ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

watch

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *watch*, -watch-

watch ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
watch (n.) นาฬิกาข้อมือ
watch (n.) การเฝ้าดู See also: การเฝ้าระวัง Syn. guard, lookout, surveillance
watch (vi.) ดู See also: คอยดู, เฝ้าดู
watch (vt.) ดู See also: คอยดู, เฝ้าดู
watch and ward (n.) การเฝ้ายามตลอดเวลา See also: การเฝ้าระวัง
watch fire (n.) ไฟที่จุดเป็นสัณญาณ See also: ไฟที่จุดสำหรับคนเฝ้ายามตอนกลางคืน
watch for (phrv.) มองหา See also: หา
watch night (n.) พิธีทางศาสนาในคืนส่งท้ายปีเก่า See also: (ตรงกับคืนวันที่ 31 ธันวาคม ตามนิกายโปรแตสแตนท์)
watch out (phrv.) ระวัง See also: ระมัดระวัง Syn. mind out
watch out (phrv.) พร้อม See also: เตรียมพร้อมที่จะเห็น Syn. look out for
watch over (phrv.) คอยคุ้มกัน See also: ดูแล, ปกป้อง Syn. have on, keep on
watch someone like a hawk (idm.) เผ้าดูไม่คลาดสายตา See also: เผ้าดูอย่างดี
watchband (n.) สายนาฬิกาข้อมือ See also: (เป็นคำที่ใช้กันในสหรัฐอเมริกา, แคนาดา และออสเตรเลีย)
watchdog (n.) สุนัขเฝ้าบ้าน Syn. dog, guard
watchdog (vt.) เฝ้าบ้าน See also: เป็นยามรักษาการณ์
watcher (n.) องครักษ์ See also: ผู้พิทักษ์ Syn. guard, guardian, protector
watcheye (n.) ตาที่เป็นโรคตาขาวโปน See also: (เป็นความผิดปกติที่จัดอยู่ในจำพวกตาเหล่) (ทางจักษุวิทยา) Syn. walleye
watchful (adj.) ซึ่งเฝ้ามองอย่างะมัดระวัง See also: ซึ่งเฝ้าดูอย่างระมัดระวัง, ซึ่งเฝ้าดูอย่างใกล้ชิด Syn. alert, vigilant, wary Ops. careless, unguarded, unvigilant
watchfully (adv.) โดยเฝ้ามองอย่างะมัดระวัง Syn. carefully
watchfulness (n.) การเฝ้ามองอย่างะมัดระวัง Syn. vigilance, carefulness, attention
watching (n.) การสังเกต See also: การเฝ้าดู, การสังเกตการณ์ Syn. review
watchmaker (n.) ช่างนาฬิกา See also: ช่างทำหรือซ่อมนาฬิกา Syn. clockmaker, horologist
watchman (n.) ยาม See also: ผู้เฝ้าดู, ยามรักษาการณ์ Syn. guard, patrol, sentinel
watchmen (n.) คำนามพหูพจน์ของ watchman
watchstrap (n.) สายนาฬิกาข้อมือ See also: (เป็นคำที่ใช้กันในอังกฤษ และนิวซีแลนด์)
watchtower (n.) หอคอยที่ใช้เฝ้าดูศัตรู See also: หอสังเกตการณ์
watchword (n.) รหัสผ่าน See also: คำรหัส, คำสัญญาณ Syn. countersign, password
English-Thai: HOPE Dictionary
watch(วอทชฺ) vt. vi.,n. (การ) เฝ้า,ดู,ชม,จ้องมอง,รอคอย,ระมัดระวัง,เฝ้ายาม ,นาฬิกาข้อมือ,การเฝ้ายาม,การดูแล,เวลาอยู่เวรในเรือ,คนยาม,กะเวลา,ยาม (เวลา) , -Phr. (on the watch ตื่นตัว ระมัดระวัง), Syn. guard,sentry,sentinel,look,observe
watch and wardn. การระมัดระวังทั้งกลางวันและกลางคืน,การเฝ้ายามตลอดเวลา
watch fireแคมป์ไฟให้ความอบอุ่นและความสว่างในเวลากลางคืน
watchband(-'แบนดฺ) n. สายนาฬิกาข้อมือ
watchdog(วอทชฺ'ดอก) n. สุนัขเฝ้าบ้าน,ยามรักษา vt. เฝ้ายาม,คอยดูแล,ควบคุม
watcher(วอท'เชอะ) n. ยาม,ยามรักษาการณ์
watchful(วอทชฺ'ฟูล) adj. ระมัดระวัง,คอยเฝ้าดู,เพ่งเล็ง,ตื่นตัว,รู้สึกตัว, See also: watchfully adv. watchfulness n., Syn. alert
