ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*equal*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น equal, -equal-

*equal* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
coequal (n.) ความเท่ากัน
coequal (adj.) ที่เท่ากัน Syn. equal, same, like
coequality (n.) ความเท่าเทียมกัน See also: ความเสมอภาค Syn. coordination
equal (n.) คนหรือสิ่งของที่มีคุณสมบัติเท่าๆ กัน Syn. match, parallel
equal (adj.) ซึ่งเท่ากัน See also: ซึ่งพอกัน, ทัดเทียม, เสมอภาค, เท่าเทียม Syn. even, identical, similar
equal (vt.) ทำให้เทียมกัน Syn. equate
equal (vi.) เท่ากัน See also: เทียบเท่า, พอกัน, ทัดเทียมกัน Syn. match, parallel
equal in (phrv.) เหมือนกับ See also: ดีพอๆ กับ, เท่าๆ กับ
equalitarian (adj.) เกี่ยวกับความเชื่อที่ว่าตามหลักการแล้วทุกๆ คนเท่าเทียมกัน See also: เกี่ยวกับความเชื่อที่ว่าทุกๆ คนเสมอภาคกัน Syn. egalitarian
equalitarian (n.) ผู้ที่เชื่อว่าทุกๆ คนเท่าเทียมกัน See also: ผู้ที่เชื่อว่าทุกๆ คนเสมอภาคกัน Syn. egalitarian, leveler
equality (n.) ความเท่าเทียม See also: ความเสมอภาค Syn. balance, parity, uniformity
equalize (vi.) ทำคะแนนเท่ากัน (กีฬา) See also: ทำคะแนนเสมอกัน
equalize (vt.) ทำให้เท่ากัน See also: ทำให้เท่าเทียมกัน Syn. equate
equally (adv.) อย่างเท่าเทียมกัน See also: อย่างเท่ากัน, อย่างเสมอกัน, อย่างทัดเทียมกัน, อย่างทัดเทียม, อย่างเท่าๆ กัน Syn. evenly, identically, uniformly
feel equal (phrv.) สามารถทำบางสิ่งได้ See also: ทำได้, สามารถทำ Syn. feel up to
feel equal to (phrv.) รู้สึกเหมาะสมกับ See also: รู้สึกว่าทำได้ Syn. be up to, feel up to
inequality (n.) ความไม่เสมอภาค See also: ความไม่สมดุล, ความแตกต่างกัน Syn. inequality, injustice Ops. justice
unequal (adj.) ซึ่งไม่เท่ากัน See also: เหลื่อมล้ำ, ซึ่งไม่เท่าเทียมกัน, ซึ่งไม่สมดุล Syn. unequalized, unbalanced, nonequivalent Ops. fair, balanced, equivalent
unequal (adj.) ที่ไม่เท่ากัน
unequal (adj.) ที่อยู่ในชนชั้นต่างกัน Syn. unfair Ops. fair
unequaled (adj.) ที่เป็นสุดยอด See also: ที่ไม่มีใครเทียบได้ Syn. unparalleled Ops. paralleled
unequaled (adj.) ซึ่งไม่มีสิ่งใดหรือผู้ใดทัดเทียม See also: ซึ่งไม่มีคู่แข่ง, ซึ่งเหนือชั้นกว่า Syn. peerless, unrivaled, incomparable Ops. comparable
unequalized (adj.) ซึ่งไม่เท่ากัน See also: เหลื่อมล้ำ, ซึ่งไม่เท่าเทียมกัน, ซึ่งไม่สมดุล Syn. unbalanced, nonequivalent Ops. fair, balanced, equivalent
unequally (adv.) อย่างไม่เท่ากัน Syn. unfairly, unevenly, differently
unequals (n.) คู่ต่อสู้ที่ไม่ทัดเทียมกัน See also: คน (ในการแข่งขันใดๆ) ที่ไม่เสมอภาค เช่น ด้านพละกำลัง ความสามารถ ฯลฯ
English-Thai: HOPE Dictionary
coequaladj. เท่ากัน เสมอภาค n. บุคคลที่เท่าเทียมกับอีกคนหนึ่ง, See also: coequalness n. ดูcoequal coequality n. ดูcoequal
equal(อี'ควอล) adj. เท่ากัน,เสมอกัน,ราบ,เรียบ n. ผู้ที่เท่าเทียมกัน,สิ่งที่เท่าเทียมกัน vt. เท่ากัน,เสมอกับ,พอกับ,ได้เท่ากัน,ขึ้นทัน,พอ. vt. ทำให้เท่ากับ,ทำให้เสมอภาค,จัดแบ่งให้เท่ากัน, Syn. even,equable
equalise(อี'ควอไลซ) vt. ทำให้เท่ากัน
equality(อีควอล'ลิที) n. ความเสมอภาค,, Syn. parity
equalize(อี'ควอไลซ) vt. ทำให้เท่ากัน
inequality(อินอิควอล'ลิที) n. ความไม่เท่ากัน,ความไม่ยุติธรรม,ความลำเอียง,ความไม่เสมอภาค
unequal(อันอี'เควิล) adj. ไม่เท่ากัน,ไม่เก่งเท่า,ไม่เสมอภาค,ไม่สมดุล,ไม่ยุติธรรม., See also: unequally adv.
