ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

trace

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *trace*, -trace-

trace ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
trace (n.) ร่องรอย See also: วี่แวว
trace (n.) จำนวนบางเบา See also: จำนวนเล็กน้อย
trace (n.) รอยเท้า Syn. footprint
trace (n.) ทาง (ที่มนุษย์หรือสัตว์เดินผ่านไป)
trace (n.) การวาด See also: การร่างภาพ
trace (n.) การตามหา
trace (vi.) ตามหา
trace (vi.) ติดตาม See also: ตามรอย
trace (vt.) สืบหาร่องรอย See also: สะกดรอย
trace (vt.) ร่างคร่าวๆ See also: อธิบายคร่าวๆ
trace (n.) บังเหียน
trace element (n.) ธาตุที่เป็นส่วนสำคัญของวิตามินหรือฮอร์โมน
tracer (n.) ผู้ตามรอย See also: ผู้ติดตาม
tracer bullet (n.) กระสุนปืนปล่อยควันไฟทำให้เห็นวิถีที่ยิงออกไป
tracery (n.) ลวดลาย
English-Thai: HOPE Dictionary
trace(เทรส) n. สายบังเหียน,สายดึง,สายโยงม้ากับบังเหียน,รอย,ร่องรอย,รอยเท้า,รอยทาง,ทางเล็ก,รอยความทรงจำในสมอง (หรือengram) การลากเส้น,การวาดเล่น,ปริมาณเล็กน้อยมาก,รอยภาพโทรทัศน์,รอยบันทึก,จุดหรือเส้นที่ตัดกัน vt. ตามรอย,ติดตาม,สืบเสาะ,สืบสวน,สอบสวน,ลากเส้น,วางแผน
traceable(เทรส'ซะเบิล) adj. ตามรอยได้,ติดตามได้,สืบเสาะได้,ถือเป็นสาเหตุได้., See also: traceability n. traceableness n. traceably adv
tracer(เทร'เซอะ) n. ผู้ตามรอย,ผู้สืบเสาะ,สิ่งที่ตามรอย,ผู้เขียนแผนผัง,ผู้วาด
tracery(เทร'เซอรี) n. ลวดลาย,ลวดลายหน้าต่างหรือประตู, Syn. network
English-Thai: Nontri Dictionary
trace(n) รอย,ซาก,สายพานลากรถ,สายบังเหียน
tracery(n) ลวดลาย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
traceตามรอย, ติดตาม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
trace elementธาตุส่วนน้อย [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
tracer๑. เครื่องมือชำแหละหลอดเลือดและเส้น ประสาท๒. ตัวทำรอย๓. ตัวตามรอย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Traceพิสูจน์ติดตาม [การบัญชี]
Trace elementsแร่ธาตุที่ร่างกายต้องการในปริมาณน้อย [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ร่องรอย (n.) trace See also: sign, evidence, vestige Syn. เบาะแส, ปม
ลาดเลา (n.) trace See also: clue, sign, track Syn. ลู่ทาง, เค้าเงื่อน
สืบสาวราวเรื่อง (v.) trace See also: search, probe, seek Syn. สืบเสาะ, สืบ, สืบสาว, สืบสวน
เค้าเงื่อน (n.) trace See also: sign, evidence, vestige Syn. ร่องรอย, เบาะแส, ปม
เค้าเดิม (n.) trace See also: trail, vestige
ย้อนกลับมา (v.) retrace See also: reverse one´s steps, retrace one´s step
ย้อนรอย (v.) retrace See also: reverse one´s steps, retrace one´s step Syn. ย้อนกลับมา
เสียรอย (v.) lose the trace
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
They trace those calls, stupid. I seen it on Highway Patrol and on Dragnet.พวกเขาจะสืบค้นสายที่โทรเข้าได้ โง่เอ้ย ฉันเห็นใน ไฮเวย์ พาโทรล กับ แดร็กเนท
To become a member of a crew, you've got to be 100% Italian... so they can trace your relatives back to the old country.การจะเป็นสมาชิกของแก๊งค์ คุณต้องเป็นอิตาเลี่ยนร้อยเปอร์เซ็นต์ เพื่อจะสืบถึงเทือกเขาเหล่ากอ ของคุณที่บ้านเกิดได้
We couldn't find any trace of such a person.เราไม่พบร่องรอยใด ๆ ของคนเช่นนี้
If you deface any document, we can trace it through the ink in this pen.ถ้าคุณทำให้เสียรูปเอกสารใด ๆ เราสามารถ ติดตามมันผ่า?
