรูปแบบ,ผลิต,ประกอบ,ทำ,จัด,เรียง,จัดแถว,จัดตั้ง,คิด,เกิดความคิด. vi. เป็นรูปเป็นร่างขึ้น,กลายเป็น,จัดขึ้น
form feedป้อนกระดาษหมายถึงอุปกรณ์ส่วนที่ใช้ป้อนกระดาษเข้าสู่จุดสัมผัสของเครื่องพิมพ์ มักใช้กับกระดาษที่ต่อกันเป็นม้วนหรือพับ เช่นกระดาษต่อเนื่อง (continuous paper)
formal(ฟอร์'เมิล) adj. เป็นพิธีการ,ตามรูปแบบ,พิธีรีตองมาก,เจ้าระเบียบ,เหมาะสม,สอดคล้อง n. งานสังคมที่ต้องใส่ชุดราตรี. adv. ในชุดทางการ,ในชุดเครื่องแบบ., See also: formalness n., Syn. ceremonious
formalise(ฟอร์'มะไลซ) v. ทำให้เป็นระเบียบแบบแผน,ทำให้มีระเบียบ,ทำให้มีพิธี,ทำให้เป็นทางการ., See also: formalization,formalisation,formalizer,formaliser n., Syn. plan,organize
formality(ฟอร์แมล'ลิที) n. ระเบียบ,ระเบียบแบบแผน,พิธีรีตอง,ความเคร่งครัดในระเบียบ,ความเข้มงวด,ธรรมเนียมปฏิบัติ, Syn. orthodoxy
formalize(ฟอร์'มะไลซ) v. ทำให้เป็นระเบียบแบบแผน,ทำให้มีระเบียบ,ทำให้มีพิธี,ทำให้เป็นทางการ., See also: formalization,formalisation,formalizer,formaliser n., Syn. plan,organize
formally(ฟอร์'เมิลลี) adv. อย่างเป็นทางการ,ตามรูปแบบ,เป็นพิธีรีตอง
format(ฟอร์'แมท) n. รูปแบบ,แผนการรวมทั้งหมด, Syn. plan,layout รูปแบบจัดรูปแบบ1. หมายถึงรูปแบบการเก็บข้อมูลของโปรแกรมสำเร็จแต่ละโปรแกรม โปรแกรม Word Perfect และโปรแกรม WordStar แม้จะเป็นโปรแกรมประมวลผลคำเหมือนกัน แต่รูปแบบการเก็บข้อมูลก็ไม่เหมือนกัน 2. FORMAT เป็นคำสั่งหนึ่งในระบบดอส และระบบวินโดว์ ที่ใช้เพื่อเตรียมจัดรูปแบบจานบันทึกใหม่ ๆ ไว้สำหรับเก็บข้อมูลหรือโปรแกรม จานบันทึกของแมคอินทอชกับจาน บันทึกของพีซี จะกำหนดรูปแบบการเก็บข้อมูลไม่เหมือนกัน ฉะนั้น หากนำจานบันทึกที่จัดรูปแบบด้วยคำสั่ง "FORMAT" ของระบบดอสไปใช้กับเครื่องแมคอินทอช หน่วยบันทึกก็จะไม่รับ เพราะอ่านไม่ได้ หรือบันทึกข้อมูลลงเก็บไม่ได้
formation(ฟอร์เม'เชิน) n. การสร้าง,การวัดขนาดแถว,สิ่งที่สร้างขึ้น. -al adj., Syn. evolution
former(ฟอร์'เมอะ) adj. แต่ก่อน,ก่อน,อันก่อน,สมัยก่อน n. ผู้สร้าง,ผู้ก่อ,เครื่องก่อ
formery(ฟอร์'เมอลี) adv. เมื่อก่อน,สมัยก่อน,แต่ก่อน
formidable(ฟอร์'มิดะเบิล) adj. น่ากลัว,ยาก,ลำบาก,ซึ่งเอาชนะยาก,เหนือกว่ามาก,ใหญ่โต,มีอำนาจมาก,มีกำลังมาก., See also: formidableness,formidability n. formidably adv., Syn. awesome
formula(ฟอร์'มิวละ) n. สูตร,กฎ,เกณฑ์,หลัก,มาตรฐาน,รูปแบบ,แผ่น,ตำรับ,ตำรา adj. ซึ่งเกี่ยวกับสูตร -pl. formulas,formulae, Syn. trusim,format
formulary(ฟอร์'มิวละรี) n. รวมสูตร,สูตร,ตำรับยา adj. เกี่ยวกับสูตร
formulate(ฟอร์'มิวเล) vt. ใช้สูตรแสดง,คิดตำรับ,คิดวิธีหรือระบบ,กำหนดสูตร., See also: formulable adj. formulation n. formulator n., Syn. define,outline
English-Thai: Nontri Dictionary
form(n) รูป,แบบ,ชนิด,ลักษณะ,ทรวดทรง,สัณฐาน,ระเบียบ,พิธี
formal(adj) เป็นพิธี,ตามแบบ,ตามระเบียบ,ตามหลักการ,เป็นทางการ
formality(n) ระเบียบวิธี,พิธี,แผน,หลักการ,พิธีรีตรอง,ธรรมเนียมปฏิบัติ
formation(n) การสร้าง,การก่อรูป,ขบวน,แถว,แนว
former(adj) แต่ก่อน,ครั้งหนึ่ง,ก่อน,อดีต,สมัยก่อน,เมื่อก่อน
formerly(adv) แต่ก่อน,แต่กาลก่อน,แต่หนหลัง,เมื่อก่อน,แต่ปางก่อน,สมัยก่อน
formidable(adj) น่ากลัว,น่าเกรงขาม,น่ายำเกรง,น่าสะพึงกลัว
formless(adj) ไม่มีรูป,ไร้แบบแผน,ไม่มีรูปแบบ
formula(n) สูตร,กฎ,หลักเกณฑ์,มาตรฐาน,ตำรา
