ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

follow

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *follow*, -follow-

follow ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
follow (vt.) ตาม See also: เดินตาม, ติดตาม, เจริญรอยตาม, ตามอย่าง Syn. come after, supersede Ops. percede
follow (vt.) ไล่ตาม See also: ติดตาม, ตามหลัง Syn. pursue, chase, track Ops. flee
follow (vt.) ปฏิบัติตาม See also: เชื่อฟัง, ทำตาม Syn. obey, conform, observe Ops. disregard
follow (n.) การติดตาม See also: การติดตามผล, การไล่ตาม
follow (vt.) สนใจติดตาม (เรื่อง, ข่าวสาร) Syn. be interested in, keep abreast of
follow (vt.) เข้าใจ (คำอธิบาย, ความหมาย) Syn. understand, catch on, appreciate
follow (vi.) เป็นผลมาจาก Syn. result, develop, spring
follow (vt.) เลียนแบบ See also: เอาอย่าง, พยายามทำให้เหมือน Syn. copy, imitate
follow about (phrv.) ตาม (บางคน) ไปทุกที่
follow in (phrv.) ตามรอย See also: เจริญรอยตาม
follow in turn (vt.) ทำให้สลับกัน See also: ผลัดกัน Syn. rotate
follow on (phrv.) มาทีหลัง See also: ตามมา, ตามมาทีหลัง
follow on (phrv.) มีผลจาก See also: เป็นผลมาจาก Syn. follow upon
follow out (phrv.) ตามออกไป
follow out (phrv.) ทำให้สำเร็จ See also: จัดการให้เสร็จ Syn. follow through
follow through (phrv.) เชื่อฟัง
follow through (phrv.) พยายามต่อไป See also: ทำต่อไป
follow through with (phrv.) ทำให้สำเร็จ See also: ทำสำเร็จ
follow up (phrv.) ติดตามผลของ
follow upon (phrv.) มีผลจาก See also: เป็นผลมาจาก Syn. follow on
follow-up (adj.) ที่ติดตามมา See also: เกี่ยวกับผลที่ตามมา
follow-up (n.) การกระทำหรือสิ่งที่ติดตามมาอย่างต่อเนื่อง
follower (n.) ผู้ติดตาม See also: พรรคพวก, บริวาร, สาวก, ลูกศิษย์, ลูกน้อง, ผู้สนับสนุน, ผู้รับใช้ Syn. disciple, adherent, supporter Ops. objector
followers (n.) คณะผู้ติดตาม See also: ข้าราชบริพาร Syn. retinue, servant
following (adj.) ถัดไป See also: ต่อมา, ที่ตามมาทีหลัง, ถัดมา, เป็นอันดับต่อมา Syn. next, later, subsequent
following (adj.) ที่จะกล่าวต่อไป
following (n.) ผู้สนับสนุน Syn. supporters, entourage
following this (conj.) จากนั้น See also: แล้วก็ Syn. then
English-Thai: HOPE Dictionary
follow(ฟอล'โล) vt. ติดตาม,ตาม,ตามหลัง,ยอมตาม,ทำตาม,มองตาม,ลอกตาม,เอาอย่าง,เดินไปตาม,เชื่อฟัง,เนื่องมาจาก,เป็นผลสืบเนื่องจาก,ดำเนินต่อไป,เข้าใจ vi. ต่อมา,เป็นผลสืบเนื่องมาจาก,รับใช้,ตามไป. -Phr. (follow up ติดตามอย่างใกล้ชิด.), See also: followable adj.
