ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

uniformly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *uniformly*, -uniformly-

uniformly ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
uniformly (adv.) อย่างเท่าเทียมกัน See also: อย่างเท่ากัน, อย่างเสมอกัน, อย่างทัดเทียมกัน, อย่างทัดเทียม, อย่างเท่าๆ กัน Syn. evenly, identically

uniformly ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
统货[tǒng huò, ㄊㄨㄥˇ ㄏㄨㄛˋ, 统货 / 統貨] unified goods; goods in the command economy that are not graded by quality and uniformly priced
一律[yī lǜ, ㄧ ㄌㄩˋ, 一律] same; uniformly; all; without exception

uniformly ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
一様乱数[いちようらんすう, ichiyouransuu] (n) {comp} uniform random number; uniformly distributed random number
変わりなく;変わり無く[かわりなく, kawarinaku] (adv) (1) unchangeably; constantly; uniformly; eternally; (2) uneventfully; peacefully
満遍なく;万遍無く;万遍なく;満遍無く[まんべんなく, manbennaku] (adv) equally; thoroughly; all over; uniformly; without exception; all around
Japanese-English: COMDICT Dictionary
一様乱数[いちようらんすう, ichiyouransuu] uniform random number, uniformly distributed random number

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า uniformly
Back to top