formulate(vt) บัญญัติ,วางเกณฑ์,กำหนด,คิดสูตร,คิดตำรับ
formulation(n) การบัญญัติ,การกำหนด,การวางหลักเกณฑ์,การออกกฎ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
form๑. แบบ, รูปแบบ, ใบแบบ๒. ชั้นเรียน (อังกฤษ) [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
form feedเลื่อนกระดาษ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
formalรูปนัย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
format๑. รูปแบบ๒. จัดรูปแบบ๓. การจัดรูปแบบ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
formationหมวดหิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
formulaสูตร [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
formรูปทรง, ลักษณะภายนอกของสิ่งต่าง ๆ ที่เป็น 3 มิติ คือ มีความกว้าง ความยาวและความสูง สามารถหาขนาดและปริมาตรได้ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ รูปทรงเรขาคณิต รูปทรงอิสระ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Formal And Informal Channelsการให้การศึกษาอย่างเป็นทางการและอย่างไม่เป็นทาง [การแพทย์]
Formaldehydeฟอร์มาดีไฮด์ [TU Subject Heading]
Formalinน้ำยาดองศพ,ฟอร์มาลิน,น้ำยาฟอร์มาลิน [การแพทย์]
Formalityฟอร์มาลิตี้ [การแพทย์]
format1. รูปแบบ
Formationการเกิด,การเกิดเป็นสาร [การแพทย์]
Former Soviet republicsกลุ่มประเทศประชาคมรัฐเอกราช [TU Subject Heading]
Formula, Commercialสูตรอาหารสำเร็จรูป,อาหารสูตรสำเร็จรูป [การแพทย์]
Formulationการตั้งตำรับยา,ตำรับยา [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กลอนตลาด (n.) a form of Thai octameter poem Syn. กลอนสุภาพ, กลอนเพลงยาว, กลอนแปด
กลอนลิลิต (n.) a form of Thai verse
กลอนสุภาพ (n.) a form of Thai octameter poem Syn. กลอนตลาด, กลอนเพลงยาว
กลอนเพลงยาว (n.) a form of Thai octameter poem Syn. กลอนสุภาพ, กลอนตลาด, กลอนแปด
กลอนแปด (n.) a form of Thai octameter poem Syn. กลอนสุภาพ, กลอนเพลงยาว, กลอนตลาด
โดน (v.) used in the same manner as the verb to be form the passive voice Syn. ถูก
ทรง (n.) form See also: figure, stature, model, shape Syn. รูปร่าง, แบบ
ฟอร์ม (v.) form
ฟอร์ม (n.) form See also: blank form Syn. แบบฟอร์ม
เข้ารูป (v.) form See also: construct, take shape
แบบพิมพ์ (n.) form See also: printed form Syn. แบบฟอร์ม
แบบฟอร์ม (n.) form See also: blank form
แบบฟอร์ม (n.) form See also: printed form
ล้อมวง (v.) form a circle See also: sit in a circle
จัดกลุ่ม (v.) form into groups See also: organize into groups Syn. แบ่งประเภท, จัดหมู่, แบ่งกลุ่ม
จัดหมู่ (v.) form into groups See also: organize into groups Syn. แบ่งประเภท, แบ่งกลุ่ม
แบ่งประเภท (v.) form into groups See also: organize into groups Syn. จัดหมู่, แบ่งกลุ่ม
มโนห์รา (n.) form of folk-dance in the south of Thailand See also: kind of song and dance in southern part of Thailand Syn. โนรา, มโนราห์
โนรา (n.) form of folk-dance in the south of Thailand See also: kind of song and dance in southern part of Thailand Syn. มโนราห์
สักวา (n.) form of poetry See also: verse form
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
The form clearly states that…ในฟอร์มนั่นบอกอย่างชัดเจนว่า...