follow-up(ฟอล'โลอัพ) n.,adj. (เกี่ยวกับ) การติดตามอย่างใกล้,จดหมายตาม,หมัดตาม,หนังสือตาม
follower(ฟอล'โลเออะ) n. ผู้ติดตาม,ผู้ตาม,บริวาร,สาวก,ลูกศิษย์,ผู้สนับสนุน,ผู้รับใช้,ผู้เลียนแบบ
following(ฟอล'โลอิง) n. กลุ่มผู้ติดตาม,กลุ่มผู้สนับสนุน,-the following สิ่งที่ตามมา. adj. ซึ่งตามมา
English-Thai: Nontri Dictionary
follow(vt) ทำตาม,ตามหลัง,เชื่อฟัง,ติดตาม,เนื่องมาจาก
follower(n) สาวก,ลูกศิษย์,ผู้รับใช้,บริวาร,ผู้ติดตาม
following(adj) ที่ติดไป,ที่ตามมา,ที่สนับสนุน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
follow the fortunesการปฏิบัติตาม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
follow-upการกดย้ำ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Follow throughการเลื่อน [การแพทย์]
Follow Upติดตาม [การแพทย์]
Follow-Upติดตามผล [การแพทย์]
Followers, Passiveสิ่งที่เกิดขึ้นตามมา [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ดำเนินต่อ (v.) follow Syn. สืบต่อ, สานต่อ, ทำให้ตลอด, สืบทอด
ตาม (v.) follow See also: pursue, come after, go after
ตาม (adv.) follow See also: same as, exactly, precisely Syn. ทำตาม
ตามน้ำ (adv.) follow
ตามหลัง (v.) follow See also: come (/go) after, tag along behind somebody
ติดตาม (v.) follow See also: be in company with, accompany, come after, go after, pursue Syn. ติดสอยห้อยตาม, ตาม Ops. แยกจากกัน
ติดสอยห้อยตาม (v.) follow See also: tail after someone, accompany, stick close (to someone), attach Syn. ติดตาม Ops. หลีกหนี
ถือตาม (v.) follow See also: copy, imitate Syn. ทำตาม
ทำต่อ (v.) follow Syn. ดำเนินต่อ, สืบต่อ, สานต่อ, ทำให้ตลอด, สืบทอด
ทำให้ตลอด (v.) follow Syn. ดำเนินต่อ, สืบต่อ, สานต่อ, สืบทอด
ปฏิบัติตาม (v.) follow See also: observe the precepts, behave, track, trace Syn. ประพฤติตาม, ทำตาม, เจริญรอยตาม Ops. ฝ่าฝืน
ประพฤติตาม (v.) follow See also: observe the precepts, behave, track, trace Syn. ปฏิบัติตาม, ทำตาม, เจริญรอยตาม Ops. ฝ่าฝืน
สะกด (v.) follow See also: spy on, track, trail, shadow
เจริญรอย (v.) follow Syn. เจริญรอยตาม
เจริญรอย (v.) follow See also: observe the precepts, behave, track, trace Syn. ปฏิบัติตาม, ประพฤติตาม
ไล่หลัง (v.) follow See also: run after, chase, hunt Syn. ตามหลัง
ตามเสด็จ (v.) follow (a king or royal members)
ตามแจ (v.) follow closely Syn. เกาะแจ, ติดแจ
ติดแจ (v.) follow closely Syn. ตามแจ, เกาะแจ
เกาะแจ (v.) follow closely Syn. ตามแจ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Just follow your heartแค่ทำตามหัวใจของคุณ
You have to follow my orders!นายต้องทำตามคำสั่งฉัน
Follow my direction very closelyทำตามคำชี้แนะของฉันเป็นอย่างดี
I'm not sure I followฉันไม่แน่ใจว่าฉันตามทัน (ไม่แน่ใจว่าเข้าใจที่คุณพูด)
Why are you following me?คุณตามฉันมาทำไม
Why do you keep following me?ทำไมถึงได้ตามฉันมาอีก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Come on, hen... Men. Follow me.มาสิ ชายไก่ ติดตามฉัน.
Great. Maybe we can follow this one up with a little dancing and refreshments!ที่ดี บางทีเราสามารถทำตามอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาพร้อมกับการเต้นและเครื่องดื่มเล็ก ๆ น้อย ๆ !
