ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

comely

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *comely*, -comely-

comely ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
comely (adj.) งดงาม See also: สวย, น่ารัก, น่ามอง Syn. pretty, handsome, beautiful, good-looking, personable, attractive, dainty, graceful, pleasing Ops. unattractive
English-Thai: HOPE Dictionary
comely(คัม'ลี) adj. สวยงาม,เหมะสม., See also: comeliness ดูcomely, Syn. joke,
English-Thai: Nontri Dictionary
comely(adj) สวยงาม,งาม,เหมาะสม,หน้าตาดี
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You choosing a ham supper over a comely McCoy bride.นายถึงเลือกมากินมื้อเย็น แทนที่จะกกอยู่กับแม่สาวแม็คคอย
As you can see, the patient is a comely woman of five and thirty years who has been under my care at Bethlehem Hospital.อย่างที่เห็น ผู้ป่วยเป็นสาวสวย อายุ 35 ปี เป็นคนไข้ของผมที่รพ.เบธเลเฮม
"Comely dental hygienist ington, indiana."เป็นหมอฟัน จากบีลิงตัน อินเดียนา

comely ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
佳容[かよう, kayou] (n) comely face

comely ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
งามขำ[adj.] (ngām kham) EN: comely FR:
งามละไม[adj.] (ngāmlamai) EN: beauteous ; comely ; sweet-looking FR:

comely ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
reizlos {adj} | reizloser | am reizlosestenuncomely | uncomelier | uncomeliest
begrüßt {adv}welcomely

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า comely
Back to top