I found out some interesting informationฉันค้นพบข้อมูลบางอย่างที่น่าสนใจ
We are pleased to inform you that…พวกเรายินดีที่จะแจ้งให้คุณทราบว่า
They didn't sign the permission formพวกเขาไม่ได้ลงนามในแบบฟอร์มขออนุญาต
My parents forgot to sign my formพ่อแม่ฉันลืมเซ็นต์ชื่อในแบบฟอร์มของฉัน
No form, no visiting the villageไม่มีแบบฟอร์ม ก็ไปเที่ยวหมู่บ้านนั่นไม่ได้
It's hard to imagine this information is accurateมันยากที่จะคิดว่าข้อมูลนี้ถูกต้อง
Where did you get this information?คุณได้ข้อมูลนี้มาจากไหน?
This information should be made available to the publicข้อมูลนี้ควรจะนำไปเผยแพร่สู่สาธารณะ
What information do you think is inside?คุณคิดว่ามีข้อมูลอะไรอยู่ในนั้น
You say you come with information? Something new?คุณบอกว่าคุณมีข่าวสารมาด้วย มีอะไรใหม่หรือ?
We could get some information from him firstเราอาจได้ข้อมูลบางอย่างจากเขาก่อน
If you get the forms, I'll prepare them for youถ้าคุณได้แบบฟอร์มนั้นมา ฉันจะช่วยจัดเตรียมมันให้
Don't omit such important information!อย่าละเลยข้อมูลสำคัญอย่างนั้น
Do you think that information can be trusted?คุณคิดว่าข้อมูลนั้นเชื่อถือได้หรือ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But after 40 days without a fish the boy's parents told him... ... that the old man was now definitely and finally salao which is the worst form of unlucky... ... and the boy had gone at their orders in another boat... ... which caught three good fish theแต่หลังจาก 40 วันโดยไม่ต้อง ปลา พ่อแม่ของเด็กได้บอกเขา ว่าคนเก่าตอนนี้
As minister of science, it is my duty to find out whether some other form of life exists.ฐานะรัฐมนตรีวิทยาศาสตร์ ฉันมีหน้าที่ค้นหาว่า... มีสิ่งมีชีวิตรูปแบบอื่นอีกมั้ย
You once said that one day Tessio and me could form our own family.You once said that one day Tessio and me could form our own family.
But then, that would form the basis of our report.แต่เราก็คงจะต้องรายงานลงไป
Hey, Sarse, what's the form on this thing?เฮ้ ซาส อะไรแบบฟอร์มในสิ่ง นี้หรือไม่?
We're gonna form a skirmish line, 50 feet apart.เราจะสร้างเส้นพัลวัน 50ฟุต ออกจากกัน
Poverty is the worst form of violence.ความยากจนเป็นความโหดร้ายที่สุด
They were only using a simple polyphonetically grouped 20-digit key transposed in boustrophendonic form with multiple nulls.พวกเขาใช้แค่การเข้ารหัส ด้วยคีย์ PolyPhonetically แบบง่ายๆ 20 หลัก ส่งในรูปแบบ BoustroPhendonic
He wondered if their power was the form the next stage of human evolution was taking, and perhaps that we'll all be able to control it some day.เขาเคยประหลาดกับพลังที่มาจาก วิวัฒนาการขั้นต่อไปของมนุษย์ และ บางทีเราอาจจะควบคุมมันได้ในวันใดวันหนึ่ง
For let the form of an object be what it may, light, shade and perspective will always make it beautiful."มันเป็นเพียงความแตกต่างของรูปลักษณ์" "แสง สี และสัดสัวนเท่านั้น" "ซึ่งจริงๆแล้ว ทุกอย่างล้วนสวยงามในตัวของมัน"
Well, must be some form of protest.เหรอ, เค้าอาจจะประท้วงก็ได้.