watchmaker(วอทชฺ'เมคเคอะ) n. ช่างนาฬิกา,ช่างทำหรือซ่อมนาฬิกา,ผู้ผลิตนาฬิกา
watchman(วอทชฺ'เมิน) n. ยาม,ยามรักษาการณ์,ผู้เฝ้าดู, See also: watchmanly adj. pl. watchmen
watchout(วอทชฺ'เอาทฺ) n. ความระมัดระวัง,การมองดูไปข้างนอก, Syn. lookout
watchtower(วอชฺ'เทาเออะ) n. หอคอย,หอสังเกตการณ์
watchword(วอชฺ'เวิร์ด) n. คำรหัส,คำสัญญาณ,คำขวัญ,คติพจน์, Syn. slogan
English-Thai: Nontri Dictionary
watch(n) การอยู่ยาม,การเฝ้าดู,นาฬิกาพก,การระวังระไว
watcher(n) ผู้เฝ้าดู,กะลาสี,ยามรักษาการณ์
watchful(adj) คอยระวัง,คอยเฝ้าดู,ตื่นตัว
watchmaker(n) ช่างทำนาฬิกา,ช่างซ่อมนาฬิกา
watchman(n) ยาม,ภารโรง,คนเฝ้าบ้าน
watchtower(n) หอคอยยืนยาม,หอสังเกตการณ์
watchword(n) คำสัญญาณ,หลักสำคัญ,คำรหัส,คำขวัญ,คติพจน์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
watchdog functionหน้าที่ควบคุมดูแล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
watcherผู้แทนผู้สมัครรับเลือกตั้ง (ณ ที่เลือกตั้ง) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
watchwordคำเตือนใจ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คุมเชิง (v.) keep watch on See also: be wary, take watch for an opportunity
จับจ้อง (v.) watch See also: gaze, stare Syn. จ้อง
ดู (v.) watch See also: look, glance, view, examine Syn. มอง, แล, เห็น, จ้อง, เพ่ง, แลดู, ชม, พิศ, แลดู
นาฬิกาข้อมือ (n.) watch
มองดู (v.) watch See also: stare, look at Syn. มอง, ดู, มุ่งดู
มุ่งดู (v.) watch See also: stare, look at Syn. มอง, ดู
เห็น (v.) watch See also: look, glance, view, examine Syn. มอง, แล, จ้อง, เพ่ง, แลดู, ชม, พิศ, แลดู
คอยจับผิด (v.) watch attentively for a mistake See also: be a watchdog Syn. จับผิด
จ้องจับผิด (v.) watch attentively for a mistake See also: be a watchdog Syn. คอยจับผิด, จับผิด
แวด (v.) watch out for See also: guard Syn. เฝ้า, ระวัง, รักษา, ระแวดระวัง
ระวังภัย (v.) watch over See also: be on guard, guard against Syn. เฝ้าดูแล
รักษาการณ์ (v.) watch over See also: be on guard, guard against Syn. เฝ้าดูแล, ระวังภัย
คุมแจ (v.) watch over closely See also: keep a close control
เฝ้าบ้าน (v.) watch over the house See also: take care of the house
ดูทีวี (v.) watch television See also: watch TV
ดูโทรทัศน์ (v.) watch television See also: watch TV Syn. ดูทีวี
คนเห็น (n.) watcher See also: spectator, witness Syn. ผู้พบเจอ
ผู้พบเจอ (n.) watcher See also: spectator, witness Syn. คนเห็น
ผู้พบเห็น (n.) watcher See also: spectator, witness Syn. ผู้พบเจอ, คนเห็น
คุมเชิง (adv.) watchfully See also: cautiously, attentively, vigilantly, warily, circumspectly, heedfully
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
My watch is five minutes fastนาฬิกาฉันเร็วไป 5 นาที
I watch her grow in the pictures you sentฉันเฝ้าดูเธอเติบโตขึ้นจากภาพที่คุณส่งมา
I prefer to watch movies in a cinemaฉันชอบดูหนังในโรงภาพยนตร์มากกว่า
Do you watch TV very often?คุณดูทีวีบ่อยมากไหม?
