ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตาม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตาม*, -ตาม-

ตาม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตาม (v.) pursue See also: chase, follow, trail, hunt, keep place with, keep up with, keep abreast with Syn. ไล่ตาม
ตาม (v.) invite See also: engage, send for Syn. เชิญ, เรียกตัว
ตาม (v.) follow See also: pursue, come after, go after
ตาม (prep.) along See also: around, among, through, throughout Syn. แถว, แนว, ถิ่น, ที่
ตาม (prep.) in accordance with See also: according to
ตาม (adv.) fatefully See also: divinely, devoutly
ตาม (adv.) follow See also: same as, exactly, precisely Syn. ทำตาม
ตามกฎกติกา (adv.) according to regulations Syn. ตามแบบแผน, ตามข้อกำหนด
ตามกฎหมาย (adv.) according to law See also: according to the law, legally Syn. โดยชอบด้วยกฎหมาย
ตามกัน (adv.) accordingly Ops. ต่างกัน
ตามกันไปติด ๆ (adv.) closely See also: close behind, tread on the heels of, following with a slow jogging motion (as a dog trots along after a person), tag after (someone), following like a puppy dog, tag along behind somebody Syn. ตามหลังไปติดๆ, หย่อยๆ
ตามกำลัง (adv.) according to one´s ability
ตามกำหนด (adv.) on schedule See also: according to schedule, according to a fixed time
ตามขวาง (adv.) crosswise See also: transversely, obliquely
ตามข้อกำหนด (adv.) according to regulations Syn. ตามแบบแผน, ตามกฎกติกา
ตามข้อตกลง (adv.) according to the condition
ตามควร (adv.) appropriately See also: as fits, as it should be, as is proper, as discretion, suitably Syn. พอควร Ops. เกินควร
ตามความเป็นจริง (adv.) actually See also: indeed, really, truly Syn. ตามจริง Ops. โกหก, เท็จ
ตามควาย (adv.) hastily See also: hurriedly Syn. รีบร้อน
ตามจริง (adv.) actually See also: indeed, really, truly Ops. โกหก, เท็จ
ตามจริง (adv.) straightforwardly See also: truthfully, according to the facts, frankly, bluntly, directly, as a matter of fact, not beating about the bush
ตามจังหวะ (adv.) rhythmically
ตามฐานะ (adv.) according to one´s economic capacity See also: according to one´s status Ops. เกินฐานะ
ตาม (n.) tiny hole See also: minute hole, small leak (as in the bottom of a rice pot or any utensil) Syn. รูรั่ว, ปากรังมด
ตามตรง (adv.) straightforwardly See also: truthfully, according to the facts, frankly, bluntly, directly, as a matter of fact, not beating about the bush Syn. ตามจริง
ตามตะเกียง (v.) light a lamp
ตามตัว (v.) trail See also: track, trace, pursue Syn. ส่งหมายเรียก, เรียกตัว, ออกหมายเรียก
ตามตัวอย่าง (adv.) as an example See also: as an instance Syn. ตามแบบ, ตามแบบอย่าง
ตามติด (adv.) closely See also: inseparably Syn. เป็นเงา
ตามติด (adv.) closely See also: inseparably Syn. เป็นเงาตามตัว
ตามติด (v.) tail See also: shadow, cover, keep under surveillance, follow closely Syn. เกาะติด, เฝ้าติดตาม (ตัว) Ops. ปล่อยตัว
ตามติด (v.) tail See also: shadow, cover, keep under surveillance, follow closely Syn. คุมตัว, เกาะติด
ตามตื๊อ (v.) pester See also: bother Syn. ตื๊อ
ตามถึง (v.) overtake See also: catch up with Syn. ตามทัน
ตามทัน (v.) see through a trick See also: penetrate
ตามทัน (v.) catch up with See also: overtake, keep up with
ตามทาง (adj.) along the way See also: along the street, along the road, on the roadside
ตามที (adv.) as it may be See also: as, as is wished, let it be
ตามที่ (conj.) as Syn. ดังที่, จากที่
ตามที่จริง (adv.) as a matter of fact See also: in fact, really, truly Syn. อันที่จริง
English-Thai: HOPE Dictionary
a la(อา' ลา) fr. ตามวิธีการของ......
a la mode(อาลาโมด') adj., adv. ตามแฟชั่น, บริการด้วยไอสกริม
abandon(อะแบน' เดิน) vt.,n. ละทิ้ง, ปล่อย, พลัดพรากจาก, ไม่เกรงครหา, ปล่อยตามอารมณ์ -abandoner , -abandonment ตัวอย่าง: *Somchai abandones himself to despair. สมชัยปล่อยตัวอยู่แต่ในความสิ้นหวัง* n.
abeam(อะบีม') adv.,adj. ซึ่งเป็นมุมฉากกับแนวหน้าและหลัง, ตามขวางและข้างเรือ
abecedarian(เอบีซิแด' เรียน) n. , adj. ผู้กำลังเรียนอักษรพยัญชนะ ผู้เริ่มศึกษา ตัวพยัญชนะ, เรียงตามลำดับพยัญชนะ, เบื้องต้น, ขั้นต้น, มูลฐาน
abide(อะไบดฺ') vi. รักษาหรือ ปฏิบัติตาม,อาศัยอยู่,ทน, ยืดถือ, รอคอย. -abidance n., Syn. stay, bear, live ###A. evade
able(เอ' เบิล) adj. สามารถ, เก่ง, หลักแหลม, มีคุณสมบัติตามกฎเกณฑ์, สมบูรณ์, Syn. skilled
abstemious(แอบสที' เมียส) adj. ตามอัตภาพ, พอประมาณ (อาหารการกิน), Syn. moderate)
accede(แอคซีด') vt. เห็นด้วย, รับคำ, ยอมตาม, เสด็จขึ้นเสวยราชสมบัติ, ยินยอม,กำลังจะมาถึง, กำลังครอบงำ, เข้าร่วม. -accedence n.