I suggest we form a calming circle.ฉันอยากจะแนะนำพวกเราว่า ควรทำอย่างเงียบๆ

form ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
七律[qī lǜ, ㄑㄧ ㄌㄩˋ, 七律] abbr. for 七言律詩|七言律诗, verse form consisting of 8 lines of 7 syllables, with rhyme on alternate lines
亚伯[Yà bó, ㄧㄚˋ ㄅㄛˊ, 亚伯 / 亞伯] Abe (short form for Abraham); Abel (in Genesis 4:2)
[shù, ㄕㄨˋ, 儵] alternate form of 倏; sudden; abrupt
穷竭法[qióng jié fǎ, ㄑㄩㄥˊ ㄐㄧㄝˊ ㄈㄚˇ, 穷竭法 / 窮竭法] Archimedes' method of exhaustion (an early form of integral calculus)
原子堆[yuán zǐ duī, ㄩㄢˊ ㄗˇ ㄉㄨㄟ, 原子堆] atomic pile (original form of nuclear reactor)
八卦拳[bā guà quán, ㄅㄚ ㄍㄨㄚˋ ㄑㄩㄢˊ, 八卦拳] baguazhang (a form of Chinese boxing)
八卦掌[bā guà zhǎng, ㄅㄚ ㄍㄨㄚˋ ㄓㄤˇ, 八卦掌] baguazhang (a form of Chinese boxing)
大炮[dà pào, ㄉㄚˋ ㄆㄠˋ, 大炮 / 大砲] big gun; cannon; artillery; one who talks big; trad. form 大炮 also used
形神[xíng shén, ㄒㄧㄥˊ ㄕㄣˊ, 形神] body and soul; physical and spiritual; material form and internal spirit
哥们[gē men, ㄍㄜ ㄇㄣ˙, 哥们 / 哥們] Brothers!; brethren; friend (colloq.); brother (diminutive form of address between males)
腐刑[fǔ xíng, ㄈㄨˇ ㄒㄧㄥˊ, 腐刑] castration (a form of punishment during the Han period)
[dòng, ㄉㄨㄥˋ, 洞] cave; hole; zero (unambiguous spoken form when spelling out numbers)
俗字[sú zì, ㄙㄨˊ ㄗˋ, 俗字] common form of Chinese character (as opposed to etymologically correct form 正體字|正体字); same as 俗體字|俗体字
俗体字[sú tǐ zì, ㄙㄨˊ ㄊㄧˇ ㄗˋ, 俗体字 / 俗體字] common form of Chinese character (versus the etymologically correct form)
正体字[zhèng tǐ zì, ㄓㄥˋ ㄊㄧˇ ㄗˋ, 正体字 / 正體字] correct form of a Chinese character (when the common form 俗字 differs); plain typeface (as opposed to bold or italics)
圣上[shèng shàng, ㄕㄥˋ ㄕㄤˋ, 圣上 / 聖上] courtier's or minister's form of address for the current Emperor
[miǎn, ㄇㄧㄢˇ, 冕] crown in the form of a horizontal board with hanging decorations symbolizing the emperor of China; imperial crown; corona (e.g. solar)
监视居住[jiān shì jū zhù, ㄐㄧㄢ ㄕˋ ㄐㄩ ㄓㄨˋ, 监视居住 / 監視居住] residential surveillance, a form of noncustodial house arrest
体统[tǐ tǒng, ㄊㄧˇ ㄊㄨㄥˇ, 体统 / 體統] decorum; propriety; arrangement or form (of piece of writing)
恭敬不如从命[gōng jìng bù rú cōng mìng, ㄍㄨㄥ ㄐㄧㄥˋ ㄅㄨˋ ㄖㄨˊ ㄘㄨㄥ ㄇㄧㄥˋ, 恭敬不如从命 / 恭敬不如從命] deference is no substitute for obedience (成语 saw); to follow sb's precepts is the sincerest form of respect
换汤不换药[huàn tāng bù huàn yào, ㄏㄨㄢˋ ㄊㄤ ㄅㄨˋ ㄏㄨㄢˋ ㄧㄠˋ, 换汤不换药 / 換湯不換藥] different broth but the same old medicine (成语 saw); a change in name only; a change in form but not in substance
分布式拒绝服务[fēn bù shì jù jué fú wù, ㄈㄣ ㄅㄨˋ ㄕˋ ㄐㄩˋ ㄐㄩㄝˊ ㄈㄨˊ ˋ, 分布式拒绝服务 / 分佈式拒絕服務] distributed denial of service (DDOS) form of internet attack
戏说[xì shuō, ㄒㄧˋ ㄕㄨㄛ, 戏说 / 戲說] dramatic form consisting of historical narration; history as jocular narrative; to stretch history for a joking story; amusing story with strained interpretations of history; to make an unreasonable comparison in jest
隐蔽强迫下载[yǐn bì qiǎng pò xià zài, ˇ ㄅㄧˋ ㄑㄧㄤˇ ㄆㄛˋ ㄒㄧㄚˋ ㄗㄞˋ, 隐蔽强迫下载 / 隱蔽強迫下載] drive-by download (a form of malware boobytrap); silent drive-by download
沉潭[chén tán, ㄔㄣˊ ㄊㄢˊ, 沉潭] drowning sb tied to a rock (as a form of torture)
繁体[fán tǐ, ㄈㄢˊ ㄊㄧˇ, 繁体 / 繁體] elaborate form; traditional form (of Chinese)
[bó, ㄅㄛˊ, 伯] father's elder brother; senior; paternal elder uncle; eldest of brothers; respectful form of address
伯母[bó mǔ, ㄅㄛˊ ㄇㄨˇ, 伯母] wife of father's elder brother; aunt; (polite form of address for a woman who is about the age of one's mother)
编队[biān duì, ㄅㄧㄢ ㄉㄨㄟˋ, 编队 / 編隊] form into columns; organize into teams; formation (of ships or aircraft)
贾第虫病[Jiǎ dì chóng bìng, ㄐㄧㄚˇ ㄉㄧˋ ㄔㄨㄥˊ ㄅㄧㄥˋ, 贾第虫病 / 賈第蟲病] Giardiasis, a form of gastro-enteritis caused by infection of gut by Giardia lamblia protozoan parasite
体裁[tǐ cái, ㄊㄧˇ ㄘㄞˊ, 体裁 / 體裁] genre; style; form of writing
