ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

gaze

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *gaze*, -gaze-

gaze ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
gaze (vi.) เพ่ง See also: เพ่งมอง, จ้องมอง Syn. stare, gape Ops. glance
gaze (n.) การเพ่งมอง See also: การจ้อง Syn. stare, gape
gaze around (phrv.) จ้องมองไปรอบๆ (ด้วยความสงสัยหรือความประหลาดใจ) Syn. gaze round
gaze at (phrv.) จ้องมอง See also: เพ่งมอง Syn. gape at, gawk at, goggle at, stare at
gaze on (phrv.) จ้องมอง See also: มองดู Syn. gaze upon
gaze out (phrv.) จ้องมองออกไป
gaze round (phrv.) จ้องมองไปรอบๆ (ด้วยความสงสัยหรือความประหลาดใจ) Syn. gaze around
gaze upon (phrv.) จ้องมอง See also: มองดู Syn. gaze on
gazebo (n.) อาคารขนาดเล็ก
gazelle (n.) ละมั่ง Syn. antelope
gazette (n.) หนังสือพิมพ์ Syn. journal, publication
gazette (n.) ราชกิจจานุเบกษา
gazetteer (n.) พจนานุกรมภูมิศาสตร์
English-Thai: HOPE Dictionary
gaze(เกซ) vi.,n. (การ) จ้องมอง,เพ่งมอง,มองเขม็ง., Syn. stare,gape
gazebo(กะซี'โบ) n. สถานที่สังเกตการณ์ -pl. gazebos,gazeboes
gazeboundn. สุนัขที่ล่าเหยื่อด้วยสายตา (แทนที่จะด้วยกลิ่น)
gazelle(กะเซล') n. ละมั่งหรือเนื้อ
gazette(กะเซท') n. หนังสือพิมพ์,หนังสือราชกิจจานุเบิกษาของรัฐบาล, Syn. journal,newspaper,periodical
gazetteer(แกซซิเทียร์') n. พจนานุกรมภูมิศาสตร์,นักหนังสือพิมพ์, Syn. dictionary
English-Thai: Nontri Dictionary
gaze(n) การเพ่ง,การจ้อง,การจ้องเขม็ง
gazette(n) หนังสือพิมพ์,หนังสือราชกิจจานุเบกษา
gazetteer(n) นักหนังสือพิมพ์,อักขรานุกรมภูมิศาสตร์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
gazetteหนังสือข่าวสาร [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
gazetteerอักขรานุกรมภูมิศาสตร์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Gazeการมอง [การแพทย์]
Gazetteerอักขรานุกรมภูมิศาสตร์ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ได้ให้ความหมายว่า หมายถึง หนังสือที่รวบรวมรายชื่อทางภูมิศาสตร์ในท้องถิ่นต่างๆ โดยเรียงลำดับตามตัวอักษร ทั้งนี้มีลักษณะคล้ายพจนานุกรม แต่เป็นการรวบรวมชื่อและสถานที่ทางภูมิศาสตร์ต่างๆ เช่น ชื่อเมือง ชื่อภูเขา ชื่อแม่น้ำ ชื่อป่าไม้ หรือชื่อสถานที่สำคัญ ตลอดจนข้อมูลทั้งทางกายภาพ ทรัพยากรธรรมชาติ การคมนาคม การปกครอง และประวัติความเป็นมา และความรู้อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมภาพแผนที่ และภาพประกอบอื่นๆ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การเพ่ง (n.) gaze See also: stare, gape, steady look Syn. การจ้อง, การเล็ง
การเล็ง (n.) gaze See also: stare, gape, steady look Syn. การจ้อง
มองเขม็ง (v.) gaze at See also: aim at, stare at Syn. จ้อง, เพ่ง
เขม้น (v.) gaze at See also: aim at, stare at Syn. จ้อง, มองเขม็ง, เพ่ง
เพ่งดู (v.) gaze at See also: stare at, gaze intently at, watch closely, direct one´s attention to Syn. เพ่ง, เพ่งมอง
อักขรานุกรมภูมิศาสตร์ (n.) gazetteer
ราชกิจจา (n.) government gazette Syn. ราชกิจจานุเบกษา
ราชกิจจานุเบกษา (n.) the government gazette
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
With our sincere gaze we survey these ruins, as if the the old monster lay crushed forever beneath the rubble.แต่เมื่อพิศดูซากเหล่านี้ อย่างจริงใจแล้ว มันดูเหมือนปิศาจร้าย ได้หมอบราบคราบ อยู่บนซากเหล่านี้
Where we can gaze into the starsมีที่ไหนเหมาะแก่การที่เราจะดูดาว
His gaze pierces cloud, shadow, earth and flesh.จ้องทะลุเมฆเงา ทะลุดินเเละเนื้อหนัง
I'd gaze at the pictures and dream of the day I'd meet my prince.ฉันจ้องมองไปที่รูปภาพ และก็ฝันถึง วันที่ฉันจะได้พบกับเจ้าชาย.
You gaze at the sea alone...เธอจ้องมองไปที่ทะเลเพียงลำพัง
"Are we human because we gaze at the stars,"เราเป็นมนุษย์ เพราะเรามองดูฟ้าและดาว,
"or do we gaze at them because we are human?""หรือว่าที่เรามองดูดาวเพราะเราเป็นมนุษย์?"
There was no need to listen to the radio or gaze at the scenery outside that time was definitely blissful.ไม่จำเป็นต้องฟังวิทยุหรือมองทิวทัศน์ข้างนอก มันเป็นช่วงเวลาที่เปี่ยมไปด้วยความสุข
The hands on the clock seem to stop, I gaze at them with sleepy eyesเข็มนาฬิกากำลังจะหยุดเดิน ฉันจ้องมองด้วยดวงตาที่ง่วงงุน Tomarisou na tokei no hari neboke ma de koko mitsumete iru
"a gaze blank and pitiless as the sun,มีแววตาที่ว่างเปล่า และ ไร้เมตตา
One shouldn't gaze too long.ไม่ควรจะจดจ้องนานเกินไป
And so, too, did the souls of all those within The Shadow's gaze who'd committed villainy in Capricorn's name.เช่นเดียวกับทุกคนในที่นั้น... ...ที่เคยทำสิ่งชั่วช้าสามานย์ \ ในนามของคาปริคอร์น

