ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

จับ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *จับ*, -จับ-

จับ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
จับ (v.) catch See also: seize Syn. นำ Ops. ปล่อย
จับ (v.) hold See also: grasp Syn. ยึด, หยิบจับ Ops. ปล่อย
จับกลุ่ม (v.) congregate See also: assemble, gather, rally, muster Syn. รวมกลุ่ม
จับกลุ่ม (v.) group See also: assemble, gather, collect Syn. รวมกลุ่ม Ops. แยกกลุ่ม, แตกกลุ่ม
จับกัง (n.) coolie See also: laborer, workman Syn. กุลี, คนงาน
จับกุม (v.) arrest See also: capture, seize, catch Syn. จับ, จับตัว, ยึดตัว Ops. ปล่อย
จับกุมตัว (v.) capture See also: catch, seize, arrest Syn. จับ, จับกุม Ops. ปล่อยตัว
จับความ (v.) understand See also: comprehend, apprehend, grasp Syn. ได้ความ
จับคู่ (v.) pair See also: match Ops. แยกคู่
จับจด (adj.) desultory See also: haphazard, aimless, purposeless Ops. จริงจัง, เอาการเอางาน
จับจด (v.) be desultory See also: be haphazard, be aimless, be purposeless Ops. จริงจัง, เอาการเอางาน
จับจ้อง (v.) watch See also: gaze, stare Syn. จ้อง
จับจอง (v.) preempt See also: lay claim Syn. จอง, ครอบครอง, เข้าครอบครอง
จับจ่าย (v.) buy See also: expend, spend, dispend, pay out, purchase Syn. ซื้อ, จ่าย, จับจ่ายใช้สอย Ops. เก็บออม
จับจ่ายใช้สอย (v.) buy See also: expend, spend, dispend, pay out, purchase Syn. ใช้จ่าย, ใช้สอย, จับจ่าย Ops. เก็บออม
จับจิต (adv.) pleasingly See also: delightfully, enhantingly, captivatingly Syn. ประทับใจ, จับใจ, ติดใจ
จับจิตจับใจ (v.) impress See also: imprint Syn. ประทับใจ, จับใจ, ถูกใจ
จับจุด (v.) make someone out
จับฉลาก (v.) draw lots See also: cast lots Syn. จับสลาก
จับฉ่าย (n.) mixture of vegetables See also: hotch-potch Syn. แกงจับฉ่าย
จับฉ่าย (adj.) miscellaneous Syn. ปะปน
จับชีพจร (v.) take the pulse See also: feel the pulse Syn. ตรวจชีพจร, วัดชีพจร
จับต้นชนปลาย (v.) piece (a case) together See also: join pieces together Syn. ปะติดปะต่อ
จับต้นชนปลายไม่ถูก (v.) cannot make head or tail of Syn. วุ่นวาย, ไร้ระเบียบ
จับต้อง (v.) touch Syn. สัมผัส, แตะต้อง
จับตัว (v.) capture See also: catch, seize, arrest Syn. จับ, จับกุม, จับกุมตัว Ops. ปล่อยตัว
จับตา (adv.) attractively See also: fascinatingly, enhantingly, captivatingly Syn. ถูกตา, เหมาะตา, เป็นที่พอตา Ops. ละสายตา
จับตา (v.) keep an eye on See also: observe, catch, watch Syn. สังเกต, เฝ้ามอง, เฝ้าดู, จับตาด Ops. ละสายตา
จับตาด (v.) keep an eye on See also: observe, catch, watch Syn. สังเกต, เฝ้ามอง, เฝ้าดู Ops. ละสายตา
จับตาดู (v.) keep an eye on See also: observe, catch, watch Syn. ูสังเกต, เฝ้ามอง, เฝ้าดู, จับตา Ops. ละสายตา
จับตามอง (v.) keep an eye on See also: observe, catch, watch Syn. ูสังเกต, เฝ้ามอง, เฝ้าดู, จับตา, จับตาดู Ops. ละสายตา
จับตาย (v.) capture dead See also: catch dead, seize dead Ops. จับเป็น
จับปลาสองมือ (v.) catch two fish with each hand See also: seek two things simultaneously
จับปิ้ง (n.) fig-leaf worn by little girl See also: golden or silver medallion Syn. กระจับปิ้ง, จะปิ้ง, ตะปิ้ง, ตับปิ้ง,
จับผิด (v.) carp See also: find fault with, cavil
จับพลัดจับผลู (v.) take a random See also: grab at random, occur unintentionally Syn. ไม่ตั้งใจ, บังเอิญ Ops. เจตนา, ตั้งใจ
จับภาพ (v.) photograph See also: take a photograph of Syn. ถ่ายภาพ
จับมือ (v.) shake hands See also: grasp hands Syn. ประสานมือ
จับมือถือแขน (v.) hold one´s hands See also: touch one´s hand Syn. จับเนื้อต้องตัว
จับมือใครดมไม่ได้ (v.) cannot look for the one who makes trouble
English-Thai: HOPE Dictionary
account(อะเคานทฺ') n.,vi. บัญชี, หนี้, รายงาน, สาเหตุ, คำอธิบาย, เรื่องราว,ลูกค้า, ทำบัญชี, ชี้แจงรายการ, อธิบาย, จับ, สังหาร, ทำให้เกิด, นับ, พิจารณา, ถือเหตุ, ถือสา, Syn. description, narrative, consider, regard, rate)
acroseน้ำตาลที่สังเคราะห์จากการจับตัวของ formaldehyde หรือ glucose
agglomerate(อะกลอม' เมอเรท) vi.,adj.,n., จับเป็นกลุ่มเป็นก้อน, เกาะกัน,การเกาะตัว, ก้อนใหญ่. -agglomerative adj.