If they trace anything, it's just going to lead to him.ถ้าพวกเขาติดตามอะไรก็เพียงจะนำไปสู่​​เขา
If they ever trace any of those accounts, they're going to wind up chasing a figment of my imagination.ถ้าพวกเขาเคยติดตามใด ๆ ของบัญชีเหล่านั้น พวกเขากำลังจะลมขึ้นไล่ความฝันของจินตนาการของฉัน
If we're lucky, it's exotic. We can trace the sale.ถ้ามาจากต่างแดนตามรอยซื้อขาย
Too common to trace a sale.ธรรมดาเกินกว่าจะตามร่องรอย
Even though a more current technique would be harder to trace it might also arouse suspicion about Colonel Malles' role in this affair.ถึงแม้ว่าเทคนิคนี้จะแกะรอยได้ยากก็เถอะ- แต่มันก็สร้างข้อสงสัยในตัวพันเอกมาเลซได้
I'm picking up trace life forms, but I can't get a lock on their location. These readings are all over the ship.ในยานมีสัญญาณสิ่งมีชีวิต แต่ระบุตำแหน่งไม่ได้
Skipper, we're still venting trace gasses. Give me about 20 minutes to plug the hole.กัปตัน ยังมีรูรั่วที่ท่อแก๊ส ผมขอ 20 นาที อุดรูนี้ครับ
I'm sorry, but there's no trace of either of them.ผมเสียใจด้วย, แต่ไม่มีร่องรอยของพวกเขาทั้งคู่เลย.

trace ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[miáo, ㄇㄧㄠˊ, 描] depict; to trace (a drawing); to copy; to touch up
[sù, ㄙㄨˋ, 泝] go upstream; trace the source
[sù, ㄙㄨˋ, 溯] go upstream; trace the source
生命的遗迹[shēng mìng de yí jì, ㄕㄥ ㄇㄧㄥˋ ㄉㄜ˙ ㄧˊ ㄐㄧˋ, 生命的遗迹 / 生命的遺跡] trace of life; vestige of life
稀有元素[xī yǒu yuán sù, ㄒㄧ ㄧㄡˇ ㄩㄢˊ ㄙㄨˋ, 稀有元素] trace element (nutrition)
云雾径迹[yún wù jìng jì, ㄩㄣˊ ˋ ㄐㄧㄥˋ ㄐㄧˋ, 云雾径迹 / 雲霧徑跡] cloud track (trace of ionizing particle in cloud chamber)
避孕环[bì yùn huán, ㄅㄧˋ ㄩㄣˋ ㄏㄨㄢˊ, 避孕环 / 避孕環] coil; contraceptive coil; intrauterine device
来去无踪[lái qù wú zōng, ㄌㄞˊ ㄑㄩˋ ˊ ㄗㄨㄥ, 来去无踪 / 來去無蹤] come without a shadow, leave without a footprint (成语 saw); to come and leave without a trace
来无影,去无踪[lái wú yǐng, ㄌㄞˊ ˊ ˇ, qu4 wu2 zong1, 来无影,去无踪 / 來無影,去無蹤] come without a shadow, leave without a footprint (成语 saw); to come and leave without a trace
避孕[bì yùn, ㄅㄧˋ ㄩㄣˋ, 避孕] contraception
避孕丸[bì yùn wán, ㄅㄧˋ ㄩㄣˋ ㄨㄢˊ, 避孕丸] contraceptive pill
不翼而飞[bù yì ér fēi, ㄅㄨˋ ㄧˋ ㄦˊ ㄈㄟ, 不翼而飞 / 不翼而飛] disappear without trace; vanish all of a sudden; spread fast; spread like wildfire
察微知著[chá wēi zhī zhù, ㄔㄚˊ ㄨㄟ ㄓ ㄓㄨˋ, 察微知著] examine tiny clues to know general trend (成语 saw); deduce the whole story from small traces
[jì, ㄐㄧˋ, 迹 / 跡] footprint; mark; trace; vestige; sign; indication; Taiwan pr. ji1
[zōng, ㄗㄨㄥ, 踪 / 蹤] footprint; trace; tracks
一去无影踪[yī qù wú yǐng zōng, ㄧ ㄑㄩˋ ˊ ˇ ㄗㄨㄥ, 一去无影踪 / 一去無影蹤] gone without a trace
避孕药[bì yùn yào, ㄅㄧˋ ㄩㄣˋ ㄧㄠˋ, 避孕药 / 避孕藥] oral contraceptive
立克次体[lì kè cì tǐ, ㄌㄧˋ ㄎㄜˋ ㄘˋ ㄊㄧˇ, 立克次体 / 立克次體] Rickettsia (genus of intracellular parasitic bacteria)
[sī, ㄙ, 丝 / 絲] silk; thread; trace
