ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

coordination

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *coordination*, -coordination-

coordination ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
coordination (n.) การเคลื่อนที่ไปพร้อมกัน
coordination (n.) การทำงานประสานกัน See also: การประสานกัน
English-Thai: HOPE Dictionary
coordination(โคออร์ดิเน'เชิน) n. ความเสมอกัน,การอยู่ในระดับเดียวกัน,การประสานกัน,ความพร้อมเพรียงกัน, See also: co-ordination n. ดูcoordination, Syn. harmony,cooperation,unity
English-Thai: Nontri Dictionary
coordination(n) การประสาน,การร่วมมือกัน,ความเสมอกัน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
coordinationการประสานงาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Coordinationการร่วมมือประสานงาน,การประสานงาน,การประสานรวมกัน,การใช้กล้ามเนื้อในการเคลื่อนไหว,ความสัมพันธ์ในการทำงานของอวัยวะ,ร่วมมือกันประสานงาน,การทำงานประสานกัน [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ศูนย์ประสานงาน (n.) coordination center
ศูนย์ประสานงาน (n.) coordination center
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We are presently executing a plan of redeployment that will minimize response time while maximizing coordination between patrol units in a decentralized networking scheme.ปัจจุบันเรากำลังดำเนินการตามแผนของการสับเปลี่ยนกำลังคน ... ... ที่จะลดเวลาในการตอบสนอง ... ... ขณะที่การเพิ่มการประสานงานระหว่างหน่วยลาดตระเวน ...
The speed and the quantity in which it has appeared implies the coordination of hundreds of individuals over many countries.เพราะความเร็วและจำนวนที่ปรากฎ มันเกิดขึ้นพร้อมกันนับร้อยแห่ง
The levels of coordination they had to have.บรรษัทต้องมีการประสานงานในระดับสูงมาก
Engage airspace coordination area.พิกัดการโจมตีทางอากาศ
And your coordination is also improving.และการเป็นผู้ช่วยของคุณก็พัฒนาด้วยเช่นกัน
This isn't just about eye-hand coordination out there, you know.มันไม่ใช่แค่การทำงานร่วมกัน
There are things you should be doing, working out, improving balance and coordination...มีหลายอย่างที่คุณทำได้ ออกกำลังกายใช้ชีวิตสมดุลย์ คบหาสมาคมกับคนอื่นๆ
But it does require more coordination.แต่มันต้องการ ความร่วมมือกันมากกว่านี้
Coach told me it would help with my coordination,โค้ชบอกว่ามันจะช่วยผม เรื่องการประสานงานเป็นทีม
Ballet improves your coordination, it boosts your IQ, and it gets half of the NFL on Dancing With the Stars!บัลเล่ต์ จะช่วยพัฒนา ด้านการประสาน มันช่วยเพิ่ม IQ ของเธอ และมีโชว์ในช่วงพักครึ่งของการแข่ง NFL ซึ่งคือรายการ Dancing With The Stars!
Listen, you have really good hand-eye coordination.ฟังนะ เธอมีการประสานงานระหว่างมือกับตาที่ดี
In high school, I did a report, concerning the effects of alcohol on muscle coordination.ตอนเรียนมัธยม ฉันเขียนรายงาน เรื่องผลของ แอลกอฮอล์ต่อการทำงานของกล้ามเนื้อ

coordination ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
协同[xié tóng, ㄒㄧㄝˊ ㄊㄨㄥˊ, 协同 / 協同] to cooperate; in coordination with
协作[xié zuò, ㄒㄧㄝˊ ㄗㄨㄛˋ, 协作 / 協作] cooperation; coordination

coordination ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
カラーコーディネーション[, kara-ko-deine-shon] (n) color coordination
コーディネーション[, ko-deine-shon] (n) coordination
モジュラーコーディネーション;モデュラーコーディネーション[, mojura-ko-deine-shon ; modeyura-ko-deine-shon] (n) modular coordination
公害等調整委員会[こうがいとうちょうせいいいんかい, kougaitouchouseiiinkai] (n) Environmental Dispute Coordination Commission
火力支援調整線[かりょくしえんちょうせいせん, karyokushienchouseisen] (n) fire support coordination line
色指定[いろしてい, iroshitei] (n) colour coordination
試験協調手続[しけんきょうちょうてつづき, shikenkyouchoutetsuduki] (n) {comp} test coordination procedures
コーディネート(P);コーディネイト[, ko-deine-to (P); ko-deineito] (n,vs) (1) coordinate; co-ordinate; coordination; (2) matching (e.g. clothes, accessories, furniture, colours); (n) (3) matching outfit (clothes and accessories); (P)
マルチコーディネーション[, maruchiko-deine-shon] (n) multicoordination
整合[せいごう, seigou] (n,vs,adj-no) adjustment; coordination; integration; conformity; (P)
総合(P);綜合[そうごう, sougou] (n,vs,adj-no) (1) synthesis; coordination; putting together; integration; composite; (adj-f) (2) comprehensive; (P)
纏まり[まとまり, matomari] (n) (1) unity; coherence; consistency; coordination; (2) settlement; conclusion; completion
Japanese-English: COMDICT Dictionary
試験協調手続[しけんきょうちょうてつづき, shikenkyouchoutetsuduki] test coordination procedures
調整水準[ちょうせいすいじゅん, chouseisuijun] coordination level
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
整合[せいごう, seigou] Thai: การประสานเข้ากัน English: coordination
総合[そうごう, sougou] Thai: รวม English: coordination

coordination ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การประสาน[n.] (kān prasān) EN: coordination FR:
การประสานกัน[n. exp.] (kān prasān ) EN: coordination FR: coordination [f]
การประสานงาน[n. exp.] (kān prasān-) EN: coordination FR: coordination des activités [f]
การประสานงานกัน[n. exp.] (kān prasān-) EN: coordination FR: coordination [f]
คณะกรรมการประสานงาน[n. exp.] (khanakammak) EN: coordinating committee FR: comité de coordination [m]
ระบบประสานงาน[n. exp.] (rabop prasā) EN: coordination system FR:

coordination ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ablauforganisation {f}internal coordination and scheduling
Abstimmungsbedarf {m}need for coordination
Abstimmung {f} (von Terminen)coordination (of dates)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า coordination
Back to top