accommodating(อะคอม' โมเดททิง) adj. โอนอ่อนผ่อนตาม, ซึ่งยินดีช่วย, ใจดี, Syn. obliging ###A. uncooperative, selfish)
accompaniment(อะคอม' พะนิเมินทฺ) n. สิ่งเสริม, สิ่งที่ตามมา, สิ่งประกอบ, ร้องตาม, ร้องร่วม, คลอเสียง, Syn. supplement)
accompanist(อะคัม' พะนิสทฺ) n. ผู้ร้องร่วม,ผู้ร้องตาม, Syn. accompanyist)
accompany(อะคัม' พะนี) vt. มากับ, ไปกับ ,ติดตาม, เป็นเพื่อน, ประกอบ, คลอเสียง, เครื่องประกอบ, ดนตรีคลอเสียง, Syn. go along with)
accord(อะคอร์ด') vi.,vt.,n. สอดคล้อง, ยอมตามตกลง, ความสอดคล้อง, ข้อตกลง, เสียงดนตรี ที่ประสานกัน, Syn. concede, admit, allow,
accordingly(อะคอร์' ดิงลี่) adj.,adv. ตาม, สอดคล้อง, ดังนั้น., Syn. consequently, therefore)
acommodationism(อะคิมโมเด' ชันนิสซึม) n. ลัทธิโอนอ่อนผ่อนตาม
across(อะครอส') prep. จากข้างหนึ่งไปยังอีกข้างหนึ่ง, ข้าม, ขวาง, ตามขวาง, ผ่า,ทะลุ, อยู่อีกข้างหนึ่ง, ประสานกัน, พาด,ไขว้, สะพายแล่ง, ก่ายกัน, ตัดผ่านกัน, Syn. athwart)
actual(แอค'ชวล) adj. ตามความเป็นจริง, ซึ่งเป็นอยู่ปัจจุบัน, จริง สภาพปัจจุบัน, Syn. positive)
actually(แอค' ชวลลี) adv. ตามความเป็นจริง, Syn. really)
ad verbum(แอดเวอ' บัม) l. ตามคำเดิม
adar(อะคาร์') เดือนที่ 6 ตามปฏิทินยิว
adherent(แอดเฮีย' เรินทฺ,-เฮอ' เรินทฺ) n. ผู้สนับสนุน, ผู้ยึดมั่น,สาวก,ผู้ติดตาม, Syn. follower)
adhesion(แอดฮี' เชิน) n. ภาวะการเกาะติด, ความศรัทธา, การติดตาม,การร่วมเป็นภาคี (assent, coherence ###A. separation)
adit (แอด' ดิท) n. ทางตามแนวนอนเช้าสู่เหมือง, การเข้าหา, ทางเข้า
adscript(แอด' สคริพท) adj., n. เขียนตามหลัง, อักษรที่เขียนตามหลัง
advection(แอดเวค' เชิน) n. การนำตามแนวนอน, การเคลื่อนตามแนวนอนของอากาศ. -advective adj. (movement of air)
aeolian(อีโอ' เลียน) adj., n. เกี่ยวกับชาวกรีกที่มีชื่อตั้งตาม Aeolus, เกี่ยวกับลม, ลมพัด, ลมทำให้เกิดขึ้น
after(อาฟ' เทอะ,แอฟ' เทอะ) prep.,adj., adv. หลัง, ทีหลัง, ข้างหลัง, หลังจาก, ภายหลัง, ติดตาม, แสวงหา, ตามหา, เอาอย่าง., Syn. later, then, behind ###A. before, prior to)
aftermathn. ผลที่ตามมา, Syn. consequence
agent(เอ' เจินทฺ) n. ตัวแทน, ผู้แทนจำหน่าย, แรงหรือสิ่งตามธรรมชาติที่ใช้เพื่อผลเฉพาะอย่าง, ยา, น้ำยา, พนักงานเจ้าหน้าที่, สายลับ, สารที่ทำให้เกิดปฏิกิริยาทางเคมี, Syn. performer)
albeit(ออลยี' อิท) conj. แม้ว่า, อย่างไรก็ตาม
all(ออล) n.,adj.,adv. ทั้งหมด, จำนวนทั้งหมด, ทั้งมวล, ทั่วทุก, ตลอด, เท่าที่มีทั้งหมด, ล้วน, แท้, สูงสุด, ที่สุด. -above all ก่อนอื่น. -after all อย่างไรก็ตาม,ในที่สุด. -once and for all ในที่สุด. -all but เกือบจะ,จวนเจียน
algorithm(แอล' กะริธธึม) n. ระบบกฏเกณฑ์ในการแก้ปัญหาของจำนวนที่แน่นอนทางคณิตศาสตร์เช่นในการหาค่าของตัวหารร่วมที่สุด., Syn. algorism, -algorithmic adj. ขั้นตอนวิธีอัลกอริทึมหมายถึง การวิเคราะห์แยกแยะวิธีการทำงานให้เป็นขั้นเป็นตอนโดยกำหนดให้เรียงกันไปตามลำดับ การเขียนโปรแกรมในยุคแรก ๆ นั้น ผู้เขียนโปรแกรมจะต้องมองเห็นขั้นตอนในการแก้ปัญหาอย่างแจ่มชัดเสียก่อน จึงจะเขียนโปรแกรมได้
along(อะลอง') prep. ตาม (ถนน,ทาง) , ระหว่าง, ร่วมด้วย, ด้วยกัน, สาย (เวลา) , เป็นเพื่อนชายมาด้วย. -all along ตลอดเวลา, Syn. through)
alphabetical(แอลฟาเบท' ทิเคิล) adj. เรียงตามอักขรานุกรม, เรียงตามอักษร, เกี่ยวกับอักษรหรืออักขระ., Syn. alphatic
although(ออล' โธ) conj. ถึงแม้ว่า, อย่างไรก็ตาม, Syn. though, even though
alumina(อะลู' มินะ) n. อ๊อกไซด์ของอลูมินัมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เช่น corundum., Syn. aluminum oxide
amanuensis(อะแมนนูเอน' ซิส) n., (pl. -ses) เลขานุการ, เจ้าหน้าที่คัดลอกหรือจดตามคำบอกหรือจดชวเลข (secretary)
amble(แอม' เบิล) vt.,vi. เดินตามสบาย, เดินทอดน่อง, ขี่ม้าเหยาะย่าง -ambler n. (stroll)
amok(อะมัด' , อะมอค') = amuck, ภาวะจิตฟุ้งซ่านที่มีการซึมเศร้าก่อน แล้วตามด้วยอารมณ์ที่ต้องการฆ่าคน อาละวาด, Syn. madly
English-Thai: Nontri Dictionary
abeam(adv) ตามขวางเรือ
abstemious(adj) ตามอัตภาพ,พอประมาณ
accede(vi) ยอม,ยอมจำนน,เห็นพ้อง,ยอมตาม,บรรลุ
according(adj) สอดคล้อง,ตาม
ACCORDING according to(pre) ตามที่,ตามนั้น
accordingly(adv) ตาม,สอดคล้อง,ดังนั้น,เพราะฉะนั้น
acolyte(n) ผู้ช่วยเหลือ,ผู้ติดตาม,สาวก
actual(adj) ที่จริง,ตามความเป็นจริง
actually(adv) ตามจริง
adherence(n) การยึดมั่น,การติดตาม,ความเลื่อมใส
adherent(n) ผู้ติดตาม,พรรคพวก,ภาคี,สาวก,ผู้สนับสนุน
adhesion(n) การติดตาม,ความศรัทธา,ความเหนียวแน่น
adrift(adv) ตามยถากรรม,ตุหรัดตุเหร่ไป
aftermath(n) ผลตามหลัง,ควันหลง
alphabetical(adj) ตามตัวอักษร
alphabetize(vt) เรียงตามตัวอักษร
although(con) แม้ว่า,ถึงแม้ว่า,อย่างไรก็ตาม
