ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

face

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *face*, -face-

face ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
face (n.) ใบหน้า See also: ใบหน้า, หน้าตา
face (n.) สีหน้า Syn. expression, countenance
face (n.) พื้นผิว See also: ผิวสัมผัส, ด้านหน้า
face (n.) รูปลักษณ์ See also: ลักษณะภายนอก Syn. outward appearance
face (n.) ชื่อเสียง Syn. reputation
face (vt.) เผชิญหน้า See also: เผชิญ, พบ, เจอ Syn. confront
face (vi.) หันหน้าออกไปทาง See also: หันหน้าไปทาง
face (vt.) มองสิ่งหนึ่งสิ่งใด
face about (phrv.) หันหลังกลับ (ทางทหาร) See also: หันกลับไป Syn. turn about, turn around
face about (phrv.) เปลี่ยนความคิดกะทันหัน
face away (phrv.) หันหนีจาก
face card (n.) ไพ่ชนิดหนึ่ง
face cream (n.) ครีมทำความสะอาดผิวหน้า
face down (phrv.) นอนลงแบบหน้าแนบพื้น
face forward (phrv.) ทำให้หันไปทางด้านหน้า
face lifting (n.) ศัลยกรรมตกแต่ง
face like a bulldog chewing a wasp (sl.) ไม่มีความน่าดึงดูด See also: ที่ไม่น่าสนใจอย่างมาก
face like a wet weekend (sl.) ลักษณะที่ดูเศร้าสร้อย
face like the back end of a bus (sl.) น่าเกลียด
face man (sl.) หนุ่มหล่อ See also: หนุ่มหน้าตาดี
face off (phrv.) เริ่มเล่นเกม (กีฬาฮ็อกกี้) Syn. bully off
face onto (phrv.) หันไปเผชิญกับ See also: ตั้งตรงข้ามกับ Syn. back onto
face out (phrv.) กล้าเผชิญกับ See also: จัดการกับ (อย่างกล้าหาญ)
face powder (n.) แป้งทาหน้า
face round (phrv.) หันกลับ Syn. turn around
face the music (idm.) ได้รับการลงโทษ (คำไม่เป็นทางการ)
face to face (idm.) เป็นส่วนตัว
face up to (phrv.) เผชิญหน้ากับ See also: ประจันกับ, เผชิญกับ, ยอมรับทำไปอย่างไม่ย่อท้อ Syn. shape up to, square up to
face value (n.) ราคาที่ระบุไว้บนหน้าตั๋ว See also: ราคาตามใบหุ้น Syn. original price
face with (phrv.) คลุมด้วย See also: ปูด้วย, ฉาบด้วย
face with (phrv.) ทำให้พบกับ (สิ่งเลวร้าย, สิ่งยุ่งยาก) See also: เผชิญกับ (สิ่งเลวร้าย, สิ่งยุ่งยาก)
face-ache (sl.) คนที่ดูเป็นทุกข์มาก
face-cloth (n.) ผ้าผืนเล็กสำหรับเช็ดทำความสะอาดใบหน้า Syn. wash-cloth, flannel
face-fungus (sl.) ขนที่อยู่บนใบหน้า เช่น หนวด
face-lift (n.) ศัลยกรรมตกแต่งใบหน้าให้ดูอ่อนกว่าวัย See also: การศัลยกรรมความงามบนใบหน้า Syn. cosmetic surgery
face-lift (n.) การปรับปรุงรูปลักษณ์ภายนอกให้ดูดียิ่งขึ้น
face-off (n.) การเผชิญหน้า (คำไม่เป็นทางการ) See also: การโต้เถียงหรือการต่อสู้ Syn. confrontation
face-off (n.) (กีฬาฮ็อกกี้น้ำแข็ง) การเปิดลูก (คำไม่เป็นทางการ)
face-on-a-stick (sl.) ผู้หญิงที่ผอมมากแต่น่ามอง
face-saving (adj.) เกี่ยวกับการรักษาหน้า See also: เกี่ยวกับการรักษาชื่อเสียงเกียรติยศ
English-Thai: HOPE Dictionary
face(เฟส) {faced,facing,faces} n. ใบหน้า,หน้า,โฉม,รูปโฉม,หน้าตา,ด้านหน้า,ความหน้าด้าน,ความทะลึ่ง,การแสแสร้ง,ชื่อเสียง,ผิวหน้า,การเผชิญหน้า,ส่วนหน้ากว้าง vt. หันหน้าไปทาง,เผชิญหน้าโดยตรง,เผชิญหน้าอย่างกล้าหาญกับ,หงาย (ไพ่) -Phr. (in one's face โดยตรง) vi. หันหน
face valueค่าแท้จริง,ค่าตามที่พิมพ์ไว้หน้าบัตร
face-lift(เฟส' ลิฟทฺ) n. ศัลยกรรมตกแต่งใบหน้าหายย่น,การตกแต่งใหม่, Syn. facelifting
face-off(เฟส' ออฟ) n. การเปิดลูก
face-sheetn. ใบปะหน้า
face-to ###SW. face adv. ประจันหน้ากัน,ต่อหน้า
facedown(เฟส' ดาวน์) adv. หน้าคว่ำลง
faceguard(เฟส' การ์ด) n. หน้ากาก
facet(แฟส'ชิท) n. ด้าน,เหลี่ยม,หน้าของเพชรพลอยที่เจียระไนแล้ว,หน้าประกบ,หน้า,หน้าเล็ก ๆ ของตาแมลง,แง่ปัญหา. vt. เจียระไน
facete(ฟะซีท') adj. ทะเล้น,ชอบเล่นตลก,ช่างรู้ -facetely adv., See also: faceteness n.