English-Thai: Nontri Dictionary
equal(adj) เท่ากัน,สมน้ำสมเนื้อ,เสมอกัน,เสมอภาค,สมดุล
equality(n) ความเท่าเทียมกัน,ความสมมาตร,ความเสมอภาค
equalize(vt) ทำให้เท่ากัน,จัดแบ่งให้เท่ากัน,ทำให้เสมอภาคกัน
equally(adv) โดยเท่ากัน,โดยเสมอภาคกัน,โดยเท่าเทียมกัน
inequality(n) ความไม่เสมอภาค,ความไม่สมดุลกัน,ความไม่เท่ากัน,ความลำเอียง
unequal(adj) ไม่เท่ากัน,ไม่ยุติธรรม,ไม่สม่ำเสมอ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
Abel's inequalityอสมการอาเบล [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
equal degreeในลำดับเดียวกัน (ทายาท) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
equalityความเสมอภาค, สมภาพ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
equalizerท่อรักษาสมภาพ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
inequality๑. อสมการ๒. ภาวะไม่เท่ากัน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
Schwarz's inequalityอสมการชวาร์ซ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
unequal pulseชีพจรแรงไม่เสมอ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pulse, unequalชีพจรแรงไม่เสมอ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Equal opportunityโอกาสเท่าเทียมกัน [เศรษฐศาสตร์]
Equalityความเสมอภาค [TU Subject Heading]
Equalizers (Electronic)เครื่องปรับสัญญานเท่า [TU Subject Heading]
inequalityการไม่เท่ากัน [อสมการ], ประโยคสัญลักษณ์ที่มีเครื่องหมาย  > ,
Unequal treatiesสนธิสัญญาไม่เสมอภาค [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กะรัตหลวง (n.) a Thai weight unit for precious stones equal to 20 centigrams
กำ (n.) linear measure equal to eight inches
ช่วงทรัพย์ (n.) replace and equal one property to another property by the law
ทองพัดดึงส์ (clas.) unit of money exchange (equal to 2.50 baht)
ทองพิศ (clas.) unit of money exchange (equal to 4 baht)
ทัณฑะ (n.) ancient Thai measure of length equal to one metre
ราสี (n.) measurement of zodiac equal to 30 degrees Syn. ราศี
วัดวา (v.) be equal to See also: be on a par, be evenly matched, be roughly on the same level Syn. เทียบ, เปรียบ
หลี (n.) a Chinese unit of weight equal to 37.5 milligrams (used by jewelers)
องคุลี (clas.) unit of length equal to the width of a knuckle See also: unit of measurement equal to the length of the phalanx of the middle finger
อนุกระเบียด (clas.) unit of measure of length equal to one-eighth of a Thai inch
เกวียน (clas.) measure for paddy (equal to 16 piculs)
เท่ากัน (v.) be equal to See also: be equivalent to, be the same as Syn. เสมอกัน
เท่ากัน (v.) be equal to See also: be equivalent to, be comparable Syn. พอๆ กัน, เสมอกัน
เท่ากับ (v.) be equal to See also: be equivalent to, be comparable Syn. พอๆ กัน, เสมอกัน, เท่ากัน
เทียบเท่า (v.) be equal to See also: be equivalent to, be the same as Syn. เสมอกัน, เท่ากัน