You lost me, kid. I don't follow you.{\cHFFFFFF}คุณสูญเสียผมเด็ก ฉันไม่ได้ทำตามที่คุณ
But you know the pity is when I'm paid I always follow my Job through.แต่มันน่าเสียดาย ฉันรับค่าจ้างมา... ...ฉันก็ต้องทำงานของฉัน
They'd follow you anywhere.หวนกลับไปที่พวกเขาจ้องอยู่ที่ ฉัน
Hooper, take the wheel. Brody, follow that. Watch for him.ฮูเปอร์ บังคับเรือ โบรดี้ ตามไป ระวังด้วย
Let's follow Signora Maggi's example, giving our dear President the joy of seeing his dream come trueให้'ของปฏิบัติตามมาดามตัวอย่างของ Maggi ,\ Ngiving แด่ของเราประธานาธิบดี... ...ความปีติยินดีของเห็น dream come ของเขา . ถูกต้อง
And don't follow me.แล้วก็อย่าตามฉันไปล่ะ
There you go. Just follow them to the back.นี่เอง ตามพวกเขาไปด้านหลังเลยนะคะ
But if you're serious about taking Rambo out clean, follow me...แต่ถ้าคุณร้ายแรงเกี่ยวกับจับ แรมโบ้ ตามผม
The others may follow you, but you forget I knew you when you were a boy.คนอื่นอาจทำตาม แต่อย่าลืมสิ ฉันรู้จักคุณตั้งแต่เด็ก
I will follow close behind you and help to serve the people.ฉันจะเดินตามหลังคุณ และช่วยคุณรับใช้ประชาชน

follow ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chán, ㄔㄢˊ, 躔] course of stars; follow precedent
入乡随俗[rù xiāng suí sú, ㄖㄨˋ ㄒㄧㄤ ㄙㄨㄟˊ ㄙㄨˊ, 入乡随俗 / 入鄉隨俗] When you enter a village, follow the local customs (成语 saw); do as the natives do; When in Rome, do as the Romans do
恭敬不如从命[gōng jìng bù rú cōng mìng, ㄍㄨㄥ ㄐㄧㄥˋ ㄅㄨˋ ㄖㄨˊ ㄘㄨㄥ ㄇㄧㄥˋ, 恭敬不如从命 / 恭敬不如從命] deference is no substitute for obedience (成语 saw); to follow sb's precepts is the sincerest form of respect
按步就班[àn bù jiù bān, ㄢˋ ㄅㄨˋ ㄐㄧㄡˋ ㄅㄢ, 按步就班] follow the prescribed order; keep to conventional ways
步人后尘[bù rén hòu chén, ㄅㄨˋ ㄖㄣˊ ㄏㄡˋ ㄔㄣˊ, 步人后尘 / 步人後塵] follow in other people's footsteps; trail along behind others
跟着[gēn zhe, ㄍㄣ ㄓㄜ˙, 跟着 / 跟著] follow after
跟进[gēn jìn, ㄍㄣ ㄐㄧㄣˋ, 跟进 / 跟進] follow; follow up
[gēn, ㄍㄣ, 跟] heel; to follow closely; to go with; to marry sb (of woman); with; towards; as (compared to); from (different from); and (in addition to)
照原样[zhào yuán yàng, ㄓㄠˋ ㄩㄢˊ ㄧㄤˋ, 照原样 / 照原樣] to copy; to follow the original shape; faithful restoration
遵照[zūn zhào, ㄗㄨㄣ ㄓㄠˋ, 遵照] in accordance with; to follow (the rules)
后嗣[hòu sì, ㄏㄡˋ ㄙˋ, 后嗣 / 後嗣] posterity; those who follow on; future generations
顺理成章[shùn lǐ chéng zhāng, ㄕㄨㄣˋ ㄌㄧˇ ㄔㄥˊ ㄓㄤ, 顺理成章 / 順理成章] rational and clearly structured (of text); written to follow a line of argument
改恶向善[gǎi è xiàng shàn, ㄍㄞˇ ㄜˋ ㄒㄧㄤˋ ㄕㄢˋ, 改恶向善 / 改惡向善] turn away from evil and follow virtue
见贤思齐[jiàn xián sī qí, ㄐㄧㄢˋ ㄒㄧㄢˊ ㄙ ㄑㄧˊ, 见贤思齐 / 見賢思齊] see a worthy, think to imitate (成语 saw, from Analects); emulate the virtuous; Follow the example of a virtuous and wise teacher.
