ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

match

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *match*, -match-

match ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
match (n.) การแข่งขัน Syn. race, game
match (n.) คู่ที่เหมือนกัน See also: คนที่เท่าเทียมกัน, ผู้ที่คล้ายกัน Syn. counterpart, mate
match (n.) คู่สมรส See also: คู่รักหวานชื่น, คู่แต่งงาน, คู่ครอง Syn. marriage, pairing
match (vt.) เข้ากัน (กับ) See also: เหมาะ (กับ), ลงรอย (กับ), สัมพันธ์กับ Syn. correspond
match (vt.) เท่ากันกับ See also: เท่าเทียมกันกับ Syn. equal
match (n.) ไม้ขีดไฟ Syn. matchstick, fuse
match against (phrv.) เปรียบเทียบกับ See also: เทียบเท่ากับ Syn. match with
match against (phrv.) จัดการต่อสู้ระหว่าง Syn. match with
match against (phrv.) ต่อต้าน See also: ขัดแย้งกับ Syn. pit against Ops. match with
match play (n.) การแข่งขัน See also: การนับคะแนนของกีฬากอล์ฟ
match point (n.) คะแนนสุดท้ายที่ผู้แข่งขันฝ่ายที่เหนือกว่าต้องการเพื่อได้ชัยชนะ See also: (โดยเฉพาะกีฬาเทนนิสหรือกีฬาต้องใช้ racket ตี)
match up (phrv.) ทำให้เข้ากัน See also: ทำให้ติดกัน, ทำให้สมดุล, ทำให้เหมาะกัน
match up to (phrv.) มี (บางสิ่ง) เหมือนกับ See also: มี (บางสิ่ง) เทียบเท่ากับ Syn. measure up to
match with (phrv.) เข้ากันดี See also: เหมาะสมกับ Syn. fit to, pair with, suit to
match with (phrv.) จัดการแข่งขันหรือการต่อสู้ระหว่าง Syn. match against
match with (phrv.) จับแต่งงานกับ See also: จับคู่แต่งงาน
match-lock (n.) ปืนยาวชนิดหนึ่ง
matchable (adj.) ซึ่งเข้ากัน See also: ซึ่งเท่าเทียมกัน
matchbox (n.) กล่องไม้ขีด
matchless (adj.) ซึ่งไม่มีใครเทียบ See also: ซึ่งไม่คู่ควร
matchlessly (adv.) อย่างไม่มีใครเทียบ
matchlessness (n.) ความไม่คู่ควร
matchmaker (n.) แม่สื่อชักนำการแต่งงาน See also: พ่อสื่อชักนำการแต่งงาน Syn. matrimonial agent go between
matchmaker (n.) ผู้จัดคู่การแข่งขันกีฬา Syn. arranger
matchmaker (n.) คนทำไม้ขีดไฟ
matchmaking (n.) การทำไม้ขีดไฟ
matchstick (n.) ไม้ขีดไฟ
matchstick figure (n.) รูปวาดแสดงโครงร่างของคน Syn. stick figure
matchwood (n.) ไม้ทำไม้ขีดไฟ
English-Thai: HOPE Dictionary
match(แมชฺ) n. ไม้ขีดไฟ,คู่ปรับ,ผู้ที่เท่าเทียม,การสมรส,การเข้าคู่กัน,เกมกีฬา,การแข่งขัน,การเข้าแข่งขัน. v. เท่าเทียม,เป็นคู่ปรับ,ปรับตัว,เหมาะกับ,ต่อต้าน,เผชิญคู่ปรับ,สมรส,เข้าคู่,เข้าชุด., See also: matchable adj. matcher n.
matchless(แมชฺ'ลิสฺ) adj. ไม่มีที่เปรียบเทียบ,ซึ่งติดไฟได้ โดยไม่ต้องใช้ไม้ขีดไฟ,ไม่ต้องใช้ไม้ขีดไฟ
matchlock(แมชฺ'ลอค) n. นกปืนแบบเก่าที่ชนวนท้ายปลอกกระสุนปืนติดไฟด้วยไม้ขีดไฟที่ติดไฟช้า,ปืนสั้นที่มีนกปืนดังกล่าว
matchmaker(แมชฺ'เมคเคอะ) n. แม่สื่อชักนำการแต่งงาน,ผู้จัดคู่แข่งขันกีฬา,ผู้ทำไม้ขีดไฟ., See also: matchmaking n.