เทียมถึง (v.) be equal to See also: be as much as Syn. เทียม
เทียมถึง (v.) be equal to See also: be as much as Syn. เทียม
เทียมถึง (v.) be equal to See also: be as much as Syn. เทียม
เส้น (clas.) unit of length equal to 40 metres
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Today, democracy, liberty and equality are words to fool the people.วันนี้ เสรีภาพ ประชาธิปไตย และความเสมอภาพ คำที่จะใช้หลอกประชาชน
Not to worry everyone is equal in my eye....ฉันไม่เลือกที่รักมักที่ชัง
Four hundred million and 997,000 plus six, equals 400,997,006!...997,000 บวก 6 เท่ากับ 400,997,006
Observing, with equal passion and apathy, Guido and Vaccari masturbating the two bodies which belong to us inspires a number of interesting reflectionsการเฝ้าสังเกต, กับเท่ากับการไร้อารมณ์ passion and , Guido และ Vaccari ... ... masturbating สอง body which เป็นของเรา... ...ดลใจ interesting reflections จำนวนมากมาย
Whenever men are equal, without that difference, happiness cannot existคนเมื่อไรก็ได้เท่ากับ, โดยปราศจากthat difference, ความสุขไม่สามารถคงอยู่
"Ladies and gentlemen we have asked you to gather here to help us proclaim our right to be treated as equal citizens of the Empire.ท่านผู้มีเกียรติ เราขอให้พวกคุณมาชุมนุมกันที่นี่ เพื่อช่วยเราทวงสิทธิ ในการได้รับการปรนนิบัติ เยี่ยงชนของสหราชอาณาจักร
To assist at the birth of an independent India and to welcome her as an equal member in the British Commonwealth of Nations.เพื่อช่วยให้อินเดียได้เป็นเอกราช และเพื่อต้อนรับอินเดียในฐานะ สมาชิกของเครือจักรภพอังกฤษ
And none is more equal than others.และไม่มีใครจะมากเท่ากับกว่าคนอื่น ๆ
None is more equal than others."มีมากขึ้นเท่ากันกว่าคนอื่น ๆ ".
You do not need to remind me that man is not equal to his rhetoric.คุณไม่จำเป็นที่จะเตือนผมว่าคนไม่เท่ากับสำนวนของเขา
I'm equal, Jonesy, so I want to be treated like it.ผมเท่าเทียมกับทุกคน โจนส์, ดังนั้น ผมอยากได้รับการปฏิบัติแบบนั้น.
I just wanna say everything you've seen here is equal to the protection we give it.ผมต้องการจะบอกว่า ทุกสิ่งที่คุณเห็นที่นี่ มีค่าเท่าๆกับการป้องกันที่เราทำอยู่

*equal* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jiǎo, ㄐㄧㄠˇ, 角] angle; horn; horn-shaped; unit of money equal to 0.1 yuan
[pén, ㄆㄣˊ, 盆] basin; flower pot; unit of volume equal to 12 斗 and 8 升, approx 128 liters
不胜[bù shèng, ㄅㄨˋ ㄕㄥˋ, 不胜 / 不勝] cannot bear or stand; be unequal to; very; extremely
[jīn, ㄐㄧㄣ, 斤] catty; weight equal to 0.5 kg
租界[zū jiè, ㄗㄨ ㄐㄧㄝˋ, 租界] settlement; international settlement in many Chinese cities established under unequal treaties from 1860
等压[děng yā, ㄉㄥˇ ㄧㄚ, 等压 / 等壓] constant pressure; equal pressure
连系词[lián xì cí, ㄌㄧㄢˊ ㄒㄧˋ ㄘˊ, 连系词 / 連係詞] copula (grammar, functions like an equals sign)