冰冻三尺,非一日之寒[bīng dòng sān chǐ, ㄅㄧㄥ ㄉㄨㄥˋ ㄙㄢ ㄔˇ, fei1 yi1 ri4 zhi1 han2, 冰冻三尺,非一日之寒 / 冰凍三尺,非一日之寒] three feet of ice does not form in a single day (成语 saw); Rome wasn't built in a day
老伯伯[lǎo bó bo, ㄌㄠˇ ㄅㄛˊ ㄅㄛ˙, 老伯伯] grandpa (polite form of address for old man)
痴心妄想[chī xīn wàng xiǎng, ㄔ ㄒㄧㄣ ㄨㄤˋ ㄒㄧㄤˇ, 痴心妄想 / 癡心妄想] to labor under a delusion (成语 saw); wishful thinking; trad. form 痴心妄想 also used
美称[měi chēng, ㄇㄟˇ ㄔㄥ, 美称 / 美稱] honorific; elegant form of words intended to honor or show respect
罗锅[luó guō, ㄌㄨㄛˊ ㄍㄨㄛ, 罗锅 / 羅鍋] humpbacked (e.g. a bridge); in the form of an arch; a hunchback
七言律诗[qī yán lǜ shī, ㄑㄧ ㄧㄢˊ ㄌㄩˋ ㄕ, 七言律诗 / 七言律詩] verse form consisting of 8 lines of 7 syllables, with rhyme on alternate lines; abbr. to 七律
五言绝句[wǔ yán jué jù, ˇ ㄧㄢˊ ㄐㄩㄝˊ ㄐㄩˋ, 五言绝句 / 五言絕句] poetic form consisting of four lines of five syllables, with rhymes on first, second and fourth line
形影不离[xíng yǐng bù lí, ㄒㄧㄥˊ ˇ ㄅㄨˋ ㄌㄧˊ, 形影不离 / 形影不離] inseparable (as form and shadow)
囒吨[Lán dūn, ㄌㄢˊ ㄉㄨㄣ, 囒吨 / 囒噸] old form of London (capital of United Kingdom); now written 倫敦|伦敦

form ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アステリズム[, asuterizumu] (n) asterism (pattern of stars which do not form a constellation)
インターネットによる願書提出[インターネットによるがんしょていしゅつ, inta-netto niyoruganshoteishutsu] (n) {comp} on-line submission of an application form
[, u] (aux-v) (1) (after the imperfective form of certain verbs and adjectives) indicates speculation; (2) indicates will; (3) indicates invitation
エイドス[, eidosu] (n) (1) form (in Aristotelian philosophy) (gre
オルシコン[, orushikon] (n) orthicon (early form of television camera tube)
お兄ちゃん;御兄ちゃん[おにいちゃん, oniichan] (n) (1) (fam) familiar form of "older brother"; (2) (fam) form of address for young adult male; mister
お出でなさる;御出でなさる[おいでなさる, oidenasaru] (v5aru,vi) (1) (uk) (hon) to come; to go; to be (somewhere); (2) (after the -te form of a verb) -ing
お姉ちゃん[おねえちゃん, oneechan] (n) (1) (fam) (See お姉さん) familiar form of "older sister"; (2) (fam) form of address for young adult female
カサレヴサ[, kasarevusa] (n) (See デモティキ) katharevousa (traditional literary form of modern Greek) (gre
からして[, karashite] (exp) (1) even; for starters; (2) (emphatic form of から) so; therefore; (3) judging from; based on; (4) since; from
カリ活用[カリかつよう, kari katsuyou] (n) classical form of i-adjective inflection formed by contraction of the "ku" adverbial form with the classical verb "ari" ("aru")
カ行[カぎょう, ka gyou] (n) classification for Japanese verb with the dictionary form ending in "ku"; "ka" column or row of the kana syllabary
ガ行[ガぎょう, ga gyou] (n) classification for Japanese verb with the dictionary form ending in "gu"; "ga" column or row of the kana syllabary
きかっけ[, kikakke] (n) (variant form of 切っ掛け) (See きっかけ) chance; start; cue; excuse; motive; impetus; occasion
くの字に曲げる[くのじにまげる, kunojinimageru] (exp,v1) to bend over in the shape of the the character ku; to bend forward from the waist to form a chevron shape
ク活用[クかつよう, ku katsuyou] (n) classical form of i-adjective inflection (easily recognized by its attributive form ending in "ki" and predicative form ending in "shi")
けり[, keri] (aux-v) (1) indicates recollection or realization (i.e. of hearsay or the past); can form a poetic past tense; (2) indicates continuation from the past to the present; (3) (also written with the ateji 鳧) end; conclusion
コーディング用紙[コーディングようし, ko-deingu youshi] (n) {comp} coding form
こった[, kotta] (exp) (col) (from 事だ) slang form of "koto da"
ご覧になる(P);御覧になる;ご覧に成る;御覧に成る[ごらんになる, goranninaru] (exp,v5r) (1) (hon) (See 見る・1) to see; to look; to watch; (2) (after the -te form of a verb) try to; (P)
ざる[, zaru] (aux) (arch) (literary form of -ない) (See ざり・1) not; un-
サ行[サぎょう, sa gyou] (n) classification for Japanese verb with the dictionary form ending in "su"; "sa" column or row of the kana syllabary