gaze ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[wàng, ㄨㄤˋ, 望] full moon; to hope; to expect; to visit; to gaze (into the distance); to look towards; towards
凝视时间[níng shì shí jiān, ㄋㄧㄥˊ ㄕˋ ㄕˊ ㄐㄧㄢ, 凝视时间 / 凝視時間] gaze duration
[dān, ㄉㄢ, 眈] gaze intently
[tiào, ㄊㄧㄠˋ, 眺] gaze afar
[qióng, ㄑㄩㄥˊ, 瞏] gaze in terror; lonely
纵停留时间[zòng tíng liú shí jiān, ㄗㄨㄥˋ ㄊㄧㄥˊ ㄌㄧㄡˊ ㄕˊ ㄐㄧㄢ, 纵停留时间 / 縱停留時間] gaze duration
驻留时间[zhù liú shí jiān, ㄓㄨˋ ㄌㄧㄡˊ ㄕˊ ㄐㄧㄢ, 驻留时间 / 駐留時間] gaze duration
凝望[níng wàng, ㄋㄧㄥˊ ㄨㄤˋ, 凝望] to stare (at the future); to fix one's gaze on
眇眇[miǎo miǎo, ㄇㄧㄠˇ ㄇㄧㄠˇ, 眇眇] sublime; solitary; distant or remote; to gaze off into the distance
凝视[níng shì, ㄋㄧㄥˊ ㄕˋ, 凝视 / 凝視] gaze
小羚羊[xiǎo líng yáng, ㄒㄧㄠˇ ㄌㄧㄥˊ ㄧㄤˊ, 小羚羊] gazelle
[lài, ㄌㄞˋ, 睐 / 睞] gaze; stare
鹅喉羚[é hóu líng, ㄜˊ ㄏㄡˊ ㄌㄧㄥˊ, 鹅喉羚 / 鵝喉羚] goitered gazelle (Gazella subgutturosa) of Xinjiang
临海水土志[Lín hǎi shuǐ tǔ zhì, ㄌㄧㄣˊ ㄏㄞˇ ㄕㄨㄟˇ ㄊㄨˇ ㄓˋ, 临海水土志 / 臨海水土誌] Seaboard geographic gazetteer (c. 275) by Shen Ying 沈瑩|沈莹
贼眼[zéi yǎn, ㄗㄟˊ ㄧㄢˇ, 贼眼 / 賊眼] shifty gaze; furtive glance
[dīng, ㄉㄧㄥ, 盯] stare; gaze