facetiae(ฟะซี' ชีอี) n.,pl. คำพูดหรือข้อความที่เล่นตลก
facetious(ฟะซี'เชิส) adj. ทะเล้น,ชอบเล่นตลก,เป็นเชิงตลก,ขบขัน., See also: facetiously adv. facetiousness n., Syn. jocose,funny
English-Thai: Nontri Dictionary
face(n) หน้า,โฉมหน้า,ผิวหน้า,ชื่อเสียง,การเผชิญหน้า
facet(n) ด้าน,เหลี่ยมเพชรพลอย,แง่ปัญหา
facetious(adj) ชอบคุยสนุก,ทะเล้น,ตลก,ขบขัน,ชอบเล่นตลก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
faceหน้า [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
face valueมูลค่าตามตราสาร [ดู face amount ประกอบ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
facet๑. ผิวหน้าราบ๒. หน้าปรากฏ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Faceใบหน้า [TU Subject Heading]
Face Powdersสิ่งปรุงผัดหน้า,แป้งผัดหน้า [การแพทย์]
Face valueมูลค่าตามหน้าตราสาร (มูลค่าที่ตราไว้)มูลค่าของหลักทรัพย์ที่กำหนดระบุไว้บนใบตราสารซึ่งจะเป็นไปตามข้อกำหนดในหนังสือบริคณห์สนธิของแต่ละบริษัท มูลค่าที่ตราไว้เป็นข้อมูลที่แสดงให้ทราบถึงมูลค่าเงินลงทุนเริ่มแรกสำหรับหุ้นแต่ละหน่วย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์ทางบัญชี และใช้แสดงให้ทราบถึงทุนจดทะเบียนตามกฎหมาย เช่น ทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท แบ่งเป็น 10 ล้านหุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 10 บาท เป็นต้น มูลค่าที่ตราไว้มีประโยชน์ในการกำหนดอัตราผลตอบแทนสำหรับผู้ถือหุ้นกู้ พันธบัตร และหุ้นบุริมสิทธิ เพราะดอกเบี้ยที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ พันธบัตร รวมถึงเงินปันผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิจะกำหนดเป็นอัตราร้อยละของมูลค่าที่ตราไว้ มูลค่าที่ตราไว้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับราคาตลาดที่ตกลงซื้อขายกันในตลาดหลักทรัพย์ ราคาตลาดจะถูกกำหนดขึ้นโดยภาวะอุปสงค์และอุปทานในตลาด ซึ่งเป็นไปตามปัจจัยพื้นฐานของหลักทรัพย์นั้น ๆ และสภาวะการซื้อขายในตลาด par value อาจเรียก face value (มูลค่าตามหน้าตราสาร) หรือ nominal value (มูลค่าที่กำหนดไว้) [ตลาดทุน]
Facetผิวหน้ากระดูก,เอ็นหุ้มข้อฟาเซท [การแพทย์]
Facetectomyการตัดผิวหน้ากระดูกในข้อหลังกระดูกสันหลัง [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การไหว้ (n.) saluting by raising one´s hand press together on the face or chest
คว่ำหลัง (v.) make face down
ตะเม้าเค้า (n.) a face like that of a chow dog See also: large, round and flat face
นอนหงาย (v.) sleep with turning face up See also: lie on one´s back Ops. นอนคว่ำ
บ่ายหน้า (v.) turn the face from Syn. เบือนหน้า, หันหน้า
หงาย (v.) turn face up See also: turn right side up, lie or lay face up, be supine Ops. คว่ำ
หันหน้าหนี (v.) turn one´s face away from somebody Syn. เมิน, ไม่สนใจ
อัญชลี (n.) saluting by raising one´s hand press together on the face or chest Syn. การไหว้
เชิดหน้า (v.) turn the face upwards See also: look up, turn up Syn. แหงนหน้า, เงยหน้า Ops. ก้มหน้า
