ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

rally

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *rally*, -rally-

rally ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
rally (n.) การฟื้นตัว See also: การหายดีขึ้น Syn. improvemennt, recovery
rally (n.) การชุมนุม Syn. gathering, meeting
rally (n.) การชุมนุมแข่งรถยนต์ทางไกล
rally (n.) การตีลูกกลับ See also: การตีโต้
rally (vt.) ชุมนุม Syn. gather
rally (vt.) ฟื้นตัว See also: หายเป็นปกติ Syn. revive, recover
rally (vt.) ตีลูกกลับ See also: ตีโต้ Syn. exchange shots
rally (vt.) ล้อเลียน See also: หยอกล้อ Syn. tease
rally from (phrv.) เริ่มหาย See also: เริ่มฟื้นตัว, เริ่มแข็งแรง
rally round (phrv.) ร่วมกันช่วย See also: รวมกันช่วย
rally to (phrv.) ร่วมกันสนับสนุน
rallying cry (n.) คำพูดให้กำลังใจ
rallying point (n.) คนหรือเหตุการณ์ที่ทำให้ผู้คนมารวมตัวกันสนับสนุนบางสิ่ง
English-Thai: HOPE Dictionary
rally(แรล'ลี) vt. ชุมนุม,รวบรวม,ระดมพล,รวมกำลัง,สำรวม,ปลุกระดม,ปลุกเร้าจิตใจ. vi. รวมกัน,มาช่วยเหลือ,หายเป็นปกติ,ตีโต้,ตีลูกกลับ,แลกหมัด. n. การชุมนุม,การรวบรวม,การระดมพล,การสำรวม,งานชุมนุม,การชุมนุมแข่งรถยนต์ทางไกล,การโต้กลับ,การตีลูกกลับ,การแลกหมัด,การสูงขึ้นอย่างรวดเร็วของราคา
English-Thai: Nontri Dictionary
rally(n) การแข่งรถทางไกล,การชุมนุม,การระดมพล,การรวบรวม,การแลกหมัด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
rally๑. การชุมนุม๒. การชุมนุมเพื่อหาเสียงเลือกตั้ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กลาง (adv.) neutrally Syn. เป็นกลาง
กลางๆ (adv.) neutrally See also: impartially Syn. เป็นกลาง, เสมอภาค, เป็นธรรม Ops. ลำเอียง
ขัด (v.) act immorally See also: contravene, be incompatible with, be immoral Syn. ขัดแย้ง, แย้ง Ops. ยอมตาม, ทำตาม, เห็นด้วย
ตามเรื่องตามราว (adv.) naturally See also: habitually
ตายดี (v.) naturally die Syn. ตายเอง
ตายเอง (v.) naturally die
ตีกิน (v.) take advantage immorally See also: snatch away the prize
ปากเปล่า (adv.) orally
ผิดธรรมชาติ (adv.) unnaturally See also: irregularly, abnormally, unusually Syn. ผิดธรรมดา
ผิดธรรมดา (adv.) unnaturally See also: irregularly, abnormally, unusually
ย่อม (aux.) naturally See also: of course, inevitably, habitually Syn. ย่อมจะ
ย่อมจะ (aux.) naturally See also: of course, inevitably, habitually
ล้วนแล้วไปด้วย (adv.) naturally See also: as a matter of course, inevitably Syn. ย่อม, เที้ยร
วอก (adj.) unnaturally white
เทียร (adv.) naturally See also: as a matter of course, inevitably Syn. ล้วนแล้วไปด้วย, ย่อม, เที้ยร
เป็นธรรมชาติ (adv.) naturally See also: spontaneously
เสมอภาค (adv.) neutrally See also: impartially Syn. เท่าเทียม
โดยกลางๆ (adv.) generally See also: ordinarily Syn. โดยทั่วไป
โดยทั่วๆ ไป (adv.) generally See also: ordinarily, normally, commonly, in general Syn. ปกติ, ธรรมดา
โดยทั่วไป (adv.) generally See also: ordinarily, normally, commonly, in general Syn. โดยปกติ, ธรรมดา
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
People are generally very nice to youผู้คนโดยทั่วไปแล้วดีกับคุณมาก
I think you should know I don't generally do thatฉันคิดว่าคุณควรจะรู้ไว้ว่าโดยปกติแล้วฉันจะไม่ทำอย่างนั้น
I don't generally go out with people in my buildingโดยปกติแล้วฉันจะไม่ออกไปข้างนอกกับคนที่อาศัยอยู่ในตึกเดียวกัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You could impersonate them and rally the land to rebellion.และชุมนุมที่ดินให้กบฏ
A rally at the Institute of Aryan Culture.มีการชุมนุมที่สถาบันวัฒนธรรมของอารยัน
Nothing like a pep rally to warm up our prince.อาจจะไม่เหมือนชุมนุมเรียกกำลังใจ เพียงแค่เป็นการวอร์ม อัพ ก่อนแข่งขัน
So, you're going to join us at the rally today?แล้ววันนี้คุณจะร่วมชุมนุมกับเรามั้ย
Fox Two, back to the rally point! Let's go!หน่วยฟ๊อกซ์ 2 กลับไปยังจุดนัดหมาย!
