ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

muster

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *muster*, -muster-

muster ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
muster (vt.) รวบรวม Syn. accumulate
muster (n.) การรวบรวม Syn. accumulation
muster (vt.) ชุมนุม See also: รวมแถว Syn. convoke, gather, assemble, conscript Ops. disperse, scatter
muster (n.) การชุมนุม See also: การรวมพล, การรวมแถว Syn. conscription
muster (n.) กลุ่มผู้ชุมนุม See also: กลุ่มคนที่มารวมพล, กลุ่มคนที่มารวมแถว Syn. crowd
muster up (phrv.) ชุมนุม See also: รวมกลุ่มกัน
muster up courage (idm.) ทำให้กล้า Syn. pluck up, screw up
muster up support (idm.) รวมคน See also: รวบรวม, สนับสนุน
English-Thai: HOPE Dictionary
muster(มัส'เทอะ) vt.,vi.,n. (การ) ชุมนุม,รวบรวม,รวมแถว., Syn. summon
English-Thai: Nontri Dictionary
muster(n) การรวมพล,การรวบรวม,การชุมนุม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Apparently, this is all the park service could muster up.เทาที่ดู นี่คือที่รวมตัวของพวกจนท.พาร์คเซอร์วิส
Bear a hand. Muster your courage, men.พิสูจน์ให้เห็นค่าของเขา ในการรบ
Exactly, and if you could muster that kind of moral courage, i think i could forgive you.ใช่เลย แต่ถ้าคุณรวบรวมความรู้สึกผิดชอบชั่วดีได้ ฉันว่าฉันให้อภัยคุณได้
Stow your gear, use the head, and we'll muster in the Ready Room at 1500.เอาของไปเก็บ ตอนนี้ต้องใช้สมอง ไปพบกันที่ห้องสรุปภารกิจในเวลา 15.00
To be ready for change, we steady our hearts, curb our fears, muster our forces, and look for signs in the stars.เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลง/Nเราทำจิตใจให้มั่นคง ขจัดความกลัว รวบรวมพลังกล้า และมองหาสัญญาณในหมู่ดาว
But if the Crown Prince stands here only waiting for them, who would ever muster the courage to turn their backs on Baegeuk?แต่ถ้าหากองค์รัชทายาท รอพวกเขาอยู่เพียงลำพัง ใครจะเป็นคนกล้าเข้าไปหาแพกิอุล
So I hope you can muster up a little more enthusiasm for the "I dos."ฉันว่าคุณน่าจะทำเป็นตื่นเต้นกว่านี้สักนิด ตอนคุณกล่าว ตกลง รับฉันเป็นภรรยานะคะ
Yeah? That pass muster with you?อย่างงั้นเข้ามาตรฐานนายมั้ย?
Do I need to muster up some courage?ฉัน... ต้องรวบรวมความกล้าใช่มั๊ย
Hey, if you can't muster up the appropriate respect,เฮ่ย ถ้าเธอไม่สุมหัวชมกันด้วยความเคารพ
It's a shame he can't muster the same enthusiasm for his wife.น่าเสียดายที่เขาไม่กระตือรือล้น แบบนี้เรื่องภรรยาเขา
Well, I suppose I can muster up some strength.สงสัยฉันคงต้องรวบรวมกำลังแล้ว

muster ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
比上不足比下有余[bǐ shàng bù zú bǐ xià yǒu yú, ㄅㄧˇ ㄕㄤˋ ㄅㄨˋ ㄗㄨˊ ㄅㄧˇ ㄒㄧㄚˋ ㄧㄡˇ ㄩˊ, 比上不足比下有余 / 比上不足比下有餘] fall short of the best but be better than the worst; can pass muster

muster ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
奮い起こす;奮い起す(io)[ふるいおこす, furuiokosu] (v5s,vt) to muster (e.g. courage); to gather; to collect; to pluck up
勢揃い;勢ぞろい;勢揃(io)[せいぞろい, seizoroi] (n,vs) array; muster; line-up; full force
虚々実々;虚虚実実[きょきょじつじつ, kyokyojitsujitsu] (n,adj-no) full of wiles and tricks; match between persons equal in shrewdness mobilizing all the tricks each can muster; shrewdly avoiding the opponent's strong points and attacking its weaknesses

muster ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชุม[v.] (chum) EN: congregate ; assemble ; gather ; concentrate ; rally ; muster FR:
ชุมนุม[v.] (chumnum) EN: assemble ; gather ; rally ; muster ; concentrate ; congregate FR: rassembler ; rallier
ระดม[v.] (radom) EN: mobilize ; mobilise (Am.) ; assemble ; muster ; gather ; raise ; marshal ; pool ; come in force FR: rassembler ; mobiliser ; concentrer
รวมตัว[v. exp.] (rūam tūa) EN: assemble ; collect ; gather together ; gather into a group ; rally ; muster ; come together to ; combine into a group ; get together ; join together FR: rassembler ; réunir ; assembler ; se rassembler ; se réunir ; s'assembler
รวบ[v.] (rūap) EN: gather ; collect ; muster ; concentrate ; keep ; grab ; arrogate FR: rassembler ; réunir ; ramasser
ยกพวก[v. exp.] (yok phūak) EN: gather ; assemble ; congregate ; muster FR: assembler

muster ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Muster {n} | als Muster dienen fürsample | to sample
Probe {f}; Muster
übliche Verhaltensweise {f}; Verhaltensmuster
Fischgrätenmuster {n}; Fischgrätmuster
Raster {n}; Rastermuster
Prüfung {f}; Musterung
Probeexemplar {n}; Musterexemplar

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า muster
Back to top