anyhow(adv) ถึงอย่างไรก็ตาม
anything(n) สิ่งใด,อะไรก็ตาม,อะไรบ้าง
anyway(adv) ถึงอย่างไรก็ตาม
anywhere(adv) ในที่ใดๆ,ทุกแห่ง,ที่ไหนก็ตาม
anywise(adv) อย่างไรก็ตาม
arbitrary(adj) โดยพลการ,ตามอำเภอใจ,ปราศจากเหตุผล
blear(vt) ทำให้มัว,ทำให้มืดมัว,ทำให้ตาพร่า,ทำให้ตามัว
blinder(n) แผ่นปิดตาม้า
botch(n) งานที่ทำลวกๆ,ตุ่มตามผิวหนัง
canonical(adj) เกี่ยวกับบัญญัติของพระ,ตามบัญญัติของวัด
caprice(n) การทำตามอำเภอใจ,ความไม่แน่นอน
capricious(adj) ไม่แน่นอน,เอาแต่ใจ,ตามอำเภอใจ
carbuncle(n) ฝีฝักบัว,ตุ่มตามผิวหนัง,โกเมน,พลอยสีแดง
casual(adj) ประจวบเหมาะ,บังเอิญ,ตามอารมณ์,ธรรมดาๆ,ไม่เป็นทางการ
ceremonious(adj) เป็นพิธี,เป็นทางการ,ถูกต้องตามแบบแผน,ถูกระเบียบ
chase(n) การไล่ตาม,การไล่ล่า,การล่าสัตว์
chronological(adj) ตามลำดับเหตุการณ์,กาลภาพ
chronology(n) การเรียงตามลำดับเหตุการณ์
decimal(adj) ตามแบบทศนิยม,เกี่ยวกับทศนิยม
circumstantial(adj) สุดแต่โอกาส,ตามสถานการณ์,ตามสภาพแวดล้อม,กล่าวโดยละเอียด
clockwise(adj) ตามเข็มนาฬิกา
coastal(adj) ตามฝั่งทะเล,ใกล้ชายฝั่ง
coaster(n) เรือยามฝั่ง,เรือค้าขายตามฝั่งทะเล,ถาดรองแก้ว
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
ad valorem (L.)ตามราคา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
afterตามแบบอย่าง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
amblyopiaตามัว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
axialตามแกน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
classicalตามแบบแผน, คลาสสิก [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
clockwiseตามเข็มนาฬิกา, เวียนขวา [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
during His (Her) Majesty's pleasureตามพระราชอัธยาศัย [ดู durante bene placito nostro] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
longitudinalตามยาว [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
prospectiveตามแผน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
reasonableตามสมควร, สมควรแก่เหตุ, มีเหตุอันควร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sicตามต้นฉบับ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
traceตามรอย, ติดตาม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
valorem, ad (L.)ตามราคา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
a mensa et thoro (L.)การแยกกันอยู่ก่อนหย่าขาด (ตามคำสั่งศาล) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ability to pay theoryทฤษฎีการเก็บภาษีตามความสามารถ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
academic artศิลปะตามหลักวิชา [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
act of Godเหตุสุดวิสัย(ตามธรรมชาติ) [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
regular flower; actinomorphic flower; radially symmetrical flowerดอกสมมาตรตามรัศมี [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
actor, rationalผู้ดำเนินนโยบายตามเหตุผล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
advertised powerกำลังตามโฆษณา [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
affirmยืนตาม, ยืนยัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
afterbirthสิ่งคลอดตาม (รกและเยื่อหุ้มเด็ก) [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
aftereffect; afteractionผลตามหลัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
aftershockแผ่นดินไหวตาม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
agreed returnsการคืนเบี้ยประกันภัยตามตกลง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
ancillary migrationการย้ายถิ่นตามกัน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
apportionmentการกำหนดจำนวนผู้แทนตามส่วนของพลเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
arranged total lossความเสียหายสิ้นเชิงตามตกลง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
authority๑. อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย๒. เจ้าหน้าที่ของรัฐ๓. องค์การรัฐวิสาหกิจ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
avitaminosis; hypovitaminosisภาวะพร่องวิตามิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
beeper๑. ตัวทำเสียงเตือน๒. วิทยุเรียกตัว, วิทยุตามตัว [มีความหมายเหมือนกับ pager] [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
besettingการเฝ้าติดตามบุคคลโดยไม่มีเหตุผลตามกฎหมาย(เพื่อบีบบังคับให้กระทำหรืองดเว้นกระทำการบางอย่าง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