Thought the next time i saw you, you'd be waving a banner at some protest rally outside luthorcorp.thought the next time i saw you, you'd be waving a banner at some protest rally outside luthorcorp.
"The Tokyo Swallows defeated the Chunichi Dragons yesterday with a surprising rally with two out in the ninth."The Tokyo Swallows แพ้ the Chunichi Dragons เมื่อวานนี้ ด้วยคะแนนที่น่าประหลาดใจ 2 ต่อ 9
And it's your destiny, Nathan, to be the leader who uses this event to rally a city, a nation, a world.นี่ไม่ใช่การลา #4 00; 00;
And it is your destiny, Nathan, to be the leader who uses this event to rally a city, a nation, a world.เอาละ,ผมไม่ได้หมายความว่า จะโยนผ้ายอมแพ้ แต่ถ้าคุณไม่ได้สังเกต คะแนนนิยมผมตกลง
Weak people rally around fame.คนอ่อนแอเท่านั้นที่คิดถึงแต่ชื่อเสียง
So he's going to try and rally his people behind him by striking back at the U.S.เขาต้องการจะปลุกระดมคน มาโจมตีสหรัฐฯ
So if I got even a Jew at an al Qaeda pep rally shot at getting my black ass up out this motherfucker,ถึงจะมีไอ้ยิวตัวไหนในอัล กออิดะ เอาปืนมาจ่อกู ให้แอ่นตูดให้ไอ้พวกเหี้ยมันตุ๋ย

rally ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
回合[huí hé, ㄏㄨㄟˊ ㄏㄜˊ, 回合] round (of negotiations); bout (of sporting competition, boxing match, confrontation etc); rally (in volley-ball, tennis etc)
烂漫[làn màn, ㄌㄢˋ ㄇㄢˋ, 烂漫 / 爛漫] brightly colored; unaffected (i.e. behaving naturally)
烂熳[làn màn, ㄌㄢˋ ㄇㄢˋ, 烂熳 / 爛熳] brightly colored; unaffected (i.e. behaving naturally)
口述[kǒu shù, ㄎㄡˇ ㄕㄨˋ, 口述] dictate; recount orally
吴越曲[Wú Yuè qū, ˊ ㄩㄝˋ ㄑㄩ, 吴越曲 / 吳越曲] folk song from Wu or from south China more generally
一般来说[yī bān lái shuō, ㄧ ㄅㄢ ㄌㄞˊ ㄕㄨㄛ, 一般来说 / 一般來說] generally speaking
一般来讲[yī bān lái jiǎng, ㄧ ㄅㄢ ㄌㄞˊ ㄐㄧㄤˇ, 一般来讲 / 一般來講] generally speaking
一般而言[yī bān ér yán, ㄧ ㄅㄢ ㄦˊ ㄧㄢˊ, 一般而言] generally speaking
一般说来[yì bān shuō lái, ㄧˋ ㄅㄢ ㄕㄨㄛ ㄌㄞˊ, 一般说来 / 一般說來] generally speaking; in general
总的来说[zǒng de lái shuō, ㄗㄨㄥˇ ㄉㄜ˙ ㄌㄞˊ ㄕㄨㄛ, 总的来说 / 總的來說] generally speaking; to sum up; in summary; in short
按照字面[àn zhào zì miàn, ㄢˋ ㄓㄠˋ ㄗˋ ㄇㄧㄢˋ, 按照字面] literally
淫贱[yín jiàn, ˊ ㄐㄧㄢˋ, 淫贱 / 淫賤] morally loose, lewd and low, lascivious and mean; wanton
自然[zì rán, ㄗˋ ㄖㄢˊ, 自然] nature; natural; naturally
口传[kǒu chuán, ㄎㄡˇ ㄔㄨㄢˊ, 口传 / 口傳] orally transmitted
支那[Zhī nà, ㄓ ㄋㄚˋ, 支那] phonetic transcription of China (Japanese: Shina), colonial term, generally considered discriminatory
示威运动[shì wēi yùn dòng, ㄕˋ ㄨㄟ ㄩㄣˋ ㄉㄨㄥˋ, 示威运动 / 示威運動] rally
一般[yī bān, ㄧ ㄅㄢ, 一般] same; ordinary; common; general; generally; in general
分头[fēn tóu, ㄈㄣ ㄊㄡˊ, 分头 / 分頭] separately; severally
略略[lu:è, ㄜˋlu:e4, 略略] slightly; roughly; briefly; very generally
神工鬼斧[shén gōng guǐ fǔ, ㄕㄣˊ ㄍㄨㄥ ㄍㄨㄟˇ ㄈㄨˇ, 神工鬼斧] supernaturally fine craft (成语 saw); the work of the Gods; uncanny workmanship; superlative craftsmanship