二十四节气[èr shí sì jié qi, ㄦˋ ㄕˊ ㄙˋ ㄐㄧㄝˊ ㄑㄧ˙, 二十四节气 / 二十四節氣] the 24 solar terms, calculated from the position of the sun on the ecliptic, that divide the year into 24 equal periods
[dǒu, ㄉㄡˇ, 斗] decaliter; peck; dry measure for grain equal to ten sheng 升 or one-tenth dan 石
等差[děng chā, ㄉㄥˇ ㄔㄚ, 等差] degree of disparity; equal difference
治外法权[zhì wài fǎ quán, ㄓˋ ㄨㄞˋ ㄈㄚˇ ㄑㄩㄢˊ, 治外法权 / 治外法權] diplomatic immunity; (hist.) extraterritoriality, the rights (under unequal treaties) of a foreigner to live in China outside Chinese jurisdiction
等分[děng fēn, ㄉㄥˇ ㄈㄣ, 等分] division into equal parts; equipartition
里瓦几亚条约[Lǐ wǎ jī yà tiáo yuē, ㄌㄧˇ ㄨㄚˇ ㄐㄧ ㄧㄚˋ ㄊㄧㄠˊ ㄩㄝ, 里瓦几亚条约 / 里瓦几亞條約] draft unequal treaty of Livadia (Crimea) of 1879 between Russia and Qing China, subsequently renogiated
不相上下[bù xiāng shàng xià, ㄅㄨˋ ㄒㄧㄤ ㄕㄤˋ ㄒㄧㄚˋ, 不相上下] equally matched; about the same
两性平等[liáng xìng píng děng, ㄌㄧㄤˊ ㄒㄧㄥˋ ㄆㄧㄥˊ ㄉㄥˇ, 两性平等 / 兩性平等] equality between the sexes
十二平均律[shí èr píng jūn lǜ, ㄕˊ ㄦˋ ㄆㄧㄥˊ ㄐㄩㄣ ㄌㄩˋ, 十二平均律] equal temperament
同工同酬[tóng gōng tóng chóu, ㄊㄨㄥˊ ㄍㄨㄥ ㄊㄨㄥˊ ㄔㄡˊ, 同工同酬] equal pay for equal work
同等[tóng děng, ㄊㄨㄥˊ ㄉㄥˇ, 同等] equal to; having the same social class or status
[jūn, ㄐㄩㄣ, 均] equal; even; all; uniform
均田制[jūn tián zhì, ㄐㄩㄣ ㄊㄧㄢˊ ㄓˋ, 均田制] equal-field system of Wei of the Northern dynasties 北魏 and Tang 唐 dynasties
均等[jūn děng, ㄐㄩㄣ ㄉㄥˇ, 均等] equal; impartial; fair
均衡[jūn héng, ㄐㄩㄣ ㄏㄥˊ, 均衡] equal; balanced; harmony; equilibrium
对等[duì děng, ㄉㄨㄟˋ ㄉㄥˇ, 对等 / 對等] equal status; equal treatment; parity (under the law); equity; reciprocity
莫不然[mò bù rán, ㄇㄛˋ ㄅㄨˋ ㄖㄢˊ, 莫不然] equally true for (all the rest); the same thing applies (for everyone)
不等价交换[bù děng jià jiāo huàn, ㄅㄨˋ ㄉㄥˇ ㄐㄧㄚˋ ㄐㄧㄠ ㄏㄨㄢˋ, 不等价交换 / 不等價交換] exchange of unequal values
[shèng, ㄕㄥˋ, 胜 / 勝] victory; success; to beat; to defeat; to surpass; victorious; superior to; to get the better of; better than; surpassing; superb (of vista); beautiful (scenery); wonderful (view); (arch. pronounciation shēng) able to bear; equal to (a task)
[píng, ㄆㄧㄥˊ, 平] flat; level; equal; to tie (make the same score); to draw (score); calm; peaceful; level or even tone (i.e. first and second tones in classical Chinese); surname Ping
吉电子伏[jí diàn zǐ fú, ㄐㄧˊ ㄉㄧㄢˋ ㄗˇ ㄈㄨˊ, 吉电子伏 / 吉電子伏] giga electron volt GeV (unit of energy equal to 1.6 x 10-10 Joules)
不如[bù rú, ㄅㄨˋ ㄖㄨˊ, 不如] not equal to; not as good as; inferior to; it would be better to
[cān, ㄘㄢ, 参 / 參] take part in; participate; join; attend; to join; unequal; varied; irregular; to counsel; uneven; not uniform; abbr. for 參議院|参议院 Senate, Upper House
英寸[yīng cùn, ㄘㄨㄣˋ, 英寸] inch (unit of length equal to 2.54 cm.)
不平等[bù píng děng, ㄅㄨˋ ㄆㄧㄥˊ ㄉㄥˇ, 不平等] inequality; unfairness
不等式[bù děng shì, ㄅㄨˋ ㄉㄥˇ ㄕˋ, 不等式] inequality (math.)
