ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

unrivaled

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *unrivaled*, -unrivaled-

unrivaled ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unrivaled (adj.) ซึ่งดีกว่าสิ่งอื่นๆ See also: ซึ่งเหนือกว่า, ซึ่งไร้คู่แข่ง Syn. matchless, unique, best
unrivaled (adj.) ซึ่งดีกว่าสิ่งอื่น See also: ซึ่งเหนือกว่า, ซึ่งไร้คู่แข่ง Syn. matchless, unique, best
English-Thai: Nontri Dictionary
unrivaled(adj) หาคู่แข่งไม่ได้,หาที่เปรียบไม่ได้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Are unrivaled in the worldหาที่เปรียบมิได้ในโลกนี้

unrivaled ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
一人舞台;独り舞台[ひとりぶたい, hitoributai] (n) performing solo (by oneself); having the stage to oneself; being in sole command; eclipsing (outshining) the others; field of activity in which one is unrivaled (unrivalled)
怪力無双[かいりきむそう, kairikimusou] (n,adj-no) (a person of) unrivaled physical strength
独壇場[どくだんじょう, dokudanjou] (n) (word borne of confusion between the kanji 擅 and 壇) (See 独擅場) field in which one acts unchallenged; unrivaled sphere of activity (unrivalled); one's monopoly
独擅場[どくせんじょう, dokusenjou] (n) field in which one acts unchallenged; unrivaled sphere of activity (unrivalled); one's monopoly
比を見ない[ひをみない, hiwominai] (adj-i) unique; unrivaled; unrivalled
無敵[むてき, muteki] (adj-na,n,adj-no) invincible; unrivaled; unrivalled

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า unrivaled
Back to top