เม้าเค้า (n.) a face like that of a chow dog See also: large, round and flat face Syn. ตะเม้าเค้า
เมินหน้า (v.) turn one´s face away from somebody Syn. เมิน, หันหน้าหนี, ไม่สนใจ
แด่น (adj.) with white or brown markings on the face or nose of animals
แผ่สองสลึง (adv.) lie face up with both hands and feet stretch out See also: lie stretched out, lie sprawled out Syn. เหยียดยาว
แหงนหน้า (v.) turn the face upwards See also: look up, turn up, face upward Syn. แหงน Ops. ก้มหน้า
ไม่สนใจ (v.) turn one´s face away from somebody Syn. เมิน, หันหน้าหนี
น้ำหน้า (n.) face See also: cheek Syn. หน้า, ใบหน้า
ประสบ (v.) face See also: encounter, meet, find, face, confront Syn. เผชิญ, พบ, เจอ, เจอะเจอ, พบปะ, พบเห็น
พบหน้า (v.) face See also: meet, confront, see
พระพักตร์ (n.) face Syn. หน้า, ใบหน้า
พักตร์ (n.) face Syn. หน้า, ใบหน้า, พักตร์, หน้าตา
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I will teach you to face the truthฉันจะสอนคุณให้เผชิญหน้ากับความจริง
I can tell from your face that you won'tจากใบหน้าของคุณบอกได้ว่าคุณไม่กลับแน่
If anyone knew about this he wouldn't be able to face anybody!ถ้าเกิดใครทราบเกี่ยวกับเรื่องนี้เข้า เขาก็จะไม่สามารถเข้าหน้าใครๆ ได้
Face up to itยอมรับมาเถอะ ตอนนี้มันสิ้นสุดแล้ว
This is a danger you must not faceนี่คืออันตรายที่คุณต้องไม่เผชิญหน้ากับมัน
She faced up to the problemเธอเผชิญหน้ากับปัญหา
She is anything but satisfied with her faceเธอไม่พอใจกับใบหน้าของตนเอง
Hey this will put a smile on your faceเฮ้ นี่จะทำให้คุณยิ้มได้
You're selfish and two-facedเธอเห็นแก่ตัวและตีสองหน้า
Don't stand here and lie to my faceอย่ามายืนตรงนี้และโกหกต่อหน้าฉัน
When you wake up, wipe the slugs off your faceเมื่อเธอตื่นนอนให้กวาดเอาตัวขี้เกียจออกจากใบหน้า
The only thing good about him is his face!เขามีดีอย่างเดียวที่หน้าตาเท่านั้น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He said he was gonna push my face in everybody's eye.เขาบอกว่าเขากำลังจะผลักดัน ใบหน้าของฉัน ในสายตาของทุกคน
She was face to face with me.หล่อนยืนประจันหน้ากับผม
I just can't see two slaps in the face provoking him into committing murder.ฉันไม่สามารถเห็นสองตบที่ใบหน้าของเขาเข้าไปกระตุ้นการฆาตกรรมกระทำ
A policeman was pistol-whipped until his face looked like raspberry jam.{\cHFFFFFF}ตำรวจถูกปืน whipped จนกว่า ใบหน้าของเขาดูเหมือนราสเบอร์รี่แยม
A battering ram missed Marion's face about seven inches.{\cHFFFFFF}กระทุ้งพลาดของแมเรียน เผชิญประมาณเจ็ดนิ้ว
One face said to my people,{\cHFFFFFF}ใบหน้าคนหนึ่งกล่าวกับคนของฉัน
But the other face belongs to Sarkhan.{\cHFFFFFF}แต่ใบหน้าอื่น ๆ เป็น Sarkhan
Now, if you don't mind, I would just as soon... not have to face that when I come home.{\cHFFFFFF}Now, if you don't mind, I would just as soon... {\cHFFFFFF}not have to face that when I come home.