agglutination(อะกลูทิเน' เชิน) n. การเกาะติดกัน, ก้อนที่เกาะติดกัน, การจับเป็นก้อนของแบคทีเรียเม็ดเลือดแดงหรืออื่นเนื่องจาก antibody. -agglutinative adj., Syn. adhesion of parts) -agglutinate v.
agglutinin(อะกลู' ทินิน) n. antibody ที่ทำให้เกิดการจับเป็นก้อนของแบคทีเรียที่เมื่อฉีดเข้าไปในสัตว์ ทำให้เกิด agglutinins. -aglutinogenic adj.
agminate(แอก' มิเนท) adj. จับกันเป็นก้อน, จับกันเป็นกลุ่ม., Syn. agminated
ague(เอ' กิว) n. ไข้มาลาเรียที่มีอาการหนาวร้อนไข้จับสั่น. -aguelike, aguish adj.
ahold(อะโฮลด') ยึด, จับ -get ahold of ติดต่อได้กับ (a hold)
amphora(แอม' เฟอระ) n. (pl. phorae, -phoras) โถขนาดใหญ่ที่มีที่จับสองที. -amphoral adj.
anticoagulant(แอนทีโคแอก' กิวเลินทฺ) adj.,n. ซึ่งต้านการจับเป็นก้อนหรือลิ่มของเลือด, สารหรือยาที่มีฤทธิ์ดังกล่าว., Syn. anticoagulative
apprehend(แอพพริเฮนดฺ') vt. จับ,ขัง,เข้าใจความหมาย,คาดคะเนด้วยความกังวลใจ ความสงสัยหรือความกลัว. -vi. เข้าใจ,ฟังเข้าใจ,กลัว,หวั่น. -apprehender n., Syn. arrest,seize, understand)
apprehension(แอพพริเฮน'เชิน) n. ความสงสัย,ความกลัว, ความหวาดหวั่น,ความเข้าใจ, การหยั่งรู้,ความคิดเห็น,การจับกุม, Syn. dread, alarm, capture, comprehension)
arrest(อะเรสทฺ') vt. จับ,จับกุม,ดึงดูด,ทำให้หยุด,กั้น, ยับยั้ง,เกาะตัว. -n. การจับกุม,ภาวะที่ถูกจับกุม,การหยุดยั้ง,ภาวะที่ถูกหยุดยั้ง. -arrester n. -arrestment n., Syn. stop,halt)
arresting(อะเรส'ทิง) adj. ซึ่งดึงดูดความสนใจ,ซึ่งจับกุม, Syn. striking,notable ###A. dull
arrestive(อะเรส'ทิฟว) adj.มักจับกุม, ดึงดูดความสนใจ (tending to arrest)
attach(อะแทชฺ') vt. ผูกมัด,ผูกติด,ติด, แนบ,ปิด, ประกอบ, มีพร้อม,วางอยู่ใน,ส่งไปประจำ, อายัด,จับกุม. -vi. ผูกมัด, ติด,เป็นของ, Syn. fasten, join,secure ###A. detach, quit)
attack(อะแทค') vt.,vi.,n. โจมตี,เข้าตี,ทำร้าย,เล่นงาน,ลงมือทำ, (โรค) เป็น, (ไข้) จับ,ลงมือทำ,เริ่มขึ้น,เริ่มต้น,ข่มขืน, พยายามข่มขืน
bailiff(เบ'ลิฟ) n. ตำรวจศาล,พนักงานส่งหมายจับกุม/ยึดทรัพย์,ผู้ดูแลผลประโยชน์ของเจ้าของที่ดิน,ปลัดอำเภอ, See also: bailiffship n.
ball(บอลล์) {balled,balling,balls} n. ลูกบอล,ลูกตา,บุคคล vt. ทำให้เป็นลูกบอล,สังวาส,งานรื่นเริงขนาดใหญ่ที่หรูหราและมีการเต้นรำ,สโมสรสันนิบาต,เวลาที่มีความสุข vi. จับเป็นก้อนลูกบอล,สังวาส,เป็นเวลาที่มีความสุข, See also: baller n. คำที่มีความหมายเหม
ballot(แบล'เลิท) n. บัตรเลือกตั้ง,จำนวนผู้ลงคะแนน,รายชื่อคนลงคะแนน vi. ลงคะแนนด้วยบัตรลับ,จับฉลาก, See also: balloter n.
blood platelet n.เกล็ดเลือดซึ่งมีคุณสมบัติช่วยการจับตัวเป็นก้อน
breccian. หินที่เป็นก้อนแหลมเหลี่ยมเล็ก ๆ จับกันอยู่เป็นก้อน
bump(บัมพฺ) {bumped,bumping,bumps} vt. ชนกระทบ,กระทบ,จับชน,ทำให้ชน,ชนล้ม,ไล่ออกจากงาน,ยก vi. กระทบ,สัมผัส,เอาตะโพกชน,พบโดย บังเอิญ,ประสบ,วิ่งโคลงเคลง -Id. (bump off ฆ่า) n. การชน,การกระแทก,หัวโหนก,ส่วนนูน,การเอาก้นชน
bust(บัสทฺ) {busted,busting,busts} n. รูปปั้นครึ่งตัว (หัวและไหล่) ,ทรวงอก,อก,ความล้มเหลว,การตี,การต่อย,ภาวะลดต่ำลง,การจับกุม adj. ล้มละลาย,ไร้เงิน vi.,vt. (ทำให้) แตกออก,ล้มละลาย,ล้มลง,จับกุม,ต่อย,ต
butterfly netn. ที่จับผีเสื้อ
buttonholen. รังดุม vt. เจาะรังดุม,ชวนคุย,จับตัวได้, See also: buttonholer n.
