ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

clutch

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *clutch*, -clutch-

clutch ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
clutch (n.) การยึด See also: การฉวย, การคว้า, การเกาะ, การกำแน่น, การเกาะแน่น Syn. snatch, grasp, clasp, catch
clutch (n.) คลัตช์ (รถยนต์) See also: เครื่องเกาะเพลาในรถยนต์
clutch (vi.) จับแน่น See also: เกาะ, กำแน่น Syn. seize, grip, grab
clutch (vt.) ฉวยไว้ See also: คว้าไว้ Syn. grip, prehend, seize
clutch (vi.) พยายามยึดไว้ Syn. hold
clutch (n.) มือที่อยู่ในรูปกำ
clutch (n.) จำนวนไข่ที่ฟักภายในครั้งหนึ่งๆ
clutch (n.) ลูกไก่ที่เกิดจากไข่ที่ฟักในคราวเดียวกัน Syn. brood
clutch at (phrv.) ฉวยไว้ See also: คว้าไว้ Syn. grab at
clutch at (phrv.) พยายามฉกฉวยโอกาส See also: คว้าโอกาส Syn. catch at
clutch at straws (idm.) พยายามฉกฉวยโอกาส See also: คว้าโอกาส
clutch to (phrv.) ยึดแน่นกับ See also: เกาะไว้กับ, กำไว้
clutched (sl.) วิตกกังวล See also: ประหม่า
English-Thai: HOPE Dictionary
clutch(คลัทชฺ) {clutched,clutching,clutches} v. คว้า,กำ,เกาะ,ฉวย,ยึด,พยายามคว้า n. ก้ามปู,คลัตช์ (เครื่องเกาะเพลาในรถยนต์) ,อุปกรณ์กำ,การกำ,การเกาะ,การคว้า -clutchy adj. ดูclutch, Syn. grasp
English-Thai: Nontri Dictionary
clutch(n) คลัตช์,ก้ามปู,การกำ,การเกาะ,การคว้า,ลูกไก่ครอกหนึ่ง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
clutchคลัตช์ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Clutchesก้าน [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คลัตช์ (n.) clutch
ดินสอกด (n.) clutch-type pencil
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Clutch in, move gear, pedal down, clutch out, now all together.คลัทช์ในเกียร์ย้ายเหยียบลง คลัทช์ออกมาตอนนี้ทั้งหมดเข้า ด้วยกัน
(all) Clutch in, move gear, pedal down, clutch out.คลัทช์ในการย้ายเกียร์ เหยียบลง, คลัชออก
I'm going to little ray's to get a clutch for the one you broke.จะไปร้าน ลิทเทิลเลย์ ซื้อ คลัตช์ ตัวใหม่ มาแทนตัวที่นายทำพังวันนี้ไง
You don't need the clutch to change from- from the third to the fourth.คุณไม่จำเป็นต้องมีคลัช เพื่อเปลี่ยนจากเกียร์ 3ไปเกียร์ 4
You only really need the clutch to go from number one to number two.คุณแค่ต้องมีคลัช เพื่อเปลี่ยนจากเกียร์ 1 ไปเกียร์ 2
Okay, let the clutch out real easy!- นีล มาเร็ว - น.พ.ฮ.
Lover, you gonna make me clutch my pearls.ตายละ เห็นแล้วหวั่นไหวเลยนะเนี่ย
Use the clutch before you shift, not while you shift!เหยียบคลัทช์ ก่อนเหยียบเบรก อย่าเพิ่งเข้าเกียร์
Listen, you gotta double-pump the clutch when you shift, but besides that, you should be good.โอเค ฟังนะ คุณต้องเหยียบคลัทช์ 2 ที ตอนจะเปลี่ยนเกียร์
She said the clutch need fixing.เธอบอกว่าให้ผมช่วยเช็กเครื่องยนต์ให้หน่อย
The clutch stuck. You're real subtle.ซุ่มเก่งมาก ฉันสลัดนายจนหลุดแล้วใช่มั้ย
Where did you put the clutch covers?ฝาครอบครัช อยู่ไหนเนี่ย

