ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

pursue

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *pursue*, -pursue-

pursue ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
pursue (vi.) ไล่ตาม Syn. seek, track, search after
pursue (vt.) ไล่ตาม Syn. seek, track, search after
pursue (vt.) ทำให้ลุล่วง Syn. perservere, proceed, carry on
pursuer (n.) ผู้ล่า Syn. hunter
English-Thai: HOPE Dictionary
pursue(เพอซู') vt.,vi. ติดตาม,ไล่ตาม,ตามจับ,ดำเนินตาม,ปฏิบัติตาม,ดำเนินการต่อไป., See also: pursuer n., Syn. chase,proceed
English-Thai: Nontri Dictionary
pursue(vt) ดำเนินตาม,เจริญรอยตาม,ติดตาม,ตามหา
pursuer(n) ผู้ติดตาม,ผู้เจริญรอยตาม,ผู้ตามหา
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เอาแต่ได้ (v.) just pursue private ends See also: care only one´s own interests, think only of one´s own gain, be selfish and inconsiderate
ตาม (v.) pursue See also: chase, follow, trail, hunt, keep place with, keep up with, keep abreast with Syn. ไล่ตาม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But in my official capacity, I have no alternative but to pursue his accusations.เเต่ด้วยหน้าที่เเล้ว ผมไม่มีทางเลือก นอกจากรับฟังข้อกล่าวหาของเขา
They're flying the plane, free to pursue a life of religious fulfilment.พวกเขากำลังขับเครื่องบินอยู่ อิสระที่จะติดตามชีวิตที่บรรลุ
More pursue it than study, lately.ต้องชดเชยที่เริ่มเรียนช้าไปน่ะ
My success allowed me a certain freedom to pursue my own interests.ดูเหมือนผมจะมีพรสวรรค์ ที่จะประยุกต์ สร้างโมเดลสะสางคดีฆาตรกรรม
Subsequently offered a teaching position at Harvard University which you turned down to pursue SETI work at the Arecibo Observatory in Puerto Rico.ความไวของกล้อง โทรทรรศน์วิทยุ ต่อมานำเสนอใน การเรียนการสอน ตำแหน่งที่ มหาวิทยาลัยฮาร์เวิร์ด
We're losing our right to pursue our destiny.เราสูญเสียสิทธิของตัวเอง /เพื่อไล่ตามพรหมลิขิต
Did you send Raoul to the war so that you could be free to pursue her?ฝ่าบาทส่งราอูลไปแนวหน้าเพราะนาง
I do not have time to help it pursue some ridiculous lawsuit.ผมไม่มีเวลาจะไปช่วย... มันฟ้องร้องคดีบ้าบอนั่น
I have sacrificed my family to pursue this idealฉันได้เสียสละครอบครัวของฉันที่จะไล่ตามอุดมคตินี้
Can't I pursue my dream?ฉันจึงไม่สามารถไล่ตามความฝันของฉันเลยหรอ?
We'll fence for it. If you win, I'll let you pursue your plan.ด้วยการฟันดาบ ถ้าแกชนะ ฉันจะยอมให้แกทำตามแผนงานของแก
This time, with the technology we've received from them, we're going to pursue them.เวลานี้ ด้วยเทคโนโลยีที่เราได้จากพวกมัน พวกเรากำลังเจริญรอยตามพวกมัน

pursue ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
义无反顾[yì wú fǎn gù, ㄧˋ ˊ ㄈㄢˇ ㄍㄨˋ, 义无反顾 / 義無反顧] honor does not allow one to glance back (成语 saw); duty-bound not to turn back; no surrender; to pursue justice with no second thoughts
追击[zhuī jī, ㄓㄨㄟ ㄐㄧ, 追击 / 追擊] pursue and attack
竞逐[jìng zhú, ㄐㄧㄥˋ ㄓㄨˊ, 竞逐 / 競逐] competition; to compete; to pursue
辿[chān, ㄔㄢ, 辿] follow, pursue
追寻[zhuī xún, ㄓㄨㄟ ㄒㄩㄣˊ, 追寻 / 追尋] pursue; to track down; to search

pursue ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
幻を追う[まぼろしをおう, maboroshiwoou] (exp,v5u) to pursue an illusion; to pursue a fantasy; to pursue phantoms
業とする[ぎょうとする, gyoutosuru] (exp,vs-i) to work at a profession; to pursue a vocation
求める[もとめる, motomeru] (v1,vt) (1) to want; to wish for; (2) to request; to demand; (3) to seek; to search for; to pursue (pleasure); to hunt (a job); (4) (pol) (See 買う・1) to purchase; to buy; (P)
辿る[たどる, tadoru] (v5r,vt) to follow (road); to pursue (course); to follow up; to follow (hyperlink); (P)
後を追う;跡を追う[あとをおう, atowoou] (exp,v5u) (1) to pursue; (2) to die right after a loved one; to kill oneself (because one misses or longs to be with a loved one); (3) to follow an example set by earlier generations (or one's master, etc.)
追う(P);逐う[おう, ou] (v5u,vt) (1) to chase; to run after; to pursue; (2) to follow (i.e. a set order, a trend); (3) to drive out; to oust; to expel; (4) to drive (i.e. a herd); (5) (in passive voice) to be pressed (for time, etc.); (P)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
追いかける[おいかける, oikakeru] Thai: ไล่ตาม English: to pursue

pursue ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดำเนิน[v.] (damnoēn) EN: proceed ; carry on ; carry out ; conduct ; go on ; go forward ; handle ; act ; walk ; go on foot ; go ; pursue FR: avancer ; se dérouler ; mener ; procéder
ใฝ่[v.] (fai) EN: aim ; expect ; seek ; pursue FR: être déterminé (à) ; être résolu (à)
กวด[v.] (kūat) EN: chase ; pursue ; run after ; catch up ; overtake FR: traquer ; pourchasser ; poursuivre
ล่า[v.] (lā) EN: hunt ; stalk ; pursue ; seek FR: chasser ; poursuivre
ไล่[v.] (lai) EN: chase ; pursue ; run after ; hunt FR: chasser ; pousuivre ; courir après
ไล่ตาม[v.] (lai tām) EN: chase ; follow ; run after ; pursue FR: pourchasser ; poursuivre ; traquer
แสวง[v.] (sawaēng) EN: strive for ; seek ; pursue ; go after FR: ambitionner ; désirer ; rechercher ; poursuivre ; briguer ; convoiter
ตาม[v.] (tām) EN: follow ; pursue ; dog ; chase ; trail ; hunt ; keep place with ; keep up with ; keep abreast with ; go after ; come after ; keep pace with FR: suivre ; poursuivre ; suivre la piste de ; pister
ตามตัว[v. exp.] (tām tūa) EN: trail ; track ; trace ; pursue FR: poursuivre ; traquer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า pursue
Back to top