English-Thai: Nontri Dictionary
match(n) ไม้ขีดไฟ,สิ่งที่คู่ควรกัน,คู่ปรับ,การแข่งขัน,เกมกีฬา,การแต่งงาน
matchbox(n) กลักไม้ขีดไฟ
matchless(adj) ไม่มีที่เปรียบ
matchlock(n) ปืนแบบเก่าใช้จุดสายชนวนยิง
matchmaker(n) แม่สื่อ,ผู้ทำไม้ขีดไฟ,คนจัดงาน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
matchจับคู่กัน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Match Paired Situationตัวอย่างสองกลุ่มที่เลือกให้คล้ายคลึงกัน [การแพทย์]
Matchstick gamesเกมส์ไม้ขีดไฟ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
บุญทาย (adj.) a match made in heaven See also: soul mate, match
คู่ (v.) match See also: be paired with
รับ (v.) match See also: suit, become appropriate, go with, harmonize, befit Syn. เหมาะ, เหมาะเจาะ
ลิชิต (v.) match Syn. ชักนำ
สอดคล้อง (v.) match Syn. เข้ากัน, คล้องจอง, พ้อง
อุ้มสม (v.) match Syn. ชักนำ, ลิชิต
เข้าชุด (v.) match See also: fit Syn. เข้าชุดเข้ารอย
เข้าชุดเข้ารอย (v.) match See also: fit
ไม้ขีด (n.) match Syn. ไม้ขีดไฟ
ไม้ขีดไฟ (n.) match Syn. ไม้ขีด
สอดคล้องต้องกัน (v.) match up See also: accord with, conform to, harmonize with, tally with Ops. แตกต่าง
ถูกขา (v.) match well See also: accompany well
กล่องไม้ขีดไฟ (n.) match-box
กลักไม้ขีดไฟ (n.) match-box Syn. กล่องไม้ขีดไฟ
แม่สื่อ (n.) match-maker See also: go-between Syn. แม่สื่อแม่ชัก, คนกลาง, ตัวแทน
แม่สื่อแม่ชัก (n.) match-maker See also: go-between Syn. คนกลาง, ตัวแทน
พ่อสื่อ (n.) matchmaker See also: go-between Ops. แม่สื่อ
เฒ่าแก่ (n.) matchmaker See also: a go-between who arranges a marriage Syn. เถ้าแก่
เฒ่าแก่ (n.) matchmaker See also: a go-between who arranges a marriage Syn. เถ้าแก่
เถ้าแก่ (n.) matchmaker See also: a go-between who arranges a marriage Syn. เฒ่าแก่
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Your words and actions don't match up at all!คำพูดและการกระทำของนายมันไม่ได้สอดคล้องต้องกันเลย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I come from a good family background, am not ugly, and would be a good match for you.ข้ามีพื้นเพที่ดี, หน้าตาไม่น่าเกลียด, และจะเป็นคู่ที่เหมาะสมสำหรับแม่นาง.
At her level, she is no match for you at all.ด้วยฝีมือระดับนางย่อมไม่ใช่คู่ต่อสู้ของท่าน.