blanket ballotบัตรเลือกตั้งตามบัญชีรายชื่อ (ของผู้สมัครรับเลือกตั้ง) [ดู bedsheet ballot] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
book debts insuranceการประกันภัยหนี้ตามบัญชี [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
book interestผลประโยชน์ตามบัญชี [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
calendar monthเดือนตามปฏิทิน [ดู solar month ประกอบ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
call optionสิทธิที่จะซื้อหุ้นในภายหน้าตามราคาที่กำหนด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
capitulation๑. การยอมจำนน (โดยมีข้อตกลงจำยอม)๒. การให้สิทธิพิเศษ (แก่คนสัญชาติของประเทศอื่นตามสนธิสัญญา) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
capricious powerอำนาจตามอำเภอใจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
chronohorizonแนวชั้นตามอายุกาล [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Downstreamตามทิศทางการไหล,ปลายทาง [การแพทย์]
Indicativeตามที่แสดงไว้ [การแพทย์]
Longitudinalตามแนวตั้ง, ตามยาว, แบบตามยาว, การตรวจตามยาว, การสำรวจระยะยาว, ด้านยาว [การแพทย์]
Acquiescence in Respondingการคล้อยตาม [การแพทย์]
Actinium sequenceอนุกรมแอกทิเนียม, กลุ่มนิวไคลด์ที่เกิดขึ้นตามลำดับจากการสลายของยูเรเนียม-235 นิวไคลด์สุดท้ายของอนุกรมนี้คือ ตะกั่ว-207 นิวไคลด์หลายชนิดที่มนุษย์ผลิตขึ้นก็มีการสลายตามอนุกรมนี้ [นิวเคลียร์]
Activityกัมมันตภาพ, การสลายของนิวไคลด์กัมมันตรังสีต่อหน่วยเวลา ปัจจุบันหน่วยที่ใช้ คือ เบ็กเคอเรล คำนี้ตามรายงานฉบับที่ 33 ของคณะกรรมาธิการระหว่างประเทศด้านหน่วยและการวัดรังสี (International Commission on Radiation Units and Measurement: ICRU No. 33) ให้ความหมายว่า เป็นจำนวนของนิวไคลด์กัมมันตรังสีในขณะใดขณะหนึ่งที่สลายเปลี่ยนแปลงไปต่อวินาที (ดู Becquerel, Bq และ Curie, Ci ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Ad Valorem Tax ภาษีตามมูลค่า ภาษีที่เรียกเก็บตามมูลค่าของสินค้านั้น คำว่า "Ad valorem" เป็นภาษาละติน แปลว่า ตามมูลค่า ใช้ในการคำนวณหาจำนวนภาษีที่ต้องจ่าย โดยจำนวนภาษีที่ต้องจ่าย จะมีอัตราต่อมูลค่าของสินค้านั้น ๆ คงที่ โดยปกติคิดเป็นอัตราร้อยละของมูลค่าสินค้านั้น ๆ [สิ่งแวดล้อม]
Adaเอดาภาษาสำหรับเขียนโปรแกรมที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกากำหนดให้ผู้รับเหมาเขียนโปรแกรมและงานประยุกต์ให้กับกระทรวงฯ ชื่อของภาษานี้ตั้งขึ้นตามนามของออกุสตา เอดา ไบรอน (Augusta Ada Byron) ผู้เป็นนักคณิตศาสตร์สตรีชาวอังกฤษ ภาษาเอดามีโครงสร้างพื้นฐานคล้ายกับภาษาปาสกาล แต่มีส่วนประกอบอื่นๆ เพิ่มเติมอีกมากทำให้กลายเป็นภาษาที่ใหญ่ [คอมพิวเตอร์]
Additive สารปรุงแต่ง สารซึ่งนำไปผสมกับผลิตภัณฑ์อื่นในปริมาณเพียง เล็กน้อย เพื่อเปลี่ยนแปลงสภาวะทางเคมีหรือทางกายภาพของสินค้า สารปรุงแต่งถูกนำมาใช้เพื่อทำให้อาหารดูน่าทานยิ่งขึ้น เพื่อถนอมอาหาร เพื่อยืดอายุผลิตภัณฑ์หรือวัตถุประสงค์อื่นๆ แต่อย่างไรก็ตามสารปรุงแต่งอาจเป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมได้ เช่น เตตระเอทิลลีด (teraethyl lead) ที่ใช้เติมในน้ำมันเพื่อป้องกันการน็อคของเครื่องยนต์ (anti-knock) โดยเพิ่มค่าออกเทนในเครื่องยนต์ที่มีแรงขับเคลื่อนสูง [สิ่งแวดล้อม]
Addressเลขที่อยู่เลขที่อยู่ประจำส่วนต่างๆ ตามแต่จะกำหนด เช่น เลขที่อยู่หน่วยความจำหมายถึงเลขที่อยู่ของที่เก็บข้อมูลในหน่วยความจำซึ่งโดยปกติก็คือ เลขที่อยู่ประจำแต่ละไบต์ ทั้งนี้เพราะไบต์เป็นหน่วยความจำที่เล็กที่สุดที่สามารถอ้างถึงหรือระบุได้ [คอมพิวเตอร์]
Aeolian Deposit ; Eolian Deposit สิ่งทับถมลมพา ทรายหรือดินละเอียดที่ลมหอบเอามาทับถม อย่างเช่นเนินทรายที่มักพบอยู่ทั่วไปตามหาดทรายหรือทะเลทราย [สิ่งแวดล้อม]
Aggregation การเกิดเม็ดดิน กระบวนการเกาะตัวกันของอนุภาคเดี่ยว เป็นเม็ดดินซึ่งเกิดจากแรงและสารเชื่อมตามธรรมชาติ เช่น แรงจากการยืดหดปริมาตรดินเมื่อเปลี่ยนแปลงความชื้น สารเชื่อมจำพวกสารขับ (exudate) ของรากและกิจกรรมของจุลินทรีย์ [สิ่งแวดล้อม]
Akinesiaหยุดเดินทันทีตามคำสั่งไม่ได้, ลดหรือหยุดการเคลื่อนไหว [การแพทย์]
Alley Cropping การปลูกพืชสลับแนว การปลูกพืชเป็นแถวสลับกันระหว่างพืชล้มลุกกับ พืชยืนต้น เช่น การปลูกกระถินยักษ์เป็นแนว 2 แถว และปลูกข้าวโพด 10 แถว โดยให้แถวของพืชที่ปลูกเป็นไปตามแนวระดับ [สิ่งแวดล้อม]