cadiniosisn. ภาวะฝุ่น cadmium จับปอด
camera(แคม'เมอระ) n. กล้องถ่ายรูป,เครื่องจับภาพของโทรทัศน -Phr. (in camera ส่วนตัว), See also: cameral adj.
capias(เค'เพียส) n. หมายจับ
captious(แคพ'ชัส) adj. หาเรื่อง,จับผิด,คอยจับผิด,แคะได้,หาเรื่อง,ขี้บ่น, See also: captiousness n. ดู captious, Syn. critical
captivate(แคพ'ทิเวท) {captivated,captivating,captivates} vt. จับใจ,ประทับใจ., See also: captivation n. ดู captivate captivative adj. ดู captivate, captivator, captivate, Syn. charm
captor(แคพ'เทอะ) n. ผู้จับกุม,ผู้ยืดได้
capture(แคพ'เชอะ) n. การจับได้,การยืดได้,สิ่งที่ถูกยึด,คนที่ถูกจับ,เชลย vt. จับได้,ยืดได้,เข้ายึดได้,ตีได้,ทำให้สนใจ,ทำให้หลงไหล, See also: capturer n. ดูcapture, Syn. take เก็บภาพจับภาพ (ข้อมูล) หมายถึง การสั่งเก็บภาพที่แสดงอยู่บนจอภาพทั้งหมด หรือ เฉพาะบางส่วนเอาไว้เป็นแฟ้มข้อมูลแฟ้มหนึ่ง ถ้าเป็นเครื่องแมคอินทอช ใช้วิธีกดแป้น (Command) + Shift + 3 ภาพที่เกิดจะถูกนำไปเก็บไว้เป็นแฟ้มข้อมูลชื่อ Picture 1, Picture 2.... เรียงไปตามลำดับ ส่วนพีซี ใช้วิธีกดแป้น Print Screen ภาพที่อยู่บนจอจะถูกนำไปเก็บไว้ในคลิปบอร์ด (clipboard) เราอาจสั่งเก็บเป็นแฟ้มข้อมูลได้โดยกำหนดชื่อให้เป็น ภาพ ๆ ไป แฟ้มเหล่านี้จะเรียกมาดูได้ในหลายโปรแกรม เป็นต้นว่า PageMaker, Microsoft Word อย่างไรก็ตาม หากจะเลือกเก็บเฉพาะบางส่วนของภาพที่ปรากฏบนจอ จะต้องใช้โปรแกรมพิเศษ
carp(คาร์พ) {carped,carping,carps} vi. จับผิด,หาเรื่อง,บ่นอย่างไร้เหตุผล -n. ปลาคาร์พ,ปลาลี้ฮื้อ, Syn. find fault
catch {caught(แคทชฺ) vt.,vi. จับ,จับไว้,คว้า,ตะครุบ,เกาะ,ฉวย,คล้องไว้,รับไว้,ต้านไว้,อุ้ม,รีบไป,พบโดยบังเอิญ,พบว่า,รับเชื้อ,ติดเชื้อ,ติดไฟ,ตีถูก,ทำให้เกิด,ก่อให้เกิด,เข้าใจ, Syn. take,see,contract
catcher(แคช'เชอะ) n. คนจับ,สิ่งที่จับ
catches}(แคทชฺ) vt.,vi. จับ,จับไว้,คว้า,ตะครุบ,เกาะ,ฉวย,คล้องไว้,รับไว้,ต้านไว้,อุ้ม,รีบไป,พบโดยบังเอิญ,พบว่า,รับเชื้อ,ติดเชื้อ,ติดไฟ,ตีถูก,ทำให้เกิด,ก่อให้เกิด,เข้าใจ, Syn. take,see,contract
caught(แคทชฺ) vt.,vi. จับ,จับไว้,คว้า,ตะครุบ,เกาะ,ฉวย,คล้องไว้,รับไว้,ต้านไว้,อุ้ม,รีบไป,พบโดยบังเอิญ,พบว่า,รับเชื้อ,ติดเชื้อ,ติดไฟ,ตีถูก,ทำให้เกิด,ก่อให้เกิด,เข้าใจ, Syn. take,see,contract
cavil(แคฟ'วิล) {cavilled,cavilling,cavils} v.,n. (การ) หาเรื่อง,จับผิด,ถากถาง., See also: cavil (l) er n.
