ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

engage

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *engage*, -engage-

engage ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
engage (vt.) ต่อสู้ See also: สู้รบ, รบ Syn. fight
engage (vi.) ต่อสู้ See also: สู้รบ, รบ Syn. fight
engage (vt.) ทำให้เริ่มทำงาน See also: เริ่มเดินเครื่องทำงาน Syn. activate
engage (vt.) มีส่วนร่วม Syn. involve, take part in
engage (vt.) ว่าจ้าง See also: จ้างให้ทำงาน Syn. employ, hire
engage (vt.) หมั้นหมาย Syn. betroth
engage in (phrv.) ทำให้เกี่ยวพันกับ See also: ทำให้เข้าร่วม, ทำให้มีส่วนร่วมกับ
engage to (phrv.) หมั้นหมายกับ Syn. betroth to, promise to
engage with (phrv.) เข้าโจมตี (ข้าศึก) Syn. join with
engage with (phrv.) เชื่อมต่อเข้ากับ See also: ประสานกับ
engaged (adj.) ซึ่งกำลังสู้รบ
engaged (adj.) ซึ่งหมั้นหมายกัน Syn. affianced, betrothed
engaged (adj.) ที่กำลังยุ่งอยู่กับ See also: ยุ่งอยู่กับ, ไม่ว่าง, ที่กำลังทำงานอยู่ Syn. busy, occupied
engagement (n.) การสัญญา See also: การทำข้อตกลง, การนัดหมาย Syn. appointment, commitment
engagement (n.) การสู้รบ See also: การทำสงคราม Syn. battle, combat
engagement (n.) การหมั้น Syn. betrothal, commitment
engagement (n.) งานระยะสั้น
engagement (n.) สภาวะที่กำลังทำงานอยู่
engagement ring (n.) แหวนหมั้น
English-Thai: HOPE Dictionary
engage(เอน'เกจฺ) vt. หมั้น,ผูกมัด,นัดหมาย,สู้รบ,ต่อสู้,จ้าง,ว่าจ้าง,พัวพัน,ทำให้ทำงานในด้าน,ทำงานอยู่,เชื่อมต่อกับ., See also: engager n. ดูengage, Syn. bind
engaged(เอนเกจทฺ') adj. พัวพันกับ,มีคู่หมั้นแล้ว,จองแล้ว,ไม่ว่าง,เชื่อมต่อกับ, See also: engagedly adv. engagedness n.
engagement(เอนเกจฺ'เมินทฺ) n. การพัวพันอยู่กับ,การสู้รบกับ,การหมั้น,ข้อตกลง,การนัดหมาย,การว่าจ้าง,ระยะการว่าจ้าง
engagement ringแหวนหมั้น
English-Thai: Nontri Dictionary
engage(vi,vt) ไม่ว่าง,มีธุระ,สัญญา,หมั้น,ผูกมัด,จ้าง,ว่าจ้าง,สู้รบ
engaged(adj) ไม่ว่าง,ติดธุระ,หมั้น,จองแล้ว,ยุ่ง,พัวพันกับ
engagement(n) ข้อตกลง,การหมั้น,การนัดพบ,ธุระ,การว่าจ้าง,การสู้รบ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
engaged columnเสาแนบ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
engagementการหมั้น [ดู betrothal] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Engageเลื่อนมาชนกัน [การแพทย์]
Engagedช่วงที่ศีรษะทารกเข้าสู่อุ้งเชิงกราน [การแพทย์]
Engagementส่วนนำส่วนใหญ่ยังไม่ผ่านลงในอุ้งเชิงกราน,ศีรษะเด็กผ่านช่องเข้าลงในเชิงกราน,การลงในอุ้งเชิงกรานของศีรษะเด็ก,การหมั้นหมาย [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ประมือ (v.) engage See also: fight hand to hand, begin battle with, assail, attack
รุมรบกัน (v.) engage in a hand-to-hand combat See also: unite in fighting
โซรมโรม (v.) engage in a hand-to-hand combat See also: unite in fighting Syn. รุมรบกัน
โซรมโรม (v.) engage in a hand-to-hand combat See also: unite in fighting
ประกอบการ (v.) engage in business See also: invest, run, manage Syn. ประกอบกิจการ
ประกอบกิจการ (v.) engage in business See also: invest, run, manage
ตีสองหน้า (v.) engage in double-dealing See also: be two-faced, be double-faced, be hypocritical
กระทำกามกิจ (v.) engage in sexual intercourse See also: copulate, have sex, have sexual relations Syn. ร่วมประเวณี, ร่วมเพศ, ร่วมรัก, เสพเมถุน, หลับนอน, สมพาส, เสพสังวาส, สังวาส, เย็ด
มีเพศสัมพันธ์ (v.) engage in sexual intercourse See also: copulate, have sex, have sexual relations Syn. กระทำกามกิจ, ร่วมประเวณี, ร่วมเพศ, ร่วมรัก, เสพเมถุน, หลับนอน, สมพาส, เสพสังวาส, สังวาส, เย็ด