Well, I sometime watch it in the eveningเอ่อ บางครั้งฉันก็ดู TV ในตอนเย็น
They watch it twice a weekพวกเขาดูมันสองครั้งต่อสัปดาห์
Let's watch TV for a whileมาดูโทรทัศน์สักพักหนึ่งกันเถอะ
I'd rather stay home and watch TVฉันอยากจะอยู่บ้านและดูทีวีนะ
Would you like to watch TV?คุณอยากดูโทรทัศน์ไหม?
I need you to watch Kate for meฉันอยากให้คุณดูแลเคทให้ฉันหน่อย
The doctor asked me to watch what I eatหมอขอให้ฉันระมัดระวังสิ่งที่รับประทาน
When I watch her cry like that I couldn't hate her the way I used toเมื่อฉันเห็นเธอร้องไห้อย่างนั้น ฉันก็ไม่สามารถจะเกลียดเธออย่างที่เคยเกลียดได้อีกต่อไป
Violence and fighting should not be watched by childrenเด็กๆ ไม่ควรชมความรุนแรงและการต่อสู้
They took turns in watching their sick sonพวกเขาผลัดกันเฝ้าลูกชายที่ป่วย
It took him a little time to fix that watchเขาใช้เวลาเล็กน้อยในการซ่อมนาฬิกานั่น
I'm looking for a man's watchฉันกำลังมองหานาฬิกาข้อมือสำหรับผู้ชาย
Just watching him is enough for meแค่เฝ้ามองดูเขาก็เพียงพอแล้วสำหรับฉัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And be sure to watch out... To wa... To wa...และให้แน่ใจว่าจะดูออกไปเพื่อ วาวา
Like the man who put his watch in boiling water and held the egg!ชอบผู้ชายที่ใส่ นาฬิกาลงในน้ำเดือด และต้มมันพร้อมไข่
A watch of gold with a diamond chainนาฬิกาทองพร้อมสร้อยเพชร
Do you think the dead come back and watch the living?คุณคิดว่าคนตายจะกลับมาเฝ้าดูคนเป็นมั้ยคะ
Sometimes I wonder if she doesn't come back here to Manderley, and watch you and Mr. De Winter together.บางครั้งฉันก็สงสัยว่า คุณนายจะกลับมาที่แมนเดอเลย์นี่ เเละเฝ้ามองคุณกับคุณเดอ วินเทอร์ อยู่ด้วยกันรึเปล่า
It ought to give you the thrill of your life, Max, to watch my son grow bigger day by day and to know that when you die, Manderley will be his. ""ที่ต้องคอยเฝ้ามองลูกชายของฉัน เติบโตขึ้นทุกวัน และเมื่อคุณตายไป..." "เเมนเดอเลย์ก็จะตกเป็นของเขา"
Who among us keeps watch from this strange watchtower to warn of the arrival of our new executioners?แล้วต่อไปนี้ ใครจะดูแลเรา? และเตือนผู้มาเยือนถึงนักฆ่าพวกใหม่
In the old days, he had sung at night when he was alone... ... steering on his watch on the turtle boats.ในสมัยก่อนเขาได้ร้องในเวลา กลางคืน บางครั้งเมื่อเขาเป็นคนเดียว พวงมาลัยบนนาฬิกาข้อมือของ เขาบนเรือเต่า
Now, watch closely.ตอนนี้ดูอย่างใกล้ชิด
Now watch closely, Clapper, because in future you will be the triangle man.ตอนนี้ดูอย่างใกล้ชิดคแลปเปอ เพราะ ในอนาคตคุณจะเป็นคนรูป สามเหลี่ยม
So watch closely.เพื่อให้ดูอย่างใกล้ชิด
Sandra, watch the kids. Don't let them run wild.แซนดร้าดูเด็ก อย่าปล่อยให้พวกเขาเรียกป่า

watch ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
摆轮[bǎi lún, ㄅㄞˇ ㄌㄨㄣˊ, 摆轮 / 擺輪] balance (of a watch or clock); balance wheel
扣式电池[kòu shì diàn chí, ㄎㄡˋ ㄕˋ ㄉㄧㄢˋ ㄔˊ, 扣式电池 / 扣式電池] button cell; watch battery
