ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

purposeless

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *purposeless*, -purposeless-

purposeless ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
purposeless (adv.) อย่างไร้จุดประสงค์ Syn. aimless
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
TV education, brave new dreams, brave new hates, brave new wars... a beautifully purposeless process of society suicide.การศึกษาทีวีความฝันใหม่กล้าหาญ เกลียดใหม่กล้าหาญสงครามใหม่ที่กล้าหาญ กระบวนการจับจดสวยงาม ของสังคมการฆ่าตัวตาย
I was homeless, nameless, purposeless.ฉันมันคนไร้บ้าน ไร้ชื่อ ไร้เป้าหมาย

purposeless ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
やくざ(P);ヤクザ[, yakuza (P); yakuza] (n) (1) (possibly from 八九三) professional gambler or ruffian (esp. a member of the Japanese mafia); yakuza (member); (adj-na,n) (2) uselessness; purposelessness; (P)
駄目[だめ(P);ダメ, dame (P); dame] (adj-na,n) (1) (uk) no good; not serving its purpose; useless; broken; (2) (uk) hopeless; wasted; in vain; purposeless; (3) (uk) cannot; must not; not allowed; (P)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า purposeless
Back to top