不以规矩,不能成方圆[bù yǐ guī ju, ㄅㄨˋ ㄧˇ ㄍㄨㄟ ㄐㄩ˙, bu4 neng2 cheng2 fang1 yuan2, 不以规矩,不能成方圆 / 不以規矩,不能成方圓] without rules, nothing can be done (成语 saw, from Mencius); one must follow some rules
之后[zhī hòu, ㄓ ㄏㄡˋ, 之后 / 之後] afterwards; following; later; after
以后[yǐ hòu, ㄧˇ ㄏㄡˋ, 以后 / 以後] after; later; afterwards; following; later on; in the future
沿[yán, ㄧㄢˊ, 沿] along; following (a line)
随着[suí zhe, ㄙㄨㄟˊ ㄓㄜ˙, 随着 / 隨著] along with; in the wake of; following
[zhǒng, ㄓㄨㄥˇ, 踵] arrive; follow; heel
如下[rú xià, ㄖㄨˊ ㄒㄧㄚˋ, 如下] as follows
伴随[bàn suí, ㄅㄢˋ ㄙㄨㄟˊ, 伴随 / 伴隨] to follow; to accompany
下面[xià mian, ㄒㄧㄚˋ ㄇㄧㄢ˙, 下面] below; next; the following; under; below
以下[yǐ xià, ㄧˇ ㄒㄧㄚˋ, 以下] below; under; following
接着[jiē zhe, ㄐㄧㄝ ㄓㄜ˙, 接着 / 接著] to catch and hold on; to continue; to go on to do sth; to follow; to carry on; then; after that; subsequently; to follow; to proceed; to ensue; in turn; in one's turn
天主教徒[tiān zhǔ jiào tú, ㄊㄧㄢ ㄓㄨˇ ㄐㄧㄠˋ ㄊㄨˊ, 天主教徒] Catholic; follower of Catholicism
[guī, ㄍㄨㄟ, 皈] comply with; follow
方向[fāng xiàng, ㄈㄤ ㄒㄧㄤˋ, 方向] direction; orientation; path to follow
弟子[dì zǐ, ㄉㄧˋ ㄗˇ, 弟子] disciple; follower
教徒[jiào tú, ㄐㄧㄠˋ ㄊㄨˊ, 教徒] disciple; follower of a religion
狗腿子[gǒu tuǐ zi, ㄍㄡˇ ㄊㄨㄟˇ ㄗ˙, 狗腿子] dog's leg; fig. one who follows a villain; henchman; hired thug
安可[ān kě, ㄢ ㄎㄜˇ, 安可] encore (follow up music performance)
下列[xià liè, ㄒㄧㄚˋ ㄌㄧㄝˋ, 下列] following
[xùn, ㄒㄩㄣˋ, 徇] follow; quick
沿例[yán lì, ㄧㄢˊ ㄌㄧˋ, 沿例] following the model; according to precedent
跟从[gēn cóng, ㄍㄣ ㄘㄨㄥˊ, 跟从 / 跟從] follow
辿[chān, ㄔㄢ, 辿] follow, pursue
追踪报导[zhuī zōng bào dǎo, ㄓㄨㄟ ㄗㄨㄥ ㄅㄠˋ ㄉㄠˇ, 追踪报导 / 追蹤報導] follow-up report
追踪调查[zhuī zōng diào chá, ㄓㄨㄟ ㄗㄨㄥ ㄉㄧㄠˋ ㄔㄚˊ, 追踪调查 / 追蹤調查] follow-up study; investigative follow-up
追随者[zhuī suí zhě, ㄓㄨㄟ ㄙㄨㄟˊ ㄓㄜˇ, 追随者 / 追隨者] follower; adherent; following

follow ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ついて回る;付いて回る[ついてまわる, tsuitemawaru] (v5r,vi) to follow around
に続く[につづく, nitsuduku] (exp,v5k) (See に続いて,続く) (temporal or logical sense) follow ...; come after ...
乗じる[じょうじる, joujiru] (v1) (1) to take advantage of; to follow blindly; (2) {math} to multiply; (P)
乗ずる[じょうずる, jouzuru] (vz) (1) (See 乗じる・1) to take advantage of; to follow blindly; (2) {math} (See 乗じる・2) to multiply; (P)
付き合う(P);付合う;つき合う[つきあう, tsukiau] (v5u,vi) (1) to associate with; to keep company with; to go out with; to go steady with; to get on with; (2) to go along with; to follow someone's lead; to accompany someone; to compromise; (P)
則る[のっとる, nottoru] (v5r,vi) to conform to; to be in accordance with; to follow (rule, tradition, example, etc.)
受戒[じゅかい, jukai] (n,vs) {Buddh} vowing to follow the precepts
子マダム[こマダム, ko madamu] (n) wealthy women who strive to follow the fashions exactly and be seen in all the right place
尻馬に乗る[しりうまにのる, shiriumaninoru] (exp,v5r) (1) to follow suit; to imitate or follow someone blindly; (2) to ride on someone's back; to ride someone's coattails; to take advantage, e.g. of another's popularity
後を追う;跡を追う[あとをおう, atowoou] (exp,v5u) (1) to pursue; (2) to die right after a loved one; to kill oneself (because one misses or longs to be with a loved one); (3) to follow an example set by earlier generations (or one's master, etc.)
