ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

incomparable

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *incomparable*, -incomparable-

incomparable ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
incomparable (adj.) ซึ่งหาที่เปรียบมิได้ See also: ซึ่งหาตัวจับยาก, ยอดเยี่ยม Syn. excellent, unequaled Ops. comparable
English-Thai: HOPE Dictionary
incomparable(อินคอม' แพระเบิล) adj. ซึ่งไม่สามารถเปรียบเทียบได้, ดีเลิศ, หาที่เปรียบไม่ได้., See also: incomparability, incomparableness n. incomparably adv., Syn. matchless
English-Thai: Nontri Dictionary
incomparable(adj) หาที่เปรียบมิได้,เทียบกันไม่ได้
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
หาตัวจับยาก (adj.) incomparable See also: unparalleled, unique, matchless
หาที่เปรียบมิได้ (v.) be incomparable See also: be unparalleled, be unique, be matchless
ไม่มีที่เปรียบ (adv.) be incomparable See also: be without parallel, be matchless, be peerless, be beyond compare Syn. หาที่เปรียบมิได้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
My old underpants. What incomparable refinementอายุของฉันunderpants incomparable refinement อะไร
Ladies and gentlemen... the one, the only... the incomparable Starina.ท่านสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี ... หนึ่งเท่านั้น ... หาที่เปรียบมิได้ starina
The incomparable Arnold Schwarzenegger.หาที่เปรียบไม่ได้ อาร์โนลด์ ชวาเซเนกเกอร์
Yeah, but you're doing it with the speed and determination of the incomparable Robin Williams.ใช่ แต่คุณสปีดทำมัน แถมยังมีความมุ่งมั่นแบบ Robin Williams อีก
And as the Emperor Nero, the incomparable Mr. Charles Laughton... who I understand is an enormous whoopsie.และจักรพรรดิเนโร รับบทโดยนักแสดงชั้นยอด คุณชาร์ล ลอฟตัน... ซึ่งฉันเข้าใจว่าเขาเป็นพวกรักร่วมเพศ
Faraday was continuing to change the world and the way people lived, and then, suddenly, an illness attacked his incomparable mind.ฟาราเดย์ได้รับการอย่างต่อ เนื่องในการเปลี่ยนแปลงโลก และวิธีที่ผู้คนอาศัยอยู่ แล้วทันใดนั้น
Why? 'Cause Chaplin's incomparable?ทำไมล่ะ เพราะแชปลิน อยู่ขั้นเทพเหรอ
No. Because Keaton is incomparable.ป่าว เพราะคีตันต่างหากที่ขั้นเทพ
She really is incomparable.จริงๆแล้วเธอ เทียบไม่ได้หรอก

incomparable ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
才华出众[cái huá chū zhòng, ㄘㄞˊ ㄏㄨㄚˊ ㄔㄨ ㄓㄨㄥˋ, 才华出众 / 才華出眾] outstanding talent (成语 saw); incomparable artistic merit
才华盖世[cái huá gài shì, ㄘㄞˊ ㄏㄨㄚˊ ㄍㄞˋ ㄕˋ, 才华盖世 / 才華蓋世] peerless talent (成语 saw); incomparable artistic merit
绝代[jué dài, ㄐㄩㄝˊ ㄉㄞˋ, 绝代 / 絕代] peerless; unmatched in his generation; incomparable (talent, beauty)
不可同日而语[bù kě tóng rì ér yǔ, ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄊㄨㄥˊ ㄖˋ ㄦˊ ㄩˇ, 不可同日而语 / 不可同日而語] lit. mustn't speak of two things on the same day (成语 saw); not to be mentioned in the same breath; incomparable
旷世[kuàng shì, ㄎㄨㄤˋ ㄕˋ, 旷世 / 曠世] incomparable; none to compare with at that time
未可同日而语[wèi kě tóng rì ér yǔ, ㄨㄟˋ ㄎㄜˇ ㄊㄨㄥˊ ㄖˋ ㄦˊ ㄩˇ, 未可同日而语 / 未可同日而語] lit. mustn't speak of two things on the same day (成语 saw); not to be mentioned in the same breath; incomparable
独出一时[dú chū yī shí, ㄉㄨˊ ㄔㄨ ㄧ ㄕˊ, 独出一时 / 獨出一時] incomparable; head and shoulders above the competition

incomparable ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
例えようもない;例え様もない;例え様も無い[たとえようもない, tatoeyoumonai] (exp,adj-i) beyond comparison; incomparable
只ならない[ただならない, tadanaranai] (adj-i) (1) (uk) (See 只ならぬ) unusual; serious; (2) incomparable
桁違い[けたちがい, ketachigai] (adj-na,n) off by a digit; in a different league; incomparable
物に似ず[ものににず, mononinizu] (exp) (arch) incomparable
類稀;類い稀;類い希;類希[たぐいまれ, taguimare] (adj-na) unique; rare; exceptional; unparalleled; incomparable
天下[てんか(P);てんが;てんげ, tenka (P); tenga ; tenge] (n) (1) the whole world; (2) the whole country; (3) society; the public; (4) supremacy over a nation; government of a country; the ruling power; (5) having one's own way; doing as one pleases; (adj-no) (6) peerless; incomparable; superlative; world-famous; (n) (7) (arch) shogun (Edo period); (P)
徒ならぬ;啻ならぬ;只ならぬ[ただならぬ, tadanaranu] (adj-f) (uk) unusual; uncommon; extraordinary; out of the ordinary; incomparable; serious; alarming
訳が違う[わけがちがう, wakegachigau] (exp,v5u) to be incomparable; to be completely different matters; to be completely different things

incomparable ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หาที่เปรียบมิได้[adj.] (hā thī prīe) EN: incomparable FR:
หาตัวจับยาก[adj. (loc.)] (hātūajapyāk) EN: incomparable ; peerless ; unparalleled FR: incomparable
เหลือใจ[adj.] (leūajai) EN: surpassing ; incomparable FR:
ล้นพ้น[adj.] (lonphon) EN: overwhelming FR: incomparable ; irrésistible
ไม่เหมือนใคร[adj.] (mai meūoen ) EN: incomparable FR: à nul autre pareil ; comme nul autre ; unique ; incomparable
ไม่มีใครสู้[adj.] (mai mī khra) EN: incomparable ; peerless FR:
ไม่มีทางทาบติด[xp] (mai mī thān) EN: beyond compare ; incomparable ; matchless FR:
ไม่มีที่เปรียบ[adj.] (mai mī thī ) EN: incomparable ; without parallel ; unparalleled ; matchless ; peerless ; beyond compare FR: incomparable ; sans comparaison ; sans égal
เทียบกันไม่ได้[adj.] (thīep kan m) EN: incomparable ; incompatible FR:
เมาะตาโยกัก[adj.] (mǿtāyōkak) EN: FR: incomparable
เปรียบเทียบไม่ได้[adj.] (prīepthīep ) EN: FR: incomparable

incomparable ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Unvergleichbarkeit {f}incomparableness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า incomparable
Back to top