# Turn my face to the wallเปิดใบหน้าของฉันกับผนัง
You know that you have a face beautiful enough to be worth $2000?นายรู้ไหมว่าหน้าของนาย หล่อพอที่จะมีค่าถึง 2000 เหรียญ
But I put a brave face on it and we were soon sent to Egypt, it seemed at the time, where I volunteered myself.แต่ฉันใส่ใบหน้ากล้าหาญกับ มัน และเราได้ส่งเร็ว ๆ นี้ใน ต่างประเทศไปยังประเทศอียิปต์ มันดูเหมือนในเวลานั้น
Waits at the window, wearing the face that she keeps in a jar by the doorที่เธอเก็บในขวดถัดไปประตู

face ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
香脂[xiāng zhī, ㄒㄧㄤ ㄓ, 香脂] balsam; face cream
转而[zhuǎn ér, ㄓㄨㄢˇ ㄦˊ, 转而 / 轉而] conversely; but rather; to turn and (address a topic, face attackers etc); to turn against sb; to turn one's thoughts back to; to come around (to a point of view)
体面[tǐ miàn, ㄊㄧˇ ㄇㄧㄢˋ, 体面 / 體面] dignity; face (as in "losing face"); honorable; creditable; pretty
迎面[yíng miàn, ˊ ㄇㄧㄢˋ, 迎面] directly; head-on (collision); in one's face (of wind)
迎面而来[yíng miàn ér lái, ˊ ㄇㄧㄢˋ ㄦˊ ㄌㄞˊ, 迎面而来 / 迎面而來] directly; head-on (collision); in one's face (of wind)
不避斧钺[bù bì fǔ yuè, ㄅㄨˋ ㄅㄧˋ ㄈㄨˇ ㄩㄝˋ, 不避斧钺 / 不避斧鉞] don't avoid the battle-ax (成语 saw); soldier must face danger bravely
临死不怯[lín sǐ bù qiè, ㄌㄧㄣˊ ㄙˇ ㄅㄨˋ ㄑㄧㄝˋ, 临死不怯 / 臨死不怯] equanimity in the face of death; to face dangers with assurance
喜形于色[xǐ xíng yú sè, ㄒㄧˇ ㄒㄧㄥˊ ㄩˊ ㄙㄜˋ, 喜形于色 / 喜形於色] face light up with delight (成语 saw); to beam with joy
应战[yìng zhàn, ˋ ㄓㄢˋ, 应战 / 應戰] face a challenge; face an attack and meet it
[dí, ㄉㄧˊ, 觌 / 覿] face to face
面值[miàn zhí, ㄇㄧㄢˋ ㄓˊ, 面值] face value; par value
面对面[miàn duì miàn, ㄇㄧㄢˋ ㄉㄨㄟˋ ㄇㄧㄢˋ, 面对面 / 面對面] face to face
香粉[xiāng fěn, ㄒㄧㄤ ㄈㄣˇ, 香粉] face powder; talcum powder
相士[xiàng shì, ㄒㄧㄤˋ ㄕˋ, 相士] fortune-teller who uses the subject's face for his prognostication
面子[miàn zi, ㄇㄧㄢˋ ㄗ˙, 面子] outer surface; outside; honor; reputation; face (as in "losing face"); self-respect; feelings; (medicinal) powder
精卫填海[Jīng wèi tián hǎi, ㄐㄧㄥ ㄨㄟˋ ㄊㄧㄢˊ ㄏㄞˇ, 精卫填海 / 精衛填海] lit. mythical bird Jingwei tries to fill the ocean with stones (成语 saw); futile ambition; task of Sisyphus; determination in the face of impossible odds
悍然不顾[hàn rán bù gù, ㄏㄢˋ ㄖㄢˊ ㄅㄨˋ ㄍㄨˋ, 悍然不顾 / 悍然不顧] outrageous and unconventional (成语 saw); flying in the face of (authority, convention, public opinion etc)
票面值[piào miàn zhí, ㄆㄧㄠˋ ㄇㄧㄢˋ ㄓˊ, 票面值] par value; face value (of a bond)
[fěn, ㄈㄣˇ, 粉] powder; cosmetic face powder; food prepared from starch; noodles or pasta made from any kind of flour; whitewash; white; pink
荡然[dàng rán, ㄉㄤˋ ㄖㄢˊ, 荡然 / 蕩然] vanished from the face of the earth; all gone; nothing left
[yíng, ˊ, 迎] to welcome; to meet; to face; to forge ahead (esp. in the face of difficulties)
[gǒu, ㄍㄡˇ, 耇] wrinkled face of the elderly
鬼脸[guǐ liǎn, ㄍㄨㄟˇ ㄌㄧㄢˇ, 鬼脸 / 鬼臉] wry face; to grimace; to pull a face; comic face; face mask; devil mask
仰天[yǎng tiān, ㄧㄤˇ ㄊㄧㄢ, 仰天] to face upwards; to look up to the sky
尊容[zūn róng, ㄗㄨㄣ ㄖㄨㄥˊ, 尊容] your face (usually mocking)
上头[shàng tou, ㄕㄤˋ ㄊㄡ˙, 上头 / 上頭] above; on top of; on the surface of
满面[mǎn miàn, ㄇㄢˇ ㄇㄧㄢˋ, 满面 / 滿面] across one's whole face; (smiling) from ear to ear
代数曲面[dài shù qū miàn, ㄉㄞˋ ㄕㄨˋ ㄑㄩ ㄇㄧㄢˋ, 代数曲面 / 代數曲面] algebraic surface
应用程式介面[yìng yòng chéng shì jiè miàn, ˋ ㄩㄥˋ ㄔㄥˊ ㄕˋ ㄐㄧㄝˋ ㄇㄧㄢˋ, 应用程式介面 / 應用程式介面] application programming interface; API
拱度[gǒng dù, ㄍㄨㄥˇ ㄉㄨˋ, 拱度] arched; convex curve surface; camber (slightly arched road surface)