鬼斧神工[guǐ fǔ shén gōng, ㄍㄨㄟˇ ㄈㄨˇ ㄕㄣˊ ㄍㄨㄥ, 鬼斧神工] supernaturally fine craft (成语 saw); the work of the Gods; uncanny workmanship; superlative craftsmanship
无做作[wú zuò zuo, ˊ ㄗㄨㄛˋ ㄗㄨㄛ˙, 无做作 / 無做作] unaffected (i.e. behaving naturally)

rally ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
サファリレース[, safarire-su] (n) safari rally
壮行会[そうこうかい, soukoukai] (n) (1) farewell party; send-off party; (2) motivational rally
守り立てる[もりたてる, moritateru] (v1,vt) to bring up; to support; to rally
アイザメ科[アイザメか, aizame ka] (n) Centrophoridae (family of generally deepwater gulper sharks)
アンガージュマンの文学[アンガージュマンのぶんがく, anga-juman nobungaku] (n) (See アンガージュマン) literature politically or morally comitted to a cause
おばたりあん[, obatarian] (n) (col) generally obnoxious middle-aged woman (from aunt and battalion)
グラスリスト[, gurasurisuto] (n) Generally Recognized as Safe list (Recognised); GRAS list
サファリラリー[, safarirari-] (n) safari rally; (P)
しゃがみ込む;蹲み込む[しゃがみこむ, shagamikomu] (v5m,vi) (uk) to squat; to crouch down (completely, generally with face looking through knees)
スピーキング[, supi-kingu] (n) speaking (generally related to learning English)
そうか(P);そっか[, souka (P); sokka] (exp) is that so? (generally rhetorical); (P)
もちのろん[, mochinoron] (adv) (sl) (See 勿論) of course; certainly; naturally
ユーザーニーズ[, yu-za-ni-zu] (n) user needs (generally in market research and IT)
一体[いったい, ittai] (adv) (1) (before an interrogative, forms an emphatic question) ...the heck (e.g. "what the heck?"); ...in the world (e.g. "why in the world?"); ...on earth (e.g. "who on earth?"); (n) (2) one object; one body; unity; (3) one form; one style; (4) one Buddhist image (or carving, etc.); (n-adv) (5) (See 一体に) generally; in general; (P)
一体に[いったいに, ittaini] (adv) (See 一体・5) generally; in general
一元管理[いちげんかんり, ichigenkanri] (n) (1) uniform management; uniform control; (vs) (2) to control centrally; to manage centrally; to consolidate; to unify
一般に[いっぱんに, ippanni] (adv) (See 一般) in general; generally; (P)
不徳の致すところ[ふとくのいたすところ, futokunoitasutokoro] (exp) (with an apologetic tone) undesirable state brought about by (my) lack of virtue; feeling morally responsible; mea culpa
元来[がんらい, ganrai] (n-adv) originally; primarily; essentially; logically; naturally; (P)
先祖伝承[せんぞでんしょう, senzodenshou] (n,adj-no) what has been (orally) handed down from generation to generation; legend; folk tale
兎にも角にも[とにもかくにも, tonimokakunimo] (adv) (uk) anyhow; anyway; somehow or other; generally speaking; in any case
全人[ぜんじん, zenjin] (n) saint; person well-balanced morally and intellectually; (P)
全般的に[ぜんぱんてきに, zenpantekini] (adv) (See 全般的) generally; universally; wholly
再起[さいき, saiki] (n,vs,adj-no) comeback; recovery; restoration; rally; reflexive (in grammar); (P)
別々に;別別に[べつべつに, betsubetsuni] (adv) separately; apart; severally; individually
