ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

chase

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *chase*, -chase-

chase ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
chase (n.) การไล่ตาม See also: การติดตาม Syn. pursuit
chase (vt.) ขับไล่ See also: ไล่จับ
chase (vi.) เร่งรีบ See also: เร่ง
chase (vi.) ไล่ตาม See also: กวด, ไล่กวด, วิ่งไล่, วิ่งกวด, วิ่งตาม, ตาม, ติดตาม Syn. chase after, dog, go after, trail, tail, tag, track
chase (vt.) ไล่ตาม See also: กวด, ไล่กวด, วิ่งไล่, วิ่งกวด, วิ่งตาม, ตาม, ติดตาม Syn. chase after, dog, go after, trail, tail, tag, track
chase (n.) ร่องในกำแพงหรือพื้นสำหรับวางท่อน้ำ
chase (vt.) ทำให้เป็นร่อง See also: สลักลาย, แกะ
chase (vt.) ประดับตกแต่งโดยการสลักหรือดุนลวดลาย
chase about (phrv.) เล่นไปทั่ว See also: วิ่งไล่กันไปทั่ว
chase about (phrv.) ตามจีบ See also: ไล่จับ
chase after (phrv.) ไล่ตาม See also: ติดตาม
chase after (phrv.) พยายามตามจีบหรือขอความรัก
chase around (phrv.) เล่นไปทั่ว See also: วิ่งไล่กันไปทั่ว Syn. chase about
chase down (phrv.) ตามด้วย (เฉพาะการดื่มเหล้าหรือเครื่องดื่ม)
chase the dragon (sl.) สูดควันเฮโรอีนจากการเผา
chase up (phrv.) เร่ง See also: เตือน, กระตุ้น
chaser (n.) ผู้ตามล่า See also: นักล่า Syn. pursuer, hunter
English-Thai: HOPE Dictionary
chase(เชส) {chased,chasing,chases} v. ไล่ตาม -n. การไล่ตาม,สัตว์ที่ถูกไล่,การแสวงหา,สัตว์ที่ล่ามาได้,ผู้ล่า,สถานที่ล่าสัตว์ -Phr. the chase กีฬาหรืออาชีพการล่าสัตว์
chaser(เชส'เชอะ) n. ผู้ไล่ตาม
English-Thai: Nontri Dictionary
chase(n) การไล่ตาม,การไล่ล่า,การล่าสัตว์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
chaseเขตล่าสัตว์ป่า (ก. เก่าอังกฤษ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กวด (v.) chase See also: pursue, run after, catch up, overtake Syn. ไล่กวด, ไล่ตาม, วิ่งกวด
กวัดไกวไสส่ง (v.) chase See also: oust, scatter Syn. เสือกไสไล่ส่ง, ขับไล่ไสส่ง
ตวาดไล่ (v.) chase See also: oust, drive, eject or expel, chase away, drive away Syn. ไล่, ร้องไล่, ไล่ส่ง Ops. ร้องเรียก, เรียก
ตะเพิด (v.) chase See also: oust, drive, eject or expel, chase away, drive away Syn. ไล่, ตวาดไล่, ร้องไล่, ไล่ส่ง Ops. ร้องเรียก, เรียก
ร้องไล่ (v.) chase See also: oust, drive, eject or expel, chase away, drive away Syn. ไล่, ตวาดไล่, ไล่ส่ง Ops. ร้องเรียก, เรียก
วิ่งกวด (v.) chase See also: pursue, run after, catch up, overtake Syn. ไล่กวด, ไล่ตาม, กวด Ops. วิ่งหนี
ไล่กวด (v.) chase See also: pursue, run after, follow, overtake, hunt Syn. กวด, ไล่ตาม, ไล่ Ops. หนี
ไล่ตาม (v.) chase See also: follow, run after, pursue Syn. ติดตาม, ไล่หลัง, ตามล่า, ล่า
ไล่ส่ง (v.) chase See also: oust, drive, eject or expel, chase away, drive away Syn. ไล่, ตวาดไล่, ร้องไล่ Ops. ร้องเรียก, เรียก
วิ่งตาม (v.) chase (after) See also: run after in order to catch Syn. วิ่งกวด Ops. วิ่งหนี
วิ่งตาม (v.) chase (after) See also: run after in order to catch Syn. วิ่งกวด Ops. วิ่งหนี
วิ่งไล่ (v.) chase (after) See also: run after in order to catch Syn. วิ่งกวด, วิ่งตาม Ops. วิ่งหนี
วิ่งไล่ (v.) chase (after) See also: run after in order to catch Syn. วิ่งกวด, วิ่งตาม Ops. วิ่งหนี
จัดซื้อ (v.) purchase See also: procure Ops. ขาย
ภาษีการค้า (n.) purchase tax See also: business tax
สั่งซื้อ (v.) order a purchase
สั่งสินค้า (v.) order a purchase
แปะโป้ง (v.) purchase on credit Syn. ค้าง, ติดค้าง, ค้างชำระ
ใบสั่งซื้อ (n.) purchase order
เช่าซื้อ (v.) hire-purchase See also: purchase by installment
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
One of us has gotta go down and chase it up.หนึ่งของเรามีต้องลงไปและไล่ มันขึ้น
Guo'er, it's not that your Aunty Guo and I want to chase you away.ลูกก้วย, ไม่ใช่ว่าข้าและท่านป้าของเจ้าอยากไล่เจ้าไป.