娃娃脸[wá wa liǎn, ㄨㄚˊ ㄨㄚ˙ ㄌㄧㄢˇ, 娃娃脸 / 娃娃臉] baby face; doll face
粗体[cū tǐ, ㄘㄨ ㄊㄧˇ, 粗体 / 粗體] bold (typeface)
洗脸盆[xǐ liǎn pén, ㄒㄧˇ ㄌㄧㄢˇ ㄆㄣˊ, 洗脸盆 / 洗臉盆] washbowl; basin for washing hands and face
脸盆[liǎn pén, ㄌㄧㄢˇ ㄆㄣˊ, 脸盆 / 臉盆] washbowl; basin for washing hands and face
死皮赖脸[sǐ pí lài liǎn, ㄙˇ ㄆㄧˊ ㄌㄞˋ ㄌㄧㄢˇ, 死皮赖脸 / 死皮賴臉] brazen faced (成语 saw); shameless
隐燃[yǐn rán, ˇ ㄖㄢˊ, 隐燃 / 隱燃] burning with no flame; fire beneath the surface; hidden combustion
字体[zì tǐ, ㄗˋ ㄊㄧˇ, 字体 / 字體] calligraphic style; typeface; font
画布[huà bù, ㄏㄨㄚˋ ㄅㄨˋ, 画布 / 畫布] canvas (artist's painting surface)
扑面[pū miàn, ㄆㄨ ㄇㄧㄢˋ, 扑面 / 撲面] lit. sth hits one in the face; directly in one's face; sth assaults the senses; blatant (advertising); eye catching; (a smell) assaults the nostrils
扑面而来[pū miàn ér lái, ㄆㄨ ㄇㄧㄢˋ ㄦˊ ㄌㄞˊ, 扑面而来 / 撲面而來] lit. sth hits one in the face; directly in one's face; sth assaults the senses; blatant (advertising); eye catching; (a smell) assaults the nostrils

face ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アイコラ[, aikora] (n) (abbr) (See アイドルコラージュ) altered photograph, usu. with sexual connotations, such as putting someone's face on top of a picture of a nude idol, etc.
アイドルコラージュ[, aidorukora-ju] (n) altered photograph, usu. with sexual connotations, such as putting someone's face on top of a picture of a nude idol, etc. (wasei
オープンフェース[, o-punfe-su] (n) open face
おつむ[, otsumu] (n) (1) (abbr) (from おつむり) (See つむり) face (used mostly with children); head; (2) brains; intelligence
おつむてんてん[, otsumutenten] (exp,n) motion of a baby gently hitting his own face with both of his hands
かぼちゃ野郎;南瓜野郎[かぼちゃやろう, kabochayarou] (n) (derog) man with an unattractive, unusually shaped face
ガンクロ[, gankuro] (n) darkly tanned face (fashionable among trendy young people ca. 1999-2000)
クラブフェース[, kurabufe-su] (n) club face (golf)
ケサランパサラン;ケセランパセラン;ケセランパサラン;テンサラバサラ[, kesaranpasaran ; keseranpaseran ; keseranpasaran ; tensarabasara] (n) (1) flock from a vine-seed weed, used for face powder, and believed to promote desire and happiness; (2) animal from popular folklore with a white fluffy down made from dandelions and a rabbit's tail resembling a fluffy hairball
しゃがみ込む;蹲み込む[しゃがみこむ, shagamikomu] (v5m,vi) (uk) to squat; to crouch down (completely, generally with face looking through knees)
そっぽを向く;外方を向く[そっぽをむく, soppowomuku] (v5k,exp) (See 外方) to turn away; to face away
ダブルハット[, daburuhatto] (n) (1) (derog) double hat-trick; (adj-na) (2) woman who has a good body but an unattractive face
デノミ[, denomi] (n) (abbr) denomination (reducing the face value of currency after inflation); (P)
にきび面;面皰面[にきびづら, nikibidura] (n) face covered with pimples
のっぺらぼう[, nopperabou] (adj-na) (1) smooth; flat; lacking bumps and dents; (2) featureless; uneventful; (n) (3) mythical being with flat featureless face
びんた[, binta] (n) slap in the face
ファニーフェース[, fani-fe-su] (n) funny face
フェースシート[, fe-sushi-to] (n) face sheet (top copy); questionnaire that asks for a demographic profile
フェースツーフェース[, fe-sutsu-fe-su] (n) {comp} face to face
フェースパウダー[, fe-supauda-] (n) face powder
フェースバリュー[, fe-subaryu-] (n) face value
ぶち当たる;打ち当たる[ぶちあたる, buchiataru] (v5r) (1) to slam into (e.g. a wall, a limit) (figuratively); to hit; (2) to face (e.g. trouble, a problem); to confront
フルフェイスマスク[, furufeisumasuku] (n) full-face diving mask which seals the whole face from the water