alloyโลหะเจือ, โลหะผสม, สารเนื้อเดียวที่ได้จากการผสมโลหะสองชนิดขึ้นไปเข้าด้วยกัน เพื่อให้ได้สมบัติตามต้องการ เช่น ทองเหลืองเป็นโลหะผสมระหว่างทองแดงกับสังกะสี [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Alternative Energyพลังงานทดแทน พลังงานใดๆ ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ทดแทนแหล่งพลังงาน ซึ่งสะสมตามธรรมชาติและใช้หมดไป เช่น น้ำมัน ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ ฯ พลังงานทดแทนภายในประเทศซึ่งมีความเป็นไปได้ในการนำมาใช้ผลิตไฟฟ้า มีอาทิ พลังงานจากแสงอาทิตย์ ลม ความร้อนใต้พิภพ น้ำ พืช วัสดุเหลือใช้จากการเกษตร ขยะ ฯ เนื่องจากพลังงานทดแทนดังกล่าวมีกระจายอยู่ตามธรรมชาติและไม่มีความสม่ำเสมอ การลงทุนเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ผลิตไฟฟ้าจึงสูงกว่าการนำแหล่งพลังงานประเภท น้ำมัน ถ่านหิน ฯ มาใช้ [ปิโตรเลี่ยม]
Amanita Muscariaเห็ดพันธุ์อะมานิตามัสคาเรีย [การแพทย์]
Amblyopiaสายตามัว, ตาขี้เกียจ, การสูญเสียการเห็นอย่างถาวร, ตาบอด, ตาเสียถาวร, สายตาเสื่อม [การแพทย์]
Andalusite แอนดาลูไซต์ แหล่ง - พบตามหินแปรที่ถูกเปลี่ยนโดยหินแกรนิต พบตามหินดาน (Bed rock) ของเหมืองลานแร่ทั่ว ๆ ไป เช่น ในจังหวัดภูเก็ต พังงา และระนอง ประโยชน์ - ใช้ทำพวกเครื่องเคลือบได้ เนื่องจากมีคุณสมบัติทนไฟ ชนิดที่โปร่งใสทำเป็นรัตนชาติได้ [สิ่งแวดล้อม]
Annoying Factor เหตุรำคาญ เหตุรำคาญตามกฏหมายว่าด้วยสาธารณสุข [สิ่งแวดล้อม]
annual ringวงปี, ส่วนของไซเลมที่ปรากฏเป็นลายเนื้อไม้  มีลักษณะเป็นวงซ้อนกันเป็นชั้นๆ มองเห็นได้เมื่อตัดต้นไม้ตามขวาง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Anticipated operational occurrenceอุบัติการณ์ที่อยู่ในความคาดหมาย, เหตุการณ์ที่เบี่ยงเบนไปจากการทำงานตามปกติของโรงงานนิวเคลียร์ ซึ่งคาดว่าตลอดอายุการใช้งานจะเกิดขึ้นได้อย่างน้อยหนึ่งครั้ง แต่ได้มีการออกแบบรองรับเหตุการณ์นี้ไว้แล้วเพื่อความปลอดภัย และป้องกันมิให้ลุกลามเป็นอุบัติเหตุ เช่น หากพลังงานไฟฟ้าที่จ่ายให้แก่เครื่องสูบน้ำของระบบระบายความร้อนเกิดขัดข้อง ระบบไฟฟ้าสำรองก็จะทำงานทันที
Appropriateเหมาะสมตามกาละเทศะ, เหมาะสม [การแพทย์]
Aptitudeความถนัด, ความถนัดตามธรรมชาติ [การแพทย์]
Arbitrationอนุญาโตตุลาการการระงับข้อพิพาททางเลือก (alternative dispute resolution) วิธีหนึ่ง โดยการที่คู่กรณีตกลงเสนอข้อพิพาทให้บุคคลหรือคณะบุคคลที่เรียกว่า “อนุญาโตตุลาการ” ทำหน้าที่พิจารณาชี้ขาดข้อพิพาทนั้น และคู่กรณีตกลงที่จะเห็นด้วยตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
Ascorbic Acidวิตามินซี, ไวตามินซี, กรดแอสคอบิก, กรดแอสคอร์บิค, วิตะมินซี, กรดแอสคอบิค, แอสคอบิคแอซิด, กรดแอสคอร์บิก, แอสคอร์บิกแอซิด, [การแพทย์]
Wollastonite โวลลาสโทไนต์ แหล่ง - พบที่แถบเขาพระพุทธบาท สระบุรี ลพบุรี บริเวณสัมผัสของหินปูนกับหินแกรนิตหรือหินอัคนีชนิดอื่นตามภาคต่าง ๆ ของประเทศพบหลายแห่ง แถบแหล่งแร่แบบสัมผัสแถบถ้ำทะลุ จังหวัดยะลา ประโยชน์ - ใช้ในอุตสาหกรรมกระเบื้อง [สิ่งแวดล้อม]
Avitaminosisวิตามิน, ภาวะพร่อง; วิตามิน, ภาวะขาด; ขาดไวตามิน; โรคขาดวิตามิน; ขาดวิตะมิน [การแพทย์]
balanced dietการกินอาหารที่มีสารอาหารครบถ้วนได้สัดส่วน, การกินอาหารให้ครบทุกประเภทและให้ได้ปริมาณสารอาหารตามที่ร่างกายต้องการ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Aquatic Animal สัตว์น้ำ หมายถึง สัตว์น้ำที่อาศัยอยู่ในน้ำหรือมีวงจรชีวิตส่วนหนึ่งอยู่ในน้ำ หรืออาศัยอยู่ในบริเวณที่น้ำท่วมถึง เช่น ปลา กุ้ง ปู แมงดาทะเล หอย เต่า กระ ตะพาบน้ำ จระเข้รวมทั้งไข่ของสัตว์น้ำนั้น สัตว์จำพวกเลี้ยงลูก ด้วยนม ปลิงทะเล ฟองน้ำ หินปะการัง กัลปังหา และสาหร่ายทะเลทั้งนี้รวมซากหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์น้ำเหล่านั้น และหมายความรวมถึงพันธ์ไม้น้ำตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีการะบุชื่อ [สิ่งแวดล้อม]
Assembly languageภาษาแอสเซมบลี ภาษาระดับต่ำสำหรับใช้เขียนโปรแกรมแต่ละคำสั่งจะตรงกับคำสั่งภาษาเครื่องหนึ่งคำสั่ง ภาษาเครื่องนั้นปกติเป็นตัวเลขฐานสองหรือ 0 กับ 1 ซึ่งยากที่จะจำ ส่วนภาษาแอสเซมบลีนั้นเปลี่ยนเลข 0 กับ 1 ให้เป็นคำที่จำได้ง่าย เช่น A แทนคำว่า Add หรือบวก s แทน Subtract หรือลบ ทำให้เขียนโปรแกรมได้ง่ายกว่าการท่องจำเลข 0 กับ 1 ภาษาแอสเซมบลีนี้มักจะแตกต่างกันไปตามประเภทและรุ่นของตัวประมวลผล (processor) และใช้ร่วมกันไม่ได้ [คอมพิวเตอร์]
Audiobookหนังสือเสียง หนังสือเสียง คือ สื่อที่บันทึกจากหนังสือแบบเรียนหรือสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆที่นำมาอ่านและบันทึกเสียงในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ผู้พิการทางสายตาหรือผู้ที่บกพร่องด้านการอ่านและผู้ต้องการรับรู้เนื้อหาของหนังสือผ่านทางการฟัง ได้มีโอกาสรับรู้ข่าวสารข้อมูลจากสื่อสิ่งพิมพ์เพิ่มขึ้น หนังสือเสียงที่คนทั่วไปรู้จัก มักผลิตออกมาในรูปแบบเทปคาสเซ็ทหรือแผ่นซีดี หรือในรูปแบบ MP3 แต่ในปัจจุบัน ได้มีการทดลองผลิตหนังสือเสียงรูปแบบใหม่สำหรับคนตาบอด เรียกว่า หนังสือเสียงระบบเดซี (DAISY-Digital Accessible Information System) ซึ่งมีคุณลักษณะเหมือนหนังสือ แต่อยู่ในรูปแบบของแผ่นซีดี ผู้ฟังสามารถเปิดฟังหน้าใดส่วนใดก็ได้ตามที่ต้องการเหมือนอ่านหนังสือ หรือสิ่งพิมพ์ปกติ หนังสือเสียงในระบบนี้จะสามารถใส่ดรรชนีไว้ในเนื้อหาส่วนต่างๆ ได้ตามความเหมาะสมและความจำเป็นในการใช้งาน ซึ่งจะทำให้ผู้ฟังสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือเครื่องเล่นชนิดพิเศษค้นหาเนื้อหาส่วนต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว และแม่นยำ ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาในแต่ละบท หัวข้อใหญ่ หัวข้อย่อย ย่อหน้า บรรทัด หรือแม้แต่ถ้อยคำ