反発(P);反撥[はんぱつ, hanpatsu] (vs) (1) to repel; to oppose; to revolt; to react sharply (against); (n) (2) opposition; rebellion; resistance; backlash; (3) rally; recovery (e.g. in stock prices); rebound; (vs) (4) to rally; to recover; to rebound; (P)
口々に(P);口口に[くちぐちに, kuchiguchini] (adv) severally; unanimously; (P)
口拍子[くちびょうし, kuchibyoushi] (n) counting time orally
各々(P);各各(P);夫れ夫れ(P);夫夫;夫々;其れ其れ;其其;其々;各[それぞれ(各々;各各;夫れ夫れ;夫夫;夫々;其れ其れ;其其;其々)(P);おのおの(各々;各各;各)(P), sorezore ( kakukaku ; kaku kaku ; otto re otto re ; otto otto ; sorezore ; sono re ] (n-t) each; every; either; respectively; severally; (P)
大会[たいかい, taikai] (n,adj-no) convention; tournament; mass meeting; rally; (P)
大抵[たいてい, taitei] (adj-na,adv,n) (1) (uk) mostly; ordinarily; usually; generally; (2) probably; (adj-no,n) (3) most; almost all; (4) (before a neg. form) ordinary; (adj-na) (5) (usu. as 〜にする) proper; appropriate; moderate; (P)
天パー[てんパー, ten pa-] (n) (abbr) (See 天然パーマ・てんねんパーマ) naturally curly hair
天然パーマ[てんねんパーマ, tennen pa-ma] (n) naturally curly hair
尊厳死[そんげんし, songenshi] (n) death with dignity; natural death (as opposed to extending one's life unnaturally with life support)
己と[おのれと, onoreto] (adv) (arch) all by itself; naturally; spontaneous; all by oneself
巻き返す[まきかえす, makikaesu] (v5s) to rally; to regain one's strength
市民大会[しみんたいかい, shimintaikai] (n) citizens' rally; mass meeting
当然のことながら[とうぜんのことながら, touzennokotonagara] (exp) naturally; not surprisingly; it should be appreciated that; understandably; as a matter of course; as is obvious; as will be understood
惜し気もなく;惜しげもなく;惜気もなく(io)[おしげもなく, oshigemonaku] (exp,adv) (See 惜し気) freely; generously; liberally; ungrudgingly
抉る;抉じる[こじる, kojiru] (v5r,v1,vt) (uk) (抉る is generally v5r, while 抉じる is v1) to pry; to prize; to prise

rally ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชุม[v.] (chum) EN: congregate ; assemble ; gather ; concentrate ; rally ; muster FR:
ชุมนุม[v.] (chumnum) EN: assemble ; gather ; rally ; muster ; concentrate ; congregate FR: rassembler ; rallier
ฮือ[v.] (heū) EN: crowd ; stapede ; rally ; mob FR:
การชุมนุม[n.] (kān chumnum) EN: assembly ; rally ; meeting ; congress ; gathering FR: assemblée [f] ; réunion [f] ; rassemblement [f] ; concentration [f] ; meeting [m]
การชุมนุมคนเสื้อแดง[n. exp.] (kān chumnum) EN: red shirt rally FR: rassemblement des chemises rouges [m]
การชุมนุมใหญ่[n. exp.] (kān chumnum) EN: mass gathering ; mass rally FR: rassemblement de masse [m]
การประชุม[n.] (kān prachum) EN: meeting ; conference ; session ; convention ; assembly ; congress ; rally ; sitting FR: réunion [f] ; assemblée [f] ; conférence [f] ; meeting [m] ; session [f] ; forum [m] ; sommet [m] ; rassemblement [m] ; convention [f] ; comices [mpl] (hist.)