人权观察[rén quán guān chá, ㄖㄣˊ ㄑㄩㄢˊ ㄍㄨㄢ ㄔㄚˊ, 人权观察 / 人權觀察] Human Rights Watch (organization)
把风[bǎ fēng, ㄅㄚˇ ㄈㄥ, 把风 / 把風] keep watch (during a clandestine activity); be on the lookout
逼视[bī shì, ㄅㄧ ㄕˋ, 逼视 / 逼視] look at from close-up; watch intently
表盘[biǎo pán, ㄅㄧㄠˇ ㄆㄢˊ, 表盘 / 錶盤] meter dial; watch; watch face
监视[jiān shì, ㄐㄧㄢ ㄕˋ, 监视 / 監視] oversee; watch over
值勤[zhí qín, ㄓˊ ㄑㄧㄣˊ, 值勤] watch (i.e. military guard)
更楼[gēng lóu, ㄍㄥ ㄌㄡˊ, 更楼 / 更樓] watch tower; drum tower marking night watches
楼橹[lóu lǔ, ㄌㄡˊ ㄌㄨˇ, 楼橹 / 樓櫓] watch tower; movable battlefield turret
注意看[zhù yì kàn, ㄓㄨˋ ㄧˋ ㄎㄢˋ, 注意看] watch carefully
注视[zhù shì, ㄓㄨˋ ㄕˋ, 注视 / 注視] watch attentively
看顾[kàn gù, ㄎㄢˋ ㄍㄨˋ, 看顾 / 看顧] watch over
錶带[biǎo dài, ㄅㄧㄠˇ ㄉㄞˋ, 錶带 / 錶帶] watchband; watch strap
[zōu, ㄗㄡ, 掫] beat the night watches; grasp
更鼓[gēng gǔ, ㄍㄥ ㄍㄨˇ, 更鼓] drum marking night watches; night watchman's clapper
看门人[kān mén rén, ㄎㄢ ㄇㄣˊ ㄖㄣˊ, 看门人 / 看門人] janitor; watchman
更夫[gēng fū, ㄍㄥ ㄈㄨ, 更夫] night watchman (in former times)
怀表[huái biǎo, ㄏㄨㄞˊ ㄅㄧㄠˇ, 怀表 / 懷錶] pocket watch
[shěng, ㄕㄥˇ, 㗂] variant of 省; tight-lipped; to examine; to watch; to scour (esp. Cantonese)
更卒[gēng zú, ㄍㄥ ㄗㄨˊ, 更卒] soldier (serving alternate watch)
跑錶[pǎo biǎo, ㄆㄠˇ ㄅㄧㄠˇ, 跑錶] stopwatch
梆子[bāng zi, ㄅㄤ ㄗ˙, 梆子] watchman's clapper; wooden clappers with bars of unequal length
哨所[shào suǒ, ㄕㄠˋ ㄙㄨㄛˇ, 哨所] watchhouse; sentry post
[tuò, ㄊㄨㄛˋ, 柝] watchman's rattle
[bāng, ㄅㄤ, 梆] watchman's rattle
看守者[kàn shǒu zhě, ㄎㄢˋ ㄕㄡˇ ㄓㄜˇ, 看守者] watchman
手表[shǒu biǎo, ㄕㄡˇ ㄅㄧㄠˇ, 手表 / 手錶] wrist watch

watch ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アナログ時計[アナログとけい;アナログどけい, anarogu tokei ; anarogu dokei] (n) analogue watch or clock
ウォッチ;ウオッチ[, uocchi ; uocchi] (n,vs) (1) watch (timepiece); (2) watch (turn to watch or guard something)
ウオッチポケット[, uocchipoketto] (n) watch pocket
じっと見る[じっとみる, jittomiru] (exp,v1) (See 凝乎と・2) to watch steadily; to stare
ピンレバーウォッチ[, pinreba-uocchi] (n) pin lever watch
一粒万倍[いちりゅうまんばい, ichiryuumanbai] (exp) A single seed can eventually produce a great harvest; Even the smallest beginning can generate a greatest profit; Watch the pennies, and the pounds will look after themselves
付け狙う;附け狙う[つけねらう, tsukenerau] (v5u,vt) to prowl after; to keep watch on
初夜[しょや, shoya] (n) first night; first watch of the night; bridal night
危ない[あぶない, abunai] (adj-i) (1) dangerous; risky; hazardous; perilous; precarious; (2) in danger; in jeopardy; critical; grave; at risk; (3) uncertain; unreliable; insecure; unsteady; doubtful; (4) close (i.e. a close call); narrow; (int) (5) look out!; watch out!; (P)
危なっかしい[あぶなっかしい, abunakkashii] (adj-i) dangerous; critical; grave; uncertain; unreliable; limping; narrow; close; watch out
