ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

inseparably

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *inseparably*, -inseparably-

inseparably ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
inseparably (adv.) อย่างเป็นเงา See also: อย่างแยกออกไม่ได้

inseparably ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
密接[mì jiē, ㄇㄧˋ ㄐㄧㄝ, 密接] closely connected; inseparably related
紧密[jǐn mì, ㄐㄧㄣˇ ㄇㄧˋ, 紧密 / 緊密] inseparably close

inseparably ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แนบแน่น[adv.] (naēpnaen) EN: closely ; inseparably ; intimately FR:
เป็นเงาตามตัว[adv. (loc.)] (penngaotāmt) EN: closely ; inseparably FR: comme son ombre

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า inseparably
Back to top