影踪[yǐng zōng, ˇ ㄗㄨㄥ, 影踪 / 影蹤] trace; sign
遗迹[yí jì, ㄧˊ ㄐㄧˋ, 遗迹 / 遺跡] trace; vestige; historical remains; remnant
[yǐn, ˇ, 靷] traces (of a carriage)
踪迹[zōng jì, ㄗㄨㄥ ㄐㄧˋ, 踪迹 / 蹤跡] tracks; trail; footprint; trace; vestige

trace ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
スタックトレース[, sutakkutore-su] (n) {comp} stack trace
天衣無縫[てんいむほう, ten'imuhou] (adj-na,n) perfect beauty with no trace of artifice; flawless
阿弥陀籤[あみだくじ, amidakuji] (n) ghostleg lottery; ladder lottery; lottery in which participants trace a line across a lattice pattern to determine the winner
EC[イーシー, i-shi-] (n) (1) European Community; EC; (2) (See エレクトロニックコマース) e-commerce; electronic commerce; (3) (See 緊急避妊) emergency contraception; (4) engineering constructor
オーラルピル[, o-rarupiru] (n) (obsc) (See ピル) oral pill (i.e. oral contraceptive pill)
ニシキギ科[ニシキギか, nishikigi ka] (n) Celastraceae (plant family); bittersweet
ピル[, piru] (n) (1) pill; (2) (col) birth-control pill; oral contraceptive; the pill; (P)
ペッサリー[, pessari-] (n) pessary; contraceptive diaphragm for vaginal use; (P)
事迹;事跡;事蹟[じせき, jiseki] (n) evidence; trace; vestige
人工避妊法[じんこうひにんほう, jinkouhininhou] (n) contraception
写す[うつす, utsusu] (v5s,vt) (1) to transcribe; to duplicate; to reproduce; to imitate; to trace; (2) to describe; (3) to film; to picture; to photograph; (P)
名残(P);名残り(io)[なごり, nagori] (n) (1) remains; traces; vestiges; relics; (2) (the sorrow of) parting; (3) end; (P)
名表[なおもて, naomote] (n) (See 名残) remains; traces; vestiges; memory
引き返す(P);引返す(io)(P);引きかえす[ひきかえす, hikikaesu] (v5s,vt) to repeat; to send back; to bring back; to retrace one's steps; (P)
引っ返す[ひっかえす, hikkaesu] (v5s,vt) (See ひきかえす) to repeat; to send back; to bring back; to retrace one's steps
形跡[けいせき, keiseki] (n) traces; evidence; (P)
影も形も無い;影も形もない[かげもかたちもない, kagemokatachimonai] (exp) disappear without a trace; nowhere to be seen
憂色[ゆうしょく, yuushoku] (n) melancholy air; anxious look; traces of sorrow; gloom
成長小説[せいちょうしょうせつ, seichoushousetsu] (n) novel of formation (education); novel of character development; novel which traces the intellectual, moral, spiritual or social development of a young person; Bildungsroman (German)
曳光弾[えいこうだん, eikoudan] (n) tracer bullet; star shell; flare bomb
曳火弾[えいかだん, eikadan] (n) tracer bullet
痕跡[こんせき, konseki] (n,adj-no) trace; traces; vestige; vestiges; (P)
細胞内消化[さいぼうないしょうか, saibounaishouka] (n) intracellular digestion
経口避妊薬[けいこうひにんやく, keikouhininyaku] (n) oral contraceptives; the pill
緊急避妊[きんきゅうひにん, kinkyuuhinin] (n) emergency contraception
緊急避妊ピル[きんきゅうひにんピル, kinkyuuhinin piru] (n) emergency contraceptive pill
緊急避妊薬[きんきゅうひにんやく, kinkyuuhininyaku] (n) emergency contraceptive