ザ行[ザぎょう, za gyou] (n) classification for Japanese verb with the dictionary form ending in "zu"; "za" column or row of the kana syllabary
シク活用[シクかつよう, shiku katsuyou] (n) classical form of i-adjective inflection (easily recognized by its attributive form ending in "shiki" and predicative form ending in "shi")
ジゴレット[, jigoretto] (n) gigolette (feminine form of gigolo) (fre
して[, shite] (prt) (1) (See からして・1,として・1,にして・1,為る・1) by (indicating means of action); as (a group, etc.); (2) (as 〜をして in modern Japanese) indicates patient of a causative expression; (3) (after the ren'youkei form of an adjective) acts as a connective; (4) (after an adverb or a particle) adds emphasis; (conj) (5) (See そして) and then
するべき[, surubeki] (exp) (longer form of すべき) should do; ought to do
せる;させる[, seru ; saseru] (aux-v,v1) (1) (せる is for 五段 verbs, させる for 一段; follows the imperfective form of (v5) and (vs) verbs; senses 1-3 of せる are sometimes abbreviated as 〜す) auxiliary verb indicating the causative; (2) (hum) (usu. as 〜(さ)せてもらう, 〜(さ)せていただく, etc.) auxiliary verb indicating that one has been granted the permission to do something; (3) auxiliary verb used to make verbs more "active"; (4) (hon) (as 〜(さ)せられる, 〜あら(さ)せられる, 〜(さ)せ給う, etc.) auxiliary verb used as an extreme honorific for others' actions
ソナタ形式[ソナタけいしき, sonata keishiki] (n) sonata form
ただごと歌;徒言歌;直言歌[ただごとうた;ただことうた(徒言歌), tadagotouta ; tadakotouta ( to gen uta )] (n) (See 六義・2) plain form (of waka)
たとえ歌;譬え歌;喩え歌[たとえうた, tatoeuta] (n) (1) (See 譬喩歌) metaphorical poem (of the Man'yoshu); (2) (See 六義・2) metaphorical form (of waka)
たり(P);だり[, tari (P); dari] (prt) (1) (as …たり…たり, after the ren'youkei forms of multiple verbs) -ing and -ing (e.g. "coming and going"); (2) (used adverbially) doing such things as...; (3) (as …たり…たり at sentence-end, after the ren'youkei forms of a repeated verb) expresses a command; (aux-v) (4) (たり only) (arch) (from とあり) (See たる) (after a noun) to be; (5) (たり only) (arch) (from 〜てあり, after the ren'youkei form of a verb) indicates completion or continuation of an action; (P)
タリ活用[タリかつよう, tari katsuyou] (n) classical form of na-adjective inflection formed by contraction of the particle "to" with the classical verb "ari" ("aru")
タンゴ[, tango] (n) tango; dance form (from Argentina)
だ体[だたい, datai] (n) (See である体) literary form imparting the nuance of speech (with sentences ending in "da")
タ行[タぎょう, ta gyou] (n) classification for Japanese verb with the dictionary form ending in "tsu"; "ta" column or row of the kana syllabary
ダ行[ダぎょう, da gyou] (n) classification for Japanese verb with the dictionary form ending in "dzu"; "da" column or row of the kana syllabary
ちゃいかん[, chaikan] (exp) (col. form of ..てはいけない) must not do
ちゃった[, chatta] (exp) (col. form of しまいました or しまった) (See 仕舞う) finished doing; did completely
ちょんまげ[, chonmage] (aux) (sl) (after the -te form of a verb) (See 頂戴・3) please do (for me)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ブール式[ブールしき, bu-ru shiki] boolean form
フォームスタッカー[ふぉーむすたっかー, fo-musutakka-] form stacker
フォームフィード[ふぉーむふぃーど, fo-mufi-do] form feed (FF)
単票[たんぴょう, tanpyou] cut form
字形[じけい, jikei] character style or form
書式オーバレイ[しょしきオーバレイ, shoshiki o-barei] form overlay
書式フラッシュ[しょしきフラッシュ, shoshiki furasshu] form flash
書式付き処理可能形式[しょしきつきしょりかのうけいしき, shoshikitsukishorikanoukeishiki] formatted processable form
書式付き形式[しょしきつきけいしき, shoshikitsukikeishiki] formatted form
書式送り[しょしきおくり, shoshikiokuri] form feed (FF)
正規形[せいきけい, seikikei] normalized form (e.g. in floating-point representation), standard form
波形[はけい, hakei] wave form
用紙送り[ようしおくり, youshiokuri] form feed
連続帳票[れんぞくちょうひょう, renzokuchouhyou] continuous form
運用形態[うんようけいたい, unyoukeitai] practical configuration, practical form
頁送り[ページおくり, pe-ji okuri] form feed (FF)
アクセス情報[アクセスじょうほう, akusesu jouhou] access information
アドレス形式[アドレスけいしき, adoresu keishiki] address format