สมพาส (v.) engage in sexual intercourse See also: copulate, have sex, have sexual relations Syn. กระทำกามกิจ, ร่วมประเวณี, ร่วมเพศ, ร่วมรัก, เสพเมถุน, หลับนอน, เสพสังวาส, สังวาส, เย็ด
เย็ด (v.) engage in sexual intercourse See also: copulate, have sex, have sexual relations Syn. กระทำกามกิจ, ร่วมประเวณี, ร่วมเพศ, ร่วมรัก, เสพเมถุน, หลับนอน, สมพาส, เสพสังวาส, สังวาส
ทองหมั้น (n.) engagement gold See also: betrothal gold
แหวนหมั้น (n.) engagement ring
แหวนหมั้น (n.) engagement ring
ค่าน้ำนม (n.) money given to the bride´s parents by the groom´s parents at the engagement ceremony Syn. ค่าสินสอด
ค่าสินสอด (n.) money given to the bride´s parents by the groom´s parents at the engagement ceremony
ติดพัน (v.) be engaged in/on See also: pay attention to, occupy oneself in/with
ถอน (v.) break off an engagement See also: cancel, repeal, revoke, rescind Syn. บอกเลิก, ยกเลิก
ถอนหมั้น (v.) break off one´s engagement See also: withdraw one´s engagement, disengage
หมั้น (v.) be engaged See also: be betrothed, give one´s hand to, contract a marriage with Syn. หมั้นหมาย
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
She's engaged to Johnเธอหมั้นกับจอห์น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You've lied to me, you steal from me... you engage in an utterly immoral... selfish, arrogant stunt without any regard for my feelings whatsoever.คุณโกหกฉัน ขโมยของของฉัน คุณทำในสิ่งที่ผิดทำนองคลองธรรม เห็นแก่ตัว หยิ่งยะโสทำอะไรไม่เห็นแก่ความรู้สึกของฉันเลย
We will engage the second stage of the plan and proceed with the destruction of the target.เราจะจัดการตามแผนสอง และจะทำลายโครงสร้างของเป้าหมาย.
Ion drive will engage in T minus 10 minutes.-การขับเคลื่อนจะเริ่มในอีก 10 นาที
...and we're preparing to engage the gravity drive, and open the gateway to Proxima Centauri.กำลังจะเปิดเครื่องปั่นแรงดึงดูดและเปิดประตูมิติ
If your weapon has nearly range and cyclic rate for advertising, you can engage any ground vehicle and aircraft approaching the place.ถ้าปืนของคุณยิงได้เร็วและไกล จริงอย่างที่คุณบอกล่ะก็... มันอาจจะยิงสู้กับเครื่องบินได้เลยนะ
Now! Engage the reversing engine.เร็ว เดินเครื่องถอยหลัง
Not to engage but to evaluate the situation... evaluate the level of danger, make sure things are all clear.ไม่โจมตี แค่ประเมินสถานการณ์ ดูระดับความอันตราย ดูให้แน่ใจว่าปลอดโปร่ง
How do you engage in theแล้วทำไมคุณถึงเปลี่ยนเป็นแบบนี้ล่ะ
Special events, such as your senior prom place added pressure on young teens to lose their virginity and also engage in unprotected sex.เหตุการณ์ที่สำคัญ เช่น งานเลี่ยงอำลารุ่น สถานการณ์ สถานที่รุมเร้า ที่จะทำให้สาวรุ่นเสียความเป็นหญิงพรหมจารี และนี่ คือผลพวงของการไม่ป้องกัน
Special events such as senior prom place added pressure on young teens to lose their virginity and engage in unprotected sex.ช่วงเวลาที่สำคัญๆ เช่น งานเลี้ยงอำลารุ่น สถานที่รุมเร้า เป็นใจ ให้วัยรุ่นเสียพรหมจารี ในการมีเซ็กซ์ที่ขาดการป้องกัน
Lieutenant Riley's men will make their way along this ditch, leaving men at 20-yard intervals to engage and reduce the enemy.ทางผู้หมวดไรลี่ย์ จะเดินทางมาตามหลุมเพลาะนี้ ทิ้งกองกำลังไว้ทุกๆ 20 หลา.. เพื่อลดทอนกำลังของศัตรู
Don't you think it would be wise to engage me in conversation for your own sake?ท่าคุณไม่รังเกียจ กรุณาคุยกับผมสักเรื่องนึงได้ไหม?