脳内[のうない, nounai] (adj-no) (1) intracerebral; intracranial; (adv) (2) intracranially
超遠心機[ちょうえんしんき, chouenshinki] (n) ultracentrifuge
跡付ける[あとづける, atodukeru] (v1,vt) to trace; to inquire into
跡形;跡方;跡かた[あとかた, atokata] (n) trace; vestige; evidence
軌跡[きせき, kiseki] (n) (1) tire track; (2) traces of a person or thing; path one has taken; (3) {math} locus; (P)
避妊[ひにん, hinin] (n,vs,adj-no) contraception; (P)
避妊ピル[ひにんピル, hinin piru] (n) contraceptive pill
避妊リング[ひにんリング, hinin ringu] (n) intrauterine device; IUD; contraceptive ring
避妊具[ひにんぐ, hiningu] (n) contraceptive device; birth-control device
避妊法[ひにんほう, hininhou] (n) contraceptive method or measures
面影(P);俤[おもかげ, omokage] (n) face; looks; vestiges; trace; (P)
響銅;胡銅器;砂張;佐波理[さはり, sahari] (n) copper alloy with traces of silver, lead, or tin
Japanese-English: COMDICT Dictionary
スタックトレース[すたっくとれーす, sutakkutore-su] stack trace
トレース[とれーす, tore-su] trace (vs)
トレースモード[とれーすもーど, tore-sumo-do] trace mode
回線追跡[かいせんついせき, kaisentsuiseki] line trace
追跡プログラム[ついせきプログラム, tsuiseki puroguramu] trace program
障害追跡[しょうがいついせき, shougaitsuiseki] fault trace

trace ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เบาะแส[n.] (bǿsaē) EN: clue ; hint ; trace ; information FR: indice [m]
บทวลัญช์[n.] (botthawalan) EN: footprint FR: empreinte de pas [f] ; trace [f]
โดยไม่ทิ้งร่องรอยไว้[X] (dōi mai thi) EN: without trace FR: sans laisser de trace
หายไปโดยไม่ทิ้งร่องรอยไว้[v. exp.] (hāi pai dōi) EN: vanish into the air ; disappear without trace FR: disparaître sans laisser de trace
หายไปอย่างไรร่องรอย[v. exp.] (hāi pai yān) EN: vanish into the air ; disappear without trace FR: s'évaporer ; se volatiliser
หายเป็นปลิดทิ้ง[v. exp.] (hāi pen pli) EN: vanish without a trace FR: disparaître sans laisser de trace
จำนวนเล็ก ๆ = จำนวนเล็กๆ[n. exp.] (jamnūan lek) EN: trace FR: traces [fpl]
เจริญรอย[v.] (jaroēnrøi) EN: follow ; observe the precepts ; behave ; track ; trace FR: suivre
แกะรอย[v.] (kaerøi) EN: trace ; follow a trace ; follow clues FR:
เค้าเงื่อน[n.] (khao-ngeūoe) EN: trace ; clue FR:
คราบไขมัน[n. exp.] (khrāp khaim) EN: FR: tache de graisse [f] ; trace de graisse [f]
ลำดับ[v.] (lamdap) EN: arrange ; trace ; put in order ; correlate ; organize ; line up ; position ; plan ; step ; sequence FR: ordonner ; séquencer
ลาดเลา[n.] (lātlao) EN: trace ; lead FR:
ไม่มีวี่แวว[X] (mai mī wīwa) EN: no sign (of) ; no trace ; no indication ; not a clue FR: pas un indice ; pas une preuve
ปฏิบัติตาม[v. exp.] (patibat tām) EN: abide by ; follow ; observe the precepts ; act accordingly ; comply with ; execute ; behave ; track ; trace FR: se conformer ; obéir (à) ; suivre ; respecter ; observer