アドレス情報[アドレスじょうほう, adoresu jouhou] address information
インフォストラクチャー[いんふぉすとらくちゃー, infosutorakucha-] infostructure, information structure
インフォミックス[いんふぉみっくす, infomikkusu] Informix
インフォメーションスーパーハイウェイ[いんふぉめーしょんすーぱーはいうえい, infome-shonsu-pa-haiuei] information superhighway
ウィンドウビューイング変換[ウィンドウビューイングへんかん, uindoubyu-ingu henkan] normalization transformation, Viewing transformation, window-to-viewport transformation
ウィンドウビューポート変換[ウィンドウビューポートへんかん, uindoubyu-po-to henkan] window, viewport transformation, viewing transformation
ウィンドウ情報[ウィンドウじょうほう, uindou jouhou] window information
エントリ情報[エントリじょうほう, entori jouhou] entry-information
エントリ情報選択[エントリじょうほうせんたく, entori jouhousentaku] entry-information-selection
エントロピー[えんとろぴー, entoropi-] entropy, mean information content, average information content
オーサリングプラットフォーム[おーさりんぐぷらっとふぉーむ, o-saringupurattofo-mu] authoring platform
オープンプラットフォーム[おーぷんぷらっとふぉーむ, o-punpurattofo-mu] open platform
キャラクタフォーマット[きゃらくたふぉーまっと, kyarakutafo-matto] character format
グローバル形式[グローバルけいしき, guro-baru keishiki] global format
クロスプラットホーム[くろすぷらっとほーむ, kurosupurattoho-mu] cross-platform
システム適合性宣言[システムてきごうせいせんげん, shisutemu tekigouseisengen] system conformance statement
シャノン[しゃのん, shanon] Shannon, binary unit of information content, bit
セグメント変換[せぐめんとへんかん, segumentohenkan] segment transformation
ゾーン形式[ゾーンけいしき, zo-n keishiki] zoned format
チャネルデフィニションフォーマット[ちゃねるでふぃにしょんふぉーまっと, chanerudefinishonfo-matto] channel definition format
データ媒体変換[データばいたいへんかん, de-ta baitaihenkan] data transformation
ディレクトリ情報ベース[ディレクトリじょうほうベース, deirekutori jouhou be-su] Directory Information Base, (DIB)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
化ける[ばける, bakeru] Thai: เปลี่ยนรูปเป็น English: to take the form of
ホーム[ほーむ, ho-mu] Thai: ชานชาลาที่ขึ้นรถไฟ English: platform
不具[ふぐ, fugu] Thai: ความไม่ลงตัว English: deformity
前者[ぜんしゃ, zensha] Thai: อย่างแรก,ตัวแรก(ของที่พูดถึงก่อน) English: the former
堅苦しい[かたくるしい, katakurushii] Thai: เป็นทางการ English: formal
形式[けいしき, keishiki] Thai: รูปแบบ English: form
整合[せいごう, seigou] Thai: การสอดคล้องต้องกัน English: conformity
準じる[じゅんじる, junjiru] Thai: เอาอย่าง English: to conform
演じる[えんじる, enjiru] Thai: แสดงละคร English: to perform (a play)
誤報[ごほう, gohou] Thai: ข้อมูลผิดพลาด English: misinformation

form ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อรูปภพ[n.] (arūppaphop) EN: the World of Spirits ; the World of the Brahma without form ; incorporeal realms of existence FR:
อรูปภูมิ[n.] (arūppaphūmi) EN: the World of Spirits ; the World of the Brahma without form ; incorporeal realms of existence FR:
แบ่งเป็นก๊กเป็นเหล่า[v. exp.] (baeng pen k) EN: split into factions ; form cliques FR:
แบ่งประเภท[v. exp.] (baeng praph) EN: classify ; form into groups FR: classifier
แบบใบสมัคร[n. exp.] (baēp bai sa) EN: application form FR: formulaire d'inscription [m]
แบบฟอร์ม[n.] (baēp føm) EN: form ; printed form FR: formulaire [m]
แบบฟอร์มบัญชี[n. exp.] (baēp føm ba) EN: account form FR:
แบบฟอร์มสมัครงาน[n. exp.] (baēp føm kā) EN: application form FR:
แบบฟอร์มการเสียภาษีศุลกากร[n. exp.] (baēp føm kā) EN: customs declaration form FR:
แบบพิมพ์[n.] (baēpphim) EN: form ; printed form FR: formulaire [m]
ใบคำร้องขอ[n. exp.] (bai khamrøn) EN: application form FR:
ใบขออนุญาต[n. exp.] (bai khø anu) EN: application form FR:
ใบโอน[n. exp.] (bai ōn) EN: transfer slip ; transfer form FR:
ใบสมัคร[n. exp.] (bai samak) EN: application ; application form FR: bulletin d'inscription [m] ; formulaire d'inscription [m] ; demande d'adhésion [f]
ใบสมัครงาน[n. exp.] (bai samak n) EN: application ; application form FR:
บันทึกความยินยอม[n. exp.] (bantheuk kh) EN: consent form ; informed consent form FR:
โดน[X] (dōn) EN: be … ; get ...[used to form the passive voice = to be + p.p.] FR: être … ; [indique la forme passive = être + p.p.]