Beach หาด พื้นที่ระหว่างแนวน้ำขึ้นกับน้ำลง มีลักษณะเป็นแถบยาวไปตามริมฝั่ง เกิดขึ้นเนื่องจากการกระทำของคลื่นและกระแสน้ำในทะเลสาบหรือแม่น้ำ [สิ่งแวดล้อม]
Behavioral Approachแนวคิดทางพฤติกรรม,การศึกษาตามแนวพฤติกรรม [การแพทย์]
Bidราคาเสนอซื้อสูงสุดราคาเสนอซื้อสูงสุดของหลักทรัพย์หนึ่ง ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ซึ่งเวลานั้นอาจมีราคาเสนอซื้อเข้ามาหลายราคา แต่ระบบซื้อขายที่ตลาดหลักทรัพย์จะแสดงราคาเสนอซื้อที่สูงสุดไว้ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ว่า ผู้เสนอซื้อที่ให้ราคาสูงกว่าควรได้สิทธิซื้อก่อนรายอื่น ๆ [ตลาดทุน]
binary fissionการแบ่งแยกเป็น 2 ส่วนเท่า ๆ กัน, การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศของโพรทิสต์ โดยการแบ่งเซลล์ 1 เซลล์เป็น  2 เซลล์ คือ นิวเคลียส จะแบ่งตัวก่อนแล้วไซโทพลาซึมจะแบ่งตามกลายเป็น 2 เซลล์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
binomial coefficientสัมประสิทธิ์ทวินาม, สัมประสิทธิ์ที่ปรากฏในแต่ละพจน์ของการกระจาย (a+b)n   เช่น (a+b)2  = a2 + 2ab + b2   สัมประสิทธิ์ทวินาม คือ 1 , 2, 1 ซึ่งเป็นค่าคงตัวที่คูณอยู่กับ a2 , ab และ b2 ตามลำดับ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Augmentative and Alternative Communicateอุปกรณ์ช่วยสื่อสารแบบพกพาสำหรับผู้ที่มีปัญหาในการพูด , อุปกรณ์ขนาดเล็ก มีปุ่มที่เก็บเสียงที่บันทึกล่วงหน้าได้ ในประเทศไทยมีผลงานวิจัยภายใต้โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ชื่อ โอภา สามารถบันทึกได้ ๖๐ ข้อความ และเรียกใช้โดยการกดปุ่ม อุปกรณ์มี ๑๕ ปุ่ม และมีปุ่มเลือกชุดข้อความได้ ๔ ชุด และมีโหมดสแกนข้อความที่ทำงานคู่กับสวิตช์เดี่ยวใช้กดเลือกข้อความ [Assistive Technology]
Backlogหนังสือค้างออสบอร์น [1] และ ปิเตอร์นิค [2] ได้ให้คำจำกัดความของรายการที่ค้างดำเนินการ (Arrear of Cataloging) ไว้ดังนี้ เป็นรายการทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุดที่ไม่ได้รับการดำเนินการตามขั้นตอนใดๆ เลย ซึ่งอาจได้แก่ หนังสือที่ห้องสมุดได้รับบริจาคมาเป็นจำนวนมากๆ หรือเป็นหนังสือที่ได้รับการดำเนินการช้าเกินควรหรือเป็นหนังสือที่ได้รับการทำบัตรรายการยังไม่เสร็จสมบูรณ์ จนถึงยังมิได้ดำเนินการในขั้นตอนใดเลย นับตั้งแต่ได้รับหนังสือมา หรือ หมายถึง หนังสือที่ไม่ได้รับการทำบัตรรายการ ซึ่งอาจเนื่องจากลักษณะภายนอกของหนังสือ (accident) หรือเพราะเป็นผลมาจากเหตุการณ์บางอย่างที่เป็นอุปสรรค (circumstance) ซึ่งสามารถสรุปสาเหตุที่สำคัญๆ [3]ได้ดังนี้
Birth Rate อัตราเกิด อัตราที่คำนวณเกี่ยวกับบุตรเกิดรอดของกลุ่ม ประชากร ต่อจำนวนรวมของกลุ่มประชากรในช่วงเวลาเดียวกัน นิยมใช้อัตราเกิดต่อประชากร 1,000 คน ในช่วง 1 ปี เมื่อกล่าวถึงอัตราเกิดโดยไม่ระบุอะไร มักจะเข้าใจว่าเป็น อัตราเกิดหยาบ (crude birth rate) ซึ่งเป็นอัตราเกิดของบุตรเกิดรอดต่อค่าประชากรรวมทั้งหมด แต่สำหรับ อัตรา เกิดรวมยอด (total birth rate) จะรวมถึงบุตรเกิดรอดและการสิ้นสุดของการตั้งครรภ์ภายหลังสัปดาห์ที่ 28 ส่วนอัตรา เกิดเฉพาะอายุ (age-specific birth rate) นั้น รวมเฉพาะบุตรที่เกิดจากประชากรกลุ่มอายุใดอายุหนึ่ง ต่อประชากรในกลุ่มอายุนั้น เช่น กลุ่มสตรีในวัยเจริญพันธุ์ในช่วงอายุต่างๆ ส่วนคำว่า อัตราเกิดเสถียรภาพ (stable birth rate) นั้น ใช้เรียกอัตราการเพิ่มประชากรตามธรรมชาติที่เพิ่มในอัตาคงที่ ประชากรกลุ่มใดที่มาถึงขั้นที่มีอัตราเพิ่มดังกล่าว เรียกว่า ประชากร เสถียรภาพ หรือ ประชากรคงรูป (stable population) ที่มีการกระจายอายุเสถียรภาพด้วย อัตราเกิดปรับตามมาตรฐาน (standardized birth rate)หมายถีง อัตราเกิดที่คำนวนโดยขจัดผลกระทบของโครงสร้างประชากร ซึ่งแตกต่างกันระหว่างประชากรสองกลุ่มออกแล้ว จึงเหมาะที่จะใช้ในการเปรียบเทียบระหว่างประชากรต่างกลุ่ม อัตราเกิดที่ แท้จริง (intrinsic birth rate) หมายถึง อัตราเพิ่มประชากรตามธรรมชาติ มีค่าเท่ากับผลต่างระหว่างอัตราเกิดและอัตราตายตามธรรมชาติ [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
follow (vt.) ตาม See also: เดินตาม, ติดตาม, เจริญรอยตาม, ตามอย่าง Syn. come after, supersede Ops. percede
trail (vi.) ตาม See also: สะกดรอย Syn. trace, track, hunt
follow about (phrv.) ตาม (บางคน) ไปทุกที่