engage ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[pìn, ㄆㄧㄣˋ, 聘] betrothed; engage (teacher); hire
商谈[shāng tán, ㄕㄤ ㄊㄢˊ, 商谈 / 商談] confer; discuss; engage in talks
营私舞弊[yíng sī wǔ bì, ˊ ㄙ ˇ ㄅㄧˋ, 营私舞弊 / 營私舞弊] fraudulent personal gain (成语 saw); to engage in corrupt practice
从事[cóng shì, ㄘㄨㄥˊ ㄕˋ, 从事 / 從事] go for; engage in; undertake; to deal with; to handle; to do
比划[bǐ huà, ㄅㄧˇ ㄏㄨㄚˋ, 比划 / 比劃] to gesture; to use sign language; to gesticulate; to engage in body combat or martial art; to come to blows
[jiù, ㄐㄧㄡˋ, 就] at once; right away; only; just (emphasis); as early as; already; as soon as; right away; then; in that case; as many as; even if; to approach; to move towards; to undertake; to engage in; to suffer; subjected to; to accomplish; to take advantage of; to g
[zuò, ㄗㄨㄛˋ, 做] to do; to make; to produce; to write; to compose; to act as; to engage in; to hold (a party); to be; to become; to function (in some capacity); to serve as; to be used for; to form (a bond or relationship); to pretend; to feign; to act a part; to put on a
约会[yuē huì, ㄩㄝ ㄏㄨㄟˋ, 约会 / 約會] appointment; engagement
篆工[zhuàn gōng, ㄓㄨㄢˋ ㄍㄨㄥ, 篆工] craftsman engaged in carving characters
许婚[xǔ hūn, ㄒㄩˇ ㄏㄨㄣ, 许婚 / 許婚] to become engaged; to affiance (a daughter)
婚约[hūn yuē, ㄏㄨㄣ ㄩㄝ, 婚约 / 婚約] engagement; wedding contract
约定[yuē dìng, ㄩㄝ ㄉㄧㄥˋ, 约定 / 約定] engage; promise; make an appointment
订婚[dìng hūn, ㄉㄧㄥˋ ㄏㄨㄣ, 订婚 / 訂婚] engagement
受聘[shòu pìn, ㄕㄡˋ ㄆㄧㄣˋ, 受聘] hired (for employment); invited (e.g. to lecture); engaged (for a task); (in olden times) betrothal gift from the groom's family
聘请[pìn qǐng, ㄆㄧㄣˋ ㄑㄧㄥˇ, 聘请 / 聘請] to engage; to hire (a lawyer etc)

engage ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
エンゲージ[, enge-ji] (n) engage
レズる[, rezu ru] (v5r) to engage in lesbian sexual activity
出会う(P);出合う(P);出逢う;出遭う[であう, deau] (v5u,vi) (1) (出遭う usu. has a negative connotation) to meet (by chance); to come across; to run across; to encounter; to happen upon; (2) (出会う, 出合う only) (esp. 出合う) to meet (e.g. of rivers, highways, etc.); (3) (出会う, 出合う only) (often used imperatively as 出会え) to emerge and engage (an enemy); (P)
勇猛精進[ゆうみょうしょうじん, yuumyoushoujin] (n,vs) engage in ascetic practices with dauntless spirit
取り組む(P);取っ組む;取組む[とりくむ(取り組む;取組む)(P);とっくむ(取っ組む;取組む), torikumu ( torikumu ; torikumu )(P); tokkumu ( totsu mu ; torikumu )] (v5m,vi) to tackle; to wrestle with; to engage in a bout; to come to grips with; to make effort; to strive for; to deal with; (P)