You're no match for me.เจ้าเทียบกับข้าไม่ได้หรอก
Before this day, never have I met my match in battle.ก่อนหน้านี้ ไม่เคยพบใคร สู้กับข้าได้สมน้ำสมเนื้อแบบนี้มาก่อนเลย
I can't compete with you physically, and you're no match for my brains.ฉันไม่สามารถสู้กับนายด้านกำลังได้ และสมองนายก็เทียบกับฉันไม่ได้เลย
I had to drop off some guns at Jimmy's... to match some silencers he had.ให้ตรงกับที่เก็บเสียงของเขา
I told them the matchmaker had made the wrong match on purpose just for money.ฉันบอกพวกเขาว่าแม่สื่อจับคู่พวกเราผิด... ก็เพราะว่าอยากได้เงิน
I've arranged to exhume one of the other victims' bodies to see if we can get a tissue sample to match the girl's.พวกเรายังไม่รู้แน่ จนกว่า เราจะทำการขุดคุ้ย ร่างเหยื่อรายหนึ่งก่อน
I am very, very sorry. So imprudent a match on both sides!ฉันรู้สึกเสียใจมากจริงๆ เลย ช่างเป็นคู่ที่ไม่ฉลาดเลย
"his aunt, Lady Catherine de Bourgh, does not look on the match with a friendly eye.""ป้าของเขา เลดี้แคทเธอรีน เดอ เบิร์ก ไม่ได้มองเห็นการจับคู่ครั้งนี้ด้วยสายตาฉันท์มิตร"
Get the whole shooting match in here.รับการแข่งขันยิงทั้ง ที่นี่
It is a fine match with Hockley. It will ensure our survival.จับคู่กับฮ็อคลี่ย์ เป็นหลักประกันความอยู่รอดของเรา

match ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
对号[duì hào, ㄉㄨㄟˋ ㄏㄠˋ, 对号 / 對號] checkmark; number for verification (serial number, seat number etc); fig. two things match up
打不过[dǎ bu guò, ㄉㄚˇ ㄅㄨ˙ ㄍㄨㄛˋ, 打不过 / 打不過] unable to defeat; to be no match for sb
一轮[yī lún, ㄧ ㄌㄨㄣˊ, 一轮 / 一輪] first round (of a match or election)
火柴[huǒ chái, ㄏㄨㄛˇ ㄔㄞˊ, 火柴] match (for lighting fire)
相配人[xiāng pèi rén, ㄒㄧㄤ ㄆㄟˋ ㄖㄣˊ, 相配人] match (couple); persons well suited for each other
赛点[sài diǎn, ㄙㄞˋ ㄉㄧㄢˇ, 赛点 / 賽點] match point (tennis etc)
周瑜[Zhōu Yú, ㄓㄡ ㄩˊ, 周瑜] Zhou Yu or Chou Yü (175-210), famous general of the southern Wu kingdom and victor of the battle of Redwall; in Romance of the Three Kingdoms, absolutely no match for Zhuge Liang
不让须眉[bù ràng xū méi, ㄅㄨˋ ㄖㄤˋ ㄒㄩ ㄇㄟˊ, 不让须眉 / 不讓鬚眉] (idiom) to compare favorably with men in terms of ability, bravery etc; to be a match for men; lit. not conceding to men (beard and eyebrows)
对仗[duì zhàng, ㄉㄨㄟˋ ㄓㄤˋ, 对仗 / 對仗] antithesis (two lines of poetry matching in sense and sound); to fight; to wage war
势均力敌[shì jūn lì dí, ㄕˋ ㄐㄩㄣ ㄌㄧˋ ㄉㄧˊ, 势均力敌 / 勢均力敵] balance of power (成语 saw); evenly matched adversaries
绝代隹人[jué dài zhuī rén, ㄐㄩㄝˊ ㄉㄞˋ ㄓㄨㄟ ㄖㄣˊ, 绝代隹人 / 絕代隹人] beauty unmatched in her generation (成语 saw); woman of peerless elegance; prettiest girl ever
比拟[bǐ nǐ, ㄅㄧˇ ㄋㄧˇ, 比拟 / 比擬] compare; draw a parallel; match; analogy; metaphor; comparison
比赛[bǐ sài, ㄅㄧˇ ㄙㄞˋ, 比赛 / 比賽] competition (sports etc); match
对对碰[duì duì pèng, ㄉㄨㄟˋ ㄉㄨㄟˋ ㄆㄥˋ, 对对碰 / 對對碰] concentration (a pair-matching game)
不符合[bù fú hě, ㄅㄨˋ ㄈㄨˊ ㄏㄜˇ, 不符合] discrepant; falling short (of expectations); not matching up; not conforming; (figures) disagree; unbecoming
对抗赛[duì kàng sài, ㄉㄨㄟˋ ㄎㄤˋ ㄙㄞˋ, 对抗赛 / 對抗賽] duel; match; competition between paired opponents (e.g. sporting)
[dí, ㄉㄧˊ, 敌 / 敵] enemy; match