de jure (adj.) ตามกฎหมาย See also: โดยกฎหมาย Syn. legal
de jure (adv.) ตามกฎหมาย See also: โดยกฎหมาย Syn. legally
sanctioned (adj.) ตามกฎหมาย Syn. lawful, rightful
statutory (adj.) ตามกฎหมาย Syn. lawful, rightful, sanctioned
by the book (idm.) ตามกติกา See also: ตามหลักการ
downstream (adv.) ตามกระแสน้ำ
downstream (adj.) ตามกระแสน้ำ
widthwise (adv.) ตามกว้าง
across (adv.) ตามขวาง See also: ขวาง, แนวนอน
crosswise (adv.) ตามขวาง
transverse (adj.) ตามขวาง
transversely (adv.) ตามขวาง
widthwise (adv.) ตามความกว้าง See also: ตามแนวกว้าง
in the light of (idm.) ตามความจริง See also: เนื่องจากสิ่งที่เห็น
truthfully (adv.) ตามความจริง
in esse (adj.) ตามความจริง (ภาษาละติน) See also: ตามจริง Syn. existent, ontic, real
ontic (adj.) ตามความจริง (ภาษาละติน) See also: ตามจริง Syn. existent, real
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
As far as I am concerned it was a great successตามความเห็นของฉันมันเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่
Take your timeตามสบายเลย / ใช้เวลาให้เต็มที่
He is very talented, according to his motherตามที่แม่เขาบอก เขาเป็นคนที่มีพรสวรรค์มากๆ
I'm not sure I followฉันไม่แน่ใจว่าฉันตามทัน (ไม่แน่ใจว่าเข้าใจที่คุณพูด)
Follow my direction very closelyทำตามคำชี้แนะของฉันเป็นอย่างดี
I think I'd like a few minutes aloneฉันคิดว่าฉันอยากจะใช้เวลาสองสามนาทีตามลำพัง
Make yourself at homeทำตัวตามสบายนะ
Anything you can tell us would be helpfulสิ่งใดก็ตามที่คุณสามารถบอกกับเราได้จะเป็นประโยชน์
Do as I say and everything will be fine!ทำตามที่ฉันบอกแล้วทุกสิ่งจะดีเอง
You and I should discuss this aloneคุณและฉันควรจะพูดคุยเรื่องนี้กันตามลำพัง
He's still a boy after allอย่างไรก็ตามเขาก็ยังคงเป็นเด็กผู้ชายอยู่
Go along the corridorเดินไปตามทางเดินนั่น
Leave that stuff aloneทิ้งสิ่งนั้นไว้ตามลำพังของมัน
I want to show you somethingฉันอยากให้คุณดูอะไรบางอย่าง ตามฉันมา
Move your feet to the beat of your heartเคลื่อนเท้าไปตามจังหวะเต้นของหัวใจคุณ
Just trust meแค่ไว้ใจฉัน ทำตามการนำของฉัน
I try to behave the way he would like me toฉันพยายามทำตัวตามวิถีทางที่เขาอยากให้ฉันทำ
I need to speak to you aloneฉันต้องการคุยกับคุณตามลำพัง
Why are you following me?คุณตามฉันมาทำไม
Just follow your heartแค่ทำตามหัวใจของคุณ
Leave him alone! Get off him!ปล่อยเขาไว้ตามลำพัง ไปให้พ้นจากเขา
I like being alone in my room and just looking outsideฉันชอบอยู่ตามลำพังในห้องของตัวเองและก็แค่มองออกไปข้างนอก
I won't let any of the children out aloneฉันจะไม่ปล่อยเด็กๆ คนไหนออกไปข้างนอกตามลำพัง
Swear to me that you won't go looking for himสาบานกับฉันมาว่าคุณจะไม่ไปตามหาเขา
He needs the time alone to gather his thoughtsเขาต้องการเวลาตามลำพังเพื่อรวบรวมความคิด
We would like a moment aloneเราอยากขอเวลาสักครู่ตามลำพัง
I'm here at my own requestฉันมาที่นี่ตามความต้องการของตนเอง
Please, make yourself comfortableได้โปรดทำตัวตามสบายนะ
He walked quickly along the roadเขาเดินไปตามถนนอย่างรวดเร็ว
Now, I am focused on pursuing my new goalsตอนนี้ฉันมุ่งความสนใจไปยังการไล่ตามเป้าหมายใหม่ของฉัน
He always lags behind the othersเขาตามไม่ทันคนอื่นเสมอ
You must work according to the manualคุณต้องทำงานตามข้อกำหนดในคู่มือ
You'd better let her aloneคุณควรปล่อยให้เธออยู่ตามลำพังดีกว่า
I was alone but not lonelyฉันอยู่ตามลำพังแต่ก็ไม่โดดเดี่ยว
Come to see me whenever you like!มาหาฉันเมื่อใดก็ตามที่คุณอยากมา
Take a seat, please, make yourself at homeได้โปรดนั่งลง ทำตัวตามสบาย
Take your time(ใช้เวลา)ตามสบายเถอะ / ไม่ต้องรีบร้อน
He is studying hard as everเขากำลังอ่านหนังสือหนักตามเคย
Now, leave me aloneตอนนี้ขอฉันอยู่ตามลำพังเถอะ
I think we should leave these two aloneฉันคิดว่าเราควรปล่อยพวกเขาสองคนไว้ตามลำพัง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Frankly, we're somewhat suspicious of Mr Ravenwood, being mentioned so prominently in a secret Nazi cable.พูดตรงๆ, เราค่อนข้างสงสัยในตัวคุณราเวนวู้ด มีการกล่าวถึงอย่างเด่นชัด ตาม โทรเลขลับของนาซี
(SHOUTING) As you wish!ได้ ... ตาม ... ต้อง ...
And would someone please find Flanagan.ใครก็ได้ ตาม ฟลานาแกน ที
Wham bam lights fucking out.ตูม ตาม โลกมืดในทันใด
Alright, look, push the bowl with the grain with the grain, you see what I'm doing here?ดูนะ วางเครื่องมือ ปาดไปตามแนว ตาม แนวไม้ เห็นที่ฉันทำนี่ไหม
It's intracranial bleed. Call the O.R.เลือดออกในสมอง ตาม o.r.