เอกสารใบยินยอม[n. exp.] (ēkkasān bai) EN: consent form FR:
ฟอร์ม[n.] (føm) EN: form ; blank form FR: formulaire [m]
ฟอร์ม[v.] (føm) EN: form FR: former
ฟอร์มรัฐบาล[v. exp.] (føm ratthab) EN: form a cabinet FR: former un gouvernement
อินทรวิเชียรฉันท์[n. exp.] (inthrawichī) EN: verse form (consisting of eleven syllables per line) FR:
แจ้งความมายัง[n. exp.] (jaēngkhwām ) EN: form of address formerly used in official letters FR:
จับขั้ว[v. exp.] (jap khūa) EN: form an alliance of political parties FR:
จับกลุ่ม[v.] (japklum) EN: assemble ; gather ; form a group FR: se rassembler
จัดกลุ่ม[v. exp.] (jat klum) EN: form into groups ; organize into groups FR: grouper ; disposer en groupe
จัดหมู่[v. exp.] (jat mū) EN: form into groups ; combine FR:
จัดตั้ง[v.] (jattang) EN: establish ; found ; set up ; form ; organize ; mount FR: établir ; former ; organiser ; monter
กาย[n.] (kāi) EN: body ; physical form ; physique FR: corps [m] ; physique [m]
กั้นเขตแดน[v. exp.] (kan khētdaē) EN: form a boundary FR:
กันกง[v.] (kankong) EN: form a protective circle FR:
เก็บเล่ม[v.] (keplem) EN: bind ; put in book form FR: relier
คำขึ้นต้น[n. exp.] (kham kheun ) EN: form of address ; salutation FR:
เข้าร่วมรัฐบาล[v. exp.] (khao ruam r) EN: form a coalition FR:
คืนร่าง[v. exp.] (kheūn rāng) EN: return to oneself ; retake one's original form FR: reprendre sa forme
คลานศอก[v. exp.] (khlān søk) EN: crawl in prostrated form FR:
ขอไปที[adv.] (khøpaithī) EN: perfunctory ; for the sake of form ; half-heartedly FR:
กลาย ๆ = กลายๆ[X] (klāi-klāi) EN: a form of FR:
กลัดหนอง[v.] (klatnøng) EN: fester ; form pus FR:
ก่อ[v.] (kø) EN: build ; construct ; set up ; erect ; create ; form FR: construire ; bâtir ; ériger

form ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abtretungsformular {n}assignment form
Glanzform {f}brilliant form
Bestellschein {m}call card; request form
Normalform {f}canonical form; normal form
Bandkatalog {m}catalogue in book form
Spesenabrechnungsformular {n}claim form
Endlosformular {n}continuous form
Regelungsnormalform {f}controllable canonical form
Zollformular {n}customs form
Einzelformular {n}cut form
Differentialform {f} [math.]differential form
Verkleinerungsform {f}diminutive form
Dividende {f} in Form von Schuldurkunden | aufgelaufene Dividende
Arzneiform {f}dosage form
Darreichungsform {f}dosage form
Schneiderpuppe {f}dress form
Treppenform {f} [math.]echelon form
Endlosformular {n}endless form
Flexionsform {f}inflection form; inflexion form [Br.]
Form {f} | in aller Form | der Form halber; der Ordnung halber | in absoluter Hochform seinform | in due form | as a matter of form | to be in formidable form
Formularanfang {m}top of form
Gestalt {f}; Form
Einkommensteuererklärung {f} | Formular zur Einkommensteuererklärungincome tax return | form of income tax return
Auskunftsformular {n}information request form
Gesprächsform {f}interlocutory form
Frageform {m}interrogative form
Romanform {f}novel form
Beobachtungsnormalform {f}observable canonical form
Auftragsformular {n}order form
Bestellformular {n} | leeres Bestellformularorder form | order blank
Bestellschein {m}order form
Erscheinungsform {f}outward form
Vordruck {m}printed form
Treppennormalform {f} [math.]reduced echelon form
Kurzform {f}short form; shortened form
Endlosformular {n}tab form
Höchstform {f}top form
Überweisungsformular {n} [fin.]transfer form
Schlauchform {f}tubular form
Abwärtstransformator {m} [electr.]step-down converter; step-down transformer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า form
Back to top