ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

identically

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *identically*, -identically-

identically ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
identically (adv.) อย่างเดียวกัน See also: อย่างเหมือนกัน, อย่างตรงกัน

identically ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
同様に[どうように, douyouni] (adv) identically; in the (exact) same way; similarly

identically ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เหมือนกัน[adv.] (meūoen kan) EN: too ; also ; likewise ; similarly ; identically ; as well FR: pareillement ; de même ; également ; aussi ; de la même manière

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า identically
Back to top