弓場始め[ゆばはじめ, yubahajime] (n) (1) ceremony on the fifth day of the 10th lunar month in which the emperor would watch prize archery (Heian and Kamakura periods); (2) first firing of the bow (after the New Year or the reconstruction of the archery range (in military families))
待ち構える(P);待ちかまえる[まちかまえる, machikamaeru] (v1,vt) to lie in wait; to be on the watch for; (P)
心拍計[しんぱくけい, shinpakukei] (n) heart rate monitor; cardiometer watch
手をこまねく;手を拱く[てをこまねく;てをこまぬく(手を拱く), tewokomaneku ; tewokomanuku ( te wo komaneku )] (exp,v5k) to fold one's arms; to stand and watch (without interfering)
月夜の晩ばかりじゃない[つきよのばんばかりじゃない, tsukiyonobanbakarijanai] (exp) you better watch your step!; sleep with one eye open!
注視[ちゅうし, chuushi] (n,vs,adj-no) gazing steadily at; observing (a person) closely; maintain a watch over
満を持す[まんをじす, manwojisu] (exp,v5s) (See 満を持する) to have readied a bow and stand at ready; to watch for an opportunity; to bide one's time; to wait until the time is ripe
満を持する[まんをじする, manwojisuru] (exp,vs-s) (See 満を持す) to have readied a bow and stand at ready; to watch for an opportunity; to wait until the time is ripe
火の用心[ひのようじん, hinoyoujin] (exp) (id) be careful about fire; watch out for fire
物見[ものみ, monomi] (n) sightseeing; a scout; keeping watch
番台[ばんだい, bandai] (n) watch stand; watcher's seat; attendant's booth (e.g. at an onsen)
篝火;かがり火[かがりび, kagaribi] (n) bonfire; watch fire; fishing fire; cresset; brazier
自動巻き[じどうまき, jidoumaki] (n) self-winding watch
見つめる(P);見詰める(P);凝める(oK)[みつめる, mitsumeru] (v1,vt) (uk) to stare at; to gaze at; to look hard at; to watch intently; to fix one's eyes on; (P)
見るに堪えない[みるにたえない, mirunitaenai] (exp) (id) so miserable that it is painful to look at; can't bear to look at; painful to watch
見るに忍びない[みるにしのびない, mirunishinobinai] (exp) (id) So miserable that it is painful to look at; can't bear to look at; painful to watch
見るに見かねる;見るに見兼ねる[みるにみかねる, mirunimikaneru] (exp) (See 見かねる・みかねる) unable to let pass unnoticed; unable to be indifferent; unable to just watch (without doing anything); can't bear to see; can't stand watching; can't just stand by
見守る(P);見戍る(iK);目戍る(iK)[みまもる, mimamoru] (v5r,vt) to watch over; to watch attentively; (P)
見張り番[みはりばん, mihariban] (n) a guard or lookout or watch
見惚れる(P);見とれる;見蕩れる;見ほれる[みとれる(見惚れる;見とれる;見蕩れる)(P);みほれる(見惚れる;見ほれる), mitoreru ( mitore ru ; mito reru ; mitore ru )(P); mihoreru ( mitore ru ; ken horer] (v1,vi) to be fascinated (by); to watch something in fascination; to be charmed; (P)
見送る[みおくる, miokuru] (v5r,vt) (1) to see off (e.g. to the station, an airport, etc.); to escort (e.g. home); to farewell; (2) to see out; to send off; (3) to let pass; to wait and see; to continue (e.g. in legal contexts); (4) to let a pitch go by (baseball); to watch a batted ball go into the stands; (P)