口角泡を飛ばす;口角あわを飛ばす[こうかくあわをとばす, koukakuawawotobasu] (exp,v5s) to engage in a heated discussion
噛み合わせる;噛合わせる;噛み合せる[かみあわせる, kamiawaseru] (v1) (1) to clench (teeth); to engage (gears); (2) to set to fighting
戦う(P);闘う(P)[たたかう, tatakau] (v5u,vi) to fight; to battle; to combat; to struggle against; to wage war; to engage in contest; (P)
打つ[ぶつ, butsu] (v5t,vt) (1) (also written as 拍つ, 搏つ, 撲つ, 擣つ) to hit; to strike; to knock; to beat; to punch; to slap; to tap; to bang; to clap; to pound; (2) to strike (noon, etc.); to sound (cymbals, etc.); to beat (a drum, etc.); (3) to beat (rhythmically, e.g. pulse, waves, etc.); (4) to move; to impress; to touch; (5) to drive in; to hammer in; to put in; to inject; (6) to type; to send; to transmit; (7) to insert; to write in; to mark; (8) to make (noodles, etc.); to prepare; (9) to till (soil); (10) to sprinkle; to throw; to cast; (11) to do; to carry out; to play; to perform; to engage in (gambling, etc.); (12) to pay (a deposit, etc.); (13) to visit (on a pilgrimage); (14) to line (a coat); (15) to bind (a criminal); (P)
携わる[たずさわる, tazusawaru] (v5r,vi) (See 従事) to engage in; to participate; to take part; (P)
春をひさぐ;春を鬻ぐ;春を販ぐ[はるをひさぐ, haruwohisagu] (exp,v5g) (See 春を売る) to engage in prostitution
話に花が咲く[はなしにはながさく, hanashinihanagasaku] (exp,v5k) to reminisce; to engage in a lively conversation; to discuss mutual interests
骨を埋める[ほねをうずめる, honewouzumeru] (exp,v1) to die in (a foreign land); to engage in something until death comes; to do something for the rest of one's life
あうんの呼吸;阿吽の呼吸[あうんのこきゅう, aunnokokyuu] (n) the harmonizing, mentally and physically, of two parties engaged in an activity
いい加減にする;好い加減にする[いいかげんにする, iikagennisuru] (exp,vs-i) to put an end to something; to get something over with; to quit something one has been engaged in too long or to an excessive degree
エンゲージブルー[, enge-jiburu-] (n) engagement doubts (wasei
エンゲージメント[, enge-jimento] (n) engagement
エンゲージリング[, enge-jiringu] (n) (abbr) engagement ring
会戦[かいせん, kaisen] (n,vs) engagement; battle
侠客;俠客(oK)[きょうかく;きょうきゃく, kyoukaku ; kyoukyaku] (n) (See 渡世人,男伊達・1,町奴) self-styled humanitarian; chivalrous person; persons acting under the pretence of chivalry who formed gangs and engaged in gambling
係合[けいごう, keigou] (n,vs) joining elements so they mate or hook together (e.g. a clutch); engagement
先口[せんくち, senkuchi] (n) previous preconception; previous engagement
[ぜい, zei] (suf) groups engaged in some activity (players, companies, forces, etc.)