べそ[, beso] (n) child's tear-stained face
ポーカーフェース[, po-ka-fe-su] (n) poker face
ポイントメイク;ポイントメーク[, pointomeiku ; pointome-ku] (n) making up only parts of one's face instead of doing a full make-up job (wasei
マスクスクイズ[, masukusukuizu] (n) unequal pressure between the mask air space and the vascular pressure within the blood vessels of the face
ワンポイントリリーフ[, wanpointoriri-fu] (n) relief pitcher brought in to face one batter (baseball); one-point relief (pitcher); (P)
万死一生[ばんしいっしょう, banshiisshou] (n) advancing in the face of death; having a narrow escape from the jaw of death
下脹れ[しもぶくれ, shimobukure] (n) abdominal swelling; fat face
作り顔[つくりがお, tsukurigao] (n) affected look; made-up face
佳容[かよう, kayou] (n) comely face
俯き;俯向き[うつむき, utsumuki] (n,adj-no) lying face down; upside down; prone
俯け;俯向け[うつむけ, utsumuke] (n) lying face down; upside down; prone
俯す;うつ伏す;俯伏す(iK)[うつぶす, utsubusu] (v5s) (1) to lie with one's face on the ground; (2) (arch) to lower (one's head, gaze, etc.)
偃臥[えんが, enga] (n,vs) lying face down
内面[ないめん, naimen] (n) the face one presents at home
券面[けんめん, kenmen] (n) the face of a bond, draft (draught) or certificate
化粧水[けしょうすい;けしょうみず, keshousui ; keshoumizu] (n) face lotion
半挿;匜(oK);楾[はんぞう, hanzou] (n) (1) tea pot like object made typically of lacquer ware and used to pour hot and cold liquids; (2) basin of water with two handles on either side used for washing one's face or hands
Japanese-English: COMDICT Dictionary
フェースツーフェース[ふぇーすつーふぇーす, fe-sutsu-fe-su] face to face
アタッチメントユニットインタフェース[あたっちめんとゆにっといんたふぇーす, atacchimentoyunittointafe-su] attachment unit interface (AUI)
アプリケーションプログラミングインタフェース[あぷりけーしょんぷろぐらみんぐいんたふぇーす, apurike-shonpuroguraminguintafe-su] application programming interface (API)
インターフェイスメッセージプロセッサー[いんたーふぇいすめっせーじぷろせっさー, inta-feisumesse-jipurosessa-] Interface Message Processor, IMP
インタフェース[いんたふぇーす, intafe-su] interface
インタフェースアドレス[いんたふぇーすあどれす, intafe-suadoresu] interface address
インタフェースカード[いんたふぇーすかーど, intafe-suka-do] interface card
インタフェースモジュール[いんたふぇーすもじゅーる, intafe-sumoju-ru] interface module
インタフェース種別[インタフェースしゅべつ, intafe-su shubetsu] interface type
インフレアドインタフェース[いんふれあどいんたふぇーす, infureadointafe-su] infrared interface
エンハンストパラレルインタフェース[えんはんすとぱられるいんたふぇーす, enhansutoparareruintafe-su] enhanced parallel interface
グラフィカルユーザーインターフェース[ぐらふぃかるゆーざーいんたーふぇーす, gurafikaruyu-za-inta-fe-su] graphical user interface
グラフィカルユーザインタフェース[ぐらふぃかるゆーざいんたふぇーす, gurafikaruyu-zaintafe-su] graphical user interface (GUI)
コンピュータグラフィクスインタフェース[こんぴゅーたぐらふぃくすいんたふぇーす, konpyu-tagurafikusuintafe-su] Computer Graphics Interface
サーフィスモデル[さーふぃすもでる, sa-fisumoderu] surface model
シリアルインタフェース[しりあるいんたふぇーす, shiriaruintafe-su] serial interface
データインタフェース[でーたいんたふぇーす, de-taintafe-su] data interface
テキストベース[てきすとべーす, tekisutobe-su] text based (e.g. interface)
パラレルインタフェース[ぱられるいんたふぇーす, parareruintafe-su] parallel interface
ヒューマンインタフェース[ひゅーまん'いんたふぇーす, hyu-man ' intafe-su] (computer) human interface, CHI
ファセット[ふぁせっと, fasetto] facet
ファセットシソーラス[ふぁせっとしそーらす, fasettoshiso-rasu] faceted thesaurus
ファセット分類体系[ファセットぶんるいたいけい, fasetto bunruitaikei] faceted classification system
ファセット表示記号[ファセットひょうじきごう, fasetto hyoujikigou] facet indicator
ファセット連結記号[ファセットれんけつきごう, fasetto renketsukigou] intra-facet connector
ポインティングデバイスインタフェース[ぽいんていんぐでばいすいんたふぇーす, pointeingudebaisuintafe-su] pointing device interface
まえがき[まえがき, maegaki] preface