ผัง[n.] (phang) EN: plan ; scheme ; project ; diagram ; chart FR: plan [m] ; tracé [m] ; schéma [m]
แปลน[n.] (plaēn) EN: plan ; plot ; proposal ; scheme ; design FR: plan [m] ; tracé [m] ; dessin [m]
ริ้วรอย[n.] (riurøi) EN: wrinkle ; sign ; trace ; evidence FR: ride [f] ; rides [fpl]
รอย[n.] (røi) EN: wrinkle ; scratch ; mark ; trace : sign ; crack ; split ; breach ; flaw FR: marque [f] ; trace [f] ; vestige [m]
รอยเมทริกซ์[n. exp.] (røi methrik) EN: trace of a matrix FR: trace d'une matrice [f]
รอยเท้า[n. exp.] (røi thāo) EN: footprint ; footmark FR: empreinte de pas [f] ; trace [f]
ร่องรอย[n.] (rǿngrøi) EN: clue ; trail ; traces FR: trace [f] ; marque [f] ; traces [fpl]
สะกดรอย[v.] (sakotrøi) EN: trace ; trail ; follow the trail FR: suivre à la trace
เส้น[n.] (sen = sēn) EN: line FR: ligne [f] ; tracé [m]
สืบสาวราวเรื่อง[v.] (seūpsāorāor) EN: investigate ; trace FR:
ตามรอย[v. exp.] (tām røi) EN: trail ; hunt ; follow in footsteps ; follow ; spy on ; track FR: pister ; suivre à la trace ; suivre la trace ; tracer (vx)
ตามตัว[v. exp.] (tām tūa) EN: trail ; track ; trace ; pursue FR: poursuivre ; traquer
วี่แวว[n.] (wīwaēo) EN: clue ; inkling ; slight indication ; sign ; trace FR:
ย้อนรอยบรรพบุรุษ[v. exp.] (yøn røi ban) EN: FR: retrouver la trace de ses ancêtres
เจริญรอยตาม[v. exp.] (jaroēnrøi t) EN: follow in the footsteps of FR: marcher sur les traces (de)
จ้อย[adv.] (jǿi) EN: FR: sans trace
การคุมกำเนิด[n.] (kān khum ka) EN: birth control ; contraception FR: contrôle des naissances [m] ; contraception [f]
การติดตามผล[n. exp.] (kān tittām ) EN: performance review ; follow-up ; follow-up study ; tracer study FR:
กะเรกะร่อนอินทนนท์[n. exp.] (karēkarǿn I) EN: Cymbidium traceyanum FR: Cymbidium traceyanum
เขียน[v.] (khīen) EN: draw ; sketch ; paint FR: dessiner ; esquisser ; tracer ; peindre
เขียนวงกลม[v. exp.] (khīen wongk) EN: draw a circle ; circumscribe FR: tracer un cercle
ขีด[v.] (khīt) EN: draw ; mark ; delineate ; line FR: tracer ; marquer ; délimiter
ขีด เส้น[v. exp.] (khīt sen) EN: draw a line ; underline FR: tracer une ligne
คุมกำเนิด[adj.] (khum kamnoē) EN: contraceptive FR: contraceptif
กลบรอย[v. exp.] (klop røi) EN: destroy the traces FR: effacer les traces

trace ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kennfaden {m}coloured tracer thread
Isotopenindikator {m}tracer
zurückverfolgbar {adj}retraceable
Spermizid {n}; Spermen abtötendes Mittel [med.]spermicide; sperm-killing contraceptive
Spur {f} [math.]trace
Spurenanalyse {f}trace analysis
Spurengas {n}trace gas
Ablaufverfolgungsprogramm {n}trace program
Spurenstoff {m}trace substance
Leuchtspurgeschoss {n}tracer bullet

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า trace
Back to top