censor(เซน'เซอะ) n. เจ้าหน้าที่จับผิด,เจ้าหน้าที่ดูแลมหาวิทยาลัย,พลังข่มจิตภายใน vt. ตรวจสอบ,เซนเซอร์,ตัดตอนแก้ไข, See also: censorial adj. -Conf. consure
English-Thai: Nontri Dictionary
accrete(vi,vt) โต,ขยาย,งอก,เพิ่มขึ้น,เกาะ,จับ,พอก
agglomerate(vi) รวบรวม,จับเป็นก้อน,เกาะกัน,เก็บ
apprehend(vi,vt) จับกุม,ขัง,เข้าใจความหมาย,กลัว,หวาดหวั่น
apprehension(n) การจับกุม,ความเข้าใจ,ความหวาดหวั่น,ความเกรงกลัว
arrest(n) การจับกุม,การหยุดยั้ง,การเหนี่ยวรั้ง,การยับยั้ง
buy(vt) ซื้อ,จับจ่าย,จ่าย(ของ)
captious(adj) จู้จี้,ขี้บ่น,ชอบหาเรื่อง,คอยจับผิด
captivate(vt) จับใจ,ยั่วยวน,ทำให้หลงรัก,ทำให้หลงเสน่ห์
captivity(n) การถูกจับกุม,การคุมขัง,การต้องโทษ,การเป็นเชลย
captor(n) ผู้จับกุม,ผู้เข้ายึด
capture(n) การจับกุม,การเข้ายึด
catch(n) ที่จับ,สิ่งที่จับได้,เหยื่อ,หลุมพราง
catcher(n) ผู้จับ,ผู้ดัก,สิ่งที่จับ
catchy(adj) ที่จับใจ,มีเล่ห์,ลวง
cavil(vi) จับผิด,ถากถาง,หาเรื่อง,เสียดสี,เหน็บแนม
censorious(adj) ติชม,จับผิด,หาเรื่อง,วิจารณ์
charm(n) เสน่ห์,ความดึงดูดใจ,ความจับใจ,ความยั่วยวนใจ,คำสาป
charming(adj) มีเส่นห์,จับใจ,ยั่วยวนใจ,สวยงาม,ทีดึงดูดใจ
circumvent(vi) ล้อมจับ,ดัก,ตีวงกั้น
clasp(n) ขอเกี่ยว,เข็มกลัด,การจับมือ,การประสาน,กำมือ
coagulate(vi,vt) จับเป็นก้อน,แข็ง,แข็งตัว
collect(vi,vt) เก็บรวบรวม,เก็บสะสม,สะสม,รวมหมู่,เกาะกลุ่ม,จับกลุ่ม
conglomerate(adj) ที่จับตัวเป็นก้อน
congregate(vi) รวมกัน,ออกัน,ชุมนุมกัน,จับกลุ่มกัน
congregation(n) การรวมกัน,การจับกลุ่มกัน,การชุมนุม,กลุ่มคน
coolie(n) กุลี,กรรมกร,จับกัง,ผู้ใช้แรงงาน
cooperate(vi) ร่วมมือกัน,จับมือกัน
corral(vt) ใส่คอก,ล้อม,ขังกรง,ใส่กรง,ใส่เล้า,จับกุม
court(n) ศาล,ลาน,สนาม,ราชสำนัก,พระราชฐาน,สภา,การเกี้ยว,การจับ
crimp(n) การจับจีบ,การถักเปีย,การทำให้ย่น
criticize(vt) วิจารณ์,วิเคราะห์,ติเตียน,จับผิด
detect(vt) สืบหา,สืบค้น,จับเค้า,ตรวจพบ,ค้นพบ,พบ
detector(n) ผู้สืบหา,เครื่องจับคลื่นเสียง,เครื่องตรวจวัด
docker(n) กรรมกรท่าเรือ,จับกัง,กุลี
draw(n) การจับฉลาก,การดึง,การลาก,ความเสมอกัน,ส่วนที่ชักขึ้น
drawing(n) การวาดภาพ,ภาพวาด,ภาพสเก็ต,แผนผัง,การลาก,การถอนเงิน,การจับฉลาก
enslave(vt) ทำให้เป็นทาส,จับไปเป็นทาส,ผูกมัด,กดขี่
ensnare(vt) ดักด้วยแร้ว,ทำให้ตกหลุม,ทำให้ติดบ่วง,หลอกจับ,จับกุม
faultfinding(adj) คอยจับผิด,ชอบหาเรื่อง,ชอบวิจารณ์
fisherman(n) ชาวประมง,คนหาปลา,คนจับปลา,มีนกร
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
arrestจับกุม, การจับกุม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
calcifyจับตัวเป็นหิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
coagulateจับเป็นลิ่ม, จับเป็นก้อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
matchจับคู่กัน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
tabacism; tabacosis๑. การถูกพิษยาสูบ๒. โรคฝุ่นใบยาสูบจับปอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
bolsterตัวจับยึด [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
capias (L.)หมายจับ [ดู warrant of arrest] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
caption๑. การจับ๒. หัวเรื่องของเอกสาร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
capture๑. การจับเป็นเชลย๒. การยึดทรัพย์ของคู่สงคราม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
cirrus; cirrhus; tendrilมือจับ, มือเกาะ, มือพัน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
draw by lotsการจับฉลาก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
escape from arrestรอดพ้นจากการจับกุม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ferret, taxนักล่าผู้หนีภาษี (เพื่อสินบนนำจับ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
free of capture and seizure clauseข้อกำหนดยกเว้นการจับกุมยึดหน่วง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