Steven, I'm sorry. You wanted me to cut to the chase I'm cutting to the chase.ขอโทษ ไหนบอกว่าให้ตัดบท
This isn't some UFO goose chase you're leading me on, is it?นี่ไม่ใช่เรื่องโง่ๆ ที่ไล่ตาม UFO ตามที่คุณบอกฉัน ใช่ไหม ?
The pig chase plans were kept from me.กระหม่อมไม่ได้รับแจ้งเรื่องจับหมู
I would've thought it was impossible... but I do believe the excitement of this chase has made you even more beautiful.อารมณ์ตื่นเต้นกลับทำให้เจ้ายิ่งดูงาม
You'll be reporting to the show's producer, Chase Renzi.คุณจะได้รับการรายงานถึงการแสดงของผู้ผลิตเชส Renzi
Detective Preston, Chase Renzi. It's a pleasure to meet you.นักสืบเพรสตันเชส Renzi มันเป็นความสุขที่ได้พบคุณ
He'd pull up in his police car, jump out chase me up a fence, beat me down, kick me--เขาจะดึงขึ้นมาในรถตำรวจของเขากระโดดออก ... ไล่ล่า ... ฉันขึ้นรั้วตีฉันลงเตะ me--
My name is Chase Renzi from the hit series Showtime.ชื่อของฉันคือเช Renzi จากซีรีส์ฮิตโชว์
Your Bludger? You made that Bludger chase after me?คุณเป็นคนทำให้บลัดเจอร์ไล่ล่าผม
Dr Herbert said Dr Chase introduced him as Mr Brown.Dr. เฮอร์เบิทบอกว่า Dr. เชสแนะนำว่าเขาชื่อ คุณ บราวน์.

chase ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
采办[cǎi bàn, ㄘㄞˇ ㄅㄢˋ, 采办 / 採辦] buy on a considerable scale; purchase
[niè, ㄋㄧㄝˋ, 蹑 / 躡] chase; step; tread
套汇[tào huì, ㄊㄠˋ ㄏㄨㄟˋ, 套汇 / 套匯] illegal currency exchange; arbitrage (illegal purchase of several simultaneous investments for a single sum)
钻牛角[zuān niú jiǎo, ㄗㄨㄢ ㄋㄧㄡˊ ㄐㄧㄠˇ, 钻牛角 / 鑽牛角] lit. honing a bull's horn; fig. to waste time on an insoluble or insignificant problem; to bash one's head against a brick wall; a wild goose chase; a blind alley; to split hairs; same as 成语 saw 鑽牛角尖|钻牛角尖
钻牛角尖[zuān niú jiǎo jiān, ㄗㄨㄢ ㄋㄧㄡˊ ㄐㄧㄠˇ ㄐㄧㄢ, 钻牛角尖 / 鑽牛角尖] lit. to hone a bull's horn (成语 saw); fig. to waste time on an insoluble or insignificant problem; to bash one's head against a brick wall; a wild goose chase; a blind alley; to split hairs
发票[fā piào, ㄈㄚ ㄆㄧㄠˋ, 发票 / 發票] invoice; receipt or bill for purchase
如蚁附膻[rú yǐ fù shān, ㄖㄨˊ ㄧˇ ㄈㄨˋ ㄕㄢ, 如蚁附膻 / 如蟻附膻] like ants pursuing a stink (成语 saw); the mob chases the rich and powerful; the crowd runs after trash