gaze ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
じっと見返す[じっとみかえす, jittomikaesu] (v5s) to gaze back at
月を眺める[つきをながめる, tsukiwonagameru] (exp,v1) to gaze at the moon
疾視[しっし, shisshi] (n) spiteful gaze
眺める[ながめる, nagameru] (v1,vt) to view; to gaze at; (P)
見つめる(P);見詰める(P);凝める(oK)[みつめる, mitsumeru] (v1,vt) (uk) to stare at; to gaze at; to look hard at; to watch intently; to fix one's eyes on; (P)
見入る[みいる, miiru] (v5r) to gaze at; to fix one's eyes upon; (P)
見据える;見すえる[みすえる, misueru] (v1,vt) to gaze at; to stare at; to focus on; to make sure of
オリックス[, orikkusu] (n) oryx (esp. the gemsbok, Oryx gazella)
ガゼット[, gazetto] (n) gadget
ガゼットバック[, gazettobakku] (n) gadget bag
ガゼットバッグ[, gazettobaggu] (n) gadget bag
ガゼル[, gazeru] (n) gazelle
トムソンガゼル[, tomusongazeru] (n) Thomson's gazelle
予想屋[よそうや, yosouya] (n) crystal gazer; dopester
俄然[がぜん, gazen] (adv) suddenly; all of a sudden; abruptly
俯す;うつ伏す;俯伏す(iK)[うつぶす, utsubusu] (v5s) (1) to lie with one's face on the ground; (2) (arch) to lower (one's head, gaze, etc.)
凝視[ぎょうし, gyoushi] (n,vs) stare; gaze; fixation; (P)
地名辞典[ちめいじてん, chimeijiten] (n) geographical dictionary; gazetteer
学報[がくほう, gakuhou] (n) academic bulletin; school gazette
官報[かんぽう, kanpou] (n) official daily gazette; official telegram; (P)
東屋;四阿;あずま屋[あずまや, azumaya] (n) arbor; arbour; bower; summer house; square gazebo
涼亭[りょうてい, ryoutei] (n) (arch) (See 東屋) pavilion in a garden (used to keep cool); gazebo
瓦全[がぜん, gazen] (n) meaningless existence
落ちる(P);堕ちる;墜ちる;落る(io)[おちる, ochiru] (v1,vi) (1) to fall down; to drop; to fall (e.g. rain); to sink (e.g. sun or moon); to fall onto (e.g. light or one's gaze); to be used in a certain place (e.g. money); (2) to be omitted; to be missing; (3) to decrease; to sink; (4) to fail (e.g. exam or class); to lose (contest, election, etc.); (5) to crash; to degenerate; to degrade; to fall behind; (6) to become indecent (of a conversation); (7) to be ruined; to go under; (8) (See 狐が落ちる・きつねがおちる) to fade; to come out (e.g. a stain); to come off (e.g. makeup); to be removed (e.g. illness, possessing spirit, name on a list); (9) to fall (into someone's hands); to become someone's possession; (10) to fall (into a trap); to fall (for a trick); (11) to give in; to give up; to confess; to flee; (12) to fall; to be defeated; to surrender; (13) to come to (in the end); to end in; (14) (See 恋に落ちる・こいにおちる,眠りに落ちる・ねむりにおちる) to fall (in love, asleep, etc.); (15) to swoon (judo); (16) (See 腑に落ちない・ふにおちない) to consent; to understand; (17) {comp} to crash; to freeze; (18) (of animals) to die; (19) (of fish when it gets cold) to move to the depths; (P)
落とす(P);落す[おとす, otosu] (v5s,vt) (1) to drop; to lose; to let fall; to shed (light); to cast (one's gaze); to pour in (liquid); to leave behind; (2) to clean off (dirt, makeup, paint, etc.); to remove (e.g. stains or facial hair); to lose; to spend money at a certain place; to omit; to leave out; to secretly let escape; (3) to lose (a match); to reject (an applicant); to fail (a course); to defeat (in an election); (4) to lower (e.g. shoulders or voice); to lessen (e.g. production or body weight); to worsen (quality); to reduce (e.g. rank or popularity); to speak badly of; to make light of; to fall into straitened circumstances; (5) to fall into (e.g. a dilemma or sin); to make one's own; to have one's bid accepted; to force surrender; to take (e.g. an enemy camp or castle); to forcefully convince; to press for a confession; to deal with; (6) {comp} to download; to copy from a computer to another medium; (7) {MA} to make someone swoon (judo); (8) to finish a story (e.g. with the punch line); (9) to finish (a period, e.g. of fasting); (P)
見やる;見遣る[みやる, miyaru] (v5r,vt) to look at; to gaze; to stare at
選挙公報[せんきょこうほう, senkyokouhou] (n) official gazette for elections
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
眺める[ながめる, nagameru] Thai: เพ่งพินิจ English: to gaze at

