ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

existent

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *existent*, -existent-

existent ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
existent (adj.) ที่มีอยู่ Syn. existing
English-Thai: HOPE Dictionary
existent(เอคซิส'เทินทฺ) adj. ซึ่งมีอยู่,ซึ่งดำรงอยู่,ในขณะนี้. n. ผู้ที่ดำรงอยู่,สิ่งที่มีอยู่จริง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
existential quantifierตัวบ่งปริมาณสำหรับตัวมีจริง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Existentialismอัตถิภาวนิยม [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And now I should say, they are non-existent.และยิ่งตอนนี้ ฉันก็ควรจะพูดว่า มันไม่มีทางที่จะเกิดขึ้นเลย
We're both stumbling around together in this unformed world whose rules and objectives are largely unknown seemingly indecipherable or possibly nonexistent always on the verge of being killed by forces that we don't understand.เราทั้งคู่เกิดไปสะดุดอะไรเข้าในโลก ที่กฎและผลกรรม ที่ไม่รู้ ที่อ่านไม่ออก สำหรับการมีชีวิตอยู่
Sir, halon levels are nonexistent in this room.ท่านค่ะ, เครื่องวัดหยุดทำงาน อาจจะมีอะไรในนี้
Existential.- ฉันอยากถามอะไรหน่อยด้วย
I don't mean to give you a hard time. Existential?เพื่อการดำรงชีวิต เหมือนจิตบำบัดเหรอครับ
So you come by huckabees corporate and say you're my fucking existential detectives?แล้วบอกว่าเป็นนักสืบ เพื่อการดำรงชีวิตของผมเหรอ
I met Brad when I was investigating you. He called with his own existential conundrum.เขาโทรมาหาด้วยความสนใจ ส่วนตัวของเขา แค่นั้นเอง
Hey, you play Mancala? Didn't know you were interested in existential issues, Brad.เพิ่งรู้นะนายสนใจ ประเด็นการดำรงชีวิตด้วยแบรด
You mean the existential detectives?เหมือนกลุ่มที่รวมตัวเพื่อกำลังใจ ทำไมไม่ไปที่โบสถ์
No, Brad, this is how it works. You go to the police. You... you tell them that you went to the existential detectives.คุณไปแจ้งตำรวจ ว่าคุณมาหานักสืบเพื่อการดำรงชีวิต
The board learns that rising star, Brad stand, has weird existential issues.มีปัญหาในการดำรงชีวิต - หรือแกล้งทำ
It's the truth, And I prefer to tell the truth, unlike some people who make up stories about nonexistent fianc¨¦es,ไม่เหมือนบางคนหรอกย่ะ กุเรื่อง เกี่ยวกับคู่หมั้นที่ไม่มีตัวตน

existent ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
存在主义[cún zài zhǔ yì, ㄘㄨㄣˊ ㄗㄞˋ ㄓㄨˇ ㄧˋ, 存在主义 / 存在主義] existentialism
萨特[Sà tè, ㄙㄚˋ ㄊㄜˋ, 萨特 / 薩特] Jean-Paul Sartre (1905-1980), French existential philosopher and novelist

existent ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
存否[ぞんぴ;そんぴ, zonpi ; sonpi] (n) (whether) existent or non-existent; life or death
あってなきがごとき[, attenakigagotoki] (exp) (1) virtually nonexistent; negligible; (2) absolutely useless
エグジスタンシアリスム[, egujisutanshiarisumu] (n) existentialisme (fre
共存主義[きょうぞんしゅぎ, kyouzonshugi] (n) coexistentialism
実存主義[じつぞんしゅぎ, jitsuzonshugi] (n,adj-no) existentialism
実存主義者[じつぞんしゅぎしゃ, jitsuzonshugisha] (n) existentialist
実存哲学[じつぞんてつがく, jitsuzontetsugaku] (n) existential philosophy
実存的[じつぞんてき, jitsuzonteki] (adj-na) (obsc) (See 実存) existential
有りもしない[ありもしない, arimoshinai] (adj-i) nonexistent; unreal; imaginary; spurious
架空請求詐欺[かくうせいきゅうさぎ, kakuuseikyuusagi] (n) fraud based on demanding payment for false claims or non-existent bills
空貸し[からがし, karagashi] (n) demanding payment for a non-existent loan (lit

existent ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อัตถิภาวะนิยม[n.] (atthiphāwan) EN: existentialism FR: existentialisme
เกี่ยวกับชีวิต[adj.] (kīo kap chī) EN: FR: existentiel
ตัวบ่งปริมาณสำหรับตัวมีจริง[n. exp.] (tūa bong pa) EN: existential quantifier FR: quantificateur existentiel [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า existent
Back to top