忠告に従う[ちゅうこくにしたがう, chuukokunishitagau] (exp,v5u) to follow advice; to act upon advice
意味を取る[いみをとる, imiwotoru] (exp,v5r) to follow the sense; to understand the meaning of
沿う[そう, sou] (v5u) (1) to run along; to run beside; (2) (See 添う) to follow (a plan, etc.); to act in accordance with; (P)
爪の垢を煎じて飲む[つめのあかをせんじてのむ, tsumenoakawosenjitenomu] (exp,v5m) to take a lesson from (a wise person); to follow in the footsteps of
率先垂範[そっせんすいはん, sossensuihan] (n) set an example worth following; take the initiative in doing something thereby setting an example for others to follow
畳み込む[たたみこむ, tatamikomu] (v5m,vt) to fold in; to bear deep in mind; to follow up
相次ぐ(P);相継ぐ[あいつぐ, aitsugu] (v5g) to follow in succession; to happen one after another; (P)
突き詰める[つきつめる, tsukitsumeru] (v1,vt) to investigate thoroughly; to probe into; to think something through; to follow an argument to its logical conclusion
纏い付く;纏いつく[まといつく, matoitsuku] (v5k,vi) to entwine; to follow about
纏わり付く;纏わりつく;纒わり付く(iK)[まつわりつく;まとわりつく, matsuwaritsuku ; matowaritsuku] (v5k,vi) to coil about; to follow about
肖る(oK)[あやかる, ayakaru] (v5r,vi) (1) to share good luck; to follow (someone's) example; (2) to be named after
踏む(P);履む;践む[ふむ, fumu] (v5m,vt) (1) to step on; to tread on; (2) to experience; to undergo; (3) to estimate; to value; to appraise; (4) to rhyme; (5) (arch) to inherit (the throne, etc.); (6) to follow (rules, morals, principles, etc.); (P)
辿る[たどる, tadoru] (v5r,vt) to follow (road); to pursue (course); to follow up; to follow (hyperlink); (P)
追う(P);逐う[おう, ou] (v5u,vt) (1) to chase; to run after; to pursue; (2) to follow (i.e. a set order, a trend); (3) to drive out; to oust; to expel; (4) to drive (i.e. a herd); (5) (in passive voice) to be pressed (for time, etc.); (P)
順を追う[じゅんをおう, junwoou] (exp,v5u) (See 順を追って) to follow in order; to go through step-by-step
アフター・フォロー;アフターフォロー[, afuta-. foro-; afuta-foro-] (n) follow-up service (wasei
イズム(P);ズム[, izumu (P); zumu] (n) (1) (イズム only) ism; (suf) (2) (ズム used when following き, し, り, etc.) -ism; (P)
いようが[, iyouga] (exp) (from いるようが) (See ようが) (following te-form verb) regardless of; whether (or not)
うんともすんとも[, untomosuntomo] (exp,adv) (followed by a negative verb form) not uttering a single word; not giving even the slightest response
カーブフォロア[, ka-buforoa] (n) {comp} curve follower
から[, kara] (prt) (1) from (e.g. time, place, numerical quantity); since; (2) from (originator); (3) because; (4) out of (constituent, part); (5) through (e.g. window, vestibule); (6) after; since (following te-form verb); (P)
からくり人形;絡繰り人形;絡繰人形(io);機関人形[からくりにんぎょう, karakuriningyou] (n) mechanical doll; automaton; string puppet; marionette; person who follows orders blindly
ぎいとん[, giiton] (adv,adv-to) (on-mim) squeaking or creaking (followed by a thump)
システムフォローアップ[, shisutemuforo-appu] (n) {comp} system follow-up; post-implementation review; post-development review
せる;させる[, seru ; saseru] (aux-v,v1) (1) (せる is for 五段 verbs, させる for 一段; follows the imperfective form of (v5) and (vs) verbs; senses 1-3 of せる are sometimes abbreviated as 〜す) auxiliary verb indicating the causative; (2) (hum) (usu. as 〜(さ)せてもらう, 〜(さ)せていただく, etc.) auxiliary verb indicating that one has been granted the permission to do something; (3) auxiliary verb used to make verbs more "active"; (4) (hon) (as 〜(さ)せられる, 〜あら(さ)せられる, 〜(さ)せ給う, etc.) auxiliary verb used as an extreme honorific for others' actions
だけは[, dakeha] (exp) (id) (...だけは) at least ...; at least not (when followed by a negative)