gaze ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เบิ่ง[v.] (boēng) EN: stare bewilderedly ; stare in wonderment ; look up ; look at ; gaze FR: regarder fixement
เบิ่งมอง[v. exp.] (boēng-møng) EN: stare ; gaze FR: regarder fixement
จ้อง[v.] (jǿng) EN: stare (at) ; gaze (at) ; look at FR: regarder ; guetter ; se tenir prêt
จ้องดู[v. exp.] (jǿng dū) EN: stare ; gaze ; look at FR: fixer (du regard) ; regarder
จ้องเขม็ง[X] (jǿng khamen) EN: stare at ; gaze at ; goggle at ; gawk at ; gape at FR:
จ้องมอง[v. exp.] (jǿng møng) EN: stare ; gaze ; look at FR: observer ; surveiller ; fixer du regard
เขม้น[v.] (khamen) EN: gaze at ; stare at ; look closely at ; peer at FR:
เขม็ง[v.] (khameng) EN: gaze (at) ; stare (at) FR:
ขึงตา[v.] (kheungtā) EN: stare ; stare angrily ; gaze ; scowl ; glare FR: faire les gros yeux ; se renfrogner
ก๊อซ = กอซ [n.] (køt = kǿt) EN: gauze FR: gaze [f]
กระเหม่น[v.] (kramen) EN: gaze at FR:
กระหง่อง[v.] (kra-ngǿng) EN: stare ; gaze FR:
กระหน่อง[v.] (kranǿng) EN: stare ; gaze FR:
กวาดสายตา[v. exp.] (kwāt saītā) EN: look around ; sweep with one's gaze ; glance one's eye over ; cast one's eyes around FR:
เหล่[v.] (lē) EN: stare ; gaze FR:
เหม่อลอย[v.] (møe løi) EN: be absent-minded ; be vacant ; be abstracted ; be inattentive ; gaze into space FR: être distrait ; être inattentif ; être tête en l'air
มอง[v.] (møng) EN: look ; eye ; gaze ; glance ; stare ; peer ; look around ; look on ; look at ; stare at FR: regarder ; parcourir des yeux ; parcourir
มองดู[v. exp.] (møng dū) EN: look ; watch ; gaze FR: observer ; jeter un coup d'oeil ; regarder ; reluquer
มองตากัน[v. exp.] (møng tā kan) EN: gaze into each other's eyes FR: se regarder droit dans les yeux
แผ่นผ้าก็อต[n.] (phaen phā k) EN: gauze FR: gaze [f]
ผ้ากอซ[n.] (phā køs) EN: gauze FR: gaze [f]
ผ้าโปร่ง[n.] (phā prōng) EN: gauze FR: gaze [f]
เพ่ง[v.] (pheng) EN: stare ; gaze ; gape ; gawk ; goggle ; gawp ; concentrate ; look intently ; contemplate FR: contempler ; observer ; regarder avec attention
เพ่งมอง[v. exp.] (pheng møng) EN: gaze ; look fixedly at FR:
ยล[v.] (yon) EN: look ; gaze FR:
อักขรานุกรมภูมิศาสตร์[n. exp.] (akkharānukr) EN: gazetteer ; geographical dictionary FR:
อัดลม[adj.] (atlom) EN: aerated ; carbonated FR: gazeux
แบกหน้า[v. exp.] (baēk nā) EN: be shameless to ; be constantly gazed by the public ; endure shame ; eat humble pie ; make a humiliating supplication FR:
ดาวเคราะห์แก๊ส[n. exp.] (dāokhrǿ kaē) EN: gas planet FR: planète gazeuse [f]
ดาวเคราะห์แก๊สยักษ์[n. exp.] (dāokhrǿ kaē) EN: gas giant FR: géante gazeuse [f] ; planète jovienne [f]
ดาวเคราะก๊าซ[n. exp.] (dāokhrǿ kāt) EN: gas planet FR: planète gazeuse [f]
จดหมายเหตุ[n.] (jotmāihēt) EN: chronicle ; annals ; gazette ; records of events ; written account FR: annales [fpl]
แก๊สอาร์กอน[n. exp.] (kaēt ākǿn) EN: argon FR: argon [m] ; argon gazeux [m]
แก๊สฮีเลียม[n. exp.] (kaēt hīlīem) EN: helium FR: hélium [m] ; hélium gazeux [m]
แก๊สไนโตรเจน[n. exp.] (kaēt naitro) EN: nitrogen FR: azote gazeux [m] ; diazote [m]
แก๊สออกซิเจน[n. exp.] (kaēt ǿksijē) EN: oxygen FR: oxygène [m] ; oxygène gazeux [m]
เครื่องดื่มอัดลม[n. exp.] (khreūangdeū) EN: soft drink FR: boisson gazeuse [f]
เครื่องดื่มไม่อัดลม[n. exp.] (khreūangdeū) EN: FR: boisson non gazeuse [f]
กฎหมายเหตุ[n.] (kotmāihēt) EN: chronicle ; gazette FR:
น้ำอัดลม[n. exp.] (nām-atlom) EN: soft drink ; aerated water ; fizzy drink ; soda pop ; carbonated beverage ; soda FR: boisson gazeuse [f] ; soda [m] ; eau gazeuse [f] ; eau pétillante [f]

gaze ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gazelle {f} [zool.]gazelle
Staatsanzeiger {m}government gazette
Amtsblatt {n} | im Amtsblatt bekannt gebend (bekanntgebend [alt])official gazette; official journal | gazetting
Sterndeuter {m}astrologer; stargazer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า gaze
Back to top