不等号[bù děng hào, ㄅㄨˋ ㄉㄥˇ ㄏㄠˋ, 不等号 / 不等號] inequality sign (i.e. not equal, ≠ or greater than >, or less than
等变压线[děng biàn yā xiàn, ㄉㄥˇ ㄅㄧㄢˋ ㄧㄚ ㄒㄧㄢˋ, 等变压线 / 等變壓線] isallobar (line of equal pressure gradient)
等压线[děng yā xiàn, ㄉㄥˇ ㄧㄚ ㄒㄧㄢˋ, 等压线 / 等壓線] isobar (line of equal pressure)
并重[bìng zhòng, ㄅㄧㄥˋ ㄓㄨㄥˋ, 并重 / 並重] lay equal stress on; pay equal attention to
无出其右[wú chū qí yòu, ˊ ㄔㄨ ㄑㄧˊ ㄧㄡˋ, 无出其右 / 無出其右] matchless; without equal; there is nothing better
兆电子伏[zhào diàn zǐ fú, ㄓㄠˋ ㄉㄧㄢˋ ㄗˇ ㄈㄨˊ, 兆电子伏 / 兆電子伏] mega electron volt MeV (unit of energy equal to 1.6 x 10-13 Joules)
英里[yīng lǐ, ㄌㄧˇ, 英里] mile (unit of length equal to 1.609 km.)

*equal* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
イコール[, iko-ru] (adj-na) (1) equal; (2) {math} the equality sign (=); (exp) (3) (col) equals (A equals B); (P)
イコールオポチューニティー[, iko-ruopochu-nitei-] (n) equal opportunity
イコールパートナー[, iko-rupa-tona-] (n) equal partner
イコールフッティング[, iko-rufutteingu] (n) equal footing
イコール機能[イコールきのう, iko-ru kinou] (n) {comp} equals function
イコライザ;イコライザー[, ikoraiza ; ikoraiza-] (n) equalizer; equaliser
いずれ菖蒲か杜若[いずれあやめかかきつばた, izureayamekakakitsubata] (exp) equally beautiful
おっつかっつ[, ottsukattsu] (adj-no) much the same; nearly equal
お互い様;御互い様;お互いさま[おたがいさま, otagaisama] (adj-na,n) we are of equal status in this regard
お前(P);御前(P)[おまえ(P);おまい;おめえ, omae (P); omai ; omee] (pn,adj-no) (1) (fam) (male) you (formerly honorific, now sometimes derog. term referring to an equal or inferior); (2) (おまえ only) presence (of a god, nobleman, etc.); (P)
お宅(P);御宅[おたく, otaku] (n) (1) (hon) your house; your home; your family; (2) (hon) your husband; (3) (hon) your organization; (pn,adj-no) (4) (hon) you (referring to someone of equal status with whom one is not especially close); (P)
グライコ[, guraiko] (n) (abbr) graphic equalizer; graphic equaliser; (P)
グラフィックイコライザー[, gurafikkuikoraiza-] (n) graphic equalizer; graphic equaliser
これ[, kore] (int) (used to get the attention of one's equals or inferiors) hey; oi; yo
ジェンダーフリー[, jienda-furi-] (adj-f) gender equality (wasei
どっこいどっこい[, dokkoidokkoi] (adj-na) about the same; about equal to; close match
ニット[, nitto] (n) (1) knit; knitted fabric; knitted garments; (2) nit (unit of surface brightness equal to 1 candela per square meter); (P)
マスクスクイズ[, masukusukuizu] (n) unequal pressure between the mask air space and the vascular pressure within the blood vessels of the face
マスクブロー[, masukuburo-] (vs) (See マスククリア) blowing air into a dive mask through the nose to clear out the water or equalize the pressure (wasei
一律[いちりつ, ichiritsu] (adj-na,n-adv,n) evenness; uniformity; monotony; equality; (P)
一様[いちよう, ichiyou] (adj-na,n) uniformity; evenness; similarity; equality; impartiality; homogeneity; (P)
不均等[ふきんとう, fukintou] (n) out of balance; imbalance; disparity; inequality
不均衡[ふきんこう, fukinkou] (adj-na,n) imbalance; disparity; out of balance; inequality; (P)
両刀遣い;両刀使い[りょうとうつかい;りょうとうづかい, ryoutoutsukai ; ryoutoudukai] (n) (1) (See 使い・つかい・4) double-sword fencing; two-sword fencer; (2) being skilled in two fields; (an) expert in two fields; (3) liking both alcohol and sweets; person who likes alcohol and sweets equally well; (4) bisexual (person)
並ぶ(P);双ぶ;列ぶ[ならぶ, narabu] (v5b,vi) (1) to line up; to stand in a line; (2) to rival; to match; to equal; (P)
互角[ごかく, gokaku] (adj-na,n,adj-no) equality; evenness; par; good match; (P)
[だい, dai] (n) (1) substitution; (2) material; (3) price; (4) margin (e.g. for stapling, etc.); area required for something; (5) (arch) (See 段) shiro (unit of land area equal to one-fiftieth of a tan; ~19.83 m.sq.)