gatheringการจับกลุ่ม, การชุมนุม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
impending apprehensionการช่วยมิให้ถูกจับ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
lots, drawingการจับฉลาก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
malaria; fever, malarial; paludismไข้จับสั่น, (ไข้)มาลาเรีย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
malarial fever; malaria; paludismไข้จับสั่น, (ไข้)มาลาเรีย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
malarious๑. -ไข้จับสั่น, -มาลาเรีย [มีความหมายเหมือนกับ malarial; palustral]๒. -ไข้จับสั่นชุก, -มาลาเรียชุก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pairingการจับคู่งดออกเสียง (ระหว่างสมาชิกสภาต่างพรรค) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
paludism; fever, malarial; malariaไข้จับสั่น, (ไข้)มาลาเรีย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
panmixiaการจับคู่แบบสุ่ม [ดู random mating] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
pigmentationการมีสารสีจับ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
quotidian-จับไข้ทุกวัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
reduce๑. ลด๒. ทำให้กลับเข้าที่๓. จับต่อ (กระดูกหัก)๔. รีดิวซ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
reduction๑. การลด๒. การทำให้กลับเข้าที่๓. การจับต่อ (กระดูกหัก)๔. การรีดิวซ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
seizure๑. การจับของโรค, การกลับของโรค๒. การชัก [มีความหมายเหมือนกับ convulsion และ fit ๑]๓. การชักในโรคลมชัก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
silicosisโรคฝุ่นหินจับปอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
taxisการจับคืนที่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tendril; cirrhus; cirrusมือจับ, มือเกาะ, มือพัน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
tentacleหนวด (จับ) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
throe๑. ความเจ็บแปลบ๒. อาการจับของโรค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
timerตัวจับเวลา [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
warrant of arrestหมายจับ [ดู capias] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Agglutinateจับกลุ่ม [การแพทย์]
Bindจับ [การแพทย์]
Catchesจับไข้ [การแพทย์]
Clumpจับกลุ่ม,รวมเป็นกลุ่ม,เกาะกันอยู่เป็นกลุ่มใหญ่ [การแพทย์]
Conjugateจับรวมกับ,รวมตัว,คอนจูเกท,ควบกับ,อยู่ในรูปรวมตัว [การแพทย์]
Fixจับแน่น,การตรึง [การแพทย์]
Graspingจับ [การแพทย์]
Intangibleจับต้องไม่ได้ [การบัญชี]
Manipulateจับต้อง [การแพทย์]
Anticoagulantสารเคมีที่เติมลงในน้ำยางเพื่อหน่วงปฏิกิริยาจากแบคทีเรียที่ทำให้ อนุภาคยางที่แขวนลอยอยู่ในตัวกลางมารวมตัวกันเป็นก้อนที่มีขนาดใหญ่ขึ้น ซึ่งจะทำให้น้ำยางเสียสภาพ ตัวอย่างสารต้านการจับตัว เช่น แอมโมเนีย [เทคโนโลยียาง]
Antioxidantสารเคมีที่เติมลงไปในยางเพื่อจับอนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นจากปฏิกิริยา ของออกซิเจนในอากาศกับยาง (ที่มีพันธะคู่) หรือทำให้ไฮโดรเพอร์ออกไซด์ที่เกิดขึ้นจากปฏิกิริยาแตกตัวต่อไปเป็นส่วนที่ ไม่เป็นอันตรายต่อการเสื่อมสภาพของยาง ทำให้ยางมีอายุการใช้งานได้ยาวนานขึ้น [เทคโนโลยียาง]
appendageรยางค์, อวัยวะที่ยื่นออกมาจากร่างกายของสัตว์  ช่วยในการเคลื่อนที่และจับอาหาร เช่น แขน ขา ปีก เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Arrestการจับกุม [TU Subject Heading]
Atherosclerosisหลอดเลือดแดงแข็ง, ไขมันเกาะจับเส้นโลหิต, อาเธอโรสเคลอโรซิส, โรคอะเธอโรสเคลอโรซิส, เส้นเลือดแข็ง, หลอดเลือดแข็ง, โรคไขมันในเลือดสูง, การแข็งตัวของหลอดเลือด, โรคหลอดเลือดตีบแข็ง, หลอดเลือดแดงตีบ, ผนังของหลอดเลือดหนาและตีบ [การแพทย์]
Attackถูกโจมตี, ระยะชัก, เข้าจับโจม [การแพทย์]
