ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

hurriedly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *hurriedly*, -hurriedly-

hurriedly ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
hurriedly (adv.) อย่างรีบร้อน See also: อย่างขมีขมัน, อย่างกระวีกระวาด, อย่างตะลีตะลาน, อย่างรีบเร่ง, อย่างตาลีตาเหลือก
English-Thai: Nontri Dictionary
hurriedly(adv) อย่างรีบเร่ง,อย่างด่วน,อย่างรีบร้อน,อย่างฉุกละหุก
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระวูดกระวาด (adv.) hurriedly See also: hecticly, bustlingly Syn. กระวีกระวาด Ops. เฉื่อยชา, อืดอาด
ตาลีตาลาน (adv.) hurriedly See also: hastily, speedily Syn. รีบเร่ง, รีบร้อน, ลนลาน, ลุกลน Ops. เรื่อย ๆ, เรื่อยเฉื่อย, เชื่องช้า
ตาลีตาเหลือก (adv.) hurriedly See also: hastily, speedily Syn. รีบเร่ง, รีบร้อน, ลนลาน, ตาลีตาลาน, ลุกลน Ops. เรื่อย ๆ, เรื่อยเฉื่อย, เชื่องช้า
ผลุบผลับ (adv.) hurriedly See also: quickly, swiftly, speedily, rapidly, hastily Syn. ลุกลน
มลนมลาน (adv.) hurriedly See also: flurriedly Syn. ลนลาน, ตะลีตะลาน
มลาน (adv.) hurriedly See also: flurriedly Syn. ลนลาน
ร้น (adv.) hurriedly See also: hastily Syn. เร่งรุด
ระวาดระไว (adv.) hurriedly See also: hastily Syn. กระวีกระวาด, รีบเร่ง, เร่งรีบ
รีบ (adv.) hurriedly See also: hastily, in a hurry Syn. เร่งร้อน
รีบ (adv.) hurriedly See also: hastily Syn. เร่งรีบ
รีบ (adv.) hurriedly See also: hastily Syn. รีบเร่ง
รีบร้อน (adv.) hurriedly See also: hastily, in a hurry Syn. รีบ, เร่งร้อน
รีบรุด (adv.) hurriedly See also: quickly
รีบเร่ง (adv.) hurriedly See also: hastily Syn. เร่งรีบ, รีบ
รุด (adv.) hurriedly See also: quickly Syn. รีบรุด
ลุกลี้ลุกลน (adv.) hurriedly See also: hastily Syn. ลนลาน, ตะลีตะลาน, ลุกลน
เถลือกถลน (adv.) hurriedly See also: hastily Syn. ลุกลน, ลนลาน, ถลีถลำ
เร่งรีบ (adv.) hurriedly See also: hastily Syn. รีบเร่ง, รีบ
เสลือกสลน (adv.) hurriedly See also: in haste Syn. เถลือกถลน, ลนลาน, เสือกสน, ถลีถลำ
โดยไม่รอช้า (adv.) hurriedly See also: in a hurry, hastily, not hesitantly Syn. โดยไม่รีรอ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
On the night of the murder Masaru-san hurriedly wrote the murderer's name in his music.ในคืนที่เกิดฆาตกรรม... ...มาซารุซังได้รีบร้อนเขียนชื่อคนร้ายไว้ในเพลงของเขา
Hurriedly awayไป รีบออกไปเดี๋ยวนี้เลยน่ะ
They grow unhurriedly towards the sun that nourishes their foliage.มันเจริญเติบโตอย่างเชื่องช้าเข้าหาดวงอาทิตย์ ที่บำรุงสารอาหารแก่มัน
I trotted unhurriedly to avoid suspicion.I trotted unhurriedly to avoid suspicion.
But must we do it so hurriedly?แต่ทำไมต้องเร่งด่วนแบบนี้ครับ

hurriedly ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[cù, ㄘㄨˋ, 卒] abruptly; hurriedly
匆匆[cōng cōng, ㄘㄨㄥ ㄘㄨㄥ, 匆匆] hurriedly
赶紧[gǎn jǐn, ㄍㄢˇ ㄐㄧㄣˇ, 赶紧 / 趕緊] hurriedly
缓缓[huǎn huǎn, ㄏㄨㄢˇ ㄏㄨㄢˇ, 缓缓 / 緩緩] slowly; unhurriedly; little by little