clutch ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
离合[lí hé, ㄌㄧˊ ㄏㄜˊ, 离合 / 離合] clutch (in car gearbox)
离合板[lí hé bǎn, ㄌㄧˊ ㄏㄜˊ ㄅㄢˇ, 离合板 / 離合板] clutch pedal
自动离合[zì dòng lí hé, ㄗˋ ㄉㄨㄥˋ ㄌㄧˊ ㄏㄜˊ, 自动离合 / 自動離合] automatic clutch
离合器[lí hé qì, ㄌㄧˊ ㄏㄜˊ ㄑㄧˋ, 离合器 / 離合器] clutch
蒙难[méng nàn, ㄇㄥˊ ㄋㄢˋ, 蒙难 / 蒙難] to meet with disaster; killed; in the clutches of the enemy; to fall foul of; in danger

clutch ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
オートクラッチ[, o-tokuracchi] (n) automatic clutch
クラッチバッグ[, kuracchibaggu] (n) clutch bag
クラッチヒッター[, kuracchihitta-] (n) clutch hitter
クラッチペダル[, kuracchipedaru] (n) clutch pedal
ディスククラッチ[, deisukukuracchi] (n) disc clutch
ノークラッチ[, no-kuracchi] (n) no clutch
リムクラッチ[, rimukuracchi] (n) rim clutch
一腹[いっぷく, ippuku] (n) one litter; one clutch (e.g. eggs)
爪クラッチ[つめクラッチ, tsume kuracchi] (n) claw clutch
クラッチ[, kuracchi] (n) clutch; (P)
係合[けいごう, keigou] (n,vs) joining elements so they mate or hook together (e.g. a clutch); engagement
掴む(P);摑む;攫む;把む;捉む[つかむ, tsukamu] (v5m,vt) (1) to seize; to catch; to grasp; to grip; to grab; to hold; to catch hold of; to lay one's hands on; to clutch; (2) to understand; to grasp; to comprehend; (P)
握る[にぎる, nigiru] (v5r,vt) (1) to clasp; to grasp; to grip; to clutch; (2) to make (nigirizushi, rice ball, etc.); to form; to press into shape; to mold; to mould; (3) to seize (power, etc.); to take hold of; (P)

clutch ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จิก[v.] (jik) EN: tear at ; pull ; seize ; clutch ; grab ; pinch FR:
ก้าม[n.] (kām) EN: claw ; nipper ; pincers ; clutch FR: pince [f] ; chélicère [m]
กำไว้ในมือ[v. exp.] (kam wai nai) EN: clutch FR:
คันเหยียบคลัตช์[n. exp.] (khan yīep k) EN: clutch pedal FR: pédale d'embrayage [f]
คลัตช์[n.] (khlat) EN: clutch FR:
คลัตช์แห้ง[n. exp.] (khlat haēng) EN: dry clutch FR:
คว้า[v.] (khwā) EN: seize ; grab ; grasp ; clutch ; snatch ; clinch FR: saisir ; attraper
ไขว่คว้า[v.] (khwaikhwā) EN: grasp at ; grab ; snatch ; seize ; clutch FR:
กุม[v.] (kum) EN: hold ; grap ; grasp ; seize ; clasp ; clutch FR: attraper ; saisir ; s'emparer de
น้ำมันคลัตช์[n. exp.] (nāmman khla) EN: clutch fluid FR: liquide d'embrayage [m]
เงื้อมมือ[n.] (ngeūammeū) EN: control ; influence ; clutch ; power FR:
ระบบคลัตช์[n. exp.] (rabop khlat) EN: clutch system FR:
สปริงคลัตช์[v. exp.] (sapring khl) EN: clutch spring FR:
ดินสอกด[n. exp.] (dinsø kot) EN: clutch-type pencil FR: stylo à pression [m]
กำมือ[X] (kammeū) EN: under one's thumb ; under one's control ; in one's clutches ; in one's hands ; in the palm of one's hand FR:

clutch ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bajonettkupplung {f} [techn.]bayonet clutch
Kupplungsbelag {m} [techn.]clutch facing; clutch lining
Federbandkupplung {f}coil clutch
Kegelkupplung {f}cone friction clutch
Lamellenkupplung {f}multiple disc clutch
Mehrscheibenkupplung {f}multiple disc clutch
Rutschkupplung {f} [techn.]slipping clutch; sliding clutch; friction clutch
Rutschkupplungsscheibe {f} [techn.]slipping clutch disc
Einscheibenkupplung {f}single disc clutch
Kupplungsklaue {f} [techn.]clutch doc
Kupplungspedal {n} [auto]clutch pedal
Scheibenkupplung {f}disc clutch; plate c; flange coupling
Tatmensch {m}man/woman of action; dog clutch; doer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า clutch
Back to top