不相上下[bù xiāng shàng xià, ㄅㄨˋ ㄒㄧㄤ ㄕㄤˋ ㄒㄧㄚˋ, 不相上下] equally matched; about the same
全场[quán chǎng, ㄑㄩㄢˊ ㄔㄤˇ, 全场 / 全場] everyone present; the whole audience; across-the-board; unanimously; whole duration (of a competition or match)
克星[kè xīng, ㄎㄜˋ ㄒㄧㄥ, 克星] nemesis; bane; (superstition) fated to be ill-matched
媒人[méi rén, ㄇㄟˊ ㄖㄣˊ, 媒人] go-between; matchmaker
蹇修[jiǎn xiū, ㄐㄧㄢˇ ㄒㄧㄡ, 蹇修] go-between; matchmaker
抹茶[mǒ chá, ㄇㄛˇ ㄔㄚˊ, 抹茶] green tea powder (Japanese: matcha)
阻抗匹配[zǔ kàng pǐ pèi, ㄗㄨˇ ㄎㄤˋ ㄆㄧˇ ㄆㄟˋ, 阻抗匹配] impedance matching
风华绝代[fēng huá jué dài, ㄈㄥ ㄏㄨㄚˊ ㄐㄩㄝˊ ㄉㄞˋ, 风华绝代 / 風華絕代] magnificent style unmatched in his generation (成语 saw); peerless talent
作合[zuò hé, ㄗㄨㄛˋ ㄏㄜˊ, 作合] to make a match; to get married
[qiú, ㄑㄧㄡˊ, 仇] match; mate; surname Qiu
[shuò, ㄕㄨㄛˋ, 妁] matchmaker (see 媒妁|媒妁); surname Suo
媒妁[méi shuò, ㄇㄟˊ ㄕㄨㄛˋ, 媒妁] matchmaker; go-between (marital)
无出其右[wú chū qí yòu, ˊ ㄔㄨ ㄑㄧˊ ㄧㄡˋ, 无出其右 / 無出其右] matchless; without equal; there is nothing better
无比[wú bǐ, ˊ ㄅㄧˇ, 无比 / 無比] matchless
红娘[hóng niáng, ㄏㄨㄥˊ ㄋㄧㄤˊ, 红娘 / 紅孃] matchmaker
纸火柴[zhǐ huǒ chái, ㄓˇ ㄏㄨㄛˇ ㄔㄞˊ, 纸火柴 / 紙火柴] matches made of cardboard
力大无比[lì dà wú bǐ, ㄌㄧˋ ㄉㄚˋ ˊ ㄅㄧˇ, 力大无比 / 力大無比] having matchless strength
盖世[gài shì, ㄍㄞˋ ㄕˋ, 盖世 / 蓋世] unrivalled; matchless
[méi, ㄇㄟˊ, 媒] medium; intermediary; matchmaker; go-between
相称[xiāng chèn, ㄒㄧㄤ ㄔㄣˋ, 相称 / 相稱] to match; to suit; mutually compatible
[chǎng, ㄔㄤˇ, 场 / 場] a place; an open space; a field; a courtyard; classifier for events such as sports matches, concerts, or cultural events; classifier for number of exams
[jú, ㄐㄩˊ, 局] office; situation; classifier for games: match, set, round etc
对手[duì shǒu, ㄉㄨㄟˋ ㄕㄡˇ, 对手 / 對手] opponent; adversary; match

match ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
エキジビションゲーム;エキシビションゲーム[, ekijibishonge-mu ; ekishibishonge-mu] (n) exhibition game or match
スクラッチマッチ[, sukuracchimacchi] (n) scratch match
セレクションマッチ[, serekushonmacchi] (n) selection match
そぐう[, soguu] (v5u,vi) (See そぐわない) to be suitable; to be appropriate; to match
タイトル戦[タイトルせん, taitoru sen] (n) title fight; championship match
タッグマッチ[, taggumacchi] (n) tag-team match (wrestling)
チェスマッチ[, chiesumacchi] (n) chess match
どっこいどっこい[, dokkoidokkoi] (adj-na) about the same; about equal to; close match
ベンチを温める[ベンチをあたためる, benchi woatatameru] (exp,v1) to warm the bench; for a player, to stay on the bench during a sports match
マッチプレー[, macchipure-] (n) match play; (P)
マッチポイント[, macchipointo] (n) match point
一騎当千[いっきとうせん, ikkitousen] (n,adj-no) being a match for a thousand; being a mighty warrior (combatant, player)
万夫不当[ばんぷふとう, banpufutou] (n) being a match for thousands; being a mighty warrior (combatant)
中堅[ちゅうけん, chuuken] (n,adj-no) (1) main body (of troops); (2) nucleus; backbone; mainstay; key figure; (3) center field; centre field; center fielder; centre fielder; (n) (4) athlete competing in the middle-number match in a team competition, i.e. second in 3-on-3, third in 5-on-5 (kendo, judo, etc.); (P)
優勝決定戦[ゆうしょうけっていせん, yuushouketteisen] (n) deciding match (in a competition for a cup (pennant))
