ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

overtake

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *overtake*, -overtake-

overtake ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
overtake (vi.) ตามทัน See also: ไล่ตามทัน Syn. catch up with, overhaul
overtake (vt.) ไล่ทัน See also: ไล่แซง Syn. pass, outstrip
overtake (vi.) ไล่ทัน See also: ไล่แซง Syn. catch up with
overtake (vt.) ตามทัน See also: ไล่ตามทัน Syn. catch up with, overhaul
overtake (vt.) เกิดขึ้นอย่างฉับพลัน See also: เกิดขึ้นอย่างทันทีทันใด Syn. befall, happen
overtaken (vi.) กริยาช่องที่ 3 ของ overtake
overtaken (vt.) กริยาช่องที่ 3 ของ overtake
English-Thai: HOPE Dictionary
overtake(โอเวอะเทค') vt. ตามทัน,โจมตีอย่างฉับพลัน,เกิดขึ้นอย่างทันทีทันใด. vi. ผ่านพาหนะอื่น
English-Thai: Nontri Dictionary
overtake(vt) ไล่ทัน,ตามทัน,เกิดขึ้นฉับพลัน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตามถึง (v.) overtake See also: catch up with Syn. ตามทัน
ทัน (v.) overtake See also: catch up with Syn. ตามทัน, ตามถึง
overtaken (vi.) กริยาช่องที่ 3 ของ overtake
overtaken (vt.) กริยาช่องที่ 3 ของ overtake
overtook (vi.) กริยาช่องที่ 2 ของ overtake
overtook (vt.) กริยาช่องที่ 2 ของ overtake
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Don't know if it can overtake the Evo III in the next curve.ไม่รู้ว่ามันจะแซง E3 ได้ไหมในโค้งหน้า
The 86 cuts to the inside and drifts the gutter. He can overtake him.86 พุ่งเข้ามา แซงขึ้นๆ ในที่สุดก็ฝ่าการป้องกันได้
Craig Perry shuts the door as Mark Helfrich tries to overtake him.-เครก เพอร์รี่ ปิดทางไปแล้ว -ขณะที่ มาร์ค เฮลฟ์ริช พยายามจะแซงนำ
Nero's ship would have to drop out of warp for us to overtake it.ยานนีโรจะต้องหยุดวาป เราถึงจะยึดยานของพวกมันได้
I'll overtake the train and blow the rail-line. You two get aboard and find Lucy.ฉันจะตามรถไฟไปแล้วระเบิดทาง พวกนาย2คนขึ้นรถแล้วตามหาลูซี่
My passions overtake my morals on a daily basis.ความลุ่มหลงของฉันก็ควบคุมศีลธรรมบนรากฐานในแต่ละวัน
Then overtake them and capture the red woman alive.จัดการมันทั้งคู่ และจับตัวผู้หญิงกลับมา
They overtake worlds.พวกมันยึดครองดวงดาว กลืนกินมัน
Listen, you said that Carrion can overtake any host computer.ฟังนะ, คุณบอกว่า Carrion สามารถติดตามโฮทต์คอมพิวเตอร์ได้
And you say Señor Famosa's name, so we worry you may overtake our supply routes.คุณเอ่ยชื่อ ซินญอร์ฟาโมซา ขึ้นมา ทำให้เรากังวลว่าคุณจะแทรกแซง เส้นทางจัดส่งเรา
Unchecked population growth will overtake food production in less than 50 years, leading to famine and war.ประชากรที่เพิ่มขึ้นเกินควบคุม จะกินอาหารหมดภายใน 50 ปี นำไปสู่ความอดอยากและสงคราม
Then when shadows overtake usยามใดที่เงามืดมนเข้าครอบบัง

overtake ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
追上[zhuī shàng, ㄓㄨㄟ ㄕㄤˋ, 追上] overtake

overtake ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
差し足;差足[さしあし, sashiashi] (n) (1) stealthy steps; (2) spurt to overtake a leading horse just before the finish line
抜き去る[ぬきさる, nukisaru] (v5r) to (sur)pass; to overtake
若く;如く;及く[しく, shiku] (v5k,vi) (1) (arch) to match; to equal; (2) to catch up with; to overtake
乗り越える(P);乗りこえる;乗越える[のりこえる, norikoeru] (v1,vi) (1) to climb over; to get over; to ride across; (2) to surmount; to overcome; (3) to surpass; to overtake; (P)
抜く[ぬく, nuku] (v5k,vt) (1) to extract; to omit; to surpass; to overtake; to draw out; to unplug; (suf) (2) to do something to the end; (n) (3) (sl) (vulg) (See 一発抜く) to ejaculate (gen. with ref. to masturbation); (P)
行き暮れる;行暮れる[ゆきくれる, yukikureru] (v1,vi) to be overtaken by darkness
追いつき追い越せ[おいつきおいこせ, oitsukioikose] (exp) catch up with and overtake; pass after catching up with
追いつく(P);追い付く(P);追い着く;追付く;追着く;おい付く[おいつく, oitsuku] (v5k,vi) to overtake; to catch up (with); (P)
追い抜く(P);追抜く[おいぬく, oinuku] (v5k,vt) (1) (See 追い越す・おいこす・1) to pass (a car); to overtake; (2) (See 追い越す・おいこす・2) to surpass; to outstrip; to outdistance; to outsail; (P)
追い越す(P);追越す;追いこす[おいこす, oikosu] (v5s,vt) (1) (See 追い抜く・おいぬく・1) to pass (e.g. car); to overtake; (2) (See 追い抜く・おいぬく・2) to surpass; to outstrip; to get ahead of; to outdistance; (P)
追っつく;追っ付く;追っ着く[おっつく, ottsuku] (v5k,vi) (See 追い付く) to overtake; to catch up (with)

overtake ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กวด[v.] (kūat) EN: chase ; pursue ; run after ; catch up ; overtake FR: traquer ; pourchasser ; poursuivre
ล้ำ[v.] (lam) EN: go beyond ; overstep ; encroach upon ; trespass ; go ahead of ; pass over ; oustrip ; overtake ; infringe ; break ; violate ; transgress ; contravene FR: dépasser ; déborder ; surpasser
ล้ำหน้า[v.] (lamnā) EN: get ahead of ; outstrip ; overtake ; catch up with and surpass FR:
แซง[v.] (saēng) EN: overtake ; get ahead of ; surpass FR: dépasser ; doubler ; surpasser
แซงรถ[v. exp.] (saēng rot) EN: overtake a car ; pass (Am.) FR: dépasser un véhicule ; doubler un véhicule
ตามทัน[v.] (tāmthan) EN: catch up with ; overtake ; keep up with ; keep pace FR: rattraper ; rejoindre
ทัน[v.] (than) EN: catch up with ; overtake ; keep abreast of FR: rattraper ; rejoindre

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า overtake
Back to top