Bacterial Agglutinationการทำให้แบคทีเรียจับกลุ่ม [การแพทย์]
Benderที่จับเฝือก [การแพทย์]
Bog ที่ลุ่มสนุ่น, พรุ บริเวณที่ลุ่มน้ำขังตลอดปีหรือเกือบตลอดปี มีซากพืชที่ตายแล้วผุพังกลายเป็น พีต(peat) ที่เป็นกรดจัด จับตัวกันในลักษณะหลวม ๆ ทับถมกันหนาบางตามสภาพแวดล้อมที่เกิด บางส่วนลอยอยู่บนผิวน้ำ บางส่วนจมใต้ผิวน้ำ เมื่อเหยียบย่ำจะหยุ่นคล้ายฟองน้ำ พืชพรรณที่ขึ้นในพรุมีหลากหลาย ได้แก่ หญ้า กก เฟริ์น ปาล์มหมาก หวาย เตย รวมทั้งไม้ยืนต้นบางชนิด ดิน อินทรีย์ที่พบในพื้นที่นี้มีปฎิกิริยาเป็นกรดจัด [สิ่งแวดล้อม]
Boundรวมตัว,ถูกจับไว้ [การแพทย์]
Calcificationหินปูนเกาะ,การแข็งตัวของกระดูก,หินปูนจับ,การมีหินปูน,หินปูนมาจับ,การเกาะของแคลเซียม,การพอกตัวของแคลเซี่ยม,การจับเกาะของแคลเซียมที่กระดูก,มีแคลเซี่ยมมาหุ้ม,การเกิดหินปูนจับ,หินปูนเกาะจับ,การมีแคลเซี่ยม,การเติมแคลเซียม,มีหินปูนจับ [การแพทย์]
Coagulant สารสร้างตะกอน สารประกอบที่ทำให้เกิดตะกอน หรือสำหรับจับอนุภาคขนาดเล็ก ให้ตกตะกอนต่อไป [สิ่งแวดล้อม]
Coagulateแข็งตัวเป็นก้อน,รวมตัวเป็นก้อน,จับเป็นก้อน,จับก้อนแข็งตัว,จับตัวเป็นก้อนแข็ง,การแข็งตัว,แข็งตัว [การแพทย์]
Coalescenceการรวมตัวกัน,รวมตัวกัน,การเกิดโคอะเลสเซนส์,จับกันเป็นก้อน [การแพทย์]
Combineรวม,จับ,รวบรวม [การแพทย์]
Complexityการจับตัวกันเป็นกลุ่มก้อนซับซ้อน,ความยุ่งยากและซับซ้อน,ความซับซ้อน [การแพทย์]
Conjugationการจับคู่ถ่ายยีน [การแพทย์]
Couplingการจับคู่กัน,การควบคู่,การควบ,คัปปลิ้ง [การแพทย์]
Coverปกหนังสือเป็นส่วนที่ช่วยยึดตัวเล่มหนังสือให้หยิบจับได้โดยสะดวก อาจมีลวดลายหรือไม่ก็ได้ รวมทั้งอาจมีชื่อหนังสือและชื่อผู้แต่ง อาจเป็นได้ทั้งปกแข็งและปกอ่อน
Cephalopods ปลาหมึก เป็นสัตว์น้ำไม่มีกระดูกสันหลัง อยู่ในจำพวกหอยที่มีวิวัฒนาการสูง มีตาสามารถมองเห็นภาพได้และมีระบบขับเคลื่อนตัวได้อย่างรวดเร็ว เหมือนปลา สามารถไล่ล่าเหยื่อได้ จึงจัดเป็นเนคตอนชนิดหนึ่ง ลำตัว มีลักษณะคล้ายถุง ห่อหุ้มอวัยวะภายในและเหงือกไว้ มีระยางค์รอบปาก 8-10 อัน ประกอบด้วยปุ่มดูด (sucker) ซึ่งช่วยในการจับและเกาะยึด ปลาหมึกมี 4 พวก คือ พวกรูปร่างยาว (squid), พวกรูปร่างแบนกว้าง (cuttlefish), พวกลำตัวกลม (octopus) และพวกที่มีเปลือกอยู่ด้านนอกตัว (nautilus) [สิ่งแวดล้อม]
Closeราคาปิดราคาของหลักทรัพย์ใด ๆ ที่เกิดจากการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เป็นรายการสุดท้ายของแต่ละวัน โดยระบบซื้อขายหลักทรัพย์จะหยุดจับคู่คำสั่งซื้อ/ขายอัตโนมัติ (Automated Order Matching หรือ AOM) ณ เวลา 16.30 น. แต่จะยังคงรับคำสั่งซื้อ/ขายจากบริษัทสมาชิกมาเรียงลำดับไว้ในระหว่าง 16.30-16.35 น. จากนั้นระบบคอมพิวเตอร์จะสุ่มเลือกเวลาปิดในช่วงระหว่าง 16.35-16.40 น. และนำคำสั่งซื้อ/ขายทั้งหมดที่ค้างในระบบจนถึงเวลาปิด มาคำนวณหาราคาปิดของแต่ละหลักทรัพย์ ด้วยวิธี Call Market ซึ่งมีหลักเกณฑ์ ดังนี้ • ใช้ราคาที่ทำให้เกิดการซื้อขายได้ในปริมาณมากที่สุด • ถ้ามีราคาที่ทำให้เกิดปริมาณซื้อขายมากที่สุด มากกว่า 1 ราคา ให้ใช้ราคาที่ใกล้เคียงกับราคาซื้อขายครั้งสุดท้ายก่อนหน้านั้นมากที่สุด • ถ้ามีราคาที่ใกล้เคียงกับราคาซื้อขายครั้งสุดท้ายก่อนหน้านั้น มากกว่า 1 ราคา ให้ใช้ราคาที่สูงกว่าเป็นราคาปิด • ถ้าช่วงที่ใช้วิธี Call Market ไม่สามารถหาราคาปิดได้ (เนื่องจากการซื้อขายขาดสภาพคล่อง) ให้ใช้ราคาซื้อขายที่เกิดจากวิธี AOM ในลำดับก่อนหน้านั้นเป็นราคาปิด [ตลาดทุน]
Cramps, Mosquitoคีมจับชนิดเล็ก [การแพทย์]
Crepe rubberยางเครพเป็นยางที่ผลิตขึ้นจากน้ำยางธรรมชาติ หรือยางซึ่งจับตัวเป็นก้อน เช่น ยางก้นถ้วย ยางติดเปลือกไม้ เป็นต้น นำไปรีดในเครื่องเครพ (creping machine) พร้อมทั้งใช้น้ำทำความสะอาดเอาสิ่งสกปรกต่างๆ ออกจากยางระหว่างการรีด นำยางแผ่นที่ได้ไปผึ่งลมให้แห้ง ยางเครพที่ผลิตจากน้ำยางเป็นยางเครพที่มีคุณภาพดี ได้แก่ ยางเครพขาว (white crepe) หรือยางเครพสีจาง (pale crepe) เหมาะสำหรับผลิตภัณฑ์ยางประเภทยางสี ได้แก่ ยางกระเป๋าน้ำร้อน ยางรัดของ เป็นต้น ส่วนยางเครพที่ผลิตจากก้อนยางจับตัว เป็นยางเครพที่มีคุณภาพต่ำ ได้แก่ ยางเครพสีน้ำตาล (brown crepe) ยางเครฟแฟลตบาร์ก (flat bark crepe) และยางเครฟแบลงเค็ต (blanket crepe) เป็นต้น ซึ่งยางเครฟเหล่านี้มีสีค่อนข้างเข้มและมีความบริสุทธิ์แตกต่างกันมากขึ้น อยู่กับชนิดของวัตถุดิบที่นำมาใช้ในการผลิต เหมาะสำหรับทำผลิตภัณฑ์ยางที่ไม่คำนึงถึงสี ไม่ต้องการความแข็งแรงมากนักและราคาต้นทุนต่ำ ได้แก่ ยางปูพื้น ยางกันโคลน เป็นต้น [เทคโนโลยียาง]