如蝇逐臭[rú yíng zhú chòu, ㄖㄨˊ ˊ ㄓㄨˊ ㄔㄡˋ, 如蝇逐臭 / 如蠅逐臭] like flies pursuing a stink (成语 saw); the mob chases the rich and powerful; the crowd runs after trash
邮购[yóu gòu, ㄧㄡˊ ㄍㄡˋ, 邮购 / 郵購] mail order; to purchase by mail
优先承购权[yōu xiān chéng gòu quán, ㄧㄡ ㄒㄧㄢ ㄔㄥˊ ㄍㄡˋ ㄑㄩㄢˊ, 优先承购权 / 優先承購權] prior purchase right; right of first refusal (ROFR); preemptive right to purchase
采买[cǎi mǎi, ㄘㄞˇ ㄇㄞˇ, 采买 / 採買] purchase; buy
采购员[cǎi gòu yuán, ㄘㄞˇ ㄍㄡˋ ㄩㄢˊ, 采购员 / 採購員] purchaser; purchasing agent
买进[mǎi jìn, ㄇㄞˇ ㄐㄧㄣˋ, 买进 / 買進] purchase
购买[gòu mǎi, ㄍㄡˋ ㄇㄞˇ, 购买 / 購買] purchase
购买者[gòu mǎi zhě, ㄍㄡˋ ㄇㄞˇ ㄓㄜˇ, 购买者 / 購買者] purchaser

chase ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
冬至粥[とうじがゆ, toujigayu] (n) azuki bean rice gruel eaten on the day of the winter solstice (to chase away demons that spread contagious diseases)
去る者追わず[さるものおわず, sarumonoowazu] (exp) (id) do not chase the one who leaves (Confucius)
吠え付く;吠えつく[ほえつく, hoetsuku] (v5k,vi) to bark at and chase
回す(P);廻す[まわす, mawasu] (v5s,vt) (1) to turn; to rotate; to gyrate; (2) to circulate; to send around; (3) to surround; (4) to put something to a new use (e.g. leftovers); (suf,v5s) (5) (after the -masu stem of a verb) ... around (i.e. to chase someone around); (6) to dial (e.g. telephone number); (v5s) (7) to invest; (8) (See 輪姦す) to gang-rape; (P)
往なす;去なす[いなす, inasu] (v5s,vt) to parry; to sidestep; to let go; to chase away
探し出す[さがしだす, sagashidasu] (v5s,vt) to find out; to smoke out; to ferret out; to chase up
散じる[さんじる, sanjiru] (v1) (1) to scatter; to disperse; (2) to spend on; to squander (e.g. one's fortune); (3) to chase away (e.g. one's worries); to kill (pain)
散ずる[さんずる, sanzuru] (vz) (1) to scatter; to disperse; (2) to spend on; to squander (e.g. one's fortune); (3) to chase away (e.g. one's worries); to kill (pain)
新藁[しんわら, shinwara] (n) (1) new straw; straw from the current year; (2) rice seedlings boiled and dried and then tied into a woman's hair to chase evil spirits away
猛追[もうつい, moutsui] (n,vs) hot chase (pursuit); hectic chase
追いまくる;追い捲る;追い捲くる(io)[おいまくる, oimakuru] (v5r,vt) to disperse; to chase away
追いやる;追い遣る[おいやる, oiyaru] (v5r,vt) (1) to drive away; to order off; to chase away; (2) to force into an unpleasant situation (bankruptcy, prostitution, suicide, etc.)