先発[せんぱつ, senpatsu] (n,vs,adj-no) (1) forerunner; advance party; going on ahead; (2) being in a (team sports) match or game from the start; starting; (P)
公式試合[こうしきしあい;こうしきじあい, koushikishiai ; koushikijiai] (n) championship match
及ぶ[およぶ, oyobu] (v5b,vi) (1) to reach; to amount to; to befall; to happen to; to extend; (2) (See 及ばない) to be up to the task; to come up to; (3) to compare with; to be a match (for); (4) (See 犯罪に及ぶ) to commit (a crime); (5) (See 及ばない) to require (to do) (usu. used in the negative); (P)
叶う(P);適う;敵う[かなう, kanau] (v5u) (1) (esp. 叶う) to come true (wish); (2) (uk) (See 道理に適う) to be suited; (3) (esp. 敵う) to match (implies competition); to rival; to bear (e.g. I can't bear the heat); (P)
合わす(P);合す[あわす, awasu] (v5s,vt) (1) (See 合わせる) to match (rhythm, speed, etc.); (2) to join together; to unite; to combine; to add up; (3) (See 顔を合わせる) to face; to be opposite (someone); (4) to compare; to check with; (5) (See 遭う) to cause to meet (e.g. an unpleasant fate); (6) to place together; to connect; to overlap; (7) to mix; to combine; (8) to put blade to blade; to fight; (P)
合わせる(P);併せる(P);合せる[あわせる, awaseru] (v1,vt) (1) to match (rhythm, speed, etc.); (2) to join together; to unite; to combine; to add up; (3) (See 顔を合わせる) to face; to be opposite (someone); (4) to compare; to check with; (5) (See 遭う) to cause to meet (e.g. an unpleasant fate); (6) to place together; to connect; to overlap; (7) to mix; to combine; (8) to put blade to blade; to fight; (P)
地の利は人の和に如かず[ちのりはひとのわにしかず, chinorihahitonowanishikazu] (exp) (id) geographical advantage is no match for a united front (Mencius)
大将[たいしょう(P);だいしょう, taishou (P); daishou] (n,adj-no) (1) general; admiral; (n) (2) boss; leader; local kingpin; (3) (fam) (familiar or jocular term for addressing a male) old chap; mate; boss; chief; man; (4) athlete who competes in the last match of a team competition (kendo, judo, etc.); (P)
引退相撲[いんたいずもう, intaizumou] (n) exhibition match held at sumo wrestler's retirement ceremony
手合い;手合[てあい, teai] (n) (1) that kind (may be used as a disparaging term for another person); (2) competition; match
打ち合わせ(P);打ち合せ(P);打合せ(P);打合わせ(P)[うちあわせ, uchiawase] (n,vs) (1) business meeting; previous arrangement; appointment; preparatory meeting; (2) overlap (of a coat, etc.); (3) (arch) making something match exactly; (P)
敵わない;適わない[かなわない, kanawanai] (adj-i) (1) no match for; (2) unbearable; (3) unable; can't do; beyond one's power; (P)
水入りの相撲[みずいりのすもう, mizuirinosumou] (n) sumo match with a break
消化試合[しょうかしあい, shoukashiai] (n) throwaway match (i.e. one played after a tournament has already been decided); dead rubber
燐寸[まっち;マッチ(P), macchi ; macchi (P)] (n) (1) (マッチ only) match (contest); (2) (uk) match (to light fire with); (vs) (3) (マッチ only) to match with; to go well with; (P)
独り相撲;一人相撲[ひとりずもう, hitorizumou] (exp) (1) fighting (tilting at) windmills; working oneself up even though there really isn't anything to fight at; (2) single-person mimicking a wrestling match
