ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

comparable

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *comparable*, -comparable-

comparable ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
comparable (adj.) ที่สามารถเปรียบเทียบกันได้ Syn. akin, analogous
English-Thai: HOPE Dictionary
comparable(คอม'เพอระเบิล) adj. ซึ่งเปรียบเทียบกันได้,พอเปรียบเทียบได้,เทียบเคียงได้., See also: comparability,comparableness n. ดูcomparable, Syn. similar,matching
English-Thai: Nontri Dictionary
comparable(adj) พอเทียบได้,พอเปรียบได้
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
comparable functionฟังก์ชันเปรียบเทียบได้ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทาบไม่ติด (v.) be not comparable See also: be unparalleled Syn. สู้ไม่ได้, เทียบไม่ได้
สู้ไม่ได้ (v.) be not comparable See also: be unparalleled Syn. เทียบไม่ได้
หาตัวจับยาก (adj.) incomparable See also: unparalleled, unique, matchless
หาที่เปรียบมิได้ (v.) be incomparable See also: be unparalleled, be unique, be matchless
เทียบไม่ได้ (v.) be not comparable See also: be unparalleled Syn. สู้ไม่ได้
ไม่มีที่เปรียบ (adv.) be incomparable See also: be without parallel, be matchless, be peerless, be beyond compare Syn. หาที่เปรียบมิได้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
That boy is comparable to many inferior cars that don't often lead.เด็กนั่นเมื่อเทียบกับรถที่ด้อยกว่า ไม่มีทางนำได้เลย
He's shown no comparable intellectual progress.เขาแสดงให้เห็นว่า ไม่มีความคืบหน้าทางปัญญาเปรียบ
We believe that he holds the driver of a comparable vehicle responsible for his accident.เราคิดว่าเขาถือว่าคนที่ขับรถพวกนั้น เป็นคนที่ต้องรับผิดชอบต่อการเกิดอุบัติเหตุของเขา
Is even remotely comparable to a Nobel Prize?เทียบได้กับรางวัลโนเบลเหรอ
These are not comparable issues.หุบปากซะนังแม่มด นี่ไม่ใช่ประเด็นที่จะเอาเปรียบเทียบกัน
Not only are they comparable in height, weight and age, they're a 99th percentile match in spacial-temporal and kinematic classes.ไม่ใช่แค่ พวกเขาจะมีความสูง น้ำหนัก และอายุใกล้เคีัยงกันแล้ว แต่มันตรงกัน 99% ในส่วนของขนาดขมับ และกลศาสตร์การเคลื่อนไหว
Right now, the fastest computers on the planet are now comparable or even exceeding the computational ability of the human brain as we estimate it.และแล้วเขาก็เริ่มคิด เกี่ยวกับวิธีการคำนวณ พลังงานมากก็จะใช้เวลา เพื่อสร้างโลกของเราโลกของเรา
He studies what goes on when giant stars run out of fuel and start to shrink, a process comparable to the collapse of an exhausted marathon runner.วิธีการหน่วยงานที่ แปลก ๆ เช่นหลุมดำ จริงๆอาจฟอร์มในจักรวาล เขาศึกษาสิ่งที่เกิดขึ้น
We estimate that on the same track a comparable European car would be ten or 15 seconds faster.เปรียบเทียบกับรถยุโรป คงจะเร็วกว่าสิบไม่ก็สิบห้าวิ
If I'm right, the man we're looking for is backed by a powerful private intelligence network with resources comparable to any government, and they could certainly create an airtight cover for one of their operatives.ถ้าผมคิดถูก คนที่เราตามหาต้องมีผู้หนุนหลัง เป็นเครือข่ายที่ทรงอิทธิพล ที่มีทรัพยากรที่เทียบเท่ากับรัฐบาล
There is hardly a prophecy attempted by the mystics that ever even strives for comparable precision.ไม่ค่อยมีคำทำนายพยายามโดยญาณ ที่เคยแม้มุ่งมั่นเพื่อความแม่นยำ ในการเทียบเคียง
Fear is a great player, for example, but he is not comparable to good players in Asia.ตัวอย่างเช่น Fear ซึ่งเป็นผู้เล่นที่ยอดเยี่ยม แต่เขาก็ยังเทียบไม่ได้กับผู้เล่นเก่ง ๆในเอเชีย

comparable ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xiàng, ㄒㄧㄤˋ, 象] elephant; shape; form; appearance; of that shape; comparable to; such as...; image under a map (math.)
价原[jià yuán, ㄐㄧㄚˋ ㄩㄢˊ, 价原 / 價原] Kagen or the Origin of Value by MIURA Baien 三浦·梅園|三浦·梅园, pioneering study of economics comparable to Adam Smith's The Wealth of Nations 國富論|国富论
相若[xiāng ruò, ㄒㄧㄤ ㄖㄨㄛˋ, 相若] on a par with; comparable to
可比[kě bǐ, ㄎㄜˇ ㄅㄧˇ, 可比] comparable
不可同日而语[bù kě tóng rì ér yǔ, ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄊㄨㄥˊ ㄖˋ ㄦˊ ㄩˇ, 不可同日而语 / 不可同日而語] lit. mustn't speak of two things on the same day (成语 saw); not to be mentioned in the same breath; incomparable
才华出众[cái huá chū zhòng, ㄘㄞˊ ㄏㄨㄚˊ ㄔㄨ ㄓㄨㄥˋ, 才华出众 / 才華出眾] outstanding talent (成语 saw); incomparable artistic merit
才华盖世[cái huá gài shì, ㄘㄞˊ ㄏㄨㄚˊ ㄍㄞˋ ㄕˋ, 才华盖世 / 才華蓋世] peerless talent (成语 saw); incomparable artistic merit
旷世[kuàng shì, ㄎㄨㄤˋ ㄕˋ, 旷世 / 曠世] incomparable; none to compare with at that time
未可同日而语[wèi kě tóng rì ér yǔ, ㄨㄟˋ ㄎㄜˇ ㄊㄨㄥˊ ㄖˋ ㄦˊ ㄩˇ, 未可同日而语 / 未可同日而語] lit. mustn't speak of two things on the same day (成语 saw); not to be mentioned in the same breath; incomparable
独出一时[dú chū yī shí, ㄉㄨˊ ㄔㄨ ㄧ ㄕˊ, 独出一时 / 獨出一時] incomparable; head and shoulders above the competition
绝代[jué dài, ㄐㄩㄝˊ ㄉㄞˋ, 绝代 / 絕代] peerless; unmatched in his generation; incomparable (talent, beauty)
[móu, ㄇㄡˊ, 侔] similar; comparable; equal

comparable ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
コンパラブルワース[, konparaburuwa-su] (n) comparable worth
猪勇[ちょゆう, choyuu] (n) (obsc) reckless courage comparable to that of a wild board
例えようもない;例え様もない;例え様も無い[たとえようもない, tatoeyoumonai] (exp,adj-i) beyond comparison; incomparable
只ならない[ただならない, tadanaranai] (adj-i) (1) (uk) (See 只ならぬ) unusual; serious; (2) incomparable
天下[てんか(P);てんが;てんげ, tenka (P); tenga ; tenge] (n) (1) the whole world; (2) the whole country; (3) society; the public; (4) supremacy over a nation; government of a country; the ruling power; (5) having one's own way; doing as one pleases; (adj-no) (6) peerless; incomparable; superlative; world-famous; (n) (7) (arch) shogun (Edo period); (P)
徒ならぬ;啻ならぬ;只ならぬ[ただならぬ, tadanaranu] (adj-f) (uk) unusual; uncommon; extraordinary; out of the ordinary; incomparable; serious; alarming
桁違い[けたちがい, ketachigai] (adj-na,n) off by a digit; in a different league; incomparable
物に似ず[ものににず, mononinizu] (exp) (arch) incomparable
訳が違う[わけがちがう, wakegachigau] (exp,v5u) to be incomparable; to be completely different matters; to be completely different things
類稀;類い稀;類い希;類希[たぐいまれ, taguimare] (adj-na) unique; rare; exceptional; unparalleled; incomparable

comparable ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฟังก์ชันเปรียบเทียบได้[n. exp.] (fangchan pr) EN: comparable function FR:
คล้าย[adj.] (khlāi) EN: similar ; analogus FR: ressemblant ; comparable ; voisin ; pareil ; semblable ; similaire
ใกล้กับ[X] (klai kap) EN: close to FR: proche de ; comparable à
ใกล้เคียงกับ[X] (klaikhīeng ) EN: similar to FR: proche de ; comparable à
เหมือนกับ[conj.] (meūoenkap) EN: be like ; like ; as ; such as ; as if ; as though FR: comme ; tel ; pareil à ; comparable à ; tout comme
ประดุจ[X] (pradut) EN: comparable to ; like FR: semblable à ; comme
เปรียบ[v.] (prīep) EN: be like ; be similar to ; have similarity ; be comparable to ; compare with ; match FR: être comparable
เปรียบได้[adj.] (prīep dāi) EN: comparable FR: comparable
เปรียบได้กับ[adj.] (prīep dāi k) EN: like FR: comparable à
เปรียบเทียบได้[adj.] (prīepthīep ) EN: comparable FR: comparable
เสมอเหมือน[adj.] (samoē meūoe) EN: comparable (to) FR:
สู้ไม่ได้[v. exp.] (sū mai dāi) EN: be no match (for) ; cannot compare (with) ; unable to compete ; be not comparable FR:
เท่ากับ[v.] (tao kap) EN: be equal to ; be comparable ; be equivalent FR: égaler ; équivaloir (à)
เท่ากับ[v.] (thaokap) EN: be equal to ; be equivalent to ; be comparable ; means FR: égaler ; être égal à ; équivaloir à ; correspondre à ; valoir
เท่าเทียมกัน[adj.] (thaothīem k) EN: equal ; similar FR: comparable ; similaire ; équivalent
ทาบไม่ติด[adj.] (thāp mai ti) EN: not comparable ; inferior ; not in the same league FR:
เทียบได้กับ[X] (thīep dāi k) EN: FR: comparable à
เทียบกันได้[adj.] (thīep kan d) EN: comparable FR:
เทียบไม่ได้เลยกับ[X] (thīep mai d) EN: FR: nullement comparable à ; sans commune mesure avec
อย่างเดียวกับ[adv.] (yāng dīo ka) EN: FR: identique à ; similaire à ; comparable à ; du même genre que
หาที่เปรียบมิได้[adj.] (hā thī prīe) EN: incomparable FR:
หาตัวจับยาก[adj. (loc.)] (hātūajapyāk) EN: incomparable ; peerless ; unparalleled FR: incomparable
เหลือใจ[adj.] (leūajai) EN: surpassing ; incomparable FR:
ล้นพ้น[adj.] (lonphon) EN: overwhelming FR: incomparable ; irrésistible
แม้น[adj.] (maēn) EN: FR: comparable
ไม่เหมือนใคร[adj.] (mai meūoen ) EN: incomparable FR: à nul autre pareil ; comme nul autre ; unique ; incomparable
ไม่มีอะไรเปรียบได้[xp] (mai mī arai) EN: nothing compares FR: il n'y a rien de comparable
ไม่มีใครสู้[adj.] (mai mī khra) EN: incomparable ; peerless FR:
ไม่มีทางทาบติด[xp] (mai mī thān) EN: beyond compare ; incomparable ; matchless FR:
ไม่มีที่เปรียบ[adj.] (mai mī thī ) EN: incomparable ; without parallel ; unparalleled ; matchless ; peerless ; beyond compare FR: incomparable ; sans comparaison ; sans égal
เหมือน ๆ กัน [X] (meūoen meūo) EN: very similar ; much the same FR: tout à fait identique ; quasi le même ; tout à fait comparable
เมาะตาโยกัก[adj.] (mǿtāyōkak) EN: FR: incomparable
เปรียบเทียบไม่ได้[adj.] (prīepthīep ) EN: FR: incomparable
เทียบกันไม่ได้[adj.] (thīep kan m) EN: incomparable ; incompatible FR:

comparable ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Unvergleichbarkeit {f}incomparableness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า comparable
Back to top