ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

configuration

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *configuration*, -configuration-

configuration ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
configuration (n.) โครงร่างภายนอก Syn. form, shape
configuration of stars (n.) กลุ่มดาว Syn. group of stars
English-Thai: HOPE Dictionary
configuration(คันฟิกยะเร'เชิน) n. โครงร่าง,สัณฐาน,รูปร่างภายนอก,องค์ประกอบ,กลุ่มดวงดาว,ตำแหน่งของอะตอมในโมเลกุล., See also: configurational adj. ดูconfiguration configurative adj. ดูconfiguration, Syn. arrangement,set
English-Thai: Nontri Dictionary
configuration(n) รูปร่าง,สัณฐาน,องค์ประกอบ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
configurationโครงแบบ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
configurationโครงแบบ [คอมพิวเตอร์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The work boots, the odd configuration of the wounds.รองเท้าบูท รอยแผลที่แปลก
"and flow configuration type 0-negative,"เรื่อยๆ และมารวมกันของ เลือดกรุ๊ป 'โอ' ลบ
The configuration is randomized.โครงร่างภายนอกดูเหมือนไม่มีแบบแผน
The bestialized second configuration of EVA. It still couldn't win even after it abandoned its humanity to become combat-specialized.ทั้งๆที่ทิ้งความเป็นมนุษย์เพื่อเพิ่มความสามารถในการต่อสู้แล้วแท้ๆ \ แต่เอวาที่ใช้บีสต์โหมดไปแล้วก็ยังแพ้...
There cannot really be any believable configuration which we know of other than the black hole.ที่มันเข้าใกล้กับวัตถุกลางมืด ฮาร์ดและทีมงานของเขา โอเวอร์คล็อกมันเคลื่อนไหว
Our past is just another world, or it's another possible configuration of the Universe.ที่ผ่านมาของเราเป็นเพียงอีกโลก หนึ่ง หรือเป็นอีกหนึ่งการกำหนดค่าที่ เป็นไปได้ของจักรวาล
It was like this delicately arranged configuration of billiard balls.มันเป็นเหมือนการกำหนดค่านี้จัด ประณีต ของลูกบิลเลียด
Would you like to explain, Jeremy, why having a boxer configuration engine is a good thing?นายอยากอธิบายไหม เจเรมี่ ทำไมมีเครื่องยนต์บ๊อกเซอร์ ถึงเป็นเรื่องที่ดี
The configuration of the electron cloud determines the nature of an element.การกำหนดค่าของเมฆอิเล็กตรอน กำหนดลักษณะขององค์ประกอบ
Mr. Finn, show me the current trap configuration, "s'il vous plait".นายฟินน์แสดงให้ฉันดูการตั้งค่าปัจจุบันกับดัก "s'il vous จีบ"
They keep everything open and allow indexes in their Apache configuration.พวกเขาเปิดเผยข้อมูลและ อนุญาติให้ใช้ดัชนีใน Apache config ได้
You said you liked the configuration.คุณบอกว่าคุณชอบเครื่องมือที่ประกอบขึ้น

configuration ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
环形结构[huán xíng jié gòu, ㄏㄨㄢˊ ㄒㄧㄥˊ ㄐㄧㄝˊ ㄍㄡˋ, 环形结构 / 環形結構] ring configuration

configuration ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
コンフィギュレーションコマンド[, konfigyure-shonkomando] (n) {comp} configuration commands
コンフィギュレーションメモリ[, konfigyure-shonmemori] (n) {comp} configuration memory
システムコンフィギュレーション[, shisutemukonfigyure-shon] (n) {comp} system configuration
スター型;スター形[スターがた, suta-gata] (n) {comp} star configuration
スター状[スターじょう, suta-jou] (n) {comp} star configuration
ソフトウェア構成[ソフトウェアこうせい, sofutouea kousei] (n) {comp} software configuration
タワー型[タワーがた, tawa-gata] (n) {comp} tower configuration
コンフィギュレーション(P);コンフィグレーション;コンフィギュレション[, konfigyure-shon (P); konfigure-shon ; konfigyureshon] (n) {comp} configuration; (P)
コンフィグ[, konfigu] (n) (1) (abbr) (See コンフィギュレーション) config.; configuration; (vs) (2) to configure
ネットワーク構成[ネットワークこうせい, nettowa-ku kousei] (n) {comp} network configuration; network layout
運用形態[うんようけいたい, unyoukeitai] (n) {comp} practical configuration; practical form
Japanese-English: COMDICT Dictionary
コンフィギュレーション[こんふぃぎゅれーしょん, konfigyure-shon] configuration
コンフィギュレーションコマンド[こんふぃぎゅれーしょんこまんど, konfigyure-shonkomando] configuration commands
コンフィギュレーションメモリ[こんふぃぎゅれーしょんめもり, konfigyure-shonmemori] configuration memory
システムコンフィギュレーション[しすてむこんふぃぎゅれーしょん, shisutemukonfigyure-shon] system configuration
スター型[スターがた, suta-gata] star configuration
スター形[スターがた, suta-gata] star configuration
スター状[スターじょう, suta-jou] star configuration
ソフトウェア構成[ソフトウェアこうせい, sofutouea kousei] software configuration
ハードウェア構成[ハードウェアこうせい, ha-douea kousei] hardware configuration
ループ状[ループじょう, ru-pu jou] loop shape, loop configuration
二段化構成[にだんかこうせい, nidankakousei] two stage configuration
冗長構成[じょうちょうこうせい, jouchoukousei] redundant configuration
最小構成[さいしょうこうせい, saishoukousei] minimum configuration
自動コンフィギュレーション[じどうコンフィギュレーション, jidou konfigyure-shon] automatic configuration
自動コンフィグレーション[じどうコンフィグレーション, jidou konfigure-shon] automatic configuration
ネットワーク構成[ネットワークこうせい, nettowa-ku kousei] network configuration, network layout
分散型[ぶんさんがた, bunsangata] distributed (configuration)
動的装置再構成[どうてきそうちさいこうせい, doutekisouchisaikousei] DDR, Dynamic Device Reconfiguration
接続形態[せつぞくけいたい, setsuzokukeitai] connection configuration, topology
運用形態[うんようけいたい, unyoukeitai] practical configuration, practical form

configuration ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การจัด[n.] (kān jat) EN: arrangement ; configuration ; adjustment FR: disposition [f] ; organisation [f] ; configuration [f] ; ajustement [m]
การจัดอิเล็กตรอน[n. exp.] (kān jat ile) EN: electron configuration FR:
การจัดที่นั่ง[n. exp.] (kān jat thī) EN: seat configuration FR: disposition des sièges [f] ; configuration des sièges [f]
โครงแบบ[n. exp.] (khrōng baēp) EN: configuration FR: configuration [f]
โครงแบบอิเล็กตรอน = โครงแบบของอิเล็กตรอน[n. exp.] (khrōng baēp) EN: electron configuration FR:
รูปลักษณ์[n. exp.] (rūp lak) EN: form ; configuration FR:
รูปทรง[n.] (rūpsong) EN: shape ; figure ; build ; contours ; outline ; configuration ; form FR: forme [f] ; contour [m]
สัณฐาน[n.] (santhān) EN: shape ; outline ; contours ; form ; configuration ; figure ; stature FR: forme [f] ; configuration [f] ; apparence [f]

configuration ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abnahmekonfiguration {f}acceptance configuration
Gestaltung {f}figuration; configuration
Maschinenkonfiguration {f}machine configuration
Besetzungsbeispiel {n}configuration example
Besetzungsplan {m}configuration diagram

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า configuration
Back to top