hurriedly ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
せかせか[, sekaseka] (adv,n,vs) (on-mim) (See せっかち) restless; fidgety; hurriedly; agitatedly; (P)
そそくさ[, sosokusa] (adv-to) (on-mim) hurriedly; in haste
早々(P);早早[はやばや, hayabaya] (n-suf,n-adv) (1) as soon as...; just after...; immediately after...; (adv) (2) (usu. as 早々に) hurriedly; in haste; quickly; promptly; early; (P)
緩り[ゆるり, yururi] (adv-to) unhurriedly; leisurely; slowly; relaxedly; taking one's time

hurriedly ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โดยไม่รั้งรอ[adv.] (dōi mai ran) EN: hurriedly FR:
โดยไม่รีรอ[adv.] (dōi mai rīr) EN: hurriedly FR:
โดยไม่รอช้า[adv.] (dōi mai rø ) EN: hurriedly FR:
กะทันหัน[adv.] (kathanhan) EN: suddenly ; abruptly ; unexpectedly ; immediately ; hurriedly ; in haste FR: soudainement ; inopinément ; immédiatement ; à la hâte
ขมีขมัน[adv.] (khamīkhaman) EN: enthusiastically ; energetically ; hurriedly ; speedily FR:
กระวีกระวาด[adv.] (krawīkrawāt) EN: in a hurry ; hurriedly FR: hâtivement
กระวูดกระวาด[adv.] (krawūtkrawā) EN: in a hurry ; hurriedly FR: hâtivement
ผลีผลาม[adv.] (phlīphlām) EN: hastily ; rashly ; hurriedly ; suddenly ; abruptly FR: hâtivement
ผลุบผลับ[adv.] (phlupphlap) EN: hurriedly FR:
เร็ว[adv.] (reo) EN: quickly ; hurriedly ; hastily ; urgently FR: rapidement ; vite
รีบร้อน[adv.] (rīprøn) EN: hurriedly ; hastily ; in a hurry FR: à la hâte ; hâtivement
ตาเหลือก[adv.] (tāleūak) EN: hurriedly ; frenetically ; with eyes rolled up FR:
ตาลีตาเหลือก[adv.] (tālītāleūak) EN: hurriedly ; frenetically FR:
ตามควาย[adv.] (tām khwāi) EN: hastily ; hurriedly FR: précipitamment ; avec précipitation ; en hâte
เถลือกถลน[adv.] (thaleūaktha) EN: hurriedly ; in a hurry ; in a rush FR:
ไว ๆ[adv.] (wai-wai) EN: quickly ; hurriedly FR: rapidement ; en vitesse
อย่างรีบเร่ง[adv.] (yāng rīp-re) EN: hastily ; hurriedly FR:
ช้า ๆ = ช้าๆ[adv.] (chā-chā) EN: slowly ; unhurriedly ; leisurely ; tardily FR: doucement ; lentement ; tranquillement
ชักช้า[adv.] (chakchā) EN: slowly ; sluggishly ; unhurriedly ; at a leisurely pace FR: lentement
เอื่อย[adv.] (eūay) EN: slowly ; gently ; leisurely ; unhurriedly ; tardily FR: nonchalamment
เอื่อย ๆ = เอื่อยๆ[adv.] (eūay-eūay) EN: slowly ; gently ; leisurely ; unhurriedly ; tardily FR: nonchalamment
กะชึ่กกะชั่ก[adv.] (kacheukkach) EN: unhurriedly FR:
ล่าช้า[adv.] (lā chā) EN: slowly ; sluggishly ; unhurriedly FR: lentement
เนิบ[adv.] (noēp) EN: slowly ; gently ; unhurriedly FR: lentement ; mollement ; faiblement
เนิบนาบ[adv.] (noēpnāp) EN: slowly ; unhurriedly ; tardily ; sluggishly ; gently ; leisurely FR:
เนิบ ๆ = เนิบๆ[adv.] (noēp-noēp) EN: slowly ; gently ; unhurriedly FR: lentement ; mollement ; faiblement
ต้วมเตี้ยม[adv.] (tūamtīem) EN: sluggishly ; unsteadily ; awkwardly ; slowly ; tardily ; leisurely ; unhurriedly FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า hurriedly
Back to top