何れ劣らぬ[いずれおとらぬ, izureotoranu] (adj-pn) equally competent
共同(P);協同(P)[きょうどう, kyoudou] (n,vs,adj-no) (esp. 共同) doing together (as equals); sharing; common (land, etc.); joint (statement, etc.); cooperation; co-operation; collaboration; association; (P)
勤まらない[つとまらない, tsutomaranai] (adj-i) unfit for; unequal to
勤まる;務まる[つとまる, tsutomaru] (v5r,vi) to be fit for; to be equal to; to function properly
医食同源[いしょくどうげん, ishokudougen] (exp) medicine and one's daily diet are equally important for a healthy body
厘毛の軽重無し[りんもうのけいちょうなし, rinmounokeichounashi] (exp) equal in weight; equal in significance
同じ[おなじ(P);おんなじ, onaji (P); onnaji] (adj-f,n) (1) same; identical; equal; uniform; equivalent; similar; common (origin); changeless; alike; (adv) (2) (usu. part of a 'nara' conditional) anyway; anyhow; in either case; (P)
同一[どういつ, douitsu] (adj-na,n,adj-no) identity; sameness; similarity; equality; fairness; (P)
同列に論じる[どうれつにろんじる, douretsunironjiru] (exp,v1) to discuss in the same terms; to treat equally
同格[どうかく, doukaku] (n,adj-no,adj-na) the same rank; equality; apposition
同様[どうよう, douyou] (adj-no,adj-na,n) identical; equal to; same (kind); like; similarity; (P)
同点ゴール[どうてんゴール, douten go-ru] (n) equalizing goal; equalizer
同輩[どうはい, douhai] (n) fellows; comrade; colleague; one's equal
Japanese-English: COMDICT Dictionary
イコール[いこーる, iko-ru] equal
イコール機能[イコールきのう, iko-ru kinou] equals function
ノットイコール[のっといこーる, nottoiko-ru] not equal
より大きいまたは等しい[よりおおきいまたはひとしい, yoriookiimatahahitoshii] greater than or equal to (>=)
より小さいまたは等しい[よりちいさいまたはひとしい, yorichiisaimatahahitoshii] less than or equal to (=)
より小さいまたは等しい[よりちいさいまたはひとしい, yorichiisaimatahahitoshii] less than or equal to (
等化[とうか, touka] equalization
等化器[とうかき, toukaki] equalizer
等号[とうごう, tougou] equal (=)

*equal* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อสมการ[n.] (asamakān = ) EN: inequality FR: inégalité [f]
อสมการอาเบล[n. exp.] (asamakān Āb) EN: Abel's inequality FR: inégalité d'Abel [f]
อสมการชวาร์ซ[n. exp.] (asamakān Ch) EN: Schwarz's inequality FR:
อสมการอิงรูปสามเหลี่ยม[n. exp.] (asamakān in) EN: triangle inequality FR:
อสมการ[n.] (asommakān =) EN: inequality FR: inégalité [f]
อัตราส่วนที่เท่ากัน[n. exp.] (attrāsūan t) EN: equivalent ratios ; equal ratios FR:
บาท[n.] (bāt) EN: baht (unit of weight equal to 15 grams) FR: baht [m] (unité de poids équivalant à 15 grammes)
เฉลี่ย[v.] (chalīa) EN: spread ; average ; distribute ; share ; distribute evenly ; divide equally ; balance out to ; make on average ; estimate an average ; go fifty-fifty FR: partager ; répartir
ชั่ง[n.] (chang) EN: catty ; cattie ; chang ; [unit of weight equal to 600 grams] FR: chang [m] ; [unité de poids équivalant à 600 gr.]