追い回す;追いまわす;追回す[おいまわす, oimawasu] (v5s,vt) to chase about; to hang on; to drive hard
追い詰める;追いつめる[おいつめる, oitsumeru] (v1,vt) to corner; to drive to the wall; to run down; to track down; to chase after
追っかけ(P);追っ掛け[おっかけ, okkake] (n) (1) chase scene; (2) groupie; paparazzo; (n-adv) (3) soon; by-and-by; (P)
追っ払う;追っぱらう[おっぱらう, opparau] (v5u,vt) to chase away; to drive away; to drive out
追走[ついそう, tsuisou] (n,vs) chasing; chase
鬱を散じる[うつをさんじる, utsuwosanjiru] (exp,v1) (obsc) to chase one's gloom away; to free one's thoughts from melancholy
鳥追い;鳥追[とりおい, torioi] (n) (1) driving off birds; (2) procession held at the New Year to chase away the birds for the year, with children singing songs as the villagers walked from house to house; (3) female street musician who wore a braided hat and carried a shamisen; (4) street entertainer who appeared on New Year's eve and performed with a fan
おっかけ[, okkake] (n) person who chases after idol, showbiz star
お負け(P);御負け[おまけ, omake] (n,vs) (1) freebie (e.g. with a purchase); something additional; bonus; an extra; (2) (on the spot) price reduction; (3) exaggeration; (P)
カーチェイス[, ka-chieisu] (n) car chase; (P)
カウンターパーチェス[, kaunta-pa-chiesu] (n) counterpurchase
カップ麺[カップめん, kappu men] (n) instant noodles purchased in cup (lit
スティープルチェイス[, sutei-puruchieisu] (n) steeplechase
チェイサー;チェーサー[, chieisa-; chie-sa-] (n) chaser
でぶ専;デブ専[でぶせん(でぶ専);デブせん(デブ専);デブセン, debusen ( debu sen ); debu sen ( debu sen ); debusen] (n) (sl) chubby-chasing (fat fetishism); chubby-chaser
ドル買い[ドルかい, doru kai] (n) dollar purchase; (P)
ニュー[, nyu-] (n) (1) new; (2) (often おにゅー) newly purchased item; (P)
ハーフメイド;ハーフメード[, ha-fumeido ; ha-fume-do] (adj-no) half made (e.g. clothes that are already cut and basted when purchased)
ブルセラショップ[, buruserashoppu] (n) (See ブルセラ) used women's clothing store (catering to male clientele who purchase panties, high-school uniforms, etc. for sexual arousal)
事前購入割引運賃[じぜんこうにゅうわりびきうんちん, jizenkounyuuwaribikiunchin] (n) advance purchase excursion fare; APEX fare
先買権[せんばいけん, senbaiken] (n) right of first refusal; (right of) preemption; purchase option
割賦[かっぷ;わっぷ, kappu ; wappu] (n) allotment; quota; payment in installments; payment in instalments; hire-purchase
即金[そっきん, sokkin] (n,adj-no) payment in full; outright purchase
各自負担[かくじふたん, kakujifutan] (n) joint and several liability; each individual being responsible for the payment of his share of the purchase price, expense, etc.
売主買主[うりぬしかいぬし, urinushikainushi] (n) seller and buyer; vendor and purchaser
委託売買[いたくばいばい, itakubaibai] (n) consignment sales and purchase
彫金家[ちょうきんか, choukinka] (n) (See 彫金師・ちょうきんし) metal carver; chaser; engraver
彫金師[ちょうきんし, choukinshi] (n) chaser; engraver
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
追いかける[おいかける, oikakeru] Thai: ไล่กวด English: to chase

chase ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฉลุ[v.] (chalu) EN: perforate ; cut out ; carve ; chase FR: chantourner
การไล่ตาม[n. exp.] (kān lai tām) EN: pursuit ; chase FR: poursuite [f]
ขับ[v.] (khap) EN: expel ; drive away ; drive out ; chase away ; eject ; excrete ; propel ; oust ; throw off FR: expulser ; éjecter ; propulser
กระเพิด[n.] (kraphoēt) EN: chase FR:
กวด[v.] (kūat) EN: chase ; pursue ; run after ; catch up ; overtake FR: traquer ; pourchasser ; poursuivre
กวดจับ[v. exp.] (kūat jap) EN: chase FR:
กวัดไกวไสส่ง[v.] (kwatkwaisai) EN: chase FR:
ไล่[v.] (lai) EN: chase ; pursue ; run after ; hunt FR: chasser ; pousuivre ; courir après
ไล่ล่า[v. exp.] (lai lā) EN: be in hot pursuit ; chase FR: prendre en chasse
ไล่ตาม[v.] (lai tām) EN: chase ; follow ; run after ; pursue FR: pourchasser ; poursuivre ; traquer
ตาม[v.] (tām) EN: follow ; pursue ; dog ; chase ; trail ; hunt ; keep place with ; keep up with ; keep abreast with ; go after ; come after ; keep pace with FR: suivre ; poursuivre ; suivre la piste de ; pister