合戦[かっせん, kassen] (n) battle; engagement; (P)
噛み合う;噛合う;かみ合う[かみあう, kamiau] (v5u,vi) (1) to gear (engage) with; to be in gear (mesh); (2) to bite each other
地侍;地士[じざむらい, jizamurai] (n) provincial samurai in the middle ages, who engaged in agriculture in peacetime
夫婦約束[ふうふやくそく, fuufuyakusoku] (n) engagement; betrothal; marriage contract
婚約[こんやく, konyaku] (n,vs,adj-no) engagement; betrothal; (P)
婚約指輪[こんやくゆびわ, konyakuyubiwa] (n) engagement ring
工手[こうしゅ, koushu] (n) person engaged in public engineering works
従事者[じゅうじしゃ, juujisha] (n) someone engaged in a certain pursuit; practitioner; worker; employee
忙しい(P);忙がしい(io)[いそがしい(P);せわしい(忙しい), isogashii (P); sewashii ( isogashi i )] (adj-i) busy; hectic; occupied; engaged; (P)
手透き;手隙;手すき;手空き;手明き[てすき(手透き;手隙;手すき;手空き);てあき(手空き;手明き), tesuki ( te suki ; te geki ; te suki ; te aki ); teaki ( te aki ; te aki )] (n,adj-no) (1) not busy; unengaged; being free; (2) leisure
採る[とる, toru] (v5r,vt) (1) to adopt (measure, proposal); (2) to pick (e.g. fruit); to catch (e.g. insects); to take (e.g. a sample); (3) to assume (attitude); (4) to take on (i.e. hire); to engage; (P)
採用[さいよう, saiyou] (n,vs) (1) use; adoption; acceptance; (2) appointment; employment; engagement; (P)
政客[せいかく;せいきゃく, seikaku ; seikyaku] (n) politician (or someone otherwise engaged in politics); statesman
[みず, mizu] (n) (1) (See 湯・ゆ・1) water (esp. cool, fresh water, e.g. drinking water); (2) fluid (esp. in an animal tissue); liquid; (3) flood; floodwaters; (4) (See 力水) water offered to sumo wrestlers just prior to a bout; (5) (See 水入り) break granted to sumo wrestlers engaged in a prolonged bout; (P)
水入り[みずいり, mizuiri] (n) break granted to sumo wrestlers engaged in a prolonged bout
筆陣[ひつじん, hitsujin] (n) (lineup of authors engaged in a) war of words
結納[ゆいのう, yuinou] (n,vs) engagement gift; (ceremonial) exchange of engagement gifts

engage ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อัญเชิญ[v.] (anchoēn) EN: respectfully invite ; invite with great respect ; respectfully engage FR:
เบี้ยน[v.] (bīen) EN: be in a lesbian relationship ; engage in a lesbian sex ; have sex in a lesbian way FR:
ใช้กำลัง[v. exp.] (chai kamlan) EN: use force against ; exert oneself ; fight ; engage in battle ; use violence ; force FR: recourir à la force ; faire usage de la force ; utiliser la force
เชื้อ[v.] (cheūa) EN: invite ; request ; engage FR:
ฉ้อราษฎร์บังหลวง[v.] (chørātbangl) EN: corrupt ; embezzle ; peculate ; swindle ; embezzle public funds ; engage in public corruption ; misappropriate public funds ; misappropriate public property FR: corrompre ; détourner ; escroquer
ดำเนินการ[v.] (damnoēn kān) EN: manage ; carry out ; conduct ; engage in ; do ; perform ; act ; proceed ; carry on ; execute ; run ; operate ; transact ; administer ; implement ; press ahead FR: agir ; procéder ; effectuer ; conduire ; mener ; prendre des mesures ; opérer ; exécuter
จ้าง[v.] (jāng) EN: hire ; employ ; engage FR: embaucher ; engager ; employer ; recruter ; utiliser les services de ; louer les services de ; faire appel à
จอง[v.] (jøng) EN: reserve ; book ; hold ; engage ; order ; make a reservation ; make a booking FR: réserver ; faire une réservation ; retenir ; louer
จองที่[v. exp.] (jøng thī) EN: reserve ; book ; make a reservation ; engage FR: réserver une place
เข้าเกียร์[v.] (khaokīa) EN: put in gear ; go into gear ; engage the gears FR: passer les vitesses
ค้าปลีก[v. exp.] (khā plīk) EN: retail ; engage in retail trade FR: vendre au détail ; vendre à la pièce