てな[, tena] (prt) a sort of thing like; used after a phrase to modify the following noun
トミズム[, tomizumu] (n) (obsc) Thomism (theology of Thomas Aquinas or his followers)
トモダチ作戦;友達作戦[トモダチさくせん(トモダチ作戦);ともだちさくせん(友達作戦), tomodachi sakusen ( tomodachi sakusen ); tomodachisakusen ( tomodachi sakusen )] (n) Operation Tomodachi; United States Armed Forces assistance operation to support Japan in disaster relief following the 2011 Tohoku earthquake and tsunami
と見られる[とみられる, tomirareru] (exp,v1) (followed by verb) believed to; expected to; feared to; poised to; considered to; likely to
Japanese-English: COMDICT Dictionary
フォロー[ふぉろー, foro-] follow
カーブフォロア[かーぶふぉろあ, ka-buforoa] curve follower
システムフォローアップ[しすてむふぉろーあっぷ, shisutemuforo-appu] system follow-up, post-implementation review, post-development review
フォローアップ[ふぉろーあっぷ, foro-appu] follow-up
後続[こうぞく, kouzoku] trailing (a-no), succeeding, following
開発後評価[かいはつごひょうか, kaihatsugohyouka] system follow-up, post-implementation review, post-development review
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
相次ぐ[あいつぐ, aitsugu] Thai: ตามมาเป็นลำดับ English: to follow in succession
沿う[そう, sou] Thai: ทำตาม English: to follow
準じる[じゅんじる, junjiru] Thai: ยึดตาม English: to follow

follow ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อนุโลมตาม[v.] (anulōm tām) EN: bend ; follow ; yield and comply FR:
เอาอย่าง[v.] (aoyāng) EN: imitate ; follow FR: imiter ; suivre l'exemple
ดำเนินรอยตาม[v. exp.] (damnoēn røi) EN: follow in the footsteps (of) FR:
เดินตาม[v. exp.] (doēn tām) EN: walk behind ; follow FR: suivre ; marcher derrière
โดย[v.] (dōi) EN: follow ; attend ; accompany FR: suivre
โดยเสด็จ[v.] (dōiset) EN: follow ; be in the retinue FR:
หา[v.] (hā) EN: seek for ; search for ; look for ; go in quest of ; be after ; follow ; find FR: chercher ; rechercher
เฮละโล[v.] (hēlalō) EN: join the crowd ; follow the crowd ; follow en masse ; flock FR:
เฮโล[v.] (hēlō) EN: join the crowd ; follow the crowd ; follow en masse ; flock FR:
เห็นด้วย[v.] (hen dūay) EN: agree (with) ; go along with ; follow ; conform ; haul ; comply with ; approve ; see eye to eye ; assent ; subscribe to ; concur FR: être d'accord ; approuver ; partager l'avis de qqn ; abonder dans le sens de qqn. ; souscrire ; consentir ; donner son accord ; accéder ; apprécier
เห่อ[v.] (hoē) EN: be crazy about ; follow a craze ; be raving mad ; be mad about/on ; be obsessed FR:
เจริญรอย[v.] (jaroēnrøi) EN: follow ; observe the precepts ; behave ; track ; trace FR: suivre
เจริญรอยตาม[v. exp.] (jaroēnrøi t) EN: follow in the footsteps of FR: marcher sur les traces (de)
แกะรอย[v.] (kaerøi) EN: trace ; follow a trace ; follow clues FR:
กรรมวาจา[n.] (kammawājā) EN: ordination formula pronounced by the ordinand's teacher ; declaration ; formal words of an act ; text of a formal act ; motion together with one or three proclamations that may follow FR:
คิดตามไม่ทัน[v. exp.] (khit tām ma) EN: cannot follow ; be unable to follow FR: être incapable de suivre
คล้อย[v.] (khløi) EN: go along with ; follow ; conform ; haul ; comply with ; agree with ; defer FR: abonder (dans le sens de qqn)
ไล่ตาม[v.] (lai tām) EN: chase ; follow ; run after ; pursue FR: pourchasser ; poursuivre ; traquer
เลียน[v.] (līen) EN: imitate ; copy ; parrot ; mimic ; ape ; emulate ; mock ; follow the example of FR: imiter ; copier ; simuler ; singer ; reproduire
เลียบ[v.] (līep) EN: walk along the edge of ; follow the edge of ; hug ; skirt ; go around FR: longer ; suivre le bord ; serrer ; contourner ; épouser
