ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

haphazard

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *haphazard*, -haphazard-

haphazard ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
haphazard (adj.) ซึ่งเกิดชึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจ See also: ส่งเดช, ตามบุญตามกรรม Syn. hit-or-miss, random Ops. determined, specific
haphazardly (adv.) ซึ่งเกิดชึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจ See also: อย่างส่งเดช, อย่างตามบุญตามกรรม Syn. casually, randomly Ops. determinedly, specifically
English-Thai: HOPE Dictionary
haphazard(แฮพแฮซ'เซิร์ด) adj.,adv. ตามอำเภอใจ,ไม่มีการวางแผน,ส่งเดช,ไร้จุดหมาย, n. เหตุบังเอิญ,อุบัติเหตุ, See also: ness n., Syn. accidental
English-Thai: Nontri Dictionary
haphazard(adj) โดยบังเอิญ,ตามบุญตามกรรม,ตามยถากรรม,ส่งเดช
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
มั่วซั่ว (adv.) haphazardly See also: at random, perfunctorily Syn. มั่ว, ส่งเดช
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
To say that there is huge room for improvement in the running of this hotel would be to understate the surreally haphazard nature of your operation.การที่จะพูดว่า.. การบริหารจัดการโรงแรมนี้ ยังต้องปรับปรุงอีกมาก.. ยังน้อยไปสำหรับการดำเนินการ แบบขอไปทีของที่นี่
Haphazard as hell, terrible drinker, but he gets the job done.คนที่ชอบทำอะไรส่งเดช นักดื่มที่ห่วยแตก แต่เขาทำงานของตัวเองได้ดี
If it's haphazard, it'll mess things up.ถ้าไม่ใส่ใจ ทุกอย่างจะยุ่ง
Listen, I know this all seems a little haphazard, all right?ฟังนะ ฉันรู้ว่าทั้งหมดนี้ดูเหมือน ดูตามบุญตามกรรมไปหน่อย ใช่มั๊ย

haphazard ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
無計画[むけいかく, mukeikaku] (adj-na,n) lacking a plan; haphazard
出鱈目(ateji)[でたらめ(P);デタラメ, detarame (P); detarame] (adj-na,n) (1) (uk) irresponsible utterance; nonsense; bullshit; codswallop; (2) random; haphazard; unsystematic; (P)
場当たり;場当り[ばあたり, baatari] (n) (1) playing to the gallery; grandstanding; gag; claptrap; (adj-na,adj-no) (2) ad hoc; haphazard; (n) (3) (abbr) (See 場当たり稽古) dress rehearsal
手当たり次第[てあたりしだい, teatarishidai] (adv) using anything one can lay one's hands on; haphazardly; on the rebound; at random; indiscriminately; (P)
行き当たりばったり;行きあたりばったり;行き当りばったり[いきあたりばったり;ゆきあたりばったり, ikiataribattari ; yukiataribattari] (adj-no) random; by chance; haphazard; hit-or-miss; unplanned

haphazard ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความบังเอิญ[n.] (khwām bang-) EN: accident ; haphazard ; fortuity FR: hasard [m] ; coïncidence [f] ; accident [m]
ส่งเดช[adj.] (songdēt) EN: happy-go-lucky ; haphazard FR:
มั่ว[adv.] (mūa) EN: indiscriminately ; haphazardly ; in a mess FR:
มั่ว ๆ = มั่วๆ[adv.] (mūa-mūa) EN: indiscriminately ; haphazardly ; in a mess FR:
มั่วซั่ว[adv.] (mūa sūa) EN: haphazardly ; at random ; perfunctorily FR:
พัลวัน[adv.] (phanlawan) EN: disorderedly ; in disorder ; confusedly ; entangledly ; haphazardly ; in a disorganized fashion ; chaotically FR: confusément ; dans le désordre

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า haphazard
Back to top