ค้าประเวณี[v.] (khāprawēnī) EN: engage in prostitution ; prostitute FR:
ค้าส่ง[v.] (khā-song) EN: engage in wholesale trade FR:
เล่นสวาท[v.] (lensawāt) EN: commit a homosexual act with a man or boy ; practice sodomy ; engage in homosexual acts FR: sodomiser
ล่วงประเวณี[v. exp.] (lūang prawē) EN: commit adultery ; misconduct ; have an affair ; engage in sexual misconduct ; fornicate FR: commettre un adultère ; forniquer
หมั้น[v.] (man) EN: betroth ; be betrothed ; engage ; be engaged ; give one's hand to ; contract a marriage with FR: s'engager ; promettre le mariage ; se fiancer
เหมา[v.] (mao) EN: hire ; rent ; charter ; engage ; lease FR:
ณรงค์[v.] (narong) EN: fight ; battle ; engage in battle ; campaign FR:
ง่วน[v.] (ngūan) EN: be immersed ; be engrossed ; be absorbed (in) ; be preoccupied with ; immerse oneself in ; engage ; busy oneself with FR: être occupé ; être affairé ; être absorbé par ; se plonger dans
ผิดประเวณี[v. exp.] (phit prawēn) EN: commit adultery ; misconduct ; have an affair ; engage in sexual misconduct ; fornicate FR: commettre un adultère
ผูกพัน[adj.] (phūkphan) EN: bound ; adjoint FR: attaché à ; engagé ; lié
ผูกเวร[v.] (phūk wēn) EN: hold grudge against ; seek revenge ; bear someone a grudge ; start a feud with ; enter into a feud ; engage in endless retributions FR:
ประกอบการ[v.] (prakøpkān) EN: engage in business ; invest ; run ; manage FR: entreprendre
ประกอบธุรกิจ[v. exp.] (prakøp thur) EN: run a business ; do business ; manage a business ; engage in business FR: diriger une affaire
ประลองยุทธ์[v.] (praløngyut) EN: engage in combat FR:
รับศึก[v. exp.] (rap seuk) EN: engage in battle ; battle FR:
รบพุ่ง[v. exp.] (rop phung) EN: battle ; fight ; combat ; make war ; engage in battle ; fight a battle ; fight a pitched battle FR: combattre ; livrer bataille
ซ้อมรบ[v. exp.] (søm rop) EN: hold military exercises ; engage in maneuvers ; hold war games ; have battle training FR:
สู้รบ[v.] (sūrop) EN: fight ; battle ; engage in combat FR: combattre ; engager l'action
ทำ[v.] (tham) EN: do ; make ; act ; perform ; engage in ; execute ; operate ; work FR: faire ; agir ; accomplir ; effectuer ; exécuter ; ficher (fam.) ; foutre (fam.) ; oeuvrer
ทำมาค้าขาย[n. exp.] (tham mā khā) EN: trade ; engage in trade ; do business FR:
ตีฝีปาก[v. exp.] (tīfīpāk) EN: use empty words ; engage in empty talk ; give s.o. a line FR:
ต่อกลอน[v. exp.] (tø kløn) EN: engage in responsive prosody FR:
ว่าจ้าง[v.] (wājāng) EN: employ ; hire ; engage FR: employer ; occuper
อาสา[v.] (āsā) EN: volunteer ; enlist FR: être volontaire ; se proposer ; se porter volontaire ; s'engager
ให้การรับรอง[v. exp.] (hai kān rap) EN: FR: marquer son accord ; s'engager
จำนำ[v.] (jamnam) EN: pawn ; pledge ; hock FR: engager ; gager ; mettre en gage
จองแล้ว[adj.] (jøng laēo) EN: engaged ; reserved FR: réservé
การจำนำ[n.] (kān jamnam) EN: FR: engagement [m] ; emprunt gagé [m]
การเกี่ยวพันอย่างสร้างสรรค์[n. exp.] (kān kīophan) EN: constructive engagement FR:

engage ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Besetztzeichen {n}engaged signal
belegt; besetzt {adj}busy [Am.]; engaged [Br.]
Kontaktreibung {f} [electr.]electrical engagement length
Engagement {n} | stärkeres Engagementcommitment; involvement | stronger commitment; greater involvement
Engagement {n} (Theater)engagement
Brautleute {pl}engaged couple
Brautpaar {n}; Verlobteengaged couple
Losgelöstsein {n}disengagement
Gleitverschluss {m}slide mating engagement

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า engage
Back to top