マンマシンインタフェース[まんましん'いんたふぇーす, manmashin ' intafe-su] MMI, man-machine interface
ユーザーインタフェース[ゆーざーいんたふぇーす, yu-za-intafe-su] user interface
ユーザー網インタフェース[ユーザーあにインタフェース, yu-za-ani intafe-su] user network interface (UNI)
ユーザインタフェース[ゆーざいんたふぇーす, yu-zaintafe-su] user interface
光インタフェース[ひかりインタフェース, hikari intafe-su] optical interface
光ファイバ分散型データインターフェース[ひかりファイバぶんさんがたデータインターフェース, hikari faiba bunsangata de-tainta-fe-su] fiber distributed data interface, FDDI
前置[ぜんち, zenchi] preface, introduction
基本アクセスインターフェース[きほんアクセスインターフェース, kihon akusesuinta-fe-su] basic rate interface (BRI)
媒体依存インタフェース[ばいたいいぞんインタフェース, baitaiizon intafe-su] medium-dependent interface
小面[しょうめん, shoumen] facet
小面データ[しょうめんデータ, shoumen de-ta] facet data
小面法線[しょうめんほうせん, shoumenhousen] facet normal
小面除去[しょうめんじょきょ, shoumenjokyo] facet culling
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
前書き[まえがき, maegaki] Thai: บทนำในบทความ หนังสือ เอกสาร English: preface
向く[むく, muku] Thai: หัน English: to face

face ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาบหน้า[v. exp.] (āp nā) EN: have a tearful face FR:
อัปยศอดสู[v.] (appayot ots) EN: shame ; disgrace ; lose fame ; lose face ; humiliate ; embarrass ; dishonour FR:
ใบหน้า[n.] (bainā) EN: face ; visage FR: visage [m]
ใบหน้าเกลี้ยง[n. exp.] (bainā klīen) EN: smooth face FR:
บากหน้า[v.] (bāknā) EN: turn to face ; set about ; strive FR:
บัทม์[n.] (bat) EN: dial ; face ; facet FR:
เบือน[v.] (beūoen) EN: turn one's face FR: détourner la tête ; tourner le dos
บุกป่าฝ่าดง[v. (loc.)] (bukpāfādong) EN: have a difficult time ; face troubles ; proceed with difficulty ; make an arduous journey ; encounter difficulties FR:
เช็ดหน้า[v. exp.] (chet nā) EN: scrub one's face ; rub the face dry ; wipe one's face FR: essuyer le visage
เชิดหน้า[v. exp.] (choēt nā) EN: turn the face upwards ; stick up one's nose (at) FR: porter la tête haute ; relever le front
โฉมหน้า[n.] (chōmnā) EN: face ; appearance ; figure ; features ; countenance ; visage ; shape ; nature ; character ; personality ; kind FR: aspect [m] ; physionomie [m]
ได้หน้า[v. exp.] (dāi nā) EN: get the favour of ; earn one's face ; gain one's face FR:
ด้าน[n.] (dān) EN: side ; quarter ; sector ; face ; aspect ; phase ; way ; field ; area ; department FR: côté [m] ; face [f] ; facette [f] ; angle [m] ; quartier [m] ; secteur [m] ; domaine [m] ; aspect [m] ; sens [m]
ด้านบน[n. exp.] (dān bon) EN: top ; apex ; top part ; upper part FR: sommet [m] ; face supérieure [f] ; dessus [m]
ด้านหน้า[n.] (dān nā) EN: front ; frontage ; facade FR: front [m] ; devant [m] ; endroit [m] ; recto [m] ; côté face [m]
ด้านหน้า[adv.] (dān nā) EN: FR: côté face ; au recto
ดึงหน้า[v. exp.] (deung nā) EN: have a facelift ; have one's face lifted FR:
หักหน้า[v.] (haknā) EN: make someone lose face ; embarrass someone FR: embarrasser
หัน[v.] (han) EN: turn around ; face about ; move around ; reverse ; revolt ; rotate ; redirect ; direct ; change FR: tourner ; orienter ; diriger
หันหน้า[v. exp.] (han nā) EN: turn one's head ; turn to face FR: tourner le visage
เห็นแก่หน้า[v.] (henkaēnā) EN: save one' s face FR: sauver la face
อีวอก[n. exp.] (ī wøk) EN: FR: face de singe [f]
จังหน้า[X] (jang-nā) EN: full in the face ; right in the face FR:
เจอะ[v.] (joe) EN: meet ; encounter ; see ; face FR: rencontrer ; voir
เจอ[v.] (joē) EN: meet ; encounter ; come across ; run into ; face ; see FR: rencontrer ; tomber sur