เลียบเมือง[v.] (līepmeūang) EN: go in procession around the city ; skirt a city ; follow a city wall FR:
ล่อง[v.] (lǿng) EN: float ; drift ; go downstream ; follow the wind FR: flotter ; dériver ; descendre le courant
มองตาม[v. exp.] (møng tām) EN: follow (s.o.) with one's eyes FR: suivre du regard ; suivre (qqn.) des yeux
ปฏิบัติ[v.] (patibat) EN: observe ; abide by ; comply with ; practice ; follow FR: observer ; pratiquer ; suivre
ปฏิบัติตาม[v. exp.] (patibat tām) EN: abide by ; follow ; observe the precepts ; act accordingly ; comply with ; execute ; behave ; track ; trace FR: se conformer ; obéir (à) ; suivre ; respecter ; observer
ปฏิบัติตามคำสั่ง[v. exp.] (patibat tām) EN: obey an order ; follow an order FR: se conformer aux ordres
เป็นไปตาม[v. exp.] (pen pai tām) EN: be in line with ; follow ; be in accordance with ; be as FR: être conforme à
สะกด[v.] (sakot) EN: follow ; spy on FR: suivre
สะกดรอย[v.] (sakotrøi) EN: trace ; trail ; follow the trail FR: suivre à la trace
สะกดรอยตาม[v. exp.] (sakot røi t) EN: follow the trail (of) FR:
สืบ[v.] (seūp) EN: inherit ; succeed to ; descend ; follow ; carry on FR: succéder ; perpétuer
สืบร่องรอย[v. exp.] (seūp rǿngrø) EN: follow a clue FR:
ตาม[v.] (tām) EN: follow ; pursue ; dog ; chase ; trail ; hunt ; keep place with ; keep up with ; keep abreast with ; go after ; come after ; keep pace with FR: suivre ; poursuivre ; suivre la piste de ; pister
ตามเดียะ[v. exp.] (tām dia) EN: tag along ; tag after ; tail ; follow on the heels of FR:
ตามดิก[v. exp.] (tām dik) EN: follow on the heels of FR:
ตามแจ[v. exp.] (tām jaē) EN: follow closely ; tail after ; shadow ; stick close ; be hot on the heels of FR: suivre de près ; coller aux basques
ตามใจ[v. exp.] (tāmjai) EN: as one likes ; as one pleases ; as you like ; follow your heart FR: comme vous voulez ; comme il vous plaira ; comme bon vous semble
ตามก้น[v. exp.] (tām kon) EN: ape ; follow on the coattails (of) ; be behind FR:
ตามหลัง[v. exp.] (tām lang) EN: follow FR: suivre
ตามมา[v.] (tām mā) EN: follow FR: s'ensuivre

follow ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fußstapfen {m} | in jds. Fußstapfen treten [übtr.]footprint | to follow sb.'s footsteps
Anodenbasisschaltung {f} [electr.]cathode follower
unten; unterhalb {adv} | weiter unten; weiter unterhalb | unten stehend | wie unten angeführt | wie unten erwähntbelow | below; further on; further down | given below; following | as stated below | as mentioned below; undermentioned [Br.]
Nockenstößel {m}cam follower; tappet
Kathodenverstärker {m}cathode follower
Nachuntersuchung {f}follow-up
Kurvenleser {m}curve follower
Anlehnung {f} (an) | in Anlehnung an | in Anlehnung an; um ... zu ähnelndependence (on) | following; in the style of | modelled after
Folgeauftrag {m}follow-up job
Folgeinvestition {f}follow-up investment
Folgekosten {pl}follow-up costs
Nachfolgetreffen {n}follow-up meeting
Nachlaufregler {f}follow-up controller
Wiedervorlageverfahren {n}follow-up system
Rückenwind {m}following wind
aus {prp; +Dativ} | aus dem Fenster | aus der Flasche trinken | aus dem Zusammenhang reißen | aus der Übung sein | aus Sachsen | aus tiefem Schlaf erwachen | aus folgendem Grundout of; from | out of the window | to drink out of the bottle; to drink from the bottle | to take out of its context | to be out of training | from Saxony | to awake from a deep sleep | for the following reason
Folgezeit {f}period following

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า follow
Back to top