質流れの時計[しちながれのとけい, shichinagarenotokei] (n) unredeemed (pawned) watch
隙を窺う[すきをうかがう, sukiwoukagau] (exp,v5u) to watch for an unguarded moment
WWW[ダブリューダブリューダブリュー, daburyu-daburyu-daburyu-] (n) (1) world wide web; WWW; (2) World Weather Watch; WWW
アースウオッチ[, a-suuocchi] (n) Earthwatch
ウォッチドッグ[, uocchidoggu] (n) watchdog; surveillance
ウォッチドッグタイマ[, uocchidoggutaima] (n) {comp} watchdog timer
ウォッチドッグタイマー[, uocchidoggutaima-] (n) {comp} watchdog timer
ウォッチドッグドライバ[, uocchidoggudoraiba] (n) {comp} watchdog driver
ウォッチマン[, uocchiman] (n) watchman
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ウォッチャー[うおっちゃー, uoccha-] (industry) watcher, analyst
ニュースウォッチャー[にゅーすうおっちゃー, nyu-suuoccha-] NewsWatcher
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
見守る[みまもる, mimamoru] Thai: คอยเฝ้าดูแล English: to watch over

watch ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บง[v.] (bong) EN: look ; watch FR: observer ; jeter un coup d'oeil ; regarder ; reluquer
เดินระวัง[v. exp.] (doēn rawang) EN: watch your step FR:
ดู[v.] (dū) EN: look ; watch ; see FR: regarder ; voir ; observer ; consulter ; zieuter (fam.)
ดูใจ[v.] (dūjai) EN: keep a death watch FR:
ดูกีฬา[v. exp.] (dū kīlā) EN: watch sporting events FR:
ดูนก[v. exp.] (dū nok) EN: watch birds FR: observer les oiseaux
ดูทีวี[v. exp.] (dū thīwī) EN: watch TV FR: regarder la télévision
เฝ้า[v.] (fao) EN: watch ; guard ; look after ; take care ; be on guard against ; be on the lookout for ; keep an eye on FR: surveiller ; garder ; prendre garde ; être sur ses gardes ; avoir l'oeil sur ; veiller
เฝ้าบ้าน[v. exp.] (fao bān) EN: watch over the house ; take care of the house FR: surveiller la maison ; garder la maison
เฝ้าดู[v. exp.] (fao dū) EN: observe ; look at ; watch ; keep an eye on ; monitor ; view FR: observer ; surveiller ; guetter ; surveiller de l'oeil
เฝ้าแหน[v.] (faohaēn) EN: be on guard against ; defend ; watch over ; be in attendance FR: être sur ses gardes
เฝ้ายาม[v.] (faoyām) EN: be on sentry ; keep watch ; keep vigil over ; guard FR: garder ; surveiller ; faire le guett ; monter la garde
หอคอย[n.] (høkhøi) EN: tower ; watch tower FR: tour [f] ; tour panoramique [f] ; beffroi [m]
จับตา[v.] (japtā) EN: catch the eye ; keep an eye on ; watch ; monitor ; observe ; catch FR: avoir l'oeil sur ; tenir à l'oeil ; observer
จับตามอง[v. exp.] (japtā møng) EN: keep an eye on ; watch ; observe ; keep watch ; keep an eye on ; catch FR: fixer avec attention ; observer
จ้องจับผิด[v. exp.] (jǿng japphi) EN: watch attentively for a mistake ; be a watchdog FR: surveiller attentivement
แก้นาฬิกา[n. exp.] (kaē nālikā) EN: repair a watch FR: réparer une montre
ไขลาน[v.] (khailān) EN: wind up ; wind a watch ; wind a clock FR: remonter ; tendre le ressort