When it is done I will raise clamor, and see Gannicus follow to the afterlife.เมื่อมีการกระทำ เราจะยกเสียงโห่ร้อง, และดู Gannicus ตาม เพื่อชีวิตหลังความตาย
Hey, call 911 and send an ambulance to the Kamikita elementary school.นี่ ตาม 911 ให้ส่งรถพยาบาลไปที่โรงเรียนประถมคามิคิตะ รับทราบ!
Powering on LHC magnets.ตาม Accelerator แม่เหล็กติด.
"From Santi's earthly tomb, the demon's hole..."ตาม Accelerator แม่เหล็กติด.
According to my aunt, this is supposed to mean that I am destined for great things and that I will find the one true love of my life.ตาม ป้าของฉัน นี้ควรจะหมายถึง ที่ฉันกำลัง destined สำหรับสิ่งที่ดี และที่ฉันจะได้พบกับ หนึ่งความรักที่แท้จริงในชีวิตของฉัน
Pursuant to Section 4 of the 25th Amendment we must achieve a majority vote to officially appoint Raymond Jarvis as acting President.ตาม ส่วนที่ 4 ในญัตติที่ 25 เราต้องทำการลงคะแนนเสียงส่วนใหญ่ เพื่อแต่งตั้ง เรย์มอนด์ จาวิส อย่างเป็นทางการ
Follow that cab.ตาม แท๊กซี่ คันหน้าไป
According to these blueprints the asylum was connected to a water-supply system in 1897.ตาม แผนที่นี้ โรงพยาบาลนี้เชื่อมต่อกับ ระบบระบายน้ำในปี 1897
Send Mike Ross to me.ตาม ไมค์ รอส มาพบผมที
State law, mandatory evac.ตามกกฎหมายรัฐไมอามี่ เราต้องทำการอพยพ
As a rule, the less advanced civilization is either exterminated or enslaved.ตามกฎ อารยธรรมที่ ก้าวหน้าน้อยกว่า ไม่ถูกกำจัดก็ ถูกทำให้เป็นทาส
Only Secret Service possess fire-arms in the Presidents facility. Screw Protocol James.ตามกฎ แจ็ค \ เรามีสายลับศัตรูอยู่นะ
According to any of the belt rules, you have to make weight in order to fight for the belt.ตามกฎของการชกชิงเข็มขัด ต้องทำน้ำหนักให้ได้ ถ้าจะชิงเข็มขัด
According to the state of new jersey, medical schools in my country suffer from not being from this country.ตามกฎของรัฐนิวเจอร์ซี่ โรงเรียนการแพทย์ของประเทศฉัน ถูกผลกระทบจากการที่ไม่ได้อยู่ในประเทศนี้
According to Wesley's rules, if we alert the police, she's dead.ตามกฎของเวสลีย์ถ้าเราเตือนตำรวจ เธอตาย
That was pda number four on date number five.ตามกฎข้อที่ 4 เรื่อง การออกเดทข้อที่ 5
Tradition dictates the throne must pass to a male heir.ตามกฎมณเทียรบาล รัชทายาทชายเท่านั้นที่ครองราช
Under the law, you were obligated to disclose any material facts that might have influenced our decision to buy this house.ตามกฎหมาย คุณมีหน้าที่ที่จะต้องเปิดเผย ความจริงใดๅ ที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจซื้อบ้านหลังนี้
Possession is 9/10 of the law.ตามกฎหมาย จะต้องอยู่ในสัดส่วน9/10
Legally, your sister died.ตามกฎหมาย นํองนายตายเเลทู้ว
Within the boundaries of law, we must hate the crime not the person.ตามกฎหมาย เธอควรจะเกลียดอาชญากรรม ไม่ใช่อาชญากร
By medical law, a patient's personal information cannot be...ตามกฎหมายทางการแพทย์ ฉันไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลของผู้ป่วยได้
In accordance with our laws, you will pay with your life. Take him away.ตามกฎหมายบ้านเมือง เจ้าต้องชดใช้ด้วยชีวิต เอาตัวมันไป
I'm not legally married.ตามกฎหมายยังไม่ได้แต่งงาน
According Sexual Violence Law, Act 11.ตามกฎหมายว่าด้วยการกระทำรุนแรงทางเพศ มาตรา 11
According to Ortega Law, you are under investigation of being suspected of taking bribes. Do you know?ตามกฎหมายออเทกาคุณตกอยู่ในข่ายต้องสงสัยว่ารับสินบน คุณทราบใหม่
Legally we can't give her anything else.ตามกฎหมายเราไม่สามารถให้อะไรเธอได้อีก
By statute, 3 is the magic number.ตามกฎหมายแล้ว ต้องเป็น 3 คน
Legally, you're required to disclose the murder/suicide.ตามกฎหมายแล้ว ที่เกิดเหตุนี่ จะต้องถูกสั่งปิด
According to our bylaws, we have to have a 48-hour notice before a vote.ตามกฎหมายแล้ว เราต้องแจ้งล่วงหน้า 48 ชั่วโมงก่อนทำการลงเสียง
Legally,that could cause a chain of evidence problem.ตามกฎหมายแล้ว.มันจะโยงปัญหาเรื่องหลักฐานมาถึงเรา.
His Majesty has no legitimate reason to intervene.ตามกฎแล้ว ฝ่าบาทไม่มีสิทธิ์เข้าไปก้าวก่าย
Go along and we will get along.ตามกฎแล้วน่ะ เราคบกันได้นี่
In its purest form, an act of retribution provides symmetry...ตามกฎแห่งกรรม คนที่ทำอะไรไว้ ควรรับผลนั้นอย่างสาสม

ตาม ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
出回る[でまわる, demawaru] Thai: วางขายอยู่ตามท้องตลาด English: to appear on the market
大人[おとな, otona] Thai: คำที่ใช้เรียกคนประมาณตามอายุ English: adult
沿う[そう, sou] Thai: (แล่น)ไปตาม English: to run along
沿う[そう, sou] Thai: ทำตาม English: to follow
添える[そえる, soeru] Thai: ติดตามไปด้วย English: to accompany
準じる[じゅんじる, junjiru] Thai: ยึดตาม English: to follow
準じる[じゅんじる, junjiru] Thai: ยึดตามแบบ English: to apply to
現実[げんじつ, genjitsu] Thai: ความเป็นจริง, ตามความเป็นจริง English: reality
相次ぐ[あいつぐ, aitsugu] Thai: ตามมาเป็นลำดับ English: to follow in succession
自業自得[じごうじとく, jigoujitoku] Thai: กรรมตามสนอง English: reap what you sow (id)
見上げる[みあげる, miageru] Thai: เหลือบตามอง English: raise one's eyes
追いかける[おいかける, oikakeru] Thai: ไล่ตาม English: to pursue

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตาม
Back to top