ม็อบ[n.] (mǿp) EN: demonstrators ; demonstration ; rally ; protestors ; mob FR: rassemblement [f] ; mobilisation [f] ; manifestants [mpl] ; foule [f]
ม็อบเสื้อแดง [n. exp.] (mǿp seūa da) EN: Red Shirts rally FR: rassemblement des chemises rouges [m]
ม็อบเสื้อเหลือง [n. exp.] (mǿp seūa le) EN: Yellow Shirts rally FR: rassemblement des chemises jaunes [m]
ประชุม[v.] (prachum) EN: meet ; hold a meeting ; assemble ; congregate ; gather ; round up ; rally ; convene FR: se réunir ; se rassembler ; s'assembler ; rassembler ; siéger ; tenir séance ; être en séance
แรลลี่[n.] (raēnlī) EN: rally FR: rallye [m]
รวมตัว[v. exp.] (rūam tūa) EN: assemble ; collect ; gather together ; gather into a group ; rally ; muster ; come together to ; combine into a group ; get together ; join together FR: rassembler ; réunir ; assembler ; se rassembler ; se réunir ; s'assembler
สามัคคี[v.] (sāmakkhī) EN: get together ; cooperate ; unite ; rally ; be in harmony ; be in unity ; cohere FR: coopérer ; être solidaire ; être en harmonie ; être unis
สมัครสโมสร[v.] (samaksamōsø) EN: be united ; be harmonious ; unite ; rally FR:
สถานที่ชุมนุม[n. exp.] (sathānthī c) EN: rally site FR:
เชื่อกันโดยทั่วไปว่า[v. exp.] (cheūa kan d) EN: it is generally believed that FR:
ชุมพล[n.] (chumphon) EN: military staging area ; rallying point FR:
ดาย[adv.] (dāi) EN: without discrimination ; with indifference ; without company ; extremely ; easily ; plainly ; generally FR:
โดยกลางๆ[adv.] (dōi klāng-k) EN: generally ; fairly FR:
โดยมาก[adv.] (dōi māk) EN: mostly ; for the most part ; mainly ; generally FR: surtout ; pour beaucoup ; principalement
โดยปกติ[adv.] (dōi pakati ) EN: usually ; normally ; ordinarily ; commonly ; generally ; in general FR: habituellement ; normalement ; ordinairement ; en général
โดยพยัญชนะ[adv.] (dōi phayanc) EN: literally ; word for word FR: littéralement
โดยรวม[adv.] (dōi rūam) EN: generally ; totally ; entirely FR: généralement
โดยรวม ๆ[adv.] (dōi rūam-rū) EN: generally ; totally ; entirely FR: généralement
โดยธรรมชาติ[adv.] (dōi thammac) EN: naturally FR: naturellement ; par nature
โดยทั่วไป[adv.] (dōi thūapai) EN: generally ; ordinarily ; normally ; commonly ; in general FR: généralement ; en général ; normalement ; en règle générale ; en principe
โดยทั่วไปแล้ว[adv.] (dōi thūapai) EN: generally FR:
โดยทั่ว ๆ[adv.] (dōi thūa-th) EN: generally FR:
โดยวาจา[adv.] (dōi wājā) EN: verbally ; orally ; by word of mouth FR: verbalement ; de vive voix
ข้างเดียว[adv.] (khāng dīo) EN: unilaterally FR: unilatéralement
เข้าใจกันว่า...[v. exp.] (khaojai kan) EN: it's understood that … ; it's generally understood that ... ; it's thought that … FR: on pense généralement que ...
กลาง ๆ = กลางๆ[adv.] (klāng-klāng) EN: neutrally FR:
กล่าวโดยทั่วไป[adv.] (klāo dōi th) EN: generally speaking FR: généralement parlant
เกร่อ[adv.] (kroē) EN: everywhere ; in every place ; liberally ; bountifully ; copiously ; exaggeratedly ; plentifully ; much FR:
หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป[n. exp.] (lakkān banc) EN: Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) FR:
ล้วนแล้วไปด้วย[X] (lūan laēo p) EN: naturally FR:
ปากเปล่า[adv.] (pākplāo) EN: orally ; off the bat ; off the cuff ; without looking at the book ; extemporaneously FR: oralement
เป็นกิจวัตร[adv.] (pen kitjawa) EN: often ; frequently ; generally ; repeatedly ; time and again ; regularly ; routinely FR: régulièrement ; répétitivement 
เป็นธรรมดา[adv.] (pen thammad) EN: normally ; ordinarily ; commonly ; usually ; generally ; typically ; regularly ; naturally ; in the nature of things FR: normalement ; naturellement ; habituellement

rally ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
amoralisch {adv}amorally
architektonisch {adv}architecturally
Aromastoff {m} | Aromastoff, der zur Verwendung in Nahrungsmitteln als sicher anerkannt istflavouring agent | GRAS flavouring agent (generally recognised as safe in food)
astral {adv}astrally
bilateral {adv}bilaterally
Rufname {m}first name; forename (by which a person is generally known)
guttural {adv}gutturally
liberal {adv}liberally
Massenkundgebung {f}rally; mass meeting
mineralisch {adv}minerally
einohrig {adv}monaurally
moralisch {adv} | moralisch verdorbenmorally | morally corrupt
sittenstreng {adj}morally strict; puritanical
Naturtalent {n} (Person)naturally talented person; naturally gifted person
neutral; wertfrei {adv}neutrally; in a neutral way
orchestral {adv}orchestrally
mehrfach {adv}plurally
Rallye {f}rally
unmoralisch {adv}immorally

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า rally
Back to top