เจอะกัน[v. exp.] (joe kan) EN: meet ; meet each other ; encounter ; see ; face FR: se rencontrer
เจอกับ[v. exp.] (joē kap) EN: FR: composer avec ; faire face à
จูบฝุ่น[v.] (jūpfun) EN: fall down with one's face on the earth FR: mordre la poussière
แก้หน้า[v.] (kaēnā) EN: save face FR: sauver la face
การแก้หน้า[n. exp.] (kān kaē nā) EN: saving one's face ; keeping one's face FR:
การนวดหน้า[n. exp.] (kān nūat nā) EN: facial massage ; face massage FR: massage facial [m]
ขายขี้หน้า[v. exp.] (khāi khīnā) EN: lose face ; suffer shame ; disgrace ; shame ; feel ashamed ; be ashamed ; be disgraced FR: perdre la face
ขายหน้า[v.] (khāinā ) EN: lose face ; suffer shame ; disgrace ; shame ; feel ashamed ; be ashamed ; be disgraced FR: perdre la face
ขายหน้าขายตา[v.] (khāinākhāit) EN: lose face ; suffer shame ; disgrace ; shame ; feel ashamed ; be ashamed ; be disgraced FR: perdre la face
คะมำ[v.] (khamam) EN: pitch forward ; take a tumble ; fall on one's face ; fall forward FR: tomber en avant
ขันล้างหน้า[n. exp.] (khan lāng n) EN: bowl for washing the face FR:
เข้าหน้า[v. exp.] (khao nā) EN: face ; confront ; have a meeting (with) FR:
เค้าหน้า[n. exp.] (khao nā) EN: expression ; facial features ; face FR: bouille [f] (fam.)
เข้าหน้าไม่สนิท[v. exp.] (khao nā mai) EN: be hard to face s.o. ; feel uncomfortable with s.o. FR:
เข้าหน้าไม่ติด[v. exp.] (khao nā mai) EN: be hard to face s.o. ; feel uncomfortable with s.o. FR:

face ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Randverbinder {m}angle grille face connector
Schrägfläche {f}angular face
Durchmesser {m} der Radanlageflächeattachment face diameter
Radanlagefläche {f}attachment face
Fettdruck {m}bold face
Inneneckverbinder {m}cross section grille face connector
Fuchsgesicht {n} (Lo vulpinus) [zool.]fox face
Kreuzverbinder {m}linear grille face connector
Prestigeverlust {m}loss of prestige; loss of face
Nabenanlagefläche {f}hub face
Nennwert {m}nominal value; face value
Stirnfläche {f}abutting face
Fliesenoberseite {f}tile face
Goldstirn-Fliegenstecher {m} [ornith.]Golden-faced Tyrannulet
Bus-Schnittstelle {f} [comp.]bus interface
Kanalanschluss {m}channel interface
pausbäckig {adj}chubby faced
Berührungsfläche {f}contact surface
Schnittstelle {f}cut surface
Schnittstellenbeschreibung {f}interface description
Diademfaulvogel {m} [ornith.]White-faced Nunbird
Oberflächenreinheit {f} | partikuläre Oberflächenreinheitsurface cleanliness | particulate surface cleanliness
Nutzfläche {f}effective surface
Gesichtsurne {f}face urn
Rundheitsbestimmung {f}surface roundness determination
Aufbauleuchte {f}surface mounted ceiling luminaire
Oberflächenbehandlung {f}finish treatment; surface treatment
Freiformflächen {pl}free formed surfaces
Reibungsfläche {f}friction surface
Frontwechsel {m}volte-face
grimmig; mürrisch {adj}po-faced [Br.]
Führungsbahn {f}guide surface
Führungsfläche {f}guide surface
Gundlachtaube {f} [ornith.]Grey-faced Quail Dove
Innenseite {f}inner surface
Aufstellfläche {f}installation surface
Interface {n}interface
Parallelschnittstelle {f}; Interface parallel
Schnittstellenanforderung {f} | primäre Schnittstellenanforderungeninterface requirement | primary interface requirements
Schnittstellenanpassungseinrichtung {f}interface adapter

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า face
Back to top