ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

egalitarian

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *egalitarian*, -egalitarian-

egalitarian ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
egalitarian (adj.) เกี่ยวกับความเชื่อที่ว่าตามหลักการแล้วทุกๆ คนเท่าเทียมกัน See also: เกี่ยวกับความเชื่อที่ว่าทุกๆ คนเสมอภาคกัน
egalitarian (n.) ผู้ที่เชื่อว่าทุกๆ คนเท่าเทียมกัน See also: ผู้ที่เชื่อว่าทุกๆ คนเสมอภาคกัน Syn. leveler
English-Thai: HOPE Dictionary
egalitarian(อิแกลลิแทร์'เรียน) adj. เกี่ยวกับความเสมอภาคของมวลมนุษย์ -n. ผู้ยึดหลักความเสมอภาคของมนุษย์ทุกคน., See also: egalitarianism n. ดูegalitarian
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
egalitarianismสมภาคนิยม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Yahtzee is the most egalitarian game in the world.แย๊ตซี่เป็นเกมที่ทัดเทียมที่สุดในโลก
Egalitarianism I believe is the word. Huh?"ความเสมอภาค" ฉันคิดว่าเป็นคำนี้ ใช่มั้ย?
Well, it's all right. Now that I'm an egalitarian,ก็ได้ ตอนนี้ฉันยึดหลักความเสมอภาค

egalitarian ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
平均主义[píng jūn zhǔ yì, ㄆㄧㄥˊ ㄐㄩㄣ ㄓㄨˇ ㄧˋ, 平均主义 / 平均主義] egalitarianism

egalitarian ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
横並び[よこならび, yokonarabi] (n,vs) (1) going along with something; following the crowd; (2) treating something in an equal or egalitarian manner

egalitarian ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
สมภาคนิยม[n.] (somphākniyo) EN: egalitarianism FR: égalitarisme [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า egalitarian
Back to top