Crumb Structure โครงสร้างแบบก้อนกลมพรุน โครงสร้างของดินที่อนุภาคดินมาจับตัวกัน เป็นก้อนกลม ๆ และมีความพรุนสูง มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางระหว่าง 1-5 มิลลิเมตร [สิ่งแวดล้อม]
Engulfโอบล้อม,จับ [การแพทย์]
Entrapกัก,ล้อมรอบ,การจับ,จับ [การแพทย์]
Fertile materialวัสดุเฟอร์ไทล์, วัสดุซึ่งสามารถแปลงให้เป็นวัสดุฟิสไซล์ได้ โดยการก่อกัมมันตภาพรังสีด้วยนิวตรอนในเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ วัสดุเฟอร์ไทล์ ได้แก่ ยูเรเนียม-238 และทอเรียม-232 ซึ่งเมื่อจับยึดนิวตรอนแล้วจะเปลี่ยนเป็นวัสดุฟิสไซล์ คือ พลูโทเนียม-239 และยูเรเนียม-233 ตามลำดับ [นิวเคลียร์]
Crosswalks ครอสวอล์คเป็นรูปแบบหนึ่งของการใช้เมทาดาทาเพื่อให้เกิดทำงานข้ามระบบกันไำด้ โดยการจับคู่ (mapping) ระหว่างเมทาดาทาด้วยกัน (เช่น ระหว่างมาร์ค และดับลินคอร์เมทาดาทา) ช่วยให้ผู้ใช้ค้นหาและเข้าถึงตัวสารสนเทศที่อยู่ข้าม/ต่างโดเมนกัน การใช้เค้าร่าง/หลักเกณฑ์ (Schema) ของเมทาดาทาที่เป็นมาตรฐานจะช่วยอำนวยความสะดวกให้มีการแลกเปลี่ยนเมทาดาทา หรืออีกนัยหนึ่งทำให้มีการใช้งานได้หลากหลายมากขึ้น
Derrick manพนักงานบนแท่นเจาะ, พนักงานบนแท่นเจาะซึ่งปฏิบัติงานอยู่ที่ Monkey boardมีหน้าที่คอยจับส่วนบนสุดของก้านเจาะเมื่อเวลาดึงก้านเจาะขึ้นจากหลุมหรือเวลาหย่อนก้านเจาะลงหลุม และยังรับผิดชอบเกี่ยวกับการดูแลปั๊มหรืออุปกรณ์สำหรับการไหลเวียนของของเหลวที่ใช้ระหว่างการเจาะ (drilling fluid) [ปิโตรเลี่ยม]
Fishingการจับปลา [TU Subject Heading]
Forcepsคีมตกแต่งบาดแผล,คีมจับชิ้นเนื้อ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
catch (vt.) จับ See also: ตะครุบ, ฉวยจับ Syn. capture, seize
cop (sl.) จับ See also: จับกุม
grapple (vt.) จับ See also: จับไว้แน่น, คว้า Syn. catch
grasp (vt.) จับ See also: กำ, ยึด, ฉวย, คว้า Syn. grab, embrace, cuddle
nab (vt.) จับ See also: คว้า, ฉกฉวย Syn. catch, clutch, grab, snatch Ops. drop, release
seize on (phrv.) จับ See also: ฉวย, ยึด, รีบนำมาใช้ Syn. seize upon, seize onto
seize onto (phrv.) จับ See also: ฉวย, ยึด, รีบนำมาใช้ Syn. seize on, seize upon
seize upon (phrv.) จับ See also: ฉวย, ยึด, รีบนำมาใช้ Syn. seize upon, seize onto
take by (phrv.) จับ See also: ยึดด้วย Syn. pull by
take hold of (phrv.) จับ See also: ฉวย, ถือ Syn. carry
pick up (phrv.) จับ (ฆาตกรหรือผู้ร้าย)
throng in (phrv.) จับกลุ่ม See also: รวมกัน Syn. crowd in
swarm over (phrv.) จับกลุ่มผ่าน (สถานที่) See also: รวมกลุ่มกันจำนวนมาก Syn. swarm through
swarm through (phrv.) จับกลุ่มผ่าน (สถานที่) See also: รวมกลุ่มกันจำนวนมาก Syn. swarm over
clump (vi.) จับกันเป็นกลุ่มก้อน Syn. lump, agglutinate, mass, cluster
bunch (vt.) จับกันเป็นก้อน See also: รวมกันเป็นกลุ่ม Syn. group Ops. divide
prawn (vi.) จับกุ้ง
apprehend (vt.) จับกุม See also: เกาะกุม
arrest (vt.) จับกุม See also: จับ Syn. take charge of, apprehend, hold
capture (vt.) จับกุม Syn. seize, take, apprehend
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
These men are now in the custodyคนเหล่านี้ถูกจับแล้วตอนนี้
He seized one of her feetเขาจับขาข้างหนึ่งของเธอไว้
She caught him cheating on herเธอจับได้ว่าเขานอกใจเธอ
I caught you out myselfฉันจับคุณได้คาหนังคาเขา
You're under arrest for smugglingคุณถูกจับแล้วฐานลักลอบนำเข้าสินค้าผิดกฎหมาย
You realize you could have been arrested?เธอก็รู้ว่าอาจจะถูกจับใช่ไหม?