痛み分け;痛分[いたみわけ, itamiwake] (n) match declared drawn due to injury (sumo)
虚々実々;虚虚実実[きょきょじつじつ, kyokyojitsujitsu] (n,adj-no) full of wiles and tricks; match between persons equal in shrewdness mobilizing all the tricks each can muster; shrewdly avoiding the opponent's strong points and attacking its weaknesses
虚虚実実の戦い;虚々実々の戦い[きょきょじつじつのたたかい, kyokyojitsujitsunotatakai] (exp) match between persons equal in shrewdness
蹲踞[そんきょ, sonkyo] (n,vs) crouching; formal crouch performed at the beginning of a sumo or kendo match
違う[ちがう, chigau] (v5u,vi) (1) to differ (from); to vary; (2) to not be in the usual condition; (3) to not match the correct (answer, etc.); (4) (See 話が違う) to be different from promised; (P)
頭が上がらない;頭があがらない[あたまがあがらない, atamagaagaranai] (exp) to be no match for (e.g. outclassed in authority, strength or in debt to); to be unable to act on an equal basis with
馬が合う[うまがあう, umagaau] (exp,v5u) (See 気が合う) to get on well (with a person); to be a good match with one's horse (e.g. of a rider)
おそろ[, osoro] (n,adj-no) (abbr) (sl) (See お揃い) same; matching; going together
オッドアイ[, oddoai] (n) (See 虹彩異色症) eyes mismatched in colour (color) (wasei
Japanese-English: COMDICT Dictionary
パタンマッチ[ぱたんまっち, patanmacchi] pattern match
一致[いっち, icchi] match (vs), concordance
キー照合[キーしょうごう, ki-shougou] key matching
パターン一致[パターンいっち, pata-n icchi] pattern match, pattern matching
パタンマッチング[ぱたんまっちんぐ, patanmacchingu] pattern matching
マッチ演算子[マッチえんざんし, macchi enzanshi] match(ing) operator
一致判定[いっちはんてい, icchihantei] matching
不一致[ふいっち, fuicchi] mismatch

match ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บรรยากาศก่อนเกม[n. exp.] (banyākāt kø) EN: FR: ambiance d'avant match [f]
บิ๊กแมตช์[n. exp.] (bik maēt) EN: big match FR: duel au sommet [f]
จับคู่[v. exp.] (jap khū) EN: pair off ; match ; team up with FR: accorder ; accoupler
เจอคู่แข่ง[v. exp.] (joē khūkhae) EN: meet one's match FR:
แก้มือ[v.] (kaēmeū) EN: ask for a return match ; challenge to a return match ; get even with ; avenge ; vindicate ; take vengeance on ; revenge ; ask for a second chance ; try to do better when given a second chance FR: demander une revanche
การแข่ง[n.] (kān khaeng) EN: race ; competition ; game ; contest FR: course [f] ; compétition [f] ; rencontre [f] ; match [m] ; tournoi [m] ; partie [f]
การแข่งฟุตบอล[n. exp.] (kān khaeng ) EN: FR: match de football [m] ; rencontre de football [f]
การแข่งขัน[n.] (kān khaengk) EN: match ; competition ; contest ; game ; tournament ; championship ; bout FR: match [m] ; rencontre [f] ; compétition [f] ; challenge [m] ; tournoi [m] ; partie [f] ; championnat [m]
การแข่งขันมวย[n. exp.] (kān khaengk) EN: FR: match de boxe [m]
การแข่งขันเพื่อมิตรภาพ[n. exp.] (kān khaengk) EN: friendly match FR: rencontre amicale [f]
ก้านไม้ขีด[n. exp.] (kān māikhīt) EN: stalk of a match FR:
เกม [= เกมส์][n.] (kēm) EN: game ; recreation ; sport ; play ; match FR: jeu [m]
เกทับ[v.] (kēthap) EN: match and raise (in cards) ; bluff FR:
