ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

unbalanced

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *unbalanced*, -unbalanced-

unbalanced ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unbalanced (adj.) ซึ่งไม่สมดุล
English-Thai: Nontri Dictionary
unbalanced(adj) ไม่ได้ส่วนกัน,ไม่ลงตัว,ผิดปกติ,ไม่เต็มเต็ง,ไม่สมดุลย์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Your life is the sum of a remainder of an unbalanced equation inherent to the programming of the Matrix.ชีวิตของคุณกำเนิดมาจาก เศษของผลรวมที่ไม่เท่ากันของสมการ... ...ในการเขียนโปรแกรมของเมทริกซ์
An unbalanced look suits well with your personality.สูทแบบไม่สมดุล เข้ากันได้ดีกับบุคคลิกของคุณ
Wanna rebalance an unbalanced world.ที่อยากทำให้โลกที่เสียสมดุลกับสมดุลอีกครั้ง
You're all very unbalanced individuals.พวกนายแตะละคน ไม่สมประกอบกันทั้งนั้น
I need to determine where in this swamp of unbalanced formulas squateth the toad of truth.ผมต้องหาข้อบกพร่อง ของสูตรที่ไมสมดุลนี้ ซึ่งนำไปสู่ความจริงที่น่ารังเกียจ
I've been kidnapped by a deranged, unbalanced ogre!ฉันถูกยักษ์วิกลจริต สติฟั่นเฟือนลักพาตัวมา!
These people may be isolated, unbalanced even but I believe with the right push they can be exactly what we need.คนพวกนี้อาจจะนอกคอก ไม่ลงตัวนัก แต่ผมมั่นใจว่า ถ้าได้แรงผลักดันดีๆ พวกเขาก็ใช้ได้
I can't have an unbalanced nut job traipsing around on my campus!ผมไม่ยอมให้ชายจิตไม่ปกติคนนี้ มาเดินลอยชายในวิทยาลัยผมเด็ดขาด!
The thrust of the launch combined... with the simultaneous lateral vibration... liquefied the cubes, and created an unbalanced load.แรงผลักดันของการเปิดตัวรวมกัน ที่มีการสั่นสะเทือนด้านข้างพร้อมกัน ก้อนเหลวและ
Yeah, well, I'm sorry to hear that, but his behavior in my office was unbalanced and threatening.ค่ะ คือฉันเสียใจที่ได้ยินแบบนั้น แต่พฤติกรรมของเขาที่ออฟฟิศฉัน มันผิดปกติและดูคุกคาม
Unbalanced angel and that's it.ไม่สมดุล แองเจิ้ล มันก็แค่นั้น
He has a good eye. They are unbalanced.เขาตาดีจริงๆ มันไม่เท่ากัน

unbalanced ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jī, ㄐㄧ, 畸] lopsided; unbalanced; abnormal; irregular; odd fractional remnant

unbalanced ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
合い口;合口[あいくち, aikuchi] (n) (1) chum; pal; (2) (See 匕首) dagger; stiletto; (3) unbalanced record of wins between two wrestlers (sumo)
アンバランス[, anbaransu] (adj-na) (1) unbalanced; imbalance; (n) (2) ambulance; (P)

unbalanced ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บ๊องส์[v.] (bøng ) EN: be half-crazy ; be unbalanced ; be cracked ; be potty FR:
คุ้มดีคุ้มร้าย[adj.] (khumdīkhumr) EN: unbalanced ; temperamental ; volatile ; mercurial ; mentally unstable ; emotionally instable FR: instable
ไม่สมดุล[adj.] (mai somdun) EN: unbalanced ; lopsided FR:
เสียจริต[v. exp.] (sīajarit) EN: go mad ; lose one's mind ; become unbalanced FR: perdre la raison ; perdre l'esprit ; devenir fou ; perdre la boule (fam.)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า unbalanced
Back to top