Why is everyone gathered here?ทำไมทุกคนมาจับกลุ่มกันอยู่ที่นี่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
~ Sherlock Holmes ~สกอตแลนด์ยาร์ด จับ ฆาตรกรได้แล้ว เชอร์ล็อก โฮล์มส์\ ดับแผนพิฆาตโลก
You remember the reporter CTU arrested last night?คุณจำนักข่าวที่ CTU จับ คืนก่อนได้ไหม
Carl Lucas, arrested 22 times over a span of 20 years.คาร์ลลูคัส, จับ 22 ครั้ง over ช่วง 20 ปีที่
My soldiers return with news of Spartacus' imminent capture... and offer in advance the lives of the few surviving remnants of his most trusted men.ทหารของฉันกลับมาพร้อมกับข่าว คัส 'ใกล้เข้ามา จับ ... และนำเสนอล่วงหน้าชีวิต
Candidates, either in wolf or human form, will track, capture, and kill the quarry animal.ผู้ท้าชิง จะอยู่ในร่างของมนุษย์หรือหมาป่าก็ได้ จะตามกลิ่น จับ และฆ่า เหยื่อที่เป็นเป้าหมาย
And while everybody knows that a moving target is harder to hit, here we are, racing right into Gerard's crosshairs.และตอนที่ทุกคนรู้ว่า เป้าเคลื่อนที่นั้นยากที่จะ จับ เอาละพวกเรา แข่งกัน ไปที่เส้นกากบาทขอเจอร์ราด
Easier said than done!จับ "กระแสจิต" สิ! พูดน่ะมันง่ายครับ!
Four busts, and you leave us alone?จับ 4 คน แล้วนายจะเลิกยุ่งเหรอ
Toucha toucha toucha touch meจับ จูบ ลูบคลำร่างกายฉันสิ
You locked peter up. Put a shunt in his head.จับ ปีเตอร์ ไว้ ทำการสับรางในหัวเขา
"Caught" came very close to kill.จับ" รู้สึกจะคล้ายคำว่า "ฆ่า" เลยนะ
You get credit for trying.จับๆ เดี๋ยวก็อ่านได้
Now, become one with the butt. Don't be afraid to touch it and become one with it!จับก้น เป็นหนึ่งเดียวกับมัน ดี
Mark your territory and grab my ass.จับก้นฉัน แสดงความเป็นเจ้าข้าวเจ้าของ
Pick his ass up! Come on ! Get up!จับก้นเขาขึ้นมาเลยเอาเลย ลุกขึ้นมา
But it don't make no sense catching another fucking case now, does it?จับกรณีร่วมเพศอีกตอนนี้ไม่ได้หรือไม่
Hang onto your pockets, 'cause here come the rockets.จับกระเป๋าให้แน่น เพราะนี่ไงมาแล้วจรวด
The Redstone Rocket went straight up.จับกลุ่มจรวดไปตรงขึ้น
Motion's detected in the hull.จับการเคลื่อนไหวได้ที่ลำเรือ
Got some weird activity on all the radar screens.จับกิจกรรมแปลกๆ ได้บนจอเรดาร์
That was funny.จับกุม ว่าเป็นเรื่องตลก
We're dead. Arrest Jafar at once!จับกุมจาฟา เดี๋ยวนี้
Arrest me, do whatever you want with me, just don't touch the bike. Come on.จับกุมฉัน นายจะฆ่าจะแกงฉันยังไงก็ได้ แต่อย่าแตะต้องมอไซค์ เร็วๆเข้า
Apprehended this man, jayson Kraker...จับกุมชายคนนี้ เจสัน เครเกอร์
Arrests at this time would be of negative value.จับกุมตัวตอนนี้มีแต่ผลเสีย
Arrest this man.จับกุมตัวผู้ชายคนนี้
Arrest him. Pardon?จับกุมตัวเขา นิรโทษกรรม?
Arrest that girl for unlawful seduction!จับกุมนางซะ ข้อหาพยายาม ยั่วยวนผู้อื่นให้กระทำความผิด
Seize her! Get to the gate! Bring her back to me!จับกุมนางไว้ ไปที่ประตู นำนางกลับมาให้ข้า! ทำอย่างไรเด็กสาวไร้เดียงสานั้น
Secure primary suspect in gray suit, repeatจับกุมผู้ต้องสงสัยหลัก ใส่สูทสีเทา ขอย้ำ
Secure primary suspect wearing a grey suiteจับกุมผู้ต้องสงสัยหลัก ใส่สูทสีเทา ขอย้ำ
Suspect has been apprehended and is in custody.จับกุมผู้ต้องสงสัยได้แล้ว
Got a hit on your suspect.จับกุมผู้ต้องสงสัยได้แล้ว
DEA... hit my place of business this morning.จับกุมลูกน้องฉันไปหมดทุกคน ค้นทุกซอกทุกมุม ทุกคน ยกเว้น โกนโซ่ นั่นมันแปลกมาก ถูกไหม
Arrest those traitors!จับกุมเจ้าพวกทรยศนั่น!
Arrest her. She's gone rogue.จับกุมเธอ เธอบ้าไปแล้ว
Apprehend the target at all costs.จับกุมเป้าหมายที่ค่าใช้จ่ายทั้งหมด.
What sort of bullshit charges did they make up?จับข้อหางี่เง่าอะไร ?
And locked down until I can figure out what to do.จับขังเอาไว้จนกว่าผมผมจะ คิดอะไรออก
If they refuse, detain them and get warrants.จับขังแล้วออกหมายเลย.

จับ ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
捕まえる[つかまえる, tsukamaeru] Thai: จับ English: to catch
押さえる[おさえる, osaeru] Thai: จับใจความ
押さえる[おさえる, osaeru] Thai: จับจองไว้
捕る[とる, toru] Thai: จับตัวไว้ English: to catch
止まる[とまる, tomaru] Thai: มาจับ
聞き取る[ききとる, kikitoru] Thai: ฟังจับใจความ English: catch (a person's words)
離す[はなす, hanasu] Thai: จับแยก English: separate

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า จับ
Back to top