แข่ง[v.] (khaeng) EN: compete ; contest ; vie ; race ; content ; match FR: rivaliser ; concourir ; disputer une compétition ; lutter ; jouer
แข้งฟุตบอล[n. exp.] (khaeng futb) EN: football match FR:
แข่งขันฟุตบอล[n. exp.] (khaengkhan ) EN: football match FR: match de football [m]
แข่งน้อยกว่า 1 นัด[n. exp.] (khaeng nøi ) EN: FR: avoir un match de retard ; avoir un match en moins
เข้าชุด[v. exp.] (khao chut) EN: match FR:
เข้ากัน[v.] (khao kan) EN: conform ; correspond ; match ; go well together ; get along (with) FR: être compatible ; être concordant ; être conforme
เข้าคู่[v.] (khaokhū) EN: pair ; couple ; match ; team up FR:
ขีดไม้ขีดไฟ ; ขีดไม้ขีด[v. exp.] (khīt māikhī) EN: strike a match FR: craquer une allumette
คู่[n.] (khū) EN: match FR: match [m] ; partie [f] ; rencontre sportive [f] ; rencontre [f] ; duel [m]
คู่[v.] (khū) EN: match ; be paired with FR:
คู่แรก[n. exp.] (khū raēk) EN: match FR: premier match [m] ; match d’ouverture [m]
กลมกลืน[v.] (klomkleūn) EN: be harmonious ; be in harmony with ; go well together ; go together ; match FR: s'harmoniser ; être en harmonie ; s'accorder ; vivre en symbiose
เล่นได้เยี่ยม[v. exp.] (len dai yīe) EN: play a great game FR: faire un grand match ; jouer remarquablement
แมทช์ = แมตช์[v.] (maēt) EN: match FR:
แมทช์กระชับมิตร = แมตช์กระชับมิตร[n. exp.] (maēt kracha) EN: friendly game FR: match amical [m]
นัด[n.] (nat) EN: match ; meeting FR: rencontre[f] ; rencontre sportive [f] ; match [m] ; partie [f]
นัดที่สอง [n. exp.] (nat thī søn) EN: second leg FR: deuxième rencontre [f] ; deuxième manche [f] ; match retour [m]
นัดอุ่นเครื่อง[n. exp.] (nat unkhreū) EN: FR: match de préparation [m]
นัดอุ่นเครื่อง[v. exp.] (nat unkhreū) EN: FR: disputer un match de préparation
นัดเหย้า[n. exp.] (nat yao) EN: home match FR: rencontre à domicile [f]
นัดเยือน[n. exp.] (nat yeūoen) EN: away match FR: rencontre à l'extérieur [f]
เนื้อคู่[n.] (neūakhū) EN: soul mate ; life mate ; perfect match FR: âme sœur [f] ; prince charmant [m]
งานฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ–ธรรมศาสตร์[n. prop.] (Ngān Futbøn) EN: Chula–Thammasat Traditional Football Match FR:
ผิดจาก[v. exp.] (phit jāk) EN: not match FR:
ผลการแข่งขัน[n. exp.] (phon kān kh) EN: result of the match FR: résultat de la rencontre [m] ; résultat de la partie [m]
เปรียบ[v.] (prīep) EN: be like ; be similar to ; have similarity ; be comparable to ; compare with ; match FR: être comparable
เสมอ[v.] (samoē ) EN: draw ; be equal ; be even ; be balanced FR: partager ; partager l'enjeu (avec) ; faire match nul (contre) ; égaliser ; être égal

match ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Auswärtsspiel {n}away match
Benefizspiel {n}benefit match; charity match
Geldheirat {f}money match
Boxkampf {m}boxing match; boxing contest
kongenial {adj} (Übersetzung)ideally matched
Anpassungstransformator {m} [electr.]impedance matching transformer
unvergleichlich {adv}matchlessly

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า match
Back to top