ชั่งหลวง[n.] (changlūang) EN: chang luang ; [unit of weight equal to 600 grams] FR:
ช่วงทรัพย์[v.] (chūangsap) EN: replace and equal one property to another property by the law FR:
ด้านยาวเท่ากัน[n. exp.] (dān yāo tha) EN: equal sides FR: côtés égaux [mpl]
ดุล[adj.] (dun) EN: equal ; even ; balanced FR: équilibré
ดุลย์[n.] (dun) EN: balance ; equality FR:
ดุลย์[n.] (dun) EN: equal ; equivalent ; equal FR:
ดุลภาค[n.] (dunlaphāk) EN: equilibrium ; balance ; state of balance ; equality FR:
ดุลยภาพ[n.] (dunlayaphāp) EN: equilibrium ; balance ; equality FR: équilibre [m]
แก้วอัคน[n. exp.] (kaēo aknī =) EN: Codonoboea inaequalis FR: Codonoboea inaequalis
ก้ำกึ่ง[X] (kamkeung) EN: fifthy-fifthy ; about equal FR:
กะรัตหลวง[n.] (karatlūang) EN: [Thai weight unit for precious stones equal to 20 centigrams] FR:
กึ่งหนึ่ง[n.] (keung-neung) EN: half ; equal part FR: moitié [f]
ค่าจ้างเท่าเทียมกัน[n. exp.] (khājāng tha) EN: equal pay FR:
ขนมผสมน้ำยา[v. exp.] (khanom phas) EN: be equals FR:
ขาดดุลยภาพ[v. exp.] (khāt dunlay) EN: equilibrium ; balance ; equality FR: manquer d'équilibre
คืบ[n.] (kheūp) EN: palm span ; handspan ; [Thai unit of linear measure equal to 25 cm] FR: empan [m] ; [unité de longueur de 25 cm]
ครือ[adj.] (khreū) EN: just the same ; not different ; equal ; snug ; well-fitting FR:
ครือกัน[adj.] (khreū kan) EN: just the same ; not different ; about the same as ; about equal with FR:
คู่คี่[adj.] (khūkhī) EN: close ; about equal ; nearly equal ; neck and neck FR: au coude à coude
ความไม่เสมอภาค[n. exp.] (khwām mai s) EN: inequality FR: inégalité [f]
ความไม่เท่าเทียมกัน[n. exp.] (khwām mai t) EN: inequality FR:
ความเสมอภาค[n.] (khwām samoē) EN: equality ; equity FR: égalité [f] ; équité [f]
ความเสมอภาคทางการศึกษา[n. exp.] (khwām samoē) EN: educational equalization FR:
ความเสมอภาคทางโอกาส[n. exp.] (khwām samoē) EN: equal opportunities FR:
ความสัมพันธ์เอกลักษณ์[n. exp.] (khwām samph) EN: identity relation ; equality FR: égalité [f]
ความเท่าเทียม[n.] (khwām thaot) EN: equality FR: égalité [f]
ความเท่าเทียมกัน[n. exp.] (khwām thaot) EN: equality ; parity FR: égalité [f]
เกลี่ย[n.] (klīa) EN: equalize ; spread out ; level down ; average ; smooth FR: aplanir ; niveler ; égaliser
เหลื่อมล้ำต่ำสูง[adj.] (leūamlamtam) EN: unequal ; inequitable FR: inéquitable
หนึ่งต่อหนึ่ง[v.] (neung tø ne) EN: draw ; equal score ; tie FR:
งาน[n.] (ngān) EN: ngan ; [area equal to a quarter of arai or 400 square meters] FR: ngan [m] ; [unité de surface équivalant à un quart de rai ou 400 mètres carrés]

*equal* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bindefähigkeit {f}; Bindequalität
Ladungsausgleich {m}charge equalization; charge balance
Ergibtzeichen {n}colon equal
Devisenausgleichfonds {m}exchange equalization fund
Gleichstellung {f} von Frauen und Männern | Maßnahmen zur Gleichstellung von Frauen und Männerngender equality | gender mainstreaming
paritätisch {adj}equal; on equal terms
Dreiecksungleichung {f} [math.]triangle inequality
Chancengleichheit {f}equal opportunities
Stimmengleichheit {f}equality of votes
ungleich; unsymmetrisch {adj}unequal
ungleich {adv}unequally
unvergleichlich {adv}unequaledly
unvergleichlich {adv}unequalledly
unvergleichlich {adv}unequally

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *equal*
Back to top