ไขนาฬิกา[v. exp.] (khai nālikā) EN: wind one's watch ; wind the clock FR: remonter sa montre
คิดให้ดี[v. exp.] (khit hai dī) EN: Watch your step! FR:
คอฟุตบอล[n. exp.] (khø futbøn) EN: person who loves to watch football FR: amateur de football [m] ; mordu de football [m]
คอยเฝ้าดู[v. exp.] (khøi fao dū) EN: keep an eye on ; keep watch on FR:
คอยเหตุ[v.] (khøihēt) EN: observe ; watch ; circumspect ; look ; inspect ; oversee ; keep watch ; be on the lookout for FR: observer
คอยจับผิด[v. exp.] (khøi japphi) EN: watch attentively for a mistake FR:
คอยจ้องอยู่[v. exp.] (khøi jǿng y) EN: keep an eye on ; keep watch ; be on the lookout (for) FR:
คอยสังเกต[v. exp.] (khøi sangkē) EN: watch ; be watched FR:
คุม[v.] (khum) EN: look after ; watch over ; take charge of ; guard ; convoy ; escorter FR: garder ; surveiller ; escorter
คุมเชิง[v.] (khumchoēng) EN: be on the alert ; wait and see ; be ready for ; be wary ; be cautious ; watch for ; keep an eye on FR: être en alerte ; se tenir prêt
คุ้มครอง[v.] (khumkhrøng) EN: protect ; guard ; escort ; defend ; preserve ; keep ; watch over FR: protéger ; garder
คุ้มครองรักษา[v. exp.] (khumkhrøng ) EN: protect ; safeguard ; watch over ; defend ; save ; guard ; stick up for ; shield FR:
กล่องใส่นาฬิกา[n. exp.] (klǿng sai n) EN: watch box FR:
แล[v.] (laē) EN: see ; look ; glance ; take a look ; watch ; keep an eye on FR: voir ; regarder
ลานนาฬิกา[n. exp.] (lān nālikā) EN: watch spring FR: ressort de montre [m]
เหลือบดูนาฬิกา[v. exp.] (leūap dū nā) EN: glance at a watch FR:
เมิล[v.] (moēn) EN: watch FR:
มองดู[v. exp.] (møng dū) EN: look ; watch ; gaze FR: observer ; jeter un coup d'oeil ; regarder ; reluquer
นาฬิกา[n.] (nālikā) EN: clock ; watch ; timepiece (form.) FR: horloge [f] ; montre [f]
นาฬิกาดำน้ำ[n. exp.] (nālikā damn) EN: diving watch ; diver's ; dive watch FR: montre de plongée [f]
นาฬิกากันน้ำ[n. exp.] (nālikā kann) EN: waterproof watch FR: montre étanche [f]
นาฬิกาไขลาน[n. exp.] (nālikā khai) EN: self-winding watch FR: montre mécanique [f] ; montre automatique [f]

watch ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Argusaugen {pl} | etw. mit Argusaugen beobachteneagle-eyes | to watch sth. like a hawk
Automatikuhr {f}self-winding clock; self-winding watch
Kalenderuhr {f}calendar watch
Nachtwächter {m} [hist.]night watch
Pfennig {m} | jeden Pfenning umdrehenpfennig | to count every penny; to watch every penny [fig.]
Taschenuhr {f}pocket watch
Armband {m} einer Uhrstrap; watchstrap
Armbanduhr {f}wristwatch
Maiden-Schläfergrundel {f} (Valenciennea puellaris) [zool.]diamond watchman goby
Uhrglas {n}watch glass
wachsam {adj} | wachsamer | am wachsamstenwatchful | more watchful | most watchful

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า watch
Back to top