ตะเพิด[v.] (taphoēt) EN: drive off by shouting ; scare away ; chase FR: faire fuir ; effaroucher ; rabrouer ; envoyer qqn au diable ; envoyer qqn aux cinq cents diables ; envoyer qqn à tous les diables
ตวาดไล่[v. exp.] (tawāt lai) EN: chase away by shouting (at) FR:
ใบคำสั่งซื้อ[n. exp.] (bai khamsan) EN: purchase order FR:
ใบสั่งซื้อ[n. exp.] (bai sangseū) EN: purchase order ; order ; order letter FR:
บัญชีซื้อ[n. exp.] (banchī seū) EN: purchase account FR:
บัญชีแยกประเภทซื้อเชื่อ[n. exp.] (banchī yaēk) EN: purchase ledger ; purchases ledger FR:
เช่าซื้อ[v.] (chaoseū) EN: hire purchase (HP) ; buy on an instalment plan ; buy by hire-purchase FR: acheter en leasing ; louer-acheter
จ่าย[v.] (jāi) EN: pay ; spend ; defray ; disburse ; pay out ; buy ; purchase ; make purchases ; shop FR: payer ; débourser ; régler ; acheter ; faire des emplettes
จัดซื้อ[v.] (jatseū) EN: purchase ; acquire ; procure FR: acquérir
การเช่าซื้อ[n.] (kān chaoseū) EN: hire purchase (HP) ; hire-purchase ; leasing FR: leasing [m] (anglic.) ; crédit-bail [m]
การซื้อ[n.] (kān seū) EN: buying ; purchase ; acquisition FR: achat [m]
การซื้อขายตามตัวอย่าง[v. exp.] (kān seūkhāi) EN: purchase by sample FR:
การซื้อสินค้า[n. exp.] (kān seū sin) EN: purchase FR: achat [m]
การซื้อสินค้าออนไลน์[n. exp.] (kān seū sin) EN: online purchase FR: achat en ligne [m]
การตัดสินใจซื้อ[n. exp.] (kān tatsinj) EN: buying decision ; purchase decision FR:
คำสั่งซื้อ[n. exp.] (khamsang se) EN: purchase order ; order FR:
คืนเงิน[v. exp.] (kheūn ngoen) EN: refund ; refund money ; give a refund ; pay back ; return the money ; return the purchase price FR: rembourser
กว้านซื้อ[v.] (kwān seū) EN: corner ; buy up ; make a rush-purchase of FR: acheter en masse
โอกาสในการซื้อ[n. exp.] (ōkāt nai kā) EN: purchase occasion FR: opportunité d'achat [f]
ภาษีการค้า[n. exp.] (phāsī kānkh) EN: purchase tax ; business tax FR: taxe commerciale [f]
ภาษีการซื้อ[n. exp.] (phāsī kān s) EN: purchase tax FR:
พฤติกรรมหลังการซื้อ[n. exp.] (phreuttikam) EN: post-purchase behaviour ; post-purchase behavior (Am.) FR:
ผู้ซื้อ[n.] (phūseū) EN: customer ; buyer ; purchaser ; vendee FR: client [m] ; cliente [f] ; acheteur [m] ; acheteuse [f] ; acquéreur [m]
ผู้ซื้อโดยสุจริต[n. exp.] (phūseū dōi ) EN: bona fide purchaser (BFP) FR:
ราคาเสนอซื้อ[n. exp.] (rākhā sanōe) EN: bid price ; purchase price FR:
ราคาซื้อ[n. exp.] (rākhā seū) EN: purchase price ; cost price FR: prix d'achat [m] ; coût [m]
สมุดรายวันซื้อ[n. exp.] (samut rāiwa) EN: purchases journal FR:
สมุดรายวันซื้อเชื่อ[n. exp.] (samut rāiwa) EN: purchase day book FR:
สัญญาเช่าซื้อ[n. exp.] (sanyā chao-) EN: hire-purchase agreement FR:

chase ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Vorzugskauf {m}accommodation purchase
Anschaffungsbetrag {m}amount of the purchase price
Jahresbestellwert {m}annual purchase order value
Barkauf {m}cash purchase
Gelegenheitskauf {m}chance purchase
Jagd {f} (nach)chase (after); pursuit (of)
Anschaffungspreis {m}cost price; purchase price
Schnitzeljagd {f} (Geländespiel)paper chase; hare and hounds
Hindernisrennen {n}steeplechase
Abzahlungsgeschäft {n}hire purchase business
Kaufmiete {f}hire purchase plan
Kaufobjekt {n}object of purchase
Preis {m}purchase
Auftragsbearbeitung {f}purchase order processing
Käuferverhalten {n}purchase pattern
Kaufgeld {n}purchase money
Kaufsumme {f} [econ.]purchase money
Kaufwert {m}purchase value
Probekauf {m}purchase on approval
Verbrauchssteuer {f}purchase tax
Wareneingangskonto {n} [fin.]purchase account
Warenrücksendung {f}purchase return
Aktienbezugsrecht {n}stock purchase warrant; stock option right
Kaufbedingungen {pl}terms of purchase
Gewindestrehler {m}thread chaser

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า chase
Back to top