ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

unfair

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *unfair*, -unfair-

unfair ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unfair (adj.) ซึ่งไม่ยุติธรรม Syn. inequitable, unjust Ops. fair
unfairly (adv.) โดยมิชอบ See also: อย่างอยุติธรรม, อย่างไม่เสมอภาค Syn. inequitably, unjustly Ops. fairly
unfairness (n.) ความอยุติธรรม See also: ความไม่เสมอภาค, ความไม่ถูกต้อง Syn. inequity, injustice Ops. equity, justice
English-Thai: HOPE Dictionary
unfair(อันแฟร์') adj. ไม่ยุติธรรม,ไม่สมควร,ไม่เป็นธรรม,ไม่ถูกต้อง.
English-Thai: Nontri Dictionary
unfair(adj) ไม่ยุติธรรม,ไม่ถูกต้อง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
unfair competitionการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Unfair labor practicesการใช้แรงงานอย่างไม่เป็นธรรม [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
อธรรม (adj.) unfair Ops. ธรรมะ, ความเป็นธรรม
อาธรรม (adj.) unfair Syn. อธรรม Ops. ธรรมะ, ความเป็นธรรม
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I think it a little unfairฉันคิดว่ามันไม่ค่อยยุติธรรมเท่าไหร่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's not gonna get out. I know this is unfair to you.มันจะไม่เกิดขึ้น ฉันรู้ว่ามันไม่ยุติธรรมสำหรับนาย
It's so unfair what you've done. This is t- - Monumentally unfair.สิ่งที่คุณทำมันไม่ยุติธรรม ไม่ยุติธรรมอย่างมากเลย
Nature was unfair to you."'ธรรมชาติไม่ยุติธรรมกับเจ้า'
It's very unfair of you to try to talk Val into this. He--มันมากที่ไม่เป็นธรรมของคุณจะพยายามที่จะพูดคุย Val ลงในนี้ He--
You've got a bit of an unfair advantage.คุณมีค่าเฉลี่ย ไม่ปกติเล็กน้อย
It seems unfair to presume I won't be able to learn.ไม่ยุติธรรมนะถ้าจะบอกว่าผมเรียนไม่ได้
A rather unfair observation as we have also developed a keen interest in the brewing of ales and the smoking of pipe-weed.เป็นการสังเกตที่ไม่ค่อยยุตติธรรมนัก เพราะพวกเรายังชื่นชอบ เบียร์ข้าวมอลต์ และยาสูบอีกด้วย
I mean, we can do what my stepmother does and take lots of painkillers to number ourselves from the reality that life is, well, random, unfair and ultimately meaningless.เราทำแบบที่แม่เลี้ยงฉันทำก็ได้ กินยาแก้ปวดเข้าไปเยอะๆจะได้ชาไปหมด ไม่ต้องมารับรู้ว่าชีวิตมันช่างไร้แบบแผน
I think it's unfair on Samantha too, frankly. Yeah.ว่าไปแล้วมันทำให้ซาแมนต้า ต้องพลอยลำบากไปด้วย
Everybody else was here before 3:00. I'd be giving unfair advantage.ทุกคนมาถึงที่นี่ก่อน 3 โมง มันจะไม่ยุติธรรมสำหรับคนอื่น
It's just so unfair to the girls.มันช่างไม่ยุติธรรมกับเด็กๆ
You know, you were totally unfair to Catherine Clement in season two.รู้ไหม คุณไม่ยุติธรรม กับแคทเทอรีน เซลเมนต์ ในฤดูกาลที่สอง

unfair ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不正当竞争[bù zhèng dāng jìng zhēng, ㄅㄨˋ ㄓㄥˋ ㄉㄤ ㄐㄧㄥˋ ㄓㄥ, 不正当竞争 / 不正當競爭] unfair competition; illicit competition
冤气[yuān qì, ㄩㄢ ㄑㄧˋ, 冤气 / 冤氣] unfair treatment; injustice
气不平[qì bù píng, ㄑㄧˋ ㄅㄨˋ ㄆㄧㄥˊ, 气不平 / 氣不平] angry at unfairness
不平等[bù píng děng, ㄅㄨˋ ㄆㄧㄥˊ ㄉㄥˇ, 不平等] inequality; unfairness
不平[bù píng, ㄅㄨˋ ㄆㄧㄥˊ, 不平] injustice; unfairness; wrong; grievance; indignant; resentful
不公平[bù gōng píng, ㄅㄨˋ ㄍㄨㄥ ㄆㄧㄥˊ, 不公平] unfair
不公[bù gōng, ㄅㄨˋ ㄍㄨㄥ, 不公] unjust; unfair

unfair ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
不公正な取引方法[ふこうせいなとりひきほうほう, fukouseinatorihikihouhou] (n) unfair business practice; unfair business practices
不正行為[ふせいこうい, fuseikoui] (n) unfair practices; unfair practises; wrongdoing; malpractice; malpractise; cheating; foul play
不適正[ふてきせい, futekisei] (adj-na) improper; inappropriate; illegitimate; unacceptable; unfair
偏在[へんざい, henzai] (n,vs) uneven distribution; unfair distribution; maldistribution; unevenly distributed
出来レース[できレース, deki re-su] (n) (abbr) (from 出来合いのレース) fixed game; bid-rigging; put-up job; contest in which the victor is practically known beforehand (e.g. due to unfair conditions or an obvious difference in strength)
アンフェア[, anfea] (adj-na) unfair; (P)
オープンファイル記述[オープンファイルきじゅつ, o-punfairu kijutsu] (n) {comp} open file description
不当[ふとう, futou] (adj-na,n) injustice; impropriety; unreasonableness; undeserved; unfair; invalid; (P)
不明朗[ふめいろう, fumeirou] (adj-na,n) (1) gloominess; gloom; (2) questionable; unfair; underhand
不正[ふせい, fusei] (adj-na,n) injustice; unfairness; iniquity; impropriety; irregularity; dishonesty; illegality; fraud; (P)
依估[いこ;えこ, iko ; eko] (n) unfairness
卑怯[ひきょう, hikyou] (adj-na,n) cowardice; meanness; unfairness; (P)
汚らわしい;穢らわしい[けがらわしい, kegarawashii] (adj-i) filthy; unfair; dirty; untouchable; disgusting; nasty; foul; odious; repulsive
[こく, koku] (adj-na,n) (1) severe; harsh; stringent; rigorous; strict; unfair; (2) (uk) (often コク) body (esp. of food, wine, etc.); weight; substance; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
オープンファイル[おーぷんふぁいる, o-punfairu] open file
オープンファイル記述[オープンファイルきじゅつ, o-punfairu kijutsu] open file description

unfair ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อธรรม[adj.] (atham) EN: unjust ; unfair ; unprincipled ; unscrupulous ; unrighteous ; bad ; evil FR: injuste ; inéquitable
อาธรรม ; อาธรรม์[adj.] (ātham ; āth) EN: wrong ; injust ; iniquitous ; unfair FR: injuste ; inéquitable
อาธรรม์ ; อาธรรม[adj.] (āthan ; āth) EN: wrong ; injust ; iniquitous ; unfair FR: injuste ; inéquitable
อยุติธรรม[adj.] (ayuttitham) EN: unjust ; unfair ; partial ; prejudicial FR: injuste ; partial ; inégalitaire
การแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม[n. exp.] (kān khaengk) EN: unfair comprtition FR:
การเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรม[n. exp.] (kān loēk jā) EN: unfair dismissal FR: licenciement abusif [m]
คนไร้คุณธรรม[n. exp.] (khon rai kh) EN: unfair person FR:
ลำเอียง[v.] (lam-īeng) EN: be partial ; be unfair ; be biased ; have a preference for ; show favouritism FR: être partial ; être injuste ; favoriser
ไม่ชอบธรรม[adj.] (mai chøptha) EN: unfair ; injust ; illegitimate FR: injuste
ไม่เป็นธรรม[adj.] (mai pen tha) EN: unfair FR: déloyal
ไม่ยุติธรรม[adj.] (mai yuttith) EN: unfair ; injust ; inequitable ; injustified ; not fair FR: inéquitable ; injuste
ไร้คุณธรรม[n. exp.] (rai khunnat) EN: unfair FR:
ตีกิน[v.] (tīkin) EN: take advantage ; take advantage immorally ; grab ; take unfair advantage of FR:
อย่างไม่ยุติธรรม[adj.] (yāng mai yu) EN: unfair FR:
ความไม่ยุติธรรม[n. exp.] (khwām mai y) EN: inequity ; unfairness ; injustice FR: injustice [f]
กินแรง[v.] (kinraēng) EN: use someone for sth ; unfairly take advantage of others FR:
โมหาคติ[n.] (mōhākhati) EN: delusion ; partiality ; unfairness ; favoritism ; intolerance FR: partialité due à l'ignorance [f]
ปากหมา[v.] (pāk mā) EN: criticize unfairly ; disparage spitefully ; use vulgar speech ; say stupid things ; bad-mouth FR: proférer des insanités

unfair ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unfair {adj} | unfairer | am unfairstenunfair | more unfair